Tagarchief: herindeling

Friese Staten geven signaal af over Lelystad Airport

De Friese Staten hebben tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 een duidelijk signaal afgegeven aangaande #LelystadAirport via een Motie vreemd_GrienLinks_Lelystad Airport-2: éérst herindeling van het luchtruim, dan pas uitbreiden! De motie van GrienLinks (mee ingediend door PvdA, FNP, Partij voor de Dieren en 50plus) werd in grote meerderheid aangenomen! Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Draagvlak bij herindeling is een punt voor GrienLinks

Op 22 september stond ook de notitie “regierol van de provincie inzake versterking lokaal bestuur” op de agenda. De provincie wil nu meer de regie nemen en met gemeenten daarover gesprekken voeren. Dit vindt GrienLinks een goed idee. Zie ook ons artikel over ‘Grenzenloos herindelen’ . Irona Groeneveld benadrukte nog een keer dat ook samenwerking van gemeenten kan leiden tot meer bestuurskracht van die gemeenten. Daar zijn inmiddels alle partijen van overtuigd, zelfs het CDA: “Herindeling is geen middel, maar een doel.” Maar als hoofdpunt bracht Irona de kwestie rond het draagvlak voor herindeling in. “Het toetsen van draagvlak moet beter onderbouwd worden. De voors en tegens moeten in gelijke mate aanwezig zijn in de informatie én de burgers moeten een volwaardige mogelijkheid hebben gekregen om hun zegje te doen over de herindeling.” Hiervoor diende Irona Groeneveld een motie in, die al snel de ‘draagvlakmotie’ werd genoemd. De motie werd niet aangenomen, deels ook omdat de gedeputeerde hem als ‘overbodig’ bestempelde.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Herindeling ZW-Fryslân gaat waarschijnlijk door

swh De kans lijkt groot dat de herindeling van Zuidwest-Friesland – samenvoeging van de gemeenten Wûnseradiel, Wymbritseradiel, Sneek, Bolsward en Nijefurd – doorgaat. De Tweede Kamer heeft er woensdagmiddag 7 april samen met staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) van Binnenlandse Zaken over gediscussieerd. De woordvoerders van CDA, PvdA en ChristenUnie stemmen al in met de fusie, ondanks allerlei bezwaren.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent kwam met een amendement (= wijzigingsvoorstel), om de gemeenten Wûnseradiel en Nijefurd buiten de fusie te houden. Dit omdat in die gemeenten het draagvlak voor deze stap onder de bevolking gering is en omdat Nijefurd en Wûnseradiel minder op ‘Sneek’ en meer op Balk en Harlingen georiënteerd zijn.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: ‘Provincie moet sturing geven aan proces gemeentelijke herindeling’

PERSBERICHT

gemeente.pngKiezen of Knoeien?

Leeuwarden – De Statenfractie van GrienLinks vindt dat de provincie een actieve rol moet spelen in het gemeentelijke herindelingsproces in Fryslan. De fractie komt tot die conclusie mede naar aanleiding van het fusieonderzoek tussen de gemeenten Heerenveen en Smallingerland. In de media werd gesproken over een ‘bestuurlijke meesterzet’. GrienLinks deelt die kwalificatie niet. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Herindeling Zuidwest Fryslân roept kritiek op van PS

gemeentegrens.jpg

Het besluit van vijf gemeenteraden in Zuidwest Fryslân (van Sneek, Bolsward, Wûnseradiel, Wymbritseradiel en Nijefurd) om hun gemeenten samen te voegen tot één gemeente met ongeveer 80.000 inwoners en 69 kernen, heeft 24 juni in Provinciale Staten (PS) van Fryslân veel kritiek opgeleverd. Een krappe meerderheid van PS (inclusief GrienLinks) is niet ingenomen met zo’n grote, nieuwe gemeente binnen de provinciegrenzen.

Met 22 stemmen (van de 42; één SP-statenlid was ziek) werd een motie van FNP, SP en GrienLinks aangenomen dankzij steun van de PvdA, waarin gevraagd werd het positieve advies van Gedeputeerde Staten op de gemeentelijke fusie bij te stellen. Behalve de voordelen, zouden ook de nadelen goed onder woorden gebracht moeten worden.
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GroenLinks wil grenze(n)loos herindelen

herindeling.png
De statenfractie van GrienLinks en de GroenLinksfracties in de Zuidwesthoek van Fryslân (plus Harlingen en Franekeradeel) zijn vrijdag 15 februari 2008 bij elkaar geweest in Bolsward om hun standpunt te bepalen over de voorgenomen gemeentelijke herindeling.
In een artikel/ingezonden stuk doen ze een oproep aan de gemeenteraden nog geen besluiten te nemen over hoe er gefuseerd gaat worden, maar grenze(n)loos te gaan herindelen.
Met andere woorden: te gaan zoeken naar logische, organische verbanden los van de bestaande gemeentegrenzen.

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Herindeling Friese gemeenten

De Nederlandse overheid wil graag bepaalde taken en bevoegdheden aan de gemeenten overdragen. Deze decentralisatie, die is ingezet door Lubbers I, moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Omdat men denkt dat veel kleine gemeenten deze verantwoordelijkheden niet of niet voldoende aankunnen, worden deze heringedeeld tot grotere gemeenten. Verwacht wordt dat grotere gemeenten een professioneler en zakelijker bestuur opleveren. Een ander motief tot gemeentelijke herindeling kan zijn dat een grote plaats meer ruimte nodig heeft, bijvoorbeeld voor woningbouw, en daarom grond krijgt van of samengevoegd wordt met kleinere gemeenten in de buurt.

De effecten van herindelingen zijn tot nu toe omstreden.(Bron: Wikipedia.nl)
Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter