NIEUWSBRIEF NR. 34 GRIENLINKS statenfractie December 2006

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief een terugblik op de ledenvergadering van 9 december 2006 en de Statenvergaderingen van 6 december én 13 december 2006. We zijn nog steeds blij met commentaar, opmerkingen, vragen en reacties op alles wat we doen. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl

VERHUIZING: Na 1 januari zitten we in een nieuw tijdelijk pand in verband met de voorgenomen nieuwbouw van het Provinciehuis. Post-, e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd. Bezoekadres wordt: fractie GrienLinks, kamer 117 Spoarsicht, Snekertrekweg 1, Leeuwarden. (in het oude postbankdistributiegebouw dat langs het spoor ligt, vanaf het station in westelijke richting, zie ook bijlage).

Inhoud:

 • Irona Groeneveld met applaus begroet als lijsttrekker
 • Gratis openbaar vervoer inzet van de verkiezingen
 • GrienLinks stemt in met (licht aangepast) streekplan
 • “Sintrale As is juridysk ûnhelber”
 • GrienLinks voor Campus Wyldemerk in Fryslân
 • De definitieve kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007

Ledenvergadering GrienLinks unaniem achter verkiezingsprogramma
Irona Groeneveld met applaus begroet als lijsttrekker

De algemene ledenvergadering van GrienLinks heeft zaterdag 9 december een geanimeerde discussie gevoerd over het verkiezingsprogramma en ingediende amendementen. Daar waren veel creatieve ideeën bij. De meeste amendementen zijn overgenomen. Tevens is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, met extra aandacht voor stedelijke problemen.(zie voor de vastgestelde tekst van het definitieve verkiezingsprogramma de website van GrienLinks: www.grienlinks.nl)

De nummers 1 en 2 van de kandidatenlijst zijn unaniem en onder applaus gekozen. Lijsttrekker is Irona Groeneveld uit Burgum en nummer 2 is Theo van de Bles uit Noordwolde-Zuid. Zij zitten nu ook in de GrienLinks-statenfractie. Groeneveld had de afgelopen vier jaar in de fractie onder andere de onderwerpen financiën en sociaal beleid in haar pakket. Ze wil nu de uitdaging van het lijsttrekkerschap aangaan.

In haar korte slottoespraak zei ze: “Ik wil in de komende periode een linkse coalitie. In de afgelopen vier jaar heeft GrienLinks laten zien hoe het socialer, toleranter en vooral groener kan. Soms is er een Amerikaanse ex-president voor nodig om klimaat-verandering opnieuw breed op de agenda te krijgen. We beschouwen dat als steun voor de vasthoudendheid van Grienlinks.”

Over de kandidaten op de nummers 3 tot en met 8 ontstond enige discussie. Oud-raadslid Retze van der Honing uit Heerenveen was en blijft kandidaat nummer drie. Roel Haverkort uit Drachten was alleen beschikbaar voor plaats drie en heeft zich daarom teruggetrokken. Er waren ook nog nieuwe aanmeldingen voor de kandidaatstelling. De kandidatenlijst bestaat nu uit 26 personen. Bij de eerste tien hebben drie jonge vrouwen hoog gescoord (zie de kandidatenlijst onderaan de nieuwsbrief).

Gratis openbaar vervoer inzet van de verkiezingen

Het college van Gedeputeerde Staten in Fryslân lijkt last te hebben van een landelijk blijkbaar besmettelijk VVD-virus: het niet uitvoeren van een aangenomen motie.

In maart 2006 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen van GrienLinks, PvdA en SP over het bekijken van de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer in Fryslân. GrienLinks-statenlid Oene Hofman vroeg in de statenvergadering van woensdag 13 december, hoe het er mee staat.

Gedeputeerde Baas antwoordde: “Het College zag geen aanleiding tot actie op dit punt.”

“Dat begryp ik net,” reageerde Hofman verbijsterd. “Dy moasje is oannaam en dan fiere jo him dochs út? Jo hawwe ek noait oanjûn dat jo him net útfiere koene.”

Volgens gedeputeerde Ton Baas is er half april 2006 een brief naar de statenleden gestuurd over moties aangaande het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, waarin staat dat het college geen nadere studie naar gratis openbaar vervoer nodig acht.

Omdat het weinig zin heeft het college van GS zo kort voor de statenverkiezingen (7 maart 2007) naar huis te sturen, neemt GrienLinks de handschoen op, het gratis openbaar vervoer voor kwetsbare groepen inzet te maken van de statenverkiezingen.

GrienLinks stemt in met (licht aangepast) streekplan

De statenfractie van GrienLinks heeft, net als alle andere statenfracties, woensdag 13 december 2006 ingestemd met het nieuwe (door de Staten iets gewijzigde) Streekplan. Gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA) kreeg applaus van Provinciale Staten, toen bleek dat het wellicht belangrijkste plan van de provincie Fryslân voor de komende tijd, unaniem werd aanvaard. Het Streekplan is in beginsel tien jaar geldig, maar in 2010 wordt de werking ervan al tussentijds geëvalueerd. Dit om te kunnen beoordelen of er later een (meer) geïntegreerd provinciaal omgevingsplan moet komen.

De unanieme ondersteuning van de Staten was verrassend, want een week eerder, op 6 december, werd maar liefst een vijftigtal veranderingsvoorstellen (amendementen en moties) ingediend door Provinciale Staten. Mede dankzij de week bedenk- en overlegtijd konden fracties – vooral in overleg met elkaar – werken aan compromissen. Dat leidde tot aanpassingen van diverse amendementen en moties en ook tot nieuwe veranderingsvoorstellen (het totale aantal wijzigingsvoorstellen was meer dan zestig!).

GrienLinks poogde het Streekplan wat “groener” en “duurzamer” te krijgen, met meer nadruk op het belang van natuur(behoud), beperking van de uitbreiding van de glastuinbouw en bescherming van de Waddenzee (geen buitendijkse uitbreiding van de zeehaven van Harlingen). Die GrienLinks-amendementen werden helaas door de meerderheid verworpen. Maar dat gold gelukkig ook voor de meeste voorstellen van CDA en VVD: die fracties wilden o.a. de natuurontwikkeling meer aan banden leggen.

Wel komt in het nieuwe Streekplan meer aandacht voor beperking van de lichthinder door de glastuinbouw, maar (helaas) blijft uitbreiding van de glastuinbouw met maar liefst 450 ha. nog steeds mogelijk in het noordwesten van Fryslân.

Op het gebied van recreatie en toerisme had GrienLinks-woordvoerder Oene Hofman een voorstel bedacht om het fietsen op de IJsselmeerdijk en langs de buitenkant van de Waddenzeedijk te bevorderen. Ook wilde hij meer wandelmogelijkheden langs (brede) waters in de provincie. Gedeputeerde Anita Andriesen nam het eerste voorstel over, het tweede verwierp ze met het argument: “Te detaillistisch”. GrienLinks handhaafde dat amendement niettemin, maar bij het stemmen werd het verworpen, met alleen de fracties van FNP, SP en GrienLinks zelf voor.

Aan de totstandkoming van het Streekplan ging ongeveer vier jaar voorbereiding vooraf, met soms heftige politieke discussies in de statencommissie Lân, Loft en Wetter en in Provinciale Staten. Vooral bij het vaststellen van het kader voor het Streekplan – twee jaar geleden – door Provinciale Staten, was er een stevige botsing tussen ‘links’ en ‘rechts’. Hoofdpunt was de vraag, of er een tamelijk stevige ruimtelijke regie door de provincie moest komen, of een veel lossere aanpak. De FNP – qua omvang de derde partij in Provinciale Staten – koos voor het laatste, samen met CDA en VVD. Dit dwong Gedeputeerde Staten de lossere aanpak in het Streekplan vast te leggen.

Mede dankzij de inbreng van GrienLinks is er in december 2006 toch nog het één en ander in het nieuwe streekplan terecht gekomen, waarmee de open, groene ruimte in de provincie zoveel mogelijk wordt gespaard. Maar niet in die mate als woordvoerder Oene Hofman graag had gewild. Voor hem was het het laatste grote onderwerp in Provinciale Staten, na drie periodes van vier jaar.

Het streekplan is een belangrijk instrument voor de inrichting van de ruimte op provinciaal niveau. Het vormt de schakel tussen het nogal abstracte rijksbeleid en het concrete karakter van gemeentelijk beleid. In het streekplan wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangegeven. Daarmee geeft het ruimtelijke sturing aan de uitvoering van provinciaal en regionaal beleid, bijvoorbeeld bij subsidieverlening. Daarnaast is het streekplan toetsingskader voor gemeentelijk ruimtelijk beleid, zoals bij de provinciale beoordeling van bestemmingsplannen. Het streekplan is dus zowel sturend en ontwikkelingsgericht, als toetsend. (Samenvatting van de provincie Fryslân, zie ook www.fryslan.nl).

