(Noch) gjin nij trasee foar de N381, Drachten-Drintse Grins

Wijnjewoude

It wie foar GL-steatelid Oene Hofman woansdei 21 febrewaris de lêste ynhâldlike steatefergadering. En it waard foar him – en de fraksje – in ferrassende en suver wat feestlike dei. Want der is gjin beslút fallen foar in nij trasee foar de N381 tusken Drachten en de Drintse grins, séls net foar in part fan dizze wei, sa’t it kolleezje fan Deputearre Steaten al woe. Dit betsjut dat der (foarearst) gjin lânskip, natoer en boeregrûn opoffere wurdt oan in hast folslein nij trasee foar de N 381.
Verder lezen

NIEUWSBRIEF NR. 35 GRIENLINKS statenfractie Januari 2007

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

Het nieuwe jaar is begonnen en de campagne voor de provinciale verkiezingen ook! Meer informatie over de campagne is te vinden op onze speciale verkiezingssite: www.stemgrienlinks.nl Op de ledenvergadering op 9 december 2006 is een gewijzigd verkiezingsprogramma vastgesteld na meer dan 100 (!) amendementen. Het definitieve programma is (in vier talen) te downloaden via de verkiezingssite. De gedrukte uitvoering (tweetalig) is te krijgen via de fractiekamer: 058 2925805.

Verder een terugblik op de eerste Statenvergadering van 2007, die van 24 januari. De volgende Statenvergadering is op 21 februari.

Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom op de publieke tribune in het nieuwe – tijdelijke – provinciehuis aan de Snekertrekweg 1 in Leeuwarden. Informatie: 058 2925805.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

Campagnenieuws: speciale verkiezingssite: www.stemgrienlinks.nl

De campagne voor de provinciale verkiezingen is begonnen. Op 17 januari is het mooi gedrukte verkiezingsprogramma gepresenteerd. Irona Groeneveld, onze lijsttrekker, heeft het programma op die dag aan de directeuren van Connexion en Arriva, een woordvoerder van Rocov én een “gewone” reiziger aangeboden om te pleiten voor beter, schoner, en liefst gratis openbaar vervoer. Zoals al gemeld, is het verkiezingsprogramma te downloaden van de verkiezingssite.

Verder op de verkiezingssite: informatie over de campagne, foto’s en persberichten.
En wie een onbedwingbare drang voelt tot het ophangen van posters of verspreiden van folders, kan altijd naar de fractiekamer bellen (058 2925805) dan krijgt u de verlangde materialen thuisgestuurd.

Film Al Gore door GrienLinks vertoond in de campagne

KOMT DAT ZIEN! Op donderdagavond 15 februari vertoont GrienLinks in het Filmhuis in Leeuwarden de film: “An inconvenient truth” van Al Gore. Toegang is gratis.

GrienLinks vindt dat het de hoogste tijd is voor een groene en linkse ommezwaai. Klimaatverandering is een onontkoombaar feit geworden. Nu moeten we er echt wat aan doen. Kom met ons mee kijken naar de film!
De film wordt ook nog door GrienLinks vertoond in de week van 19 – 23 februari in Drachten, Sneek en Heerenveen.
Meer informatie: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805 of op www.stemgrienlinks.nl.

Een voorspelbare statenvergadering met een opmerkelijk slot

De Provinciale Statenvergadering van 24 januari stond vooral in het teken van water(beheer), het Sociaal Investeringsfonds (SIF), armoede(bestrijding) én, vrij onverwacht, een vurig meningsverschil tussen gedeputeerde Bertus Mulder (PvdA, o.a. onderwijs) en Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. De laatste zou de eerste te veel voor de voeten lopen, was althans de mening van Mulder. Voor de toeschouwer werd het een opmerkelijk slot van een verder tamelijk voorspelbare statenvergadering. (Aan het eind van deze nieuwsbrief iets meer daarover).

Sociaal Investerings Fonds (SIF) wordt aangepast, maar hoe?

