Tagarchief: Windenergie

GrienLinks: meer wind- en zonne-energie realiseren

De Statenvergadering op 21 februari 2018 stond in het teken van de duurzame energie. Het college stelde voor om in de Verordening Ruimte meer mogelijkheden te scheppen voor o.a. wind- en zonne-energie. De GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vond die voorstellen niet ver genoeg gaan en wil de discussie voor een reserveplan voor meer wind- en zonne-energie naar voren te halen. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Hoge molens, wind en politiek

bron: prov.Friesland


Omwonenden bij Nij Hiddem Hou protesteren tegen de hoge windmolens in hun omgeving. De molens worden 200 meter (inclusief wieken) hoog. De grote vraag in Fryslân is: waar laten we de windmolens? Dát er windmolens nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie, vindt tegenwoordig bijna iedereen. Ook ligt er een afspraak van de provincie met het Rijk om in 2020 530,5 MW aan windenergie in Fryslân op te wekken.

Retze van der Honing: “Voor GrienLinks was en is windenergie een onmisbare bron van duurzame energie. We vinden dus dat er ook molens op land nodig zijn. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks roept college op tot snelle actie voor dorpsmolen Reduzum

Retze van der Honing (GrienLinks fractievoorzitter): ” De dorpsmolen in Reduzum moet er gewoon komen. Het moet niet gekker worden, het is een schitterend initiatief dat uit het dorp zelf komt. Het is duurzame energie ten top en de mensen in het dorp hebben er profijt van. Precies dat wat dit provinciale college zegt te willen. Maar als het er op aan komt geeft het college niet thuis en blokkeert men initiatieven uit de Friese samenleving. We roepen het college via schriftelijke vragen op om wél mee te werken aan een versnelde behandeling van de zaak over de ontheffing van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Nog mooier zou het zijn als het college toegeeft dat ze op de verkeerde weg zitten en overgaan tot het verlenen van een ontheffing.” Helaas wil de provincie dat niet (2017-07-19-GrienLinks-Dorpsmolen Reduzum ontheffing). Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

GrienLinks wil ontheffing voor windmolen Reduzum

De Statenfractie van GrienLinks wil dat het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân alsnog ontheffing verleent voor een hogere windmolen voor het dorp Reduzum. De gemeente Leeuwarden gaf eerder toestemming, maar voor een definitieve vergunning is ontheffing van de provincie noodzakelijk. De provincie weigert de ontheffing te verlenen omdat windmolens op het vaste land van Friesland door het huidige college onmogelijk zijn gemaakt.

GrienLinks vind het onbestaanbaar dat, juist in een tijd dat alles gedaan moet worden om de groene energie in Friesland een boost te geven, een dergelijk initiatief uit de Mienskip door de provincie wordt geblokkeerd. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

127 miljoen euro voor Windpark


Op 19 april 2017 vergaderden de Staten over het voorstel om met geld van de provincie deel te nemen in het Windpark IJsselmeer en zo ook – met de opbrengst van dat geld – duurzame projecten op land mogelijk te maken. Ondanks ook enkele stevige bewaren stemde GrienLinks uiteindelijk voor de financiële deelname van de provincie aan het Windpark Fryslân: “We hebben altijd gepleit voor windmolens op het land (langs wegen, langs kanalen, op industrieterreinen, dorpsmolens en parken op plekken waar het kan qua mensen en natuur). Dit college heeft dat onmogelijk gemaakt en gekozen voor een windpark in het IJsselmeer. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Zeggenschap, winst en verlies bij windenergie

hiddemhouNa de zeer verwarrende en ongemakkelijke discussie over windenergie in 2014, werd in het Coalitieakkoord van 2015 (CDA, VVD, FNP en SP) in één zin een streep door álle plannen voor nieuwe windmolens op land gehaald. Met één uitzondering: windmolens bij Hiddem Hou in het Noordwesten van Friesland. Het college denkt deze 36 MW nodig te hebben voor het halen van de afspraak met het Rijk om in Friesland voor 530,5 MW aan windenergie te zorgen. Voor GrienLinks was en is windenergie een onmisbare bron van duurzame energie. Nederland is op Frankrijk na het verst verwijderd van het halen van het doel van hernieuwbare energie in 2020 (vastgelegd in de Europese Richtlijn). Dat doel is voor Nederland 14 % in 2020.
We vinden dus dat er ook molens op land nodig zijn. Maar… Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Windmolen Reduzum verdeelt beleid van ‘stad’ en ‘provincie’

windmolen reduzum PAL/GroenLinks-wethouder Isabelle Diks probeert – met steun van de meerderheid van de raad van Leeuwarden en uiteraard ook haar fractie – voor elkaar te krijgen dat de wind-turbine van Reduzum door een iets groter en vier maal zo productief exemplaar mag worden vervangen. Dit blijkt ‘haarscheuren’ op te leveren in de provinciale coalitie van enerzijds CDA en SP (zouden wel voelen voor zo’n grotere turbine) en anderzijds VVD en FNP (willen liefst helemaal geen windmolens op de vaste wal).

