NIEUWSBRIEF NR. 37 GRIENLINKS statenfractie Mei 2007

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Herinnering: ledenvergadering donderdag 10 mei 20.00 Sneek, voor adres zie hieronder. Van harte welkom!

Beste nieuwsbrieflezer,

Bij de start van deze nieuwe periode komt de politiek maar moeizaam op gang. Want het duurt oneindig lang tot we een college hebben. Jammer genoeg hebben we daar als GrienLinks niet veel invloed op. Het is vooral een kwestie van de PvdA en de CDA. Hieronder kun je het laatste nieuws lezen. Zie voor het allerlaatste nieuws op onze website of kom donderdag naar de ledenvergadering, dan hoor je het live! We nodigen je uit om vooral je tips over zaken die in jouw buurt spelen (en met provinciale politiek te maken hebben) aan ons door te geven. Help mee om GrienLinks zichtbaarder te maken!

Inhoud deze nieuwsbrief:

Verder lezen

Omrin. Kritiek van GrienLinks op afvalverbranding

GrienLinks over afval en afval verbranden aan de Waddenkust

omrin-plek.jpg

GrienLinks vindt ten eerste dat gemeenten zich in moeten zetten voor vermindering en betere scheiding van afval. En over de locatie van de afvalverbrander in Harlingen vindt GrienLinks: de koppeling met de zoutfabriek, de afstand tot de scheidingsinstallatie én de plek aan de Waddenkust pleiten niet voor de locatie in Harlingen. Alternatieven zouden moeten worden gezocht.

Verder lezen

PERSBERICHT-Bodemdaling door gaswinning

05-08-053-small.jpgNAM houdt waarschuwend rapport over bodemdaling Waddenzee achter.
GrienLinks: de politiek heeft zich zand in de ogen laten strooien.

Maandagavond in de uitzending van NOVA bleek dat de NAM over een rapport beschikt waarin staat dat de modellen over bodemdaling bij de gaswinning onder de Waddenzee toch niet zo betrouwbaar blijken. En dat het principe van “hand-aan-de-kraan” niet kan waarborgen dat de bodemdaling direct stopt. Ir. A. Houtenbos heeft dit rapport al eerder aan de NAM aangeboden, maar de NAM heeft ervoor gekozen dit niet in de openbaarheid te brengen.
Verder lezen

PERSBERICHT-Glastuinbouw: MER

Schriftelijke vragen van de statenfractie GL aan GS over de MER (Milieu Effect-Rapportage) voor de glastuinbouw

1. Hat it kolleezje it brief lêzen fan de Waadferiening, ‘Landschapsbeheer Friesland’ en de ‘Friese Milieu-federatie’ fan 12 april 2007, kenmerk 83-07/AdV, oangeande de ‘MER glastuinbouw’?
2. Kloppet it, dat it stânpunt fan it kolleezje oer de konseptnotysje MER is, sa’t de brieveskriuwers stelle, “om in dit stadium de maatschappelijke organisaties niet te consulteren, noch de conceptnotitie MER vrij te geven”?
3. Is it kolleezje it mei ús iens dat de ûntjouwings fan de lêste pear jier rjochtfeardigje, wól mei maatskiplike organisaasjes yn oerlis te gean oer de konseptnotysje MER en dy notysje wól iepenbier te meitsjen?
4. Sa net, wol it kolleezje yn syn andert de seis haadpunten fan de brieveskriuwers by lâns rinne?
5. Kin it kolleezje dan fuort ek de stân fan saken jaan oangeande de glêstúnbou yn relaasje ta de sâltwinning, it wetterbehear en it ûndersyk fan de Universiteit fan Wageningen nei it brûken fan ierdwaarmte yn it belang fan de glêstúnbou? (Sjoch bylage).
6. Is it kolleezje ree om de mooglikheden fan de ‘zonneterp’ foar Fryslân neier te ûndersykjen? (Sjoch de bylage fan de yn fraach 1 neamde brief).
7. Sa ja, kin it kolleezje dan oanjaan wannear’t we de resultaten fan sa’n ûndersyk ferwachtsje kinne? (Dy ‘zonneterp’ kin neffens ús enerzjybesparring, ynnovaasje én wurkgelegenheid meibringe).
8. Sa nee, wêrom wol it kolleezje sa’n ûndersyk net?