Bij het SIF kunnen maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen voor producten. De organisaties moeten 50 % cofinanciering ergens anders vandaan halen. Ook worden de producten maar voor één jaar gesubsidieerd. En ze moeten “nieuw” zijn. Op juist deze punten van de verordening was commentaar door de Staten. Door GS is de werking van het SIF geëvalueerd. Er wordt geconstateerd dat het SIF een succes is, gezien de overvraging van het fonds. De Staten hebben aangedrongen op aanpassing op de genoemde punten. Ook werd de motie uit 2005 genoemd die het mogelijk maakt boven het budget uit te gaan van het SIF, om te voorkomen dat er organisaties buiten de boot vallen. De verordening wordt nog aangepast voorgelegd aan de Staten in de volgende periode. Irona Groeneveld vond er dit van: “We zijn zeer benieuwd of alle opmerkingen van de Staten door GS ter harte worden genomen om een goed werkende verordening te maken die – in samenhang met de subsidiesystematiek – de maatschappelijke organisaties, en daarmee de Friese samenleving, laat bruisen van leven!”

Bedrijventerrein Quatrebras: méér aantasting van uniek landschap

De GrienLinks-fractie heeft zich opnieuw fel gekant tegen de Centrale As (de grotendeels nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega) en met name één ruimtelijke consequentie: het inplannen van een bedrijventerrein bij Quatrebras ter grootte van (maximaal) circa dertig hectare. Dit gaat nog eens extra ten koste van het in Europa unieke coulissenlandschap, vindt GrienLinks. Even een korte uitleg. De gemeente Tytsjerksteradiel eiste bij de provincie Fryslân compensatie voor het feit, dat de bedrijventerreinen van Burgum en Sumar aan de westkant op slot komen te zitten, mede door het plan voor de Centrale As.

De provincie erkende dit probleem en ging op zoek naar een geschikte, andere locatie voor meer bedrijventerrein(en). Het resultaat werd Quatrebras (nu een gehucht plus discotheek bij de kruising van de Groningerstraatweg en de N356, tussen Veenwouden, Noardburgum, Burgum en Hurdegaryp.

Eén van de argumenten die de statencommissie Lân, Loft en Wetter te horen kreeg over deze locatie was, dat het landschap met de Centrale As toch al wordt aangetast, zodat er ook nog wel een bedrijventerrein bij kan!

Onze tijdelijke GrienLinks-campagneleider merkte tijdens de statenvergadering op: “Zo van: u bent al een been kwijt, u kunt ook nog wel een arm missen!”

Het was de PvdA-fractie, die om nadere uitleg had gevraagd over de locatie van het bedrijventerrein. Fractievoorzitter Bert Versteeg zei in de statenvergadering, dat zijn fractie er mee instemde, na de uitleg aan de statencommissie.

GrienLinks-statenlid én lijsttrekker Irona Groeneveld toonde zich “ten zeerste verbaasd”, dat de PvdA “zich hierdoor heeft laten overtuigen”. Ze noemde het “een gemiste kans”.

De kwestie komt nog terug in de gemeenteraadsvergadering van Tytsjerksteradiel, 22 februari a.s.

Wetter moast mealle?

“Vasthouden, bergen en afvoeren”, benammen neffens dat begjinsel, dus yn dy folchoarder, hawwe Provinsjale Steaten yn 2003 opdracht jûn oan Wetterskip Fryslân, it takomstich wetterbehear foar Fryslân fierder út te wurkjen. Dêr hat it Wetterskip tige syn bêst op dien, mei byïnoar ferskate sentimeters tsjokke rapporten. Want as gefolch fan it waarmer wurden fan it klimaat sil der mear reinwetter falle, sil de seespegel stiigje én yntusken sil de boaiem fan Nederlân noch fierder sakje. Dat liedt dus ta mear (gefaar fan) wetter fan trije kanten: út “e loft, út de grutte rivieren én út see.

In leek – en dat binne de measte politisi – soe sizze: sa gau mooglik dat oerstallige wetter wer fuortmealle! Mar op advys fan de saakkundigen fan provinsje, Ryk en wetterskippen is it begjinsel “vasthouden, bergen en afvoeren” troch Provinsjale Steaten yn 2003 dochs omearme. Om de ienfâldige reden, dat it net mooglik is, alle rein- en rivierwetter (dat lêste komt ek yn Fryslân, fia de Iselmar) like fluch kwyt te wurden, as dat de provinsje yn komt.

Dochs hat de mearderheid fan Provinsjale Steaten der op 24 jannewaris 2007 by it kolleezje fan Deputearre Steaten op oantrune, dat der gau mear, c.q. gruttere gemalen yn Fryslân komme moatte. Ek al stelt Wetterskip Fryslân, dat de need pas heger wurdt nei 2030 en dat mei de folchoarder fan “vasthouden, bergen en afvoeren” neat mis is.

GrienLinks-steatelid Oene Hofman lei lykwols de klam op in probleem dat al hiel wat jierren spilet en nóch altyd net oplost is: it te smoarge oerflaktewetter yn Fryslân, dêr’t te folle stoffen yn sitte dy’t der foaral fia de lânbou yn bedarre binne: nitraat, fosfaat, bestridingsmiddels, swiere metalen.

Deputearre Piet Bijman (CDA) hie lykwols it meast te stellen mei de ferhalen fan de mearderheid, dat der mear gemaalkapasiteit komme moat. It kolleezje moat no foar 1 jannewaris 2008 de konsekwinsjes en mooglikheden fan dizze kar útwurkje. Piet Bijman kin der net mear écht mei sitte: hy hâldt aanst op as deputearre. As de nije deputearre foar wetter(behear) der mar net fan begjint te meallen!

Armoedefonds komt er

De CDA-fractie was vorig jaar nét even eerder met het aankondigen van een voorstel voor een Armoedefonds dan wij. In Noord-Brabant hebben de Staten op initiatief van GroenLinksers, samen met de CDA-fractie daar, twee jaar geleden zo’n Armoedefonds in het leven geroepen en het is een groot succes. De CDA’ers wilden het initiatief in Fryslân alleen houden, ondanks het aanbod van diverse partijen om mee te denken over het voorstel. Daarom lag er bij de uiteindelijke behandeling in de Staten op 24 januari een amendement van de rest van de Staten die het voorstel nog aanvulde met een “taskforce” die de armoedebestrijding moet gaan “aanjagen”, partijen bij elkaar brengen.

Zo heeft Fryslân dan uiteindelijk toch een Armoedefonds. Dit fonds is bedoeld om betere leefvoorwaarden te scheppen voor mensen die arm zijn. Directe inkomensondersteuning kan niet uit dit fonds. Irona Groeneveld: “Het is belangrijk dat er concrete dingen gaan gebeuren met dit geld, dat het aanhaakt bij bestaande initiatieven en dat er iemand is die partijen bij elkaar brengt. De oorzaken van armoede kunnen we als provincie echter niet wegnemen, wij zijn gedwongen pleisters te plakken. Een deel van de oorzaken ligt bij het Rijk, laat onze stem daar óók horen! “.

Ze vroeg ook aan het CDA of de suggesties uit de inspraakreactie van het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) over armoede aan de taskforce meegegeven konden worden: “Want dat zijn concrete, handige, uitvoerbare suggesties, daar moeten we wat mee doen!”

‘‘Primêre wetterkearingen’’ primêr foar it Ryk

Njoggen hantekeningen út namme fan njoggen steatefraksjes stiene der 24 jannewaris ûnder in ynterpellaasjefersyk fan de fraksje fan de FNP, ûnder oare de hantekening fan Oene Hofman. Oanlieding: it advys fan de “Commissie Vellinga” oer de seediken en de dunen oan de kust fan Nederlân, ek wol “primêre wetterkearingen” neamd.

It advys fan dy lanlike kommisje ûnder lieding fan de Fries om utens prof. dr. Pier Vellinga (Vrije Universiteit) komt, gearfetten yn ien sin, hjir op del: “Financiering van de primaire waterkeringen door de waterschappen biedt meer zekerheid dan financiering door de Rijksoverheid.”

