GroenLinks op lokaal, provinciaal en landelijk niveau in verzet tegen de zandwinning in het IJsselmeer

Zowel in de gemeente De Fryske Marren (DFM) als in de Provinciale Staten en in de Tweede Kamer stelde GroenLinks vragen aan hun colleges en de minister over de zorgvuldigheid van de afweging van de natuurbelangen bij het verlenen van de vergunning aan het bedrijf dat zand wil winnen in het IJsselmeer, een Natura-2000 gebied.

Matthijs Sikkes-van den Berg, fractievoorzitter van GroenLinks De Fryske Marren: “Het blijkt dat de natuureffecten niet goed onderzocht zijn.

Dit hebben we kunnen lezen in een een brief van Natuurmonumenten en brief van de commissie MER (Milieu Effect Rapportage). Ook is niet goed afgewogen of het maatschappelijk belang van de zandwinning opweegt tegen de effecten op de natuur. Vogels en vissen in het wingebied zullen last hebben van geluid en licht. Wij hebben daarom vragen gesteld aan ons college om deze afweging toch nog goed te laten maken, voordat ons college de definitieve vergunning afgeeft voor de zandwinning in het IJsselmeer.”
De Statenfracties van PvdA en GrienLinks vroegen woensdag 23 januari in de Staten aan het college of zij hun verklaring van geen bezwaar tegen de ontheffing van de Wet Natuurbescherming voor de zandwinning in het IJsselmeer in willen trekken. Als die ontheffing ingetrokken wordt, kan de gemeente De Fryske Marren de vergunning voor de zandwinning niet afgeven.”

Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks in de Staten): “Het IJsselmeer is een beschermd natuurgebied. Dat vraagt de grootste zorgvuldigheid bij het afgeven van een vergunning voor een industriële activiteit. De provincie heeft de taak te zorgen dat de natuur in dit gebied op de best mogelijke manier wordt beschermd. Als blijkt dat dat niet grondig is onderzocht, moet dat opnieuw. Wij vragen, samen met de PvdA, om intrekken van de verklaring van geen bezwaar en willen dat de provincie opnieuw gaat kijken naar de gevolgen op de natuur van deze activiteit in het IJsselmeer. De brief van de commissie MER laat duidelijk zien dat dat nodig is. Zij schrijven dat de significante effecten op vogels nog verder onderzoek nodig hadden. Ook het Europese Hof heeft kort geleden een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat natuurcompensatie aan strengere regels moet voldoen. De vraag is of de provincie niet gewoon opnieuw aan de bak moet. In het belang van de natuur.” Nicolai stelde extra vragen aan de gedeputeerde over deze uitspraak van het Europese Hof.

Gedeputeerde Kramer gaf aan dat de provincie volgens de juridische mogelijkheden juist had gehandeld en er geen extra toets nodig was geweest. Jan Atze Nicolai: “In de brief van de commissie MER staat juist dat de ADC toets om de belangen van de natuur beter af te wegen wél nodig is. Daarnaast kon de gedeputeerde de vragen over de uitspraak van het Europese Hof, over de strengere regels bij dit afwegen van het natuurbelang, niet beantwoorden. Jan Atze Nicolai: “Deze uitspraak is een nieuw feit, dus ook dat staaft het verzoek voor intrekking van de verklaring van geen bezwaar tegen het verstrekken van de vergunning van de zandwinning. We zullen deze vragen schriftelijk stellen. We geven het niet op. Het natuurbelang moet beschermd worden, ook en juist door de provincie.”

Ook landelijk maakt GroenLinks zich sterk voor de natuur in het IJsselmeer en tegen de zandwinning. Suzanne Kröger en Laura Bromet (Tweede Kamerleden van GroenLinks) stelden op 18 januari 2019 vragen aan de minister over de toetsing door de provincie van de gevolgen voor de natuur en de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof op de toetsing door de provincie.