Tagarchief: duurzaam

GrienLinks: de landbouwtoekomst is biologisch

GrienLinks kiest voor rendabele landbouw. Dat is biologische landbouw, rendabel voor de natuur, voor de boeren en voor het Friese landschap. In de Beleidsbrief Duurzame Landbouw NED die op 21 juni 2017 in de Staten werd besproken, staat dat er een transitie in de landbouw plaats moet gaan vinden: “De provincie Fryslân streeft naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2025”. Retze van der Honing: “Deze ambitie klinkt goed. Daar zijn we voor. Maar. We missen concrete acties om deze transitie in de landbouw als provincie (ondersteunend) tot stand te brengen. Als we niet anders gaan handelen, wordt toch weer de intensivering en schaalvergroting ondersteund. Terwijl veel boeren zelf echt wel anders willen.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Duurzaam openbaar vervoer

img_8966 Het openbaar vervoer moet duurzaam, betaalbaar en comfortabel. Hierover waren zo ongeveer alle partijen het wel eens tijdens de Statenvergadering op 26 oktober 2016 bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten Openbaar Vervoer. Ook staat duurzaam Openbaar Vervoer in het Coalitieakkoord. Maar in de praktijk komt het vooralsnog neer op een ‘onderzoek naar de mogelijkheid van duurzame brandstoffen’ (een motie van bijna alle partijen, waaronder ook GrienLinks) en ‘afwachten waar de vervoersmaatschappijen mee komen’ (aldus gedeputeerde Kramer).
Retze van der Honing:”
Vanmorgen schreven 40 bedrijven, waaronder Shell, in de Volkskrant dat we op moeten schieten met de vergroening. Dat we de klimaatwet van GL en PvdA moeten omarmen. En wat doen deze Staten? Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

‘Beleidsbrief economie’: te slecht om aan te passen

Loesje-Duurzame-energie Meestal probeert een politicus een voorstel dat hem of haar niet zint, aangepast te krijgen. Maar een enkele keer vindt hij of zij een voorstel zó slecht, dat er maar één optie overblijft: radicaal afwijzen en vragen om een geheel nieuw voorstel. Dit was het geval op woensdag 24 februari 2016 bij de behandeling in Provinciale Staten van de zogeheten beleidsbrief over economie (‘Wurkje mei Fryslân’). “Ik vind de beleidsbrief onduidelijk en vaag”, zei Van der Honing. Hij meent dat de overheid voorop dient te lopen bij het (stimuleren van) vernieuwing en ‘verduurzaming’ van de (‘circulaire’ of kringloop-)economie. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Koeien in de wei

Weiland bij Wammert Dinsdag 3 maart 2015 stond onderstaand artikel van Retze van der Honing in de Leeuwarder Courant

Tjeerd de Groot, voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisaties (NZO), constateert (volgens een artikel in de LC-20150226-Zuivel- koe hort in de weivan 26 februari) dat de Friese overheden de schaalvergroting in de melkveehouderij faciliteren. Hij denkt dat de schaalvergroting een bedreiging is voor o.a. de weidegang van koeien. Terwijl juist overheden deze aspecten zou moeten borgen bij hun vergunningverlening, aldus de voorzitter van de NZO in het artikel.

Wij denken dat Tjeerd de Groot een punt heeft. De provinciale politiek is hier echter nog niet aan toe. In 2013 en 2014 werden er in de Staten van Friesland discussies gevoerd over de juridische ruimte voor het afgeven van deze vergunningen (de Verordening Ruimte). Dé kans voor de provinciale politici om te sturen. GrienLinks diende verschillende amendementen in over beperking van de bouwblokgrootte van de stallen (maximaal 1,5 hectare in plaats van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde 3 hectare), over grondgebondenheid (80 % ruwvoer van het land in plaats van 50%) en een motie over onderzoek naar het in de wei laten lopen van koeien (weidegang). Alle amendementen en moties konden niet rekenen op voldoende steun in de Staten. De boeren sloegen vervolgens aan het bouwen van grotere stallen om zich voor te bereiden op het afschaffen van de melkquota. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Wurkje foar Fryslân: de investering van 300 miljoen euro

wurkje ff Ook op de PS van 25 juni 2014 lag het zogenaamde ‘Uitvoeringsprogramma’ van Wurkje foar Fryslân ter beoordeling voor aan de Statenleden. Hierin staan de plannen om de 300 miljoen euro uit de pot met geld uit de verkoop van de NUONaandelen uit te geven. De bedoeling is dat er werk gecreëerd wordt, of, zoals het in ‘Wurkje foar Fryslân’ staat: ‘het versterken van de economische infrastructuur’. GrienLinks heeft in het traject tot nu toe heftig gepleit voor het investeren in een duurzame = groene economie. Het criterium ‘duurzaam’ als leidraad nemen voor alle plannen werd echter door de meerderheid in de Staten te lastig gevonden. Dat vonden wij nou een ‘gemiste kans’. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: sa folle mooglik duorsume enerzjy, ynklusyf wynmûnen

REC en windmolen zononder. Op de Statenvergadering van 21 mei 2014 dienden Retze van der Honing (GL) en Sylvia Hosman (VVD) samen een motie in. De motie riep op tot een discussie over de mix van duurzame energie die we als provincie willen inzetten om te komen tot die 16 procent duurzaam opgewekte energie in 2020. Retze van der Honing: “Wy binne te folle ôfhinklik fan fossile brânstoffen en it is dúdlik dat we faasje meitsje moatte mei oare wizen fan enerzjy opwekke”. Dat een felle tegenstander van windmolens en een enthousiaste voorstander daarvan samen een motie indienen voor de discussie over de mix van duurzame energie, wekte verbazing bij sommige Statenleden. Retze van der Honing legde uit: “De oanlieding fan it tegearre yntsjinjen fan ‘e moasje wie, dat de diskusje yn Fryslân oer duorsume enerzjy no fersmelle wurdt ta it wol of nèt pleatsen fan wynturbines en sa ja, wêr en hoefolle. Dat driget it draachflak foar duorsume enerzjy te ûndergraven. Troch in ‘mix’ fan ferskillende soarten duorsume enerzjy wurdt de kâns op mear wurkgelegenheid yn Fryslân grutter en dêrmei ek de kâns op mear draachflak.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks over duurzame energie in Fryslân

‘Geef energiedebat weer terug aan de Friese samenleving’, zegt Retze van der Honing. Samen met Sylvia Hosman van de Statenfractie van de VVD bepleit hij het houden van een debat over duurzame energie.

Het Friese energiedebat dreigt te verworden tot een negatieve en demotiverende discussie over het al dan niet plaatsen van windturbines. Doodzonde, vinden de Statenfracties van VVD en GrienLinks. Beide partijen zijn het erover eens dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet verminderen. De fracties staken de koppen bij elkaar en bedachten een aanpak om uit de impasse te komen. Komende woensdag zullen de fracties de Provinciale Staten een motie indienen waarin wordt afgesproken dat op korte termijn een Friese energieconferentie wordt georganiseerd, waar het energievraagstuk in de volle breedte aan de orde komt.

Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: College ziet duurzaamheid als showartikel

Recycle001

Irona Groeneveld pleitte tijdens de Statenvergadering op 3 juli 2013 voor een omslag naar een groene, duurzame samenleving met hulp van het NUON-kapitaal. “GrienLinks is er van overtuigd dat het oude economische groeimodel niet meer het uitgangspunt kan zijn. We moeten de omslag maken naar een groene samenleving, waarin we economie opnieuw definiëren. Iedere baan wordt een groene baan en draagt bij aan een sociale samenleving. Groene economie is een duurzame economie. In die groene economie bieden de bouw en de landbouw kansen! Kansen die het college nu laat liggen. Wij gunnen het college die kansen. Want die zijn perspectiefrijker dan investeren in grijze economie. Nu hebben we de kans.”

Zij diende negen moties en amendementen in, in de hoop het collegevoorstel bij te kunnen sturen. Hoofdpunten in de moties en amendementen waren: verduurzaming van de criteria voor besteding van het NUON-geld, aanpak van de fietsknelpunten in Fryslân en een motie voor een aanpak van de zorgstructuur in Fryslân. IJdele hoop, zo bleek. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Voor een duurzame samenleving is een ‘politieke coming out’ noodzaak

politicus-groen Soms voelen we ons als GroenLinksers in de Staten van Fryslân nog steeds dat stel eenzame roependen in de woestijn. Behalve de SP zijn er weinig partijen die bereid zijn echt de keus te maken voor een groenere en duurzame samenleving. Als het er op aankomt, blijft men op het oude – gangbare – denkspoor. Maar deze week kregen we een rapport onder ogen die ons een flink hart onder de riem stak. Irona Groeneveld: “Het tij lijkt te keren! Maar het bewerkstelligen van een politieke ommekeer is noodzakelijker dan ooit. We gaan er met hernieuwde kracht tegen aan. Op de Statenvergadering op 3 juli 2013 gaan de Staten besluiten nemen over 300 miljoen (of meer) NUON geld. Wij zullen pleiten voor het inzetten van dat geld voor een duurzame en groene economie.” Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving: Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GroenLinks lanceert duurzame doorbraakagenda “Hart voor de toekomst”

GroenLinks lanceert duurzame doorbraakagenda “Hart voor de toekomst”
Groenlinks wil een doorbraak naar een duurzame economie door het radicaal afbouwen van de bijna 6 miljard verkapte subsidie die jaarlijks naar fossiele energie als kolen, gas en kerosine gaat. Samen met het beprijzen van vervuilende mobiliteit en het stoppen van het aanleggen van asfalt, levert het de schatkist in totaal 12 miljard in 2015 op. Dat staat in ‘Hart voor de toekomst’, het alternatief voor de komende bezuinigingsplannen van het kabinet, dat GroenLinks-fractieleider Jolande Sap vandaag presenteert. Download Hart Voor De Toekomst (.pdf)

In ruil voor de beprijzing van vuile energie, consumptie en mobiliteit investeert GroenLinks direct in het fors verlagen van de belastingen op arbeid voor werkgevers, zonder dat mensen er in netto inkomen op achteruit gaan.

“Door de vervuilende industrie te laten betalen voor de uitstoot en milieukosten, maar tegelijkertijd de arbeidskosten te verlagen creëren we meer banen en krijgt duurzame innovatie eindelijk kansen in Nederland. Zo kan ons land weer opbloeien in deze crisistijd”, zegt Sap.

In ‘Hart voor de toekomst’ laat GroenLinks zien dat het moet en kan, de overheidsfinanciën op orde krijgen en groen hervormen met oog voor eerlijke kansen en toekomstige generaties.

GroenLinks investeert fors in de arbeidsmarkt. Vooral in nieuwe zekerheden als scholing, kinderopvang en betere rechten voor flexwerkers. Tijdens de doorrekening van het verkiezingsprogramma in 2010 was GroenLinks banenkampioen. Opnieuw laten we zien dat de voorstellen een enorm positief effect hebben op de werkgelegenheid in Nederland. Vooral laagbetaald en -geschoold werk. Banen die de afgelopen jaren weg zijn gesanneerd, omdat de loonkosten te hoog zijn, maken wij weer aantrekkelijk.

Ook wil GroenLinks de hypotheekrenteaftrek afbouwen en de pensioenleeftijd sneller naar 67 jaar brengen. Bezuinigingen die slecht zijn voor Nederland en haaks staan op onze traditie van tolerantie en gastvrijheid draaien we terug, zoals de bezuinigingen op natuur, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

“Onze hervormingen leveren niet alleen geld op voor de staatskas. Ze hebben naast een vergroening van de economie ook andere positieve effecten, zoals gelijke kansen op werk of een huis. Deze tijd biedt ook kansen voor de transitie naar een andere economie. Een economie die niet eenzijdig gefixeerd is op geld, maar op bloei van een mooi Nederland met oog voor toekomstige generaties”, aldus Sap.

» Hart_voor_de_toekomst.pdf (569.39 KB)

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter