Opinie: Wie betaalt de schade na het uitputten van de bodem?

Aan het begin van een nieuw jaar staan de kranten vol met trotse berichten over de weer toegenomen export van landbouwproducten. Voor het produceren van al die prachtige producten wordt ook veel ingevoerd en wordt de schaarse ruimte in Nederland gebruikt. Het intensieve gebruik van die ruimte gaat ten koste van de kwaliteit van de bodem, de lucht en het water. In januari werd door de Verenigde Naties een rapport gepubliceerd dat de biodiversiteit in Nederland weer veel slechter is geworden. We bungelen onderaan de lijstjes en behoren zeker niet tot het braafste jongetje van de klas. Een gezonde leefomgeving is de basis voor onze gezondheid en voor een grote soortenrijkdom en een toekomstbestendige, duurzame landbouw. Juist die soortenrijkdom voorkomt ziekten en plagen en leidt tot een afname van het gebruik van gif.Verder lezen

Motie voor Fryske bosvisie aangenomen bij omgevingsvisie

Een mooi succes: bij de behandeling van de omgevingsvisie in de Statenvergadering van woensdag 25 september heeft GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers een motie voor een bosvisie ingediend. De motie, mee ingediend door PvdD en D66, werd aangenomen! De ontwerp omgevingsvisie was wat GrienLinks betreft wel erg abstract opgesteld en met veel te weinig ambitie op een aantal belangrijke gebieden. “De omgevingsvisie vraagt van ons om uit detail en regels te treden. Maar nog meer vraagt de visie om een duidelijke richting, het maken van keuzes die doorwerken in hoe wij met z’n allen willen hoe Fryslân er over langere tijd uit gaat zien. En in de huidige versie wordt dat nog niet overal even duidelijk”, zei Charda Kuipers in het debat. Daarom diende ze meerdere voorstellen in.Verder lezen

‘Biodiversiteit’ yn it miljeuprogramma

13 bloemen It begryp ‘biodiversiteit’ – ‘ferskaat fan libbenssoarten’ yn it Frysk – komt amper út de ferve yn it lanlike en Fryske natoer- en miljeubelied. It is om samar te sizzen fuortbesunige. De ‘Ecologische Hoofdstructuur’ is der noch wol, mar it Fryske natoerbelied rjochtet him foaral op it beskermjen – foar safier ’t it net ál te djoer wurdt – fan greidefûgels én it ôfsjitten fan twa soarten guozzen, ek: foar safier’t it net ál te djoer wurdt. Nederlân as gehiel bongelet yn Europa mei de ‘biodiversiteit’ tegearre mei Malta en Cyprus sa ûngefear ûnderoan.
De GrienLinks-fraksje makket him hjir soargen oer. Yn de steatefergadering fan 16 oktober 2013 greep Retze van der Honing de oanpassing fan it Fryske miljeuprogramma oan, om oandacht te freegjen foar de biodiversiteit. Hy diende in moasje yn mei as fersyk oan it kolleezje:”Yn 2014 te kommen ta in konkreet en mjitber programma dat ynsjoch jout yn de besteande en te nimmen maatregels om de ‘biodiversiteit’ te ferbetterjen”. PS 16 oktober 2013 – milieuprogramma – motie GrienLinks – biodiversiteit “Us bern moatte hjir skielk ek noch in goed libben hawwe kinne”, sei Van der Honing. Verder lezen