Tagarchief: Water

Groen hart voor water?

Kandidaat worden voor Water Natuurlijk in het Wetterskip bij verkiezingen 2019!

Beste GroenLinks leden, 
 
Op 20 maart 2018 zijn er naast Provinciale Statenverkiezingen ook verkiezingen voor het Waterschap. GroenLinks doet niet zelfstandig als partij mee aan de Waterschapsverkiezingen, maar steunt van harte het samenwerkingsverband Water Natuurlijk. We sturen de oproep voor kandidaten daarom aan jullie door. Meer weten over Water Natuurlijk en waar zij voor staan? Kijk op www.waternatuurlijk.nl/fryslan
 
Water Natuurlijk is op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een groen hart voor water voor de kieslijst van deze  verkiezingen.  Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: Geen gegoochel met veenweidegeld

OLYMPUS DIGITAL CAMERA GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing verzette zich tegen de “overheveling” van 1,5 miljoen euro (!) van de ‘reserve gebiedsbudget veenweidevisie’ naar de pot van de ‘Kaderrichtlijn POP3-gelden’. “Der wurdt melden oer de feangreidefisy, dat er sprake is fan fertraging en fan finansjele problemen by de bestriding fan de ferdreging en boaiemdelgong. As wy dan ek noch jild oan it budzjet ûntlûke, dan komt it mei de feangreide-oanpak net goed”, oordeelde Van der Honing. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

It’s the intensivering, stupid

IMG_1044 Woensdag 20 april 2016 werd in de Friese Staten het Vierde Waterhuishoudingsplan besproken. In de kern gaat dat over schoon en genoeg drinkwater, schoon slootwater en droge voeten.

Retze van der Honing pleitte voor een omslag in de landbouw, voor sneller en meer natuurinclusieve landbouw. Want de intensieve landbouw trekt een te zware wissel op de kwaliteit van het water en de natuur. De motie voor sneller en meer natuurinclusieve landbouw werd weggestemd. Wel werd een amendement aangenomen om de natuurorganisaties bij het overleg over schoonwaterdoelen te betrekken. Lees het ingezonden stuk van Retze van der Honing: ‘It’s the intensivering, stupid!’ over water en landbouw. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: Waterplannen provincie niet ‘milieuproof’

waterlelie De GrienLinks Statenfractie heeft woensdag 13 april 2016 SPOED Schriftelijke vragen GrienLinks – Waterhuishoudingsplan en MER – 13 april 2016 gesteld over de milieubeoordeling van het vierde Friese Waterhuishoudingsplan. “Dit plan, dat Provinciale Staten woensdag 20 april gaan bespreken, is niet ‘milieuproof’, vindt GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing. Er ligt namelijk een kritisch MER advies WHP4 over de manier waarop de provincie de milieu-effecten in het waterhuishoudingsplan heeft beschreven. “En dat is een belangrijk onderdeel van het plan: het effect van ons handelen op de kwaliteit van het water….” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Discussie over landbouw, natuur, wind en weidevogels wel voeren

hgsr_1bloemenbiodiversiteit2015 GrienLinks-steatelid Retze van der Honing hat woansdei 23 maart 2016 tsjin de ‘startnotysje en diskusjenotysje Omjouwingsfisy’ stimd. Hy fynt dat de provinsjale polityk himsels te folle beheint, troch fjouwer ûnderwerpen foar de ‘diskusje mei de mienskip’ yn it foar al út te sluten: de lânbou, wynmûnen, it feangreidegebiet, greidefûgels en de ekologyske haadstruktuer (ûnderdiel fan it natoerbelied).
De provinsje moat – lykas alle provinsjes – in nije Omjouwingsfisy opstelle, dêr’t (hast) alle romtlik, miljeu-, ferkears- en wetterbelied yn bondele wurde. Doel is om hjiroer ek wiidweidich mei de befolking yn petear te gean.

“De dúdlikens is op himsels in goede saak. Mar as wy serieus mei de Fryske befolking yn oerlis wolle oer de takomst fan Fryslân, dan moatte wy de ynbring fan de befolking ek earnstich nimme”, neffens Van der Honing. “Derby hat it kolleezje de lânbou folslein búten skot hâlden in ‘e diskusje en leit alles oer de natuer iepen. Dat kin nèt, omdat it júst de tsjinstelling tusken lânbou en natuer is, die’t oan ‘e oarder is op dit stuit.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Besluit kievitseieren aanleiding om evenwicht in natuur te herstellen

veenweide “Het enige mogelijke en realistische besluit van Gedeputeerde Staten, om het dit jaar te houden bij ‘wel zoeken en niet rapen’ van kievitseieren”, zegt Retze van der Honing, fractievoorzitter van de GrienLinks Statenfractie.”Gedeputeerde Staten kondigen aan samen te gaan werken met de vogelwachters voor een goede leefomgeving van de kievit. En terecht, voor een oplossing zijn alle betrokkenen nodig.” GrienLinks wil praten over de mogelijkheden de Friese traditie levend te houden. Bijvoorbeeld dat het eerste kievitsei aan de Commissaris van de Koning wordt aangeboden en dat meteen daarna de nestbescherming start.

