GrienLinks stelt vragen over continuïteit Agrarisch Natuurbeheer – dag vogels, dag bloemen

Boeren krijgen geld als ze hun best doen om de natuur op hun bedrijf de ruimte te geven. Dit systeem heet ‘agrarisch natuurbeheer’. Bij verkoop van het bedrijf kan al die inspanning verloren gaan. Jochem Knol vraagt aan Gedeputeerde Staten of er mogelijkheden zijn om natuurwaarden in het agrarisch natuurbeheer beter te beschermen. Dit vroeg Jochem Knol naar aanleiding van een krantenartikel van 20 juni 2020: Dag vogels, dag bloemen! Verder lezen

Motie voor Fryske bosvisie aangenomen bij omgevingsvisie

Een mooi succes: bij de behandeling van de omgevingsvisie in de Statenvergadering van woensdag 25 september heeft GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers een motie voor een bosvisie ingediend. De motie, mee ingediend door PvdD en D66, werd aangenomen! De ontwerp omgevingsvisie was wat GrienLinks betreft wel erg abstract opgesteld en met veel te weinig ambitie op een aantal belangrijke gebieden. “De omgevingsvisie vraagt van ons om uit detail en regels te treden. Maar nog meer vraagt de visie om een duidelijke richting, het maken van keuzes die doorwerken in hoe wij met z’n allen willen hoe Fryslân er over langere tijd uit gaat zien. En in de huidige versie wordt dat nog niet overal even duidelijk”, zei Charda Kuipers in het debat. Daarom diende ze meerdere voorstellen in.Verder lezen

‘Biodiversiteit’ yn it miljeuprogramma

13 bloemen It begryp ‘biodiversiteit’ – ‘ferskaat fan libbenssoarten’ yn it Frysk – komt amper út de ferve yn it lanlike en Fryske natoer- en miljeubelied. It is om samar te sizzen fuortbesunige. De ‘Ecologische Hoofdstructuur’ is der noch wol, mar it Fryske natoerbelied rjochtet him foaral op it beskermjen – foar safier ’t it net ál te djoer wurdt – fan greidefûgels én it ôfsjitten fan twa soarten guozzen, ek: foar safier’t it net ál te djoer wurdt. Nederlân as gehiel bongelet yn Europa mei de ‘biodiversiteit’ tegearre mei Malta en Cyprus sa ûngefear ûnderoan.
De GrienLinks-fraksje makket him hjir soargen oer. Yn de steatefergadering fan 16 oktober 2013 greep Retze van der Honing de oanpassing fan it Fryske miljeuprogramma oan, om oandacht te freegjen foar de biodiversiteit. Hy diende in moasje yn mei as fersyk oan it kolleezje:”Yn 2014 te kommen ta in konkreet en mjitber programma dat ynsjoch jout yn de besteande en te nimmen maatregels om de ‘biodiversiteit’ te ferbetterjen”. PS 16 oktober 2013 – milieuprogramma – motie GrienLinks – biodiversiteit “Us bern moatte hjir skielk ek noch in goed libben hawwe kinne”, sei Van der Honing. Verder lezen