PERSBERICHT-Glastuinbouw: MER

Schriftelijke vragen van de statenfractie GL aan GS over de MER (Milieu Effect-Rapportage) voor de glastuinbouw

1. Hat it kolleezje it brief lêzen fan de Waadferiening, ‘Landschapsbeheer Friesland’ en de ‘Friese Milieu-federatie’ fan 12 april 2007, kenmerk 83-07/AdV, oangeande de ‘MER glastuinbouw’?
2. Kloppet it, dat it stânpunt fan it kolleezje oer de konseptnotysje MER is, sa’t de brieveskriuwers stelle, “om in dit stadium de maatschappelijke organisaties niet te consulteren, noch de conceptnotitie MER vrij te geven”?
3. Is it kolleezje it mei ús iens dat de ûntjouwings fan de lêste pear jier rjochtfeardigje, wól mei maatskiplike organisaasjes yn oerlis te gean oer de konseptnotysje MER en dy notysje wól iepenbier te meitsjen?
4. Sa net, wol it kolleezje yn syn andert de seis haadpunten fan de brieveskriuwers by lâns rinne?
5. Kin it kolleezje dan fuort ek de stân fan saken jaan oangeande de glêstúnbou yn relaasje ta de sâltwinning, it wetterbehear en it ûndersyk fan de Universiteit fan Wageningen nei it brûken fan ierdwaarmte yn it belang fan de glêstúnbou? (Sjoch bylage).
6. Is it kolleezje ree om de mooglikheden fan de ‘zonneterp’ foar Fryslân neier te ûndersykjen? (Sjoch de bylage fan de yn fraach 1 neamde brief).
7. Sa ja, kin it kolleezje dan oanjaan wannear’t we de resultaten fan sa’n ûndersyk ferwachtsje kinne? (Dy ‘zonneterp’ kin neffens ús enerzjybesparring, ynnovaasje én wurkgelegenheid meibringe).
8. Sa nee, wêrom wol it kolleezje sa’n ûndersyk net?

Reaktie GrienLinks op het koersdocument van CDA en PvdA

Reaktie GrienLinks op het Koersdocument van CDA en PvdA

gl-goed.jpg
Onderwerpen die GrienLinks aanspreken:
1. de openheid naar de wereld toe; bewustzijn dat Fryslân ook iets te brengen heeft op andere plekken; wereldburgerschap, aandacht voor noodopvang en integratie statushouders.
2. Pilot gratis Openbaar Vervoer voor doelgroepen
3. stopzetten zoutwinning onder land
4. Friese architectuur / streekgebonden architectuur in het bouwen
5. de wijze waarop de provincie tussen de burgers wil staan en informatie verzameld wordt en beleid gemaakt (de ABC opzet) en de samenwerking met het ambtelijk apparaat

Onderwerpen die GrienLinks niet aanspreken:
1. onduidelijkheid over wat nu leidend is in Fryslân: natuurbehoud, economische ontwikkeling, ruimte voor water, behoud van de huidige boerenstand
2. uitgaan van de huidige systematiek bij het OV – geen plus, geen extra inzet
3. onderzoeken alternatief boren naar zout onder het Wad
4. wel erg kort stukje over sociale duurzaamheid; dit moet beter uitgewerkt worden
5. water: dit moet in het koersdocument de functie volgen; de tekst is hier erg vaag en wellicht voor meerdere uitleg vatbaar. GL vindt dat uitgegaan moet worden van het water en vervolgens gekeken moet worden wat de voorkeur heeft in een bepaald gebied.
Irona’s weblog hierover
Verder lezen

Vernieuwing van grienlinks.nl

We geven grienlinks.nl een nieuw uiterlijk. Tijdens de vernieuwing zijn veel pagina’s niet bereikbaar. Vragen en opmerkingen over de vernieuwing van de site kunt u naar postmaster@grienlinks.nl sturen.

De oude site hebben we hier bewaard. Door de oude site te parkeren zullen bepaalde hyperlinks mogenlijk niet meer naar behoren werken.