De kwestie is zowel politiek als juridisch interessant. Het zou kunnen dat als de gemeente Leeuwarden het bestemmingsplan aanpast, zodat een grotere turbine mogelijk wordt, de provincie Fryslân dit niet kan tegenhouden. GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing juicht de poging van partijgenote Isabelle Diks van harte toe. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Een ongemakkelijke discussie over windmolens

molens In de Friese Staten is op 17 december 2014 door de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP per amendement in meerderheid besloten dat er 316 MW aan turbines in het IJsselmeer moet komen, bij voorkeur op en langs de Afsluitdijk. De rest van de molens moet komen op de Kop van de Afsluitdijk. De totale taakstelling voor Friesland voor windenergie is 530,5 MW.

Als GrienLinks-fractie hebben we hier niet mee ingestemd. (Kijk hier voor de stemuitslagen). Wij vinden dat er meer turbines op het vaste land moeten komen, inclusief het rendement van de molens voor de (omwonende) burgers. Ook willen we dat burgers meer zeggenschap krijgen in het hele traject van het plaatsen van de molens.
Bovendien zien wij de molens (in lijnopstelling) langs de Afsluitdijk niet zitten, vooral in verband met risico’s voor trekvogels en vleermuizen.

Wij hebben gepleit voor maximaal 250 MW in het IJsselmeer – in het gebied waar ‘Windpark Fryslân’ gepland is, dat is ruwweg halverwege de Afsluitdijk, zuidelijk daarvan, en haaks er op, ongeveer in de vorm van een ruit. De rest – 280,5 MW – dient volgens ons op de vaste wal geplaatst te worden. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Open brief aan coalitiefracties over Wind

OPEN BRIEF
Heerenveen, 7 november 2011

inspraak Beste Collega-Statenleden van de PvdA, CDA en FNP,
Op 28 oktober 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân een besluit genomen over de windenergie. Dit besluit heeft alom tot verbijsterde en teleurgestelde reacties geleid. Niet alleen vanwege de inhoud (GS vallen voor het belangrijkste deel terug op het standpunt dat 3,5 jaar geleden al was ingenomen), maar ook vanwege het gevolgde besluitvormingsproces.

Over de windenergie lopen de politieke meningen uiteen. Dat is ook binnen de oppositie het geval. Waar we echter eensgezind in zijn is onze analyse en afwijzing van de gevolgde aanpak. U heeft er ervoor gekozen Fryslân Foar De Wyn een zeer belangrijke rol te geven in het in kaart brengen van maatschappelijk draagvlak voor de windenergie in onze provincie. Avond aan avond is met burgers en belanghebbenden intensief over dit onderwerp gediscussieerd, waarbij de emoties vaak hoog opliepen. Op alle betrokkenen heeft dit proces een zwaar beroep gedaan.
Op 6 oktober 2014 heeft Fryslân Foar de Wyn haar advies uitgebracht. GS hebben, zonder rekening te houden met het ingrijpende proces dat aan de basis van dit rapport ten grondslag heeft gelegen of inhoudelijke reflectie op het rapport zelf, een besluit genomen. Alle beloften en gewekte verwachtingen over het democratisch proces ten spijt. Met dit collegebesluit zijn we terug bij af en is alles voor niets geweest. Lees verder

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter

Windenergie discussie terug bij af na besluit college

molens Op 19 oktober 2014 stuurde Retze van der Honing het voorstel voor een GrienLinks – Aanzet Fries Energieakkoordrond, als reactie op de voorstellen van Fryslân foar de wyn. Belangrijkste punt is dat de winst van de windenergie in de Friese gemeenschap terechtkomt en in het ontwikkelen van andere vormen van duurzame energie geïnvesteerd wordt. Daarnaast moet de discussie over hoe en waar de windmolens moeten komen te staan zeer zorgvuldig gevoerd worden. Deze discussie gaat op 17 december 2014 in de Staten gevoerd worden. Er leek een meerderheid te zijn (met de PvdA) voor het plaatsen van windenergie (deels) op het land.

Op 28 oktober 2014 om 16.00 uur ’ s middags maakte Gedeputeerde Staten haar besluit over de windmolens bekend. Zij houden vast aan het coalitieakkoord en willen de windmolens plaatsen in het IJsselmeer (350 MW), Kop Afsluitdijk (36 MW), Noordoostpolder/Lemmer (18 MW), Bestaande molens zijn goed voor 160 MW en de sanering van molens kost -33,5 MW.

Retze van der Honing geeft zijn eerste reactie hierop: “Met dit besluit zijn we terug bij af. Dit is wel heel erg. De interne belangen van de coalitie zijn belangrijker voor CDA, PvdA en FNP dan een breed politiek draagvlak voor windenergie (dat wel aanwezig is in de Staten). De aannames van 350 MW in het IJsselmeer en 33 MW sanering zijn waarschijnlijk niet haalbaar. Hierdoor levert de coalitie Fryslân uit aan Den Haag en aan de grote projectontwikkelaars.”

Lees hier de reactie van GrienLinks op de rapporten van Fryslân foar de wyn en download de rapporten.http://www.grienlinks.nl/2014/10/07/grienlinks-nu-windenergie-in-eigen-handen/

Lees hier ook hoe het wel kan: een rapport van Urgenda over Nederland 100 % duurzaam in 2030

 • Delen op Google+
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter