Tagarchief: bodemdaling

Rik Grashoff is op 2 juni in Ried en Harlingen – over biodiversiteit en tegen gas- en zoutwinning

Rik Grashoff (Tweede Kamerlid van GroenLinks) komt op zaterdag 2 juni 2018 naar Ried en Harlingen. Eerst – vanaf 11 uur – debatteert hij in een politiek café van SAM Waadhoeke over wat je in een gemeente kunt doen voor de biodiversiteit, daarna sluit hij aan bij de manifestatie tegen gas – en zoutwinning in Harlingen.

Kom kijken en meepraten/demonstreren!

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Waterpeil omhoog, geen kunstmest gebruiken en biologisch boeren in het Veenweidegebied

Een sloot met laag waterpeil in het veenweidegebied

Retze van der Honing (GrienLinks) zei tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 over de aanpak van de problematiek in het veenweidegebied: “In de veenweidevisie staat dat de landbouwfunctie uitgangspunt is. Een goede balans tussen landbouw, natuur en milieu is echter noodzakelijk. Het kan zo niet langer, het is al lang vijf over twaalf”. Hij diende daarom hiervoor een motie in om dat uitgangspunt aan te passen. Deze werd aangenomen! (alleen de VVD, PVV en FFP stemden tegen). Van der Honing: “En we weten heel goed wat we moeten doen om die balans te herstellen, namelijk: 1. Het grondwaterpeil moet NU omhoog Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Noordelijke oproep tot afbouw van gaswinning


Op 9 november 2017 vond de Noordelijke Klimaattop plaats in Groningen op initiatief van de drie Noordelijke provincies. De aanwezige gedeputeerden en politici ondertekenden de oproep aan het Rijk om de gaswinning af te bouwen en geen nieuwe vergunningen af te geven voor gaswinning.

Retze van der Honing was ook aanwezig op de Klimaattop en ondersteunde de oproep van harte. Van der Honing: “Dit is een krachtig signaal naar het Rijk. Er moet worden gestopt met de gaswinning. It kin wol! Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Hoger grondwaterpeil een enorm issue

“Men weigert gewoon over dit issue te debatteren. Politiek onfatsoenlijk. Dit is ongehoord! Het grondwaterpeil in het veenweidegebied moet omhoog omdat het veen heel hard zakt. Sinds 2003 (!) wordt geprobeerd om een afspraak te maken met de boeren in het veenweidegebied over verhoging van het grondwaterpeil. Dat lukt niet erg goed. Nu staat er een brief van het college op de agenda met het bericht dat het proces weer vertraagd is en dat de proeven in de kansrijke gebieden nog niet begonnen zijn. Daar wilden we over debatteren en ideeën inbrengen om op korte termijn wel het peil te verhogen op plekken waar boeren het wel willen. We zaten er klaar voor. Maar de SP, CDA, VVD, FNP, PVV en 50+ meldden dat ze het er niet over wilden hebben.Hier is de uitzending terug te zien. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: Geen gegoochel met veenweidegeld

OLYMPUS DIGITAL CAMERA GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing verzette zich tegen de “overheveling” van 1,5 miljoen euro (!) van de ‘reserve gebiedsbudget veenweidevisie’ naar de pot van de ‘Kaderrichtlijn POP3-gelden’. “Der wurdt melden oer de feangreidefisy, dat er sprake is fan fertraging en fan finansjele problemen by de bestriding fan de ferdreging en boaiemdelgong. As wy dan ek noch jild oan it budzjet ûntlûke, dan komt it mei de feangreide-oanpak net goed”, oordeelde Van der Honing. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen zout winnen onder het Wad

kaartje zoutwinning Wad Op 19 april 2016 werd door de Friese gemeenten en de provincie een manifest aan Tweede Kamerleden aangeboden over de gas- en zoutwinning in Friesland. Het manifest dringt aan op omkering van de bewijslast en nulmetingen. Bewoners maakten zich na de aardbevingen in Groningen (nog) meer zorgen over de schade van de gas- en zoutwinning in het gebied. Ook blijkt (zoals in Wijnaldum) dat het voor bewoners moeilijk is de oorzaak van de schade aan hun huizen te bewijzen.

In de Staten van 20 april 2016 werd het manifest besproken. Retze van der Honing sprak zijn zorg uit over de gevolgen van gas- en zoutwinning. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Geen nieuwe gasboringen, wel omgekeerde bewijslast

scheur Bij exploitatie van diepliggende grondstoffen (zoals gas en zout) dient sprake te zijn van de ‘omgekeerde bewijslast’. Dit standpunt hebben Provinciale Staten van Fryslân (niet voor het eerst) uitgesproken, in de vergadering van woensdag 16 december 2015. GrienLinks steunt dit standpunt. Het betekent dat de exploitant moet aantonen, geen schade te hebben veroorzaakt aan woningen, gebouwen en infrastructuur als gevolg van de exploitatie van diepe grondstoffen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Pealrot yn Grou: de provinsje helpt sa nedicch mei oan de oplossing

scheur
Tweintich wenten yn de Noorderdwarsstraat yn Grou, wêrfan alve fan partikulieren en njoggen hierwenten fan korporaasje Elkien, steane likernôch op ynstoarten. In pear steane al leech, ien dêrfan wurdt mei stutpeallen oerein hâlden. Oarsaak: pealrot. Wierskynlik hat yn it ferline it wetterpeil in skoft ferlege west, sadat de peallen begjinne koene te rotsjen. Letter is it wetterpeil wer ferhege, mar doe wie it al te let: it rottingsproses giet gewoan troch. Gefolch: fersakkingen, skuorren yn de muorren. De bewenners doarre amper noch yn harren huzen te wêzen.
Sy sitte hjir dus mei oanklaud. De wenten binne ûngefear njoggentich jier âld en hawwe in gemiddelde WOZ-wearde fan mar rûchwei 70.000 euro. It oanpakken fan de pealrot en it opknappen fan de wenten kostet al gau tusken de 20.000 en 40.000 euro de wenning, neffens deputearre Hans Konst yn de steatefergadering fan woansdeitemoarn 20 maaie 2015. (Konst naam middeis ôfskied as deputearre). Mei oare wurden: finansjeel is dit sûnder help amper of net op te lossen foar minsken mei in smelle beurs.

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Bram van Ojik: “Winning bodemstoffen meer en meer politieke kwestie”

“Het winnen van bodemstoffen als aardgas en zout zal de komende tijd meer een meer een politieke kwestie worden en blijven.” Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bram van Ojik.
in-de-stadLeeuwarden

Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco

Uitleg-van-Durk-van-Tuinen-Esco

Dit naar aanleiding van de schade door bodemdaling als gevolg van zout- en gaswinning in Noordwest Friesland. In Wijnaldum zijn bijvoorbeeld scheuren ontstaan in de muren van de kerk en is een woning scheefgezakt.
Van Ojik was zaterdag met GL-lijsttrekkers Tineke Strik (Eerste Kamer) en Retze van der Honing (Provinciale Staten) en een groep Friese GroenLinkseers op bezoek bij Winamer Belang in Wijnaldum en daarna bij Frisia Zout in Harlingen om zich te verdiepen in de problematiek van de bodemdaling. Van Ojik constateerde dat bewoners op verschillende plaatsen in Nederland bodemdaling op de politieke agenda zetten. Het ligt voor de hand dat delfstoffenwinning daardoor steeds meer een politiek onderwerp wordt.
Zie ook onze facebookpagina of

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks-fracties doen oproep:“Veengrond behouden tegen bodemdaling en tegen CO-2 uitstoot”

SNEEK/LEEUWARDEN – De GrienLinks-fracties van de gemeente Súdwest Fryslân en van Provinciale Staten van Fryslân zullen zich blijven inzetten voor behoud van de veengronden in Fryslân. Dit ondanks de teleurstellende Veenweidevisie die de Friese Staten op 21 januari dit jaar hebben vastgesteld.veenweide
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
“Kinst der eins neat mei”, zegt Retze van der Honing van GrienLinks. Hij had het liefst gewild dat het college van Gedeputeerde Staten een nieuwe nota maakt en die weer ter goedkeuring voorlegt aan Provinciale Staten. Daarin zou behoud van de veengrond in Fryslân voorop moeten staan. In de aangenomen Veenweideivisie gaat het vooral om het afremmen van het teloor gaan van het veen. Symptoombestrijding dus. De grondverzakking in die gebieden zal doorgaan omdat aan het grondwaterbeheer te weinig gedaan wordt. En de CO-2 uitstoot door het ”verdampen” van het veen is jaarlijks net zo groot als de uitstoot van alle autoverkeer in Friesland! GrienLinks zal niettemin proberen die uitvoeringsnota aangescherpt te krijgen ten gunste van het behoud van en het voorkomen van de bijbehorende bodemdaling van de veengronden in Midden- en Súdwest Fryslân.

GroenLinks SWF heeft tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 3 februari opgeroepen geen afwachtende rol te spelen. Súdwest-Fryslân moet ook zelf kiezen hoe en wat ze wil doen, samen met de provincie, om de voor deze gemeente zo bepalende veengronden te behouden. Wethouder Bakker heeft toegezegd binnen een maand met een stappenplan te komen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter