Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs

“Het professionele veld betekent veel voor onze provincie en past bij de ambities van een internationale uitstraling. Maar Fryslân heeft nog veel meer te bieden. Daarom vragen wij meer aandacht voor de amateurkunst, de uitingen van cultuur die de samenleving leefbaar houden”, zei Charda Kuipers in het debat op 22 januari 2020 over de nieuwe cultuurnota Nij Poadium. Ze diende voorstellen (mee) in om de positie van amateurkunst te versterken, het helpen van nieuw talent en een ondersteunend en aanvullend programma om het Fries op scholen te bevorderen.

In de beleidsnota Nij Poadium wordt het cultuurveld opgedeeld in een aantal ambities (innovatie, kunstinfrastructuur, etc.) en worden beleidsdoelen met elkaar verbonden. De bedoeling is om hiermee ruimte te scheppen voor innovatie en nieuw talent en om flexibeler in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een mooi voorstel wat GrienLinks betreft, maar wel met ruimte voor verbeteringen. Charda Kuipers tijdens de Statenvergadering op 22 januari 2020:

“We zien een ecosysteem voor ons, waar ruimte is voor veel verschillende soorten en vormen van cultuuruitingen en kunstaanbod. Waar jonge bomen niet in de schaduw van woudreuzen hoeven staan en elke Fries iets van zijn gading kan vinden. In een gezond ecosysteem zijn vraag en aanbod in balans. Als we met die blik naar Nij Poadium kijken, zien we dat die balans nog iets bijgesteld kan worden. Het professionele veld betekent veel voor onze provincie en past bij de ambities van een internationale uitstraling. Maar Fryslân heeft nog veel meer te bieden. Daarom vragen wij meer aandacht voor de amateurkunst, de uitingen van cultuur die de samenleving leefbaar houden. Bijvoorbeeld bij het creëren van Brûsplakken en kunst- en muziekonderwijs bevorderen. Of bij het ervoor zorgen dat amateurkunst een plek blijft houden in deze nota. Bij het helpen van nieuw talent. Op al deze terreinen dienen wij moties mee in.”

Charda Kuipers diende een motie van PvdA mee in om te zorgen dat amateurkunst een plek heeft in de programmalijnen en terecht kan voor ondersteuning bij het indienen van aanvragen. Ook diende ze een motie van de SP mee in om te onderzoeken of een gemeenschappelijke regeling mogelijk is voor muziek- en kunstonderwijs en een motie van CDA om te zorgen dat jonge makers en makersplekken ook een plek krijgen in het cultuurbeleid. Daarnaast diende ze een motie mee in van FNP om te zorgen dat koepelorganisaties hun taken goed kunnen blijven uitvoeren. Tot slot diende Charda Kuipers bij de cultuurnota een motie van D66 mee in om budget vrij te maken voor gerichte cultuurmarketing, het aanjagen van cultuurtoerisme en het behouden van de legacy van 2018. Op de motie van D66 na werden al deze moties aangenomen.

Ook wat betreft de Friese taal in de nota had Charda Kuipers een paar voorstellen: “GrienLinks is altijd een groot voorstander geweest van een brede maatschappelijke discussie over het Frysk. We denken dat er ondanks alle inzet vanuit de provincie, wellicht meer nodig is om het Fries levend te houden. Toch zijn we blij met wat er in deze beleidsbrief staat. Wel maken we ons zorgen over het weinige aantal scholen dat aan de kerndoelen voor het Fries voldoet, maar we zien ook hoe veel druk er al op leerkrachten ligt. Graag willen we ze daarin steunen. We hebben begrepen van organisaties die op scholen komen om het lezen te bevorderen en organisaties die zich bezighouden met het bevorderen van het Fries dat ze geïnteresseerd zijn om hun kennis en ervaring te bundelen om een aanvullend programma op te stellen om Fries op school informeel te bevorderen. Ze hebben dan wel commitment van de provincie nodig om dat voor elkaar te krijgen. Wij stellen met een motie voor om met deze organisaties in gesprek te gaan over wat er mogelijk is en zo mogelijk daar commitment aan te verlenen.

Daarnaast zijn we blij dat in de nota aandacht is voor het maken en promoten van Friese literatuur, en ook vooral jeugdliteratuur. Maar als je de Friese literatuur van zo hoog mogelijke kwaliteit wilt laten zijn, is een goede redactie en correctie ook belangrijk. Daar is nu vaak geen geld voor. Daarom stellen we met een motie voor om aan de subsidieregeling die er is voor het vertalen en schrijven van Friese boeken of jeugdboeken, de mogelijkheid toe te voegen om subsidie aan te vragen voor het laten redigeren en corrigeren van een nieuw oorspronkelijk Fries boek.”

Beide moties werden aangenomen. De motie voor het aanvullende programma op school zelfs unaniem. De motie voor de Friese literatuur bijna unaniem: alleen PVV stemde tegen.