Categorie archief: Cultuur

GrienLinks: “It kabinet efkes helpe: Omrop Fryslân bliuwt selsstannich!”

De Fryske Steaten binne it alhiel iens: Omrop Fryslân moat selsstannich bliuwe. Dêrta waard woansdei 23 septimber 2015 ienriedich in moasje oannommen.2015-09-23 konsept 2 Moasje Omrop Fryslân – FR Grien-Links-steatelid Retze van der Honing: “Wy moatte de steatssiktaris efkes helpe.” Steatssiktaris Sander Dekker (VVD)hat tasein dat er noch mei de provinsje Fryslân yn oerlis wol […]

De staveringskwestje – in stoarm yn in glês wetter?

Uterlik 1 oktober 2013 stiet der in fergees te brûken ‘staveringshifker’ (‘spellingscontrole’) foar it Frysk op ynternet, ek brûkber foar mobile telefoan en as ‘app’. De kâns is lykwols grut dat it dan giet om de hjoeddeiske stavering, dus noch sûnder de (beheinde) wizigingen dêr’t de Fryske Akademy drok mei oan it wurk is. “Dat […]

GrienLinks voor duurzaam museumdepot

GrienLinks heeft (op woensdag 26 juni 2013) voor een bijdrage van 7,4 miljoen euro van de provincie aan het bouwen van een gemeenschappelijk museumdepot voor vier provinciale musea (het Scheepvaartmuseum, Landbouwmuseum, Het Fries Museum, het Fries Natuurmuseum) en Tresoar (het Friese archief) gestemd. Retze van der Honing: “Hoewel in het verleden, op 15 maart 2006 […]

Fries Museum moet het onmogelijke waarmaken

Op de Statenvergadering van 22 mei 2013 werd een verzoek behandeld van het Fries Museum voor een eenmalige subsidie van 750.000 euro van de provincie om bij te dragen aan de kosten van het ontslaan van een derde van het personeel. De museumdirectie zegt dat het museum aan een ‘kwaliteitsslag’ toe is en met een […]

Stavering Frysk wurdt justjes oanpast

Op ûnderdieltsjes wurdt de stavering (‘spelling’) fan it Frysk justjes oanpast. Provinsjale Steaten hawwe dat 24 april 2013 yn begjinsel besletten. Dat barde ienriedich, yn tsjinstelling ta 1976. Want doe wiene net allinne de Steaten, mar ek de measte fraksjes ferdield oer de oanpassing fan de stavering. De Fryske Akademy kin no fierder oan ‘e […]

Cultuurbeleid unaniem vastgesteld: Grinzen oer!

Op woensdag 23 januari werd in de Statenvergadering unaniem het nieuwe cultuur, taal- en onderwijsbeleid van de provincie vastgesteld. Fryslân wil investeren in cultuur, taal en onderwijs. Retze van der Honing: “Het uitgangspunt van de nota: het vertellen van ‘het verhaal van Fryslân’ vinden wij een mooie kapstok. Ook de stelling dat we ‘Grinzen oer’ […]

Subsidie voor Tryater

Op de statenvergadering van 23 mei en 15 juni is gesproken over actie richting kabinet voor behoud van subsidie voor Tryater. Er is statenbreed een motie aangenomen die naar het kabinet gestuurd is. Tryater

GrienLinks wol Grien Boekje foar it Frysk

GrienLinks wol Grien Boekje foar it Frysk Irona Groeneveld, fraksjefoarsitter fan GrienLinks, giet de útdaging oan dy’t Jan Schotanus yn de LC fan 8 april opsmiten hat oer in Fryske wurdlist, it Griene Boekje foar it Frysk. Sy freget Deputearre Steaten oft sy ek ree binne om de ferantwurdlikens te nimmen foar sa’n Grien Boekje. […]