In oar punt út dit advys is, dat de Rânestêd – fanwege it tal ynwenners en it ekonomysk belang foar hiel Nederlân – yn ferhâlding mear omtinken krije moat. It advys is troch prof. Vellinga oerlange oan steatssiktaris Melanie Schultz van Haegen fan it ministearje fan Ferkear en Wettersteat en foarsitter dr. Wybe Schaap (ék in Fries om utens) fan de Unie van Waterschappen.

It boadskip fan Vellinga is yn dizze tiid fan formaasjebesprekkings op koarte termyn foaral in polityk ferhaal yn it belang fan it behâld fan de wetterskippen. Vellinga is fan boppedat betinken, dat der gâns mear jild beskikber komme moat foar hegere en foaral mear seewetter kearjende diken.

Mar Provinsjale Steaten sizze mei klam, dat bygelyks Fryslân like folle rjocht hat op beskerming tsjin de see as de Rânestêd. En dat it net sa wêze moat, dat de wetterskipslêsten foar de ynwenners fan Fryslân gâns omheech geane, omdat hjir folle minder minsken wenje as yn de Rânestêd. It “profijtbegjinsel” mei net liede ta in regionale splitsing fan de finânsiering fan de ferheging / ferbettering fan de seediken en -dunen, is it boadskip fan Provinsjale Steaten. Dêr kin GrienLinks it mei iens wêze. Dit boadskip sil oerbrocht wurde oan de (yn)formateur fan in nij kabinet, de Earste en Twadde Keamer en de leden fan it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân.

We reitsje efterop

Mar in oar boadskip fan Vellinga kaam yn de Steaten nèt oan’e oarder: dat sprake is fan efterstallich ûnderhâld. ‘Een tussensprint is dus noodzakelijk om aan de huidige veiligheidsnormen te voldoen en de veiligheid ook voor de toekomst zo veel mogelijk te waarborgen. De kosten tot 2015 zouden 923 miljoen per jaar bedragen. Dat is een gat van 300 miljoen op de huidige begroting’, seit Vellinga. It hjoeddeistige, demissionêre kabinet hat oant 2011 420 miljoen euro útlutsen, mar de werklike kosten binne begrutte op 1,2 miljard euro. (Sjoch ek: www.waterforum.net).

Water en vuur geeft… stoom (uit de oren)!

Het slot van de statenvergadering stond in het teken van een fors meningsverschil tussen gedeputeerde Bertus Mulder en Commissaris van de Koningin (CdK) Ed Nijpels. Ze leken wel water en vuur! Het komt er op neer, dat volgens Mulder CdK Nijpels zich te veel én verkeerd met het onderwijs bemoeit. (zie Leeuwarder Courant van 19 januari: “Mulder: Nijpels zit fout en is oncollegiaal”, op voorpagina en “Onderwijsgedeputeerde is solo commissaris Nijpels zat”, op pagina 17).

De CdK droeg tijdens dit interpellatiedebat – op verzoek van ChristenUnie/SGP-er Otto van der Galiën – de voorzittershamer maar even over aan de vice-voorzitter van Provinciale Staten en verdedigde zich tegen de aantijgingen van gedeputeerde Mulder. Hij bleek niet bereid zijn ongelijk te erkennen en ook gedeputeerde Mulder trok geen woord in van zijn kritiek op Nijpels in.

Lichaamstaal was in dit geval wellicht nóg duidelijker: Mulder bleef stijf op zijn stoel zitten, ook tijdens een schorsing en Nijpels keerde, tijdens diezelfde schorsing, Mulder de rug toe. “By Mulder kaam de stoom him út ‘e earen fan lulkens”, verklaarde Van der Galiën na afloop voor de microfoon van Omrop Fryslân. Mulder heeft, net als zijn CDA-collega Piet Bijman, in dit geval één ding mee: “Nei de ferkiezings kom ik net werom.”

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.

NIEUWSBRIEF NR. 34 GRIENLINKS statenfractie December 2006

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief een terugblik op de ledenvergadering van 9 december 2006 en de Statenvergaderingen van 6 december én 13 december 2006. We zijn nog steeds blij met commentaar, opmerkingen, vragen en reacties op alles wat we doen. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl

VERHUIZING: Na 1 januari zitten we in een nieuw tijdelijk pand in verband met de voorgenomen nieuwbouw van het Provinciehuis. Post-, e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd. Bezoekadres wordt: fractie GrienLinks, kamer 117 Spoarsicht, Snekertrekweg 1, Leeuwarden. (in het oude postbankdistributiegebouw dat langs het spoor ligt, vanaf het station in westelijke richting, zie ook bijlage).

Inhoud:

 • Irona Groeneveld met applaus begroet als lijsttrekker
 • Gratis openbaar vervoer inzet van de verkiezingen
 • GrienLinks stemt in met (licht aangepast) streekplan
 • “Sintrale As is juridysk ûnhelber”
 • GrienLinks voor Campus Wyldemerk in Fryslân
 • De definitieve kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007

Ledenvergadering GrienLinks unaniem achter verkiezingsprogramma
Irona Groeneveld met applaus begroet als lijsttrekker

De algemene ledenvergadering van GrienLinks heeft zaterdag 9 december een geanimeerde discussie gevoerd over het verkiezingsprogramma en ingediende amendementen. Daar waren veel creatieve ideeën bij. De meeste amendementen zijn overgenomen. Tevens is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, met extra aandacht voor stedelijke problemen.(zie voor de vastgestelde tekst van het definitieve verkiezingsprogramma de website van GrienLinks: www.grienlinks.nl)

De nummers 1 en 2 van de kandidatenlijst zijn unaniem en onder applaus gekozen. Lijsttrekker is Irona Groeneveld uit Burgum en nummer 2 is Theo van de Bles uit Noordwolde-Zuid. Zij zitten nu ook in de GrienLinks-statenfractie. Groeneveld had de afgelopen vier jaar in de fractie onder andere de onderwerpen financiën en sociaal beleid in haar pakket. Ze wil nu de uitdaging van het lijsttrekkerschap aangaan.

In haar korte slottoespraak zei ze: “Ik wil in de komende periode een linkse coalitie. In de afgelopen vier jaar heeft GrienLinks laten zien hoe het socialer, toleranter en vooral groener kan. Soms is er een Amerikaanse ex-president voor nodig om klimaat-verandering opnieuw breed op de agenda te krijgen. We beschouwen dat als steun voor de vasthoudendheid van Grienlinks.”

Over de kandidaten op de nummers 3 tot en met 8 ontstond enige discussie. Oud-raadslid Retze van der Honing uit Heerenveen was en blijft kandidaat nummer drie. Roel Haverkort uit Drachten was alleen beschikbaar voor plaats drie en heeft zich daarom teruggetrokken. Er waren ook nog nieuwe aanmeldingen voor de kandidaatstelling. De kandidatenlijst bestaat nu uit 26 personen. Bij de eerste tien hebben drie jonge vrouwen hoog gescoord (zie de kandidatenlijst onderaan de nieuwsbrief).

Gratis openbaar vervoer inzet van de verkiezingen

Het college van Gedeputeerde Staten in Fryslân lijkt last te hebben van een landelijk blijkbaar besmettelijk VVD-virus: het niet uitvoeren van een aangenomen motie.

In maart 2006 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen van GrienLinks, PvdA en SP over het bekijken van de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer in Fryslân. GrienLinks-statenlid Oene Hofman vroeg in de statenvergadering van woensdag 13 december, hoe het er mee staat.

Gedeputeerde Baas antwoordde: “Het College zag geen aanleiding tot actie op dit punt.”

“Dat begryp ik net,” reageerde Hofman verbijsterd. “Dy moasje is oannaam en dan fiere jo him dochs út? Jo hawwe ek noait oanjûn dat jo him net útfiere koene.”

Volgens gedeputeerde Ton Baas is er half april 2006 een brief naar de statenleden gestuurd over moties aangaande het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, waarin staat dat het college geen nadere studie naar gratis openbaar vervoer nodig acht.

Omdat het weinig zin heeft het college van GS zo kort voor de statenverkiezingen (7 maart 2007) naar huis te sturen, neemt GrienLinks de handschoen op, het gratis openbaar vervoer voor kwetsbare groepen inzet te maken van de statenverkiezingen.

GrienLinks stemt in met (licht aangepast) streekplan

De statenfractie van GrienLinks heeft, net als alle andere statenfracties, woensdag 13 december 2006 ingestemd met het nieuwe (door de Staten iets gewijzigde) Streekplan. Gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA) kreeg applaus van Provinciale Staten, toen bleek dat het wellicht belangrijkste plan van de provincie Fryslân voor de komende tijd, unaniem werd aanvaard. Het Streekplan is in beginsel tien jaar geldig, maar in 2010 wordt de werking ervan al tussentijds geëvalueerd. Dit om te kunnen beoordelen of er later een (meer) geïntegreerd provinciaal omgevingsplan moet komen.

De unanieme ondersteuning van de Staten was verrassend, want een week eerder, op 6 december, werd maar liefst een vijftigtal veranderingsvoorstellen (amendementen en moties) ingediend door Provinciale Staten. Mede dankzij de week bedenk- en overlegtijd konden fracties – vooral in overleg met elkaar – werken aan compromissen. Dat leidde tot aanpassingen van diverse amendementen en moties en ook tot nieuwe veranderingsvoorstellen (het totale aantal wijzigingsvoorstellen was meer dan zestig!).

GrienLinks poogde het Streekplan wat “groener” en “duurzamer” te krijgen, met meer nadruk op het belang van natuur(behoud), beperking van de uitbreiding van de glastuinbouw en bescherming van de Waddenzee (geen buitendijkse uitbreiding van de zeehaven van Harlingen). Die GrienLinks-amendementen werden helaas door de meerderheid verworpen. Maar dat gold gelukkig ook voor de meeste voorstellen van CDA en VVD: die fracties wilden o.a. de natuurontwikkeling meer aan banden leggen.

Wel komt in het nieuwe Streekplan meer aandacht voor beperking van de lichthinder door de glastuinbouw, maar (helaas) blijft uitbreiding van de glastuinbouw met maar liefst 450 ha. nog steeds mogelijk in het noordwesten van Fryslân.

Op het gebied van recreatie en toerisme had GrienLinks-woordvoerder Oene Hofman een voorstel bedacht om het fietsen op de IJsselmeerdijk en langs de buitenkant van de Waddenzeedijk te bevorderen. Ook wilde hij meer wandelmogelijkheden langs (brede) waters in de provincie. Gedeputeerde Anita Andriesen nam het eerste voorstel over, het tweede verwierp ze met het argument: “Te detaillistisch”. GrienLinks handhaafde dat amendement niettemin, maar bij het stemmen werd het verworpen, met alleen de fracties van FNP, SP en GrienLinks zelf voor.

Aan de totstandkoming van het Streekplan ging ongeveer vier jaar voorbereiding vooraf, met soms heftige politieke discussies in de statencommissie Lân, Loft en Wetter en in Provinciale Staten. Vooral bij het vaststellen van het kader voor het Streekplan – twee jaar geleden – door Provinciale Staten, was er een stevige botsing tussen ‘links’ en ‘rechts’. Hoofdpunt was de vraag, of er een tamelijk stevige ruimtelijke regie door de provincie moest komen, of een veel lossere aanpak. De FNP – qua omvang de derde partij in Provinciale Staten – koos voor het laatste, samen met CDA en VVD. Dit dwong Gedeputeerde Staten de lossere aanpak in het Streekplan vast te leggen.

Mede dankzij de inbreng van GrienLinks is er in december 2006 toch nog het één en ander in het nieuwe streekplan terecht gekomen, waarmee de open, groene ruimte in de provincie zoveel mogelijk wordt gespaard. Maar niet in die mate als woordvoerder Oene Hofman graag had gewild. Voor hem was het het laatste grote onderwerp in Provinciale Staten, na drie periodes van vier jaar.

Het streekplan is een belangrijk instrument voor de inrichting van de ruimte op provinciaal niveau. Het vormt de schakel tussen het nogal abstracte rijksbeleid en het concrete karakter van gemeentelijk beleid. In het streekplan wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangegeven. Daarmee geeft het ruimtelijke sturing aan de uitvoering van provinciaal en regionaal beleid, bijvoorbeeld bij subsidieverlening. Daarnaast is het streekplan toetsingskader voor gemeentelijk ruimtelijk beleid, zoals bij de provinciale beoordeling van bestemmingsplannen. Het streekplan is dus zowel sturend en ontwikkelingsgericht, als toetsend. (Samenvatting van de provincie Fryslân, zie ook www.fryslan.nl).

“Sintrale As is juridysk ûnhelber”

Koart foar syn ôfskied as steatelid hat GrienLinks-fraksjelid Oene Hofman mei grimmitigens konstatearje moatten, dat de grutte mearderheid fan Provinsjale Steaten ynstimt mei it ‘realisatiebesluit Centrale As’. Dat komt del op in fjouwerstrookswei dwars troch it – om syn lytsskaligens – yn Europa unike lânskip fan de Noardlike Fryske Wâlden (NFW): in yn de eagen fan GrienLinks ûnakseptabele oantasting fan dit lânskip.

Dit nije weitrasee is lykwols ek ûnderdiel fan it ‘Nationaal Landschap’ mei deselde namme (NFW). Op grûn fan de ‘Nota Ruimte’ konstatearret Hofman, dat in nije, ynfrastrukturele yngreep yn dit lânskip allinne mooglik is, as der sprake is fan “grut nasjonaal belang”. “En gjin minske hat my noch útlizze kinnen, wat it ‘grut nasjonaal belang’ fan dizze nije wei is”, seit Hofman.

Hij hat syn bijdrage hjiroer yn Provinsjale Steaten fan 13 desimber dan ek ôfsletten mei: “Ik winskje de minsken dy’t de Sintrale As juridysk oanfjochtsje in soad sterkte ta.”

Yn it debat yn de Steaten rôp it plan foar in nij bedriuweterrein fan rûchwei 2,5 ha. bij Quatrebras (tusken Hurdegaryp en Noardburgum) noch in soad fragen op. Deputearre Ton Baas (VVD) sei dêrom ta yn jannewaris mei in bettere ûnderbouwing te kommen foar de kar fan dizze lokaasje. “Die keus komt niet van de gemeente Tytsjerksteradiel, maar van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Zoals alle belangrijke zaken in deze provincie van GS komen”, sei Baas heechhertich (mar ek bij wize fan grapke).

GrienLinks voor Campus Wyldemerk in Fryslân

Campus Wyldemerk is een plek waar jongeren “die uit de boot zijn gevallen” kunnen gaan wonen en werken om zo hun leven weer op de rails te krijgen. De campus komt op het oude terrein van de grasdrogerij tussen Rijs en Balk. Er was veel kritiek van omwonenden, vooral op het niet-communiceren van de initiatiefnemers en de gemeente met de omwonenden, maar ook op de overlast die de omwonenden verwachten van deze jongeren op deze plek.

Na het stellen van een aantal voorwaarden heeft de meerderheid van de Staten ingestemd met het voorstel om als provincie ruim 4 miljoen subsidie te geven aan het project. De voorwaarden: het moet blijven gaan om “gemotiveerde drop-outs”, er moet een permanente overleggroep worden opgericht waarin gemeente, bewoners en andere betrokkenen zijn vertegenwoordigd, er wordt eerst gestart met maar 36 leerlingen (net zoveel als er begeleiders zijn) en er zal ook overleg plaatsvinden met de natuurorganisaties (het gebied grenst aan de Ecologische Hoofd Structuur). Irona Groeneveld: “Ik vind het concept van de Campus goed en positief, we willen graag zo’n voorziening in Fryslân en het is belangrijk dat jongeren een kans krijgen om een normaal leven op te bouwen. Nu deze voorwaarden door de Staten aan het project zijn gesteld, kan ik instemmen met de subsidie”.

De kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007

 1. Irona Groeneveld
  Burgum
  statenlid sinds 2003; voormalig beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging Pleeggezinnen
 2. Theo van de Bles
  Noordwolde-Z
  voormalig raadslid en wethouder Weststellingwerf; statenlid sinds 2003; intern begeleider VMBO
 3. Retze van der Honing
  Heerenveen
  personeelsfunctionaris Zorggroep Plantein; 8 jaar raadslid Heerenveen;
 4. Sjoerd Keulen
  Leeuwarden
  lid landelijke partijraad GroenLinks; leerling- en stagebegeleider middelbaar onderwijs
 5. Erika Schaafsma
  Bolsward
  lid steunfractie gemeenteraad Bolsward; lid landelijke partijraad; student NHL
 6. Joop Hakze
  Drachten
  Algemeen directeur OBS in Tynaarlo; raadslid Smallingerland sinds 2002;
 7. Marcia Dijkstra
  Leeuwarden
  actief lid ‘Dwars Fryslân’, de jongerenorganisatie van GrienLinks
 8. Elma Wiersma
  Eastermar
  voorzitter afdeling Tytsjerksteradiel; trainer/coach effectief communiceren
 9. Johanna Welfing
  Leeuwarden
  bestuurslid afdeling Leeuwarden; medewerker hypotheken
 10. Auke Wouda
  Sneek
  voormalig raadslid en wethouder te Sneek; vrijwillig medewerker Waddenvereniging
 11. Frank Petersen
  Midlum
  voormalig campagnemedewerker Greenpeace; tot voor kort werkzaam bij Waddenvereniging
 12. Fatima Taihan
  Leeuwarden
  raadslid Leeuwarden, docent MBO
 13. Ate de Jong
  Dronrijp
  medewerker Tûmba Leeuwarden
 14. Albertina Soepboer
  Harlingen
  schrijfster; voormalig lid Commissie Letteren van de Raad voor Cultuur
 15. Auke Sikma
  Rinsumageest
  ambulant begeleider REC Fryslân
 16. Marjon Said-Brinkman
  Drachten
  commissielid gemeente Smallingerland
 17. Frank van den Haak
  Beetsterzwaag
  bestuurslid afdeling Opsterland; beleidsambtenaar Duurzaamheid
 18. Koos de Vetten
  Leeuwarden
  manager COA Friesland
 19. Marleen Zorgdrager-Swart
  Terschelling
  lid op Terschelling; zelfstandig ondernemer
 20. Ivo Poelsma
  Beetgum
  secretaris Provinciaal Bestuur GrienLinks, werkt bij Omrop Fryslân
 21. Louis Bakker
  Ryptsjerk
  raadslid Tytsjerksteradiel; consulent Protestants Dienstencentrum Fryslân
 22. Hetty Hafkamp
  Leeuwarden
  voormalig wethouder Leeuwarden; voorzitter Friese Milieu Federatie
 23. Gerben Hoogterp
  Leeuwarden
  raadslid Leeuwarden; ziekenhuispastor
 24. Elmar Otter
  Leeuwarden
  actief lid van Dwars (jongerenorganisatie van GroenLinks); voormalig medewerker PAL/GroenLinks
 25. Sara Hofman
  Holwert
  actief in NO-Fryslân voor GrienLinks, voormalig lid Provinciale Staten
 26. Ineke Verdoner
  Leeuwarden
  voorzitter Provinciaal Bestuur GrienLinks; wethouder Menaldumadeel

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.

Om de kwaliteit fan de romte

De titel fan it streekplan is: “Om de kwaliteit fan de romte”. Dit is it ‘Leitmotiv’ fan dit streekplan. By elk haadstik soe dit ‘Leitmotiv’ werom komme moatte as drager fan it belied.

No sjogge we dat bygelyks by it haadstik oer wenjen, wurkjen en ‘netwerken’ earst de ambysjes delsetten wurde, yn de foarm fan oantallen hektares en kilometers asfalt. De romtlike ynpassing en de romtlike kwaliteit hearre neffens GrienLinks foarop te stean. Fanút dat ‘Leitmotiv’ moat wurke wurde.

Streekplan (pdf)