Invasieve exoten bestrijden

“Planten en dieren die hier door mensen zijn geïmporteerd ontbreekt het vaak aan natuurlijke vijanden en kunnen een plaag gaan vormen. Helaas moeten we dan ingrijpen, omdat de biodiversiteit in het gedrang komt,” zei Jochem Knol bij de behandeling van de notitie Invasieve exoten op 30 november 2022. Verder lezen

Ook onteigening inzetten als instrument voor aanleg Natuurnetwerk NNN

Jochem Knol diende namens GrienLinks op 30 november 2022 in de Statenvergadering een amendement in om voor de realisatie van het NatuurNetwerk (NNN) in 2027 ‘alles uit de kast’ te halen, en dus óók het instrument onteigening in te zetten. De overgrote meerderheid van de Staten wilde dat niet, die hield het bij ‘maximaal vrijwillig inzetten’ (zonder onteigening dus). Het goede nieuws is, dat ook de minister vindt dat Fryslân moet doorpakken met de aanleg van natuur. Verder lezen

Vragen over biovergister Holwerd

Al langer is er onrust over de vergunning voor de biovergister van GreenCreate in Holwerd. De D66, GrienLinks, SP en PvdD-Statenfracties vroegen op 12 oktober 2022 aan het college: “Welke argumenten ziet het college om de bestaande illegale situatie bij de biovergister te laten bestaan, terwijl de vergunbaarheid onzeker is omdat de effectiviteit van de innovaties niet is aangetoond?” Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie oktober-november 2022

15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Onze fractieleden zijn opnieuw gekozen om de lijst aan te voeren op 1, 2 en 3! Ze voelen zich zeer vereerd en willen graag samen met de rest van de top 10 (Rik, Ajla, Jille, Suzanne, Paul, Joop en Tjeerd) aan de slag in de campagne. Op de provinciale ledenvergadering van 29 oktober 2022 is een lijst met 50 kandidaten vastgesteld die zich willen inzetten voor een groen en links Fryslân. Ook is het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld (in deze versie worden zo snel mogelijk de vastgestelde amendementen verwerkt). Meer lezen?

Iedereen hartelijk bedankt voor het vertrouwen en: wie mee wil doen…. meld je aan! Doe mee! Er is zóveel te doen.

Verder hieronder berichten over de Statenvergaderingen op 26 oktober (over busvervoer, stikstofaanpak, de afvalverbrander REC, mestverwerking, de wolf en woningisolatie) en 9 november 2022 (over de begroting voor 2023).

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Begroting 2023 mist daadkracht voor aanpak grote problematiek klimaat, natuur, wonen, energie, stikstof, water

De GrienLinks-fractie stemde op woensdag 9 november 2022 uiteindelijk tégen de begroting van de provincie voor 2023. Charda Kuipers: “Dit is de laatste begroting van het college in deze bestuursperiode. We hebben sinds de start in 2019 vaak, lang en hard, gehamerd op ambitieuzere doelen en serieuze aanpak van de urgente problemen die telkens weer terugkomen: de klimaatverandering, natuurontwikkeling, de waterhuishouding, veenweide en CO2 problematiek, stikstof, de woonproblematiek en de energietransitie om er een paar concrete zaken uit te lichten. Helaas! De begroting 2023 biedt niet afdoende antwoord op het aanpakken van deze provinciale opgaven. De beschikbare budgetten en menskracht worden niet optimaal benut. Een fundamentele discussie hoe dit alles te verbeteren blijft vooralsnog uit.” Toch kreeg de fractie in de Staten een meerderheid voor twee voorstellen: er werd 600.000 euro beschikbaar gesteld voor het verminderen van het gebruik van pesticiden én er werd 50.000 euro vrijgegeven voor het ondersteunen van ‘warme huiskamers’. Verder lezen