“Sintrale As is juridysk ûnhelber”

Koart foar syn ôfskied as steatelid hat GrienLinks-fraksjelid Oene Hofman mei grimmitigens konstatearje moatten, dat de grutte mearderheid fan Provinsjale Steaten ynstimt mei it ‘realisatiebesluit Centrale As’. Dat komt del op in fjouwerstrookswei dwars troch it – om syn lytsskaligens – yn Europa unike lânskip fan de Noardlike Fryske Wâlden (NFW): in yn de eagen fan GrienLinks ûnakseptabele oantasting fan dit lânskip.

Dit nije weitrasee is lykwols ek ûnderdiel fan it ‘Nationaal Landschap’ mei deselde namme (NFW). Op grûn fan de ‘Nota Ruimte’ konstatearret Hofman, dat in nije, ynfrastrukturele yngreep yn dit lânskip allinne mooglik is, as der sprake is fan “grut nasjonaal belang”. “En gjin minske hat my noch útlizze kinnen, wat it ‘grut nasjonaal belang’ fan dizze nije wei is”, seit Hofman.

Hij hat syn bijdrage hjiroer yn Provinsjale Steaten fan 13 desimber dan ek ôfsletten mei: “Ik winskje de minsken dy’t de Sintrale As juridysk oanfjochtsje in soad sterkte ta.”

Yn it debat yn de Steaten rôp it plan foar in nij bedriuweterrein fan rûchwei 2,5 ha. bij Quatrebras (tusken Hurdegaryp en Noardburgum) noch in soad fragen op. Deputearre Ton Baas (VVD) sei dêrom ta yn jannewaris mei in bettere ûnderbouwing te kommen foar de kar fan dizze lokaasje. “Die keus komt niet van de gemeente Tytsjerksteradiel, maar van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Zoals alle belangrijke zaken in deze provincie van GS komen”, sei Baas heechhertich (mar ek bij wize fan grapke).

GrienLinks voor Campus Wyldemerk in Fryslân

Campus Wyldemerk is een plek waar jongeren “die uit de boot zijn gevallen” kunnen gaan wonen en werken om zo hun leven weer op de rails te krijgen. De campus komt op het oude terrein van de grasdrogerij tussen Rijs en Balk. Er was veel kritiek van omwonenden, vooral op het niet-communiceren van de initiatiefnemers en de gemeente met de omwonenden, maar ook op de overlast die de omwonenden verwachten van deze jongeren op deze plek.

Na het stellen van een aantal voorwaarden heeft de meerderheid van de Staten ingestemd met het voorstel om als provincie ruim 4 miljoen subsidie te geven aan het project. De voorwaarden: het moet blijven gaan om “gemotiveerde drop-outs”, er moet een permanente overleggroep worden opgericht waarin gemeente, bewoners en andere betrokkenen zijn vertegenwoordigd, er wordt eerst gestart met maar 36 leerlingen (net zoveel als er begeleiders zijn) en er zal ook overleg plaatsvinden met de natuurorganisaties (het gebied grenst aan de Ecologische Hoofd Structuur). Irona Groeneveld: “Ik vind het concept van de Campus goed en positief, we willen graag zo’n voorziening in Fryslân en het is belangrijk dat jongeren een kans krijgen om een normaal leven op te bouwen. Nu deze voorwaarden door de Staten aan het project zijn gesteld, kan ik instemmen met de subsidie”.

De kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007

 1. Irona Groeneveld
  Burgum
  statenlid sinds 2003; voormalig beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging Pleeggezinnen
 2. Theo van de Bles
  Noordwolde-Z
  voormalig raadslid en wethouder Weststellingwerf; statenlid sinds 2003; intern begeleider VMBO
 3. Retze van der Honing
  Heerenveen
  personeelsfunctionaris Zorggroep Plantein; 8 jaar raadslid Heerenveen;
 4. Sjoerd Keulen
  Leeuwarden
  lid landelijke partijraad GroenLinks; leerling- en stagebegeleider middelbaar onderwijs
 5. Erika Schaafsma
  Bolsward
  lid steunfractie gemeenteraad Bolsward; lid landelijke partijraad; student NHL
 6. Joop Hakze
  Drachten
  Algemeen directeur OBS in Tynaarlo; raadslid Smallingerland sinds 2002;
 7. Marcia Dijkstra
  Leeuwarden
  actief lid ‘Dwars Fryslân’, de jongerenorganisatie van GrienLinks
 8. Elma Wiersma
  Eastermar
  voorzitter afdeling Tytsjerksteradiel; trainer/coach effectief communiceren
 9. Johanna Welfing
  Leeuwarden
  bestuurslid afdeling Leeuwarden; medewerker hypotheken
 10. Auke Wouda
  Sneek
  voormalig raadslid en wethouder te Sneek; vrijwillig medewerker Waddenvereniging
 11. Frank Petersen
  Midlum
  voormalig campagnemedewerker Greenpeace; tot voor kort werkzaam bij Waddenvereniging
 12. Fatima Taihan
  Leeuwarden
  raadslid Leeuwarden, docent MBO
 13. Ate de Jong
  Dronrijp
  medewerker Tûmba Leeuwarden
 14. Albertina Soepboer
  Harlingen
  schrijfster; voormalig lid Commissie Letteren van de Raad voor Cultuur
 15. Auke Sikma
  Rinsumageest
  ambulant begeleider REC Fryslân
 16. Marjon Said-Brinkman
  Drachten
  commissielid gemeente Smallingerland
 17. Frank van den Haak
  Beetsterzwaag
  bestuurslid afdeling Opsterland; beleidsambtenaar Duurzaamheid
 18. Koos de Vetten
  Leeuwarden
  manager COA Friesland
 19. Marleen Zorgdrager-Swart
  Terschelling
  lid op Terschelling; zelfstandig ondernemer
 20. Ivo Poelsma
  Beetgum
  secretaris Provinciaal Bestuur GrienLinks, werkt bij Omrop Fryslân
 21. Louis Bakker
  Ryptsjerk
  raadslid Tytsjerksteradiel; consulent Protestants Dienstencentrum Fryslân
 22. Hetty Hafkamp
  Leeuwarden
  voormalig wethouder Leeuwarden; voorzitter Friese Milieu Federatie
 23. Gerben Hoogterp
  Leeuwarden
  raadslid Leeuwarden; ziekenhuispastor
 24. Elmar Otter
  Leeuwarden
  actief lid van Dwars (jongerenorganisatie van GroenLinks); voormalig medewerker PAL/GroenLinks
 25. Sara Hofman
  Holwert
  actief in NO-Fryslân voor GrienLinks, voormalig lid Provinciale Staten
 26. Ineke Verdoner
  Leeuwarden
  voorzitter Provinciaal Bestuur GrienLinks; wethouder Menaldumadeel

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.

Om de kwaliteit fan de romte

De titel fan it streekplan is: “Om de kwaliteit fan de romte”. Dit is it ‘Leitmotiv’ fan dit streekplan. By elk haadstik soe dit ‘Leitmotiv’ werom komme moatte as drager fan it belied.

No sjogge we dat bygelyks by it haadstik oer wenjen, wurkjen en ‘netwerken’ earst de ambysjes delsetten wurde, yn de foarm fan oantallen hektares en kilometers asfalt. De romtlike ynpassing en de romtlike kwaliteit hearre neffens GrienLinks foarop te stean. Fanút dat ‘Leitmotiv’ moat wurke wurde.

Streekplan (pdf)

NIEUWSBRIEF NR. 33 GRIENLINKS statenfractie November 2006

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief een terugblik op de Statenvergadering van 8 november 2006. We zijn nog steeds blij met commentaar, opmerkingen, vragen en reacties op alles wat we doen. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl

Inhoud:

 • GrienLinks is tegen geld voor Fries Museum op het Zaailand
 • Begroting 2007: “Een te hoge hypotheek op een te groot huis”
 • GrienLinks: meer doen aan energiebesparing van bestaande woningen
 • “Een groot deel van het Wad is van Friesland”
 • Ledenvergadering GrienLinks Fryslân zaterdag 9 december: Let op de “Griene Linkse”
 • Vooruitblik vergaderingen

GrienLinks is tegen geld voor Fries Museum op het Zaailand

Op 8 november is in een heftige en erge lange Statenzitting ongeveer 7 uren lang gediscussieerd over de 5,5 miljoen euro die de provincie nog aan het bouwen van een nieuw Fries Museum zou moeten bijdragen. GrienLinks is vanaf het begin zeer kritisch geweest over dit plan. Theo van de Bles: “Er ontbreekt een integrale visie op de positie van het Fries Museum in een provincie met 160 andere musea, waaronder al een museum voor moderne kunst: Belvédère. Verder is er een fors exploitatietekort voorspeld door bureau Berenschot. De visie van het Fries Museum gaat uit van een behoorlijke groei van het aantal bezoekers op het Zaailand, maar dit wordt naar ons idee niet goed onderbouwd. Er zijn onzekerheden over de verkoop van de oude panden van het Museum, die genoeg geld (rond 5,5 miljoen euro) op zouden moeten brengen voor het bouwen van een nieuw depot. De provincie heeft, bij monde van een amendement van het CDA en de VVD aangegeven geen cent meer voor bouw of exploitatie uit te willen trekken. De financiële positie van het museum is zwak en er is nog steeds geen duidelijkheid over de wijze waarop de Kanselarij en het Genootschap zich gaan commiteren aan het nieuwe Fries Museum. Het bestuur van het Fries Museum geeft dan ook aan dat zij in overmachts-situaties geen financiële verantwoordelijkheid kunnen dragen. En wat gebeurt er dan?”

Ook de CDA-fractie stemde tegen het voorstel van GS vanwege de financiële onzekerheden. De PvdA-fractie was voor. Vijf leden van de VVD-fractie veranderden van mening en stemden (na indiening van een amendement waarin het Fries Museum gevraagd wordt om voor 1 januari 2007 de gehele verantwoordelijkheid te nemen voor alle risico’s) voor. Monique Boskma van de VVD stemde tegen. De stem van de D66’er gaf de doorslag, hij stemde – na lang twijfelen – voor. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen met 28 stemmen voor en 26 tegen.

Begroting 2007: “Een te hoge hypotheek op een te groot huis.”

Na de behandeling van het punt over het Museum, begonnen de Statenleden aan de behandeling van de begroting. Het was inmiddels half tien ’s avonds. Met een verbazingwekkende inzet gingen de statenleden met elkaar de discussie aan over de verdeling van het geld. Vooral de 10 miljoen bezuiniging op het ambtenarenapparaat (vorig jaar per amendement opgedragen aan het College) werd bediscussieerd. De gedeputeerde heeft al 6,5 miljoen in de begroting ingeboekt als bezuiniging. Hij had aangegeven in de commissievergadering door een ‘lean en mean’-structuur nog een miljoen in te kunnen boeken volgend jaar. Alle partijen (behalve GrienLinks) vonden echter dat toch de totale 10 miljoen opgenomen moest worden in de begroting.

Irona Groeneveld:” Er ontbreekt evenwicht in de wensen van de Staten. Enerzijds zo veel ambities, anderzijds roepen dat je bedrijfsvoering wel met een kwart minder kan. Ik geloof er niets van dat je én je ambities kunt uitvoeren, én je ambtenarenapparaat kunt afslanken én de kosten voor externe deskundigen kunt inkrimpen. Dat gaat fout lopen. En ik denk dat we dan met name het op de externe deskundigen weer terug krijgen. En daarbij weet je niet wat uit een ‘lean en mean’-proces komt. Je kunt het niet op voorhand gebruiken voor een keiharde bezuiniging van 3,5 miljoen euro.”

Over de begroting in zijn geheel zei Irona Groeneveld:”In het kort, gedeputeerde, een te hoge hypotheek voor een te groot huis. Het is tijd voor de bewoners.”

Verder diende ze namens de fractie een motie in voor subsidie voor 2007 voor “Taolkundig underzuuk Stellingwarfs”. Deze motie werd breed gesteund en aangenomen.

Een motie voor het aanpassen van de opcentenheffing om het mogelijk te maken om schonere auto’s minder te belasten werd aangehouden tot een volgende vergadering.

GrienLinks: meer doen aan energiebesparing van bestaande woningen

In de statenvergadering van 8 november heeft Oene Hofman namens GrienLinks voorgesteld, het budget voor energiebesparing in bestaande woningen fors te verhogen. Er was hiervoor weliswaar geld beschikbaar gesteld middels de nota ‘Sinnich en sunich’ van 2005, maar dan alleen in 2006. Hofman greep het agendapunt ‘herstructurering en herontwikkeling woningvoorraad 2007-2009’ aan, om in de provincie meer te kunnen doen aan energiebesparing in de bestaande woningen.

In het bestaande budget van 1 miljoen euro voor herstructerering van de woningvoorraad is volgens gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) echter al voldoende geld opgenomen voor energiebesparing, als onderdeel van diezelfde herstructurerng. Zij raadde de motie daarom af. Omdat Oene Hofman sterk de indruk kreeg, dat de motie geen meerderheid zou geen meerderheid zou halen, heeft hij het voorstel weer ingetrokken. Misschien komt er nog een kans, vóór de statenverkiezingen van maart. Zo niet, dan wordt het wellicht een aandachtspunt voor GrienLinks in de statenverkiezingen.

“Een groot deel van het Wad is van Friesland”

In de statenvergadering van 8 november 2006 leken de 15e/16e-eeuwse tegenstellingen tussen Holland en Friesland even te zijn teruggekeerd. Het ging over de vraag, wie baas is over de Waddenzee en vooral over het ‘Waddenfonds’ van circa 600 miljoen euro. Die baas wordt het ‘Regionaal Coördinatiepunt Waddengebed’ (RCW), waarin de ‘rijksheren en -dames’ namens diverse ministeries de meerderheid krijgen en de gedeputeerden van Noord-Holland, Groningen en Friesland in de minderheid zijn.

Dat zat sommige statenleden dwars. “Een groot deel van het Wad is van Friesland”, werd er gezegd. Gedeputeerde Piet Bijman (eventjes getooid met de bijnaam “Grutte Piet”, analoog aan de 16e-eeuwse “Grutte Pier”) stelde echter alleen “dat een groot deel van het Wad binnen Friesland valt”, maar voegde daar aan toe dat de rijksoverheid het meeste te zeggen heeft over de miljoenen voor verbetering van de natuur en economie van het Wad. Hij merkte ook op, dat de statenleden eens na moesten denken over hoeveel de provincie Friesland de afgelopen jaren in het Waddengebied (als natuurgebied) heeft geïnvesteerd (erg weinig, bedoelde hij).

Uiteindelijk legde een groot deel van Provinciale Staten zich neer bij de komst van het nieuwe type van het RCW, eenvoudig omdat het de Staten aan machtsmiddelen ontbreekt om het anders te regelen. Alleen FNP, GBF en SP stemden tegen. Het leek een béétje op 1498, toen veel Friezen zich neerlegden bij de overheersing door de Saksen, omdat ze het onderling niet eens werden (burgeroorlog tussen Schieringers en Vetkopers). Ook toen delfde “Grutte Pier” in feite het onderspit, net als nu “Grutte Piet”.

Ledenvergadering GrienLinks Fryslân zaterdag 9 december: Let op de Griene Linkse

De verkiezingen van 22 november worden steeds spannender. Maar tegelijkertijd is ook de aanloop naar de provinciale verkiezingen begonnen. Om de lijst en het programma voor deze verkiezingen vast te stellen, is er een ledenvergadering gepland op zaterdag 9 december van 13.30 tot 17.00 uur in het Oranje Eden Hotel in Leeuwarden. De uitnodiging voor deze vergadering met de kandidatenlijst en informatie over het programma komt van de week in de bus in de Griene Linkse (het – letterlijk – groene blaadje van GrienLinks). En natuurlijk is er op de ledenvergadering gelegenheid om met elkaar de landelijke verkiezingen na te bespreken!

Vooruitblik openbare vergaderingen

 • 23 november 17.00 uur Provinciehuis: commissie Lân, Loft en Wetter: Investeringsbudget Landelijk Gebied, Rapport “Vasthouden, Bergen en Afvoeren” (van water)
 • 29 november 18.00 uur Provinciehuis: commissie Boarger en Mienskip: agenda nog onbekend
 • 6 december 10.00 uur Provinciehuis: Provinciale Statenvergadering (extra): vaststellen Streekplan, interpellatie GrienLinks over duurzame kofffie
 • 6 december 16.00 uur Provinciehuis: Commissie Boarger en Mienskip: Jeugdzorg, SIF
 • 13 december 10.00 uur Provinciehuis: Provinciale Statenvergadering: o.a. Subsidiebeleid welzijnsorganisaties

Zie voor volledige agenda’s: http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=15202

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de statenfractie GrienLinks in Fryslân en is geschreven door de fractiemedewerkers: Gerrit van der Meer en Sanne van Wees. Reacties zijn welkom: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805

NIEUWSBRIEF NR. 32 GRIENLINKS statenfractie Oktober 2006

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het laatste politieke halfjaar in deze periode van de Staten. Want in maart 2007 zijn de Statenverkiezingen! Daar wordt op dit moment ook al hard aan gewerkt. Ben je geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met het bestuur van GrienLinks in Fryslân: i.m.verdoner@planet.nl.

In deze nieuwsbrief als vanouds een terugblik op de Statenvergadering. Deze keer die van 4 oktober 2006. Verder een vooruitblik op de onderwerpen die de komende tijd aan de orde zullen komen in de Staten. We zijn nog steeds blij met commentaar, opmerkingen, vragen en reacties op alles wat we doen. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl.

Inhoud

 • Femke Halsema op 4 november in Friesland
 • Uitslag fotowedstrijd
 • Demonstratie Generaal Pardon 4 november Den Haag 14.00-16.00
 • Strijd om de hoogte van het grondwater
 • GrienLinks vraagt opheldering over bouw nieuwe provinciehuis
 • Ledenvergadering GrienLinks op 9 december 2006
 • Uitnodiging voor film over genetisch gemanipuleerde teelt op 3 november: “The future of food”
 • Collegevoorstel Fries Museum: ongeloof bij GrienLinks
 • Vooruitblik

Femke Halsema op 4 november in Friesland

Op zaterdag 4 november komt Femke Halsema met haar bustoer op campagne in Friesland. Het is nog niet bekend wat er allemaal gaat gebeuren. Wie mee wil denken kan contact opnemen met het campagneteam: groeneveld@sis.fryslan.nl En voor wie gewoon op 4 november wil komen kijken, let op aankondigingen op websites van GroenLinks, zoals www.grienlinks.nl !!

Uitslag fotowedstrijd

We hebben niet veel reacties gekregen op onze oproep voor foto’s van Friesland om campagne mee te mogen voeren, maar wél een paar mooie foto’s. De ingezonden foto’s laten vooral zien dat de inzenders in Friesland “het groene” koesteren. De foto’s staan op de website: www.grienlinks.nl

De prijzen gaan naar:

 1. Hannah van Wijngaarden: Friese boerin en haar familie met scharrelvarken
 2. Arnoud de Vries: Afbeelding Centrale As protestbord
 3. Sara Hofman: polsstokspringend meisje

Demonstratie Generaal Pardon 4 november Den Haag 14.00-16.00

Zaterdag 4 november 14.00-16.00 manifestatie op Het Plein in Den Haag voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon. Zie: www.generaalpardonnu.nl.

Ook GroenLinksers kunnen zich daar laten horen! Wil je samen reizen met andere GroenLinksers, neem dan contact op met Geertje Laadstra: 0515 576280, jhj.laadstra@home.nl.

Strijd om de hoogte van het grondwater in Fryslân

Op de Statenvergadering van 4 oktober stond het grondwaterpeil in de Veenweidegebieden op de agenda. Dit klinkt als iets dat geen verhitte discussies oproept, maar integendeel: het grondwaterpeil is al sinds jaar en dag een “hot item”. Om de discussie goed te begrijpen is het van belang om te weten dat het veen al honderden jaren inklinkt. Maar sinds de industrialisatie (die zwaardere landbouwmachines tot gevolg had) hebben boeren gevraagd om grondwaterpeilverlaging aan het Waterschap. Anders kunnen de boeren in het voorjaar het (natte) land niet op met hun zware machines. Door deze grondwaterpeilverlaging klinkt het veen nog sneller in door verdroging en moet weer opnieuw het peil verlaagd worden.

Gevolgen van verlaging van het grondwaterpeil zijn: de bovenlaag van het veen verdroogt waardoor deze verstoft en verwaaid, huizen verzakken door het verrotten van de funderingspalen (door de lage grondwaterstand komt er zuurstof bij de houten palen) en een verdroging van de natuur (weidevogels, zoals de grutto en de kemphaan, kunnen geen voedsel meer vinden in het verdroogde veen).

Het waterschap en de provincie hebben de afgelopen jaren onderzoeken gedaan naar de effecten op al deze zaken bij een hoger grondwaterpeil. Uit deze onderzoeken bleek dat met een iets hoger peil de schade aan de huizen en de natuur beperkt blijft en de boeren toch nog kunnen boeren. Dit hogere peil leidt echter tot financiële schade bij de boeren. En dan blijkt dat in de Staten de boerenlobby duidelijk invloed heeft bij het CDA en de VVD. GS is gedwongen tot het doen van meer wetenschappelijk onderzoek én tot de belofte het grondwaterpeil niet te verhogen in de komende jaren.

Oene Hofman, statenlid GrienLinks, sloot zich in de Statenvergadering van harte aan bij de woorden van Albert Oostland (ChristenUnie): “Vroeger was het: peil volgt functie, maar het zou nu moeten zijn: functie volgt peil”.

GrienLinks vraagt opheldering over bouw nieuw provinciehuis

In schriftelijke vragen (zie www.grienlinks.nl ) heeft de fractie van GrienLinks op 1 oktober aan GS opheldering gevraagd over de situatie rond de bouw van het nieuwe provinciehuis. Even ter herinnering: GrienLinks heeft tégen de bouw van een geheel nieuw provinciehuis gestemd. Om te voldoen aan de ARBO-eisen (een van de belangrijkste redenen voor een nieuw provinciehuis) was verbouw van het bestaande provinciehuis voldoende, vond de fractie. Helaas heeft de meerderheid in de Staten toendertijd voor nieuwbouw gestemd. Wél met de uitspraak dat er een vaststaand budget voor was (61,4 miljoen) “en geen cent meer”‘. Gedeputeerde Baas meldde toen al dat GS de handschoen op gingen pakken om het voor dát budget te gaan doen.

Nu echter blijkt dat er al op voorhand vertragende factoren spelen: de gemeente Leeuwarden heeft het bouwplan nog niet goedgekeurd en de hoogte van het bouwplan past niet in het bestaande bestemmingsplan. GrienLinks wil van GS weten hoe zij hier tegenaan kijken én of dit invloed heeft op het budget dat GS van PS heeft meegekregen. Ook het CDA was nieuwsgierig en vroeg ditzelfde in het vragenuurtje op de Statenvergadering van 4 oktober. De gedeputeerde:” We hebben in de tijdsplanning rekening gehouden met hobbels. Over het budget kan ik zeggen dat we denken de risico’s op een aanvaardbare manier te kunnen managen. We hebben echter geen invloed op zaken als het stijgen van de bouwprijs.” Op 11 oktober krijgen de Statenleden nadere uitleg over de ontstane situatie.

Ledenvergadering GrienLinks op 9 december 2006

Op 7 maart 2007 worden de nieuwe Staten gekozen. De kandidatenlijst voor deze verkiezingen wordt, samen met het het programma, vastgesteld op de ledenvergadering op zaterdag 9 december. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze dag. In november krijgen alle leden de officiële uitnodiging mét conceptverkiezingsprogramma en -lijst. Ook wordt de campagne voor de provinciale verkiezingen besproken. Op dit moment is het campagneteam al volop bezig met de Tweede Kamerverkiezingen en daarna gaan ze door voor de provinciale verkiezingen. Wie mee wil doen aan deze inspirerende activiteiten is van harte welkom. Je kunt contact opnemen met het bestuur: Ineke Verdoner: i.m.verdoner@planet.nl of het campagneteam: Irona Groeneveld: groeneveld@sis.fryslan.nl.

Uit het campagneplan van landelijk GroenLinks

Uitnodiging voor film over genetisch gemanipuleerde teelt op 3 november: “The future of food”

Speciaal voor GroenLinks leden en andere “groene” mensen in Friesland: een vertoning op 3 november van de film “The future of food”. We willen met deze film aandacht vragen voor een volstrekt onderbelicht thema: het genetisch manipuleren van gewassen en de gevolgen daarvan voor ons voedsel. In Nederland vinden op dit moment op 6 verschillende plaatsen proeven plaats met genetisch gemanipuleerde (GG) mais. Ook is er een verordening gemaakt die GG-teelt in Nederland mogelijk gaat maken. Wat de gevolgen zijn van het toelaten van deze gg-teelt zijn nog niet duidelijk. Zie ook de website: www.grienlinks.nl voor meer informatie of bel: 058 2925805. Definitieve uitnodiging volgt.

Collegevoorstel Fries Museum: ongeloof bij GrienLinks

Het voornemen van het college van GS om groen licht te geven voor de bouw van een nieuw Fries Museum is de Statenfractie van GrienLinks in het verkeerde keelgat geschoten.

“Er wordt ons zand in de ogen gestrooid” is de reactie van fractievoorzitter Theo van de Bles. Hij doelt daarmee op de slechte onderbouwing door het College om de 5,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Op 15 maart 2006 hebben CDA en VVD in een amendement een lange lijst van voorwaarden gesteld. Het College is van mening dat het Fries Museum aan al die voorwaarden tegemoet komt.

“Wij vinden van niet”, zegt Van de Bles. “Het Fries Museum accepteert niet volledig het risico voor de bouw op het Zaailand. Ze willen bij de provincie terug kunnen komen voor meer geld. Dat geldt ook ten aanzien van het depot. Bovendien is er nog geen duidelijkheid over de ingewikkelde leningenstructuur van het Fries Museum. Het klopt allemaal dus niet.”

Op 8 november moeten de Staten een beslissing nemen.

“Ik hoop dat CDA en VVD vasthouden aan de klare taal van 15 maart en nu eindelijk de stekker er uit trekken”, besluit Van de Bles.

Vooruitblik

 • PS 8 november: Begroting, Fries Museum, Onderwijsnota
 • PS 6 december: extra vergadering om het Streekplan vast te stellen
 • PS 13 december: subsidies welzijnsorganisaties
 • Zie voor data commissievergaderingen: www.fryslan.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de statenfractie GrienLinks in Fryslân en is geschreven door de fractiemedewerkers: Gerrit van der Meer en Sanne van Wees. Reacties zijn welkom: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.