Felle botsing over de Friese natuur

Retze van der Honing:”De aanleg van het NatuurNetwerk (de Ecologische Hoofd Structuur) in Friesland stokt. Wij vinden het belangrijk dat de doelen voor het aantal hectares natuur en de inrichting daarvan, zoals vastgelegd in de Europese Richtlijn, wel gehaald worden. De biodiversiteit in Nederland holt hard achteruit, de seinen staan op rood. We hebben de natuur hard nodig om te bestaan. Waarom laat het college dit gebeuren? Wij dringen aan op meer inzet voor meer natuur.” Van der Honing vroeg het college met een voorstel te komen voor de begrotingsbehandeling in november 2017. Dat voorstel werd door de commissie overgenomen. VVD-woordvoerdster Nynke Koopmans noemde de aanleg van natuur ‘waanzin’ om nog meer geld aan het aanleggen van natuur te besteden hier en daarmee onze goede landbouwgrond te verspillen. (“we besteden in Friesland 1 miljard euro aan grond ongeschikt maken voor het produceren van voedsel”).

Volgens een rapport van BMC gaat het om een tekort van 560 hectare (provinciale prioriteit). Ambtelijk werd hierover het laatste half jaar aangegeven dat er nauwelijks middelen voor deze categorie beschikbaar zijn. Ook de zeer terughoudende toepassing van functieverandering of kavelruil in het weidevogeldossier lijkt uit het gebrek aan middelen voort te komen. Een eerste voorbeeld is de afgeketste aankoop van top weidevogelgrasland in de Heanmar (dit stuk land heeft It Fryske Gea uiteindelijk gekocht). Een tweede voorbeeld is de Huitebuurster Buitenpolder. Waarschijnlijk is functiewijziging nodig om hier een gezamenlijk project uit te voeren dat IFG en agrariers hier voorbereiden en waarmee ruimte ontstaat voor het koppelkansenproject Friese IJsselmeerkust. Vooralsnog wordt het signaal afgegeven dat ondanks de EHS status geen functiewijziging beschikbaar zal komen.