De fractie van GrienLinks pleit voor het omhoog doen van het grondwaterpeil. Van der Honing: “Dit is nodig om het verstoorde evenwicht in de natuur te herstellen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks: “Overheid moet doorpakken op bestrijding verdroging en omvorming landbouw”

Grafiek met investeringen in natuur per provincieRetze van der Honing: “Het is hoog tijd voor een heropening van de discussie over de verdroging in Fryslân, de waterpeilen en een radicale verandering in de landbouw. Dat laat de uitkomst van het onderzoek naar de muizenplaag overduidelijk zien. De belangrijkste oorzaak van de muizenplaag ligt, volgens het net uitgekomen muizenplaagrapport, in zeer goede omstandigheden voor de muizen in sommige gebieden door een ‘bovengemiddelde drooglegging’ en ‘ typerend eenvormige intensief gebruikte graslandpolders’.” Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks houdt vast aan schoon water doelen

waterlelie Tegen de zin van gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) heeft GrienLinks woensdag 16 december 2015 opgeroepen tot aanscherping van de ‘definitieve KRW-notitie’ van Gedeputeerde Staten van Fryslân. In die nota en ook in de bijbehorende ‘factsheets’ wordt gesteld dat de doelen voor schoon boezem- en grondwater eventueel bijgesteld kunnen worden (naar minder schoon water).
GrienLinks-statenlid Retze van der Honing vindt dit niet kunnen. “De provinsje en Wetterskip Fryslân moatte sa gau mooglik alle drege ûnderdielen fan de ‘Kaderrichtlijn Water’ oppakke en neat útstelle nei de jierren 2022 en dêrnei”, vindt Van der Honing. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Amendement GrienLinks Waterhuishoudingsplan en natuurorganisaties

Lage waterstand GrienLinks pleit voor meer weidevogelvriendelijke boeren, kringloopboeren, biologische boeren. Met andere woorden: voor boeren die op een andere – natuurvriendelijke – manier hun bedrijf runnen. Veel van de problemen op watergebied zouden hiermee kunnen worden opgelost. Als provincie (en Wetterskip) moeten we zorgen voor een grondwaterstand die zowel wonen, boeren als natuur mogelijk maakt, voor schoon oppervlaktewater en voor voldoende (maar niet te veel) water in Fryslan. Nou zijn er op al deze taken grote problemen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks-fracties doen oproep:“Veengrond behouden tegen bodemdaling en tegen CO-2 uitstoot”

SNEEK/LEEUWARDEN – De GrienLinks-fracties van de gemeente Súdwest Fryslân en van Provinciale Staten van Fryslân zullen zich blijven inzetten voor behoud van de veengronden in Fryslân. Dit ondanks de teleurstellende Veenweidevisie die de Friese Staten op 21 januari dit jaar hebben vastgesteld.veenweide
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
“Kinst der eins neat mei”, zegt Retze van der Honing van GrienLinks. Hij had het liefst gewild dat het college van Gedeputeerde Staten een nieuwe nota maakt en die weer ter goedkeuring voorlegt aan Provinciale Staten. Daarin zou behoud van de veengrond in Fryslân voorop moeten staan. In de aangenomen Veenweideivisie gaat het vooral om het afremmen van het teloor gaan van het veen. Symptoombestrijding dus. De grondverzakking in die gebieden zal doorgaan omdat aan het grondwaterbeheer te weinig gedaan wordt. En de CO-2 uitstoot door het ”verdampen” van het veen is jaarlijks net zo groot als de uitstoot van alle autoverkeer in Friesland! GrienLinks zal niettemin proberen die uitvoeringsnota aangescherpt te krijgen ten gunste van het behoud van en het voorkomen van de bijbehorende bodemdaling van de veengronden in Midden- en Súdwest Fryslân.

GroenLinks SWF heeft tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 3 februari opgeroepen geen afwachtende rol te spelen. Súdwest-Fryslân moet ook zelf kiezen hoe en wat ze wil doen, samen met de provincie, om de voor deze gemeente zo bepalende veengronden te behouden. Wethouder Bakker heeft toegezegd binnen een maand met een stappenplan te komen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter