Tagarchief: Omgevingsvisie

Van der Honing: Natuurvisie juist nu nodig

natuur - hegewiersterfield Wie als (provinciale) overheid regels opstelt, dient daaraan voorafgaand een visie te hebben ontwikkeld, waar die regels op gebaseerd zijn. Dat klinkt logisch, maar de provincie Fryslân doet bij de Wet Natuurbescherming andersom, constateerde GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing. Eerst leggen Gedeputeerde Staten de verordening voor en eind 2018 komt de Natuurvisie in de Staten. GrienLinks stelde in de Staten van 23 november 2016 voor de Natuurvisie in 2017 bespreken. Lees verder

  • Delen op Google+
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter

Discussie over landbouw, natuur, wind en weidevogels wel voeren

hgsr_1bloemenbiodiversiteit2015 GrienLinks-steatelid Retze van der Honing hat woansdei 23 maart 2016 tsjin de ‘startnotysje en diskusjenotysje Omjouwingsfisy’ stimd. Hy fynt dat de provinsjale polityk himsels te folle beheint, troch fjouwer ûnderwerpen foar de ‘diskusje mei de mienskip’ yn it foar al út te sluten: de lânbou, wynmûnen, it feangreidegebiet, greidefûgels en de ekologyske haadstruktuer (ûnderdiel fan it natoerbelied).
De provinsje moat – lykas alle provinsjes – in nije Omjouwingsfisy opstelle, dêr’t (hast) alle romtlik, miljeu-, ferkears- en wetterbelied yn bondele wurde. Doel is om hjiroer ek wiidweidich mei de befolking yn petear te gean.

“De dúdlikens is op himsels in goede saak. Mar as wy serieus mei de Fryske befolking yn oerlis wolle oer de takomst fan Fryslân, dan moatte wy de ynbring fan de befolking ek earnstich nimme”, neffens Van der Honing. “Derby hat it kolleezje de lânbou folslein búten skot hâlden in ‘e diskusje en leit alles oer de natuer iepen. Dat kin nèt, omdat it júst de tsjinstelling tusken lânbou en natuer is, die’t oan ‘e oarder is op dit stuit.” Lees verder

  • Delen op Google+
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter