Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie juli 2024

Vlnr. Jochem Knol, Arjette de Vroet, Sophie Broenink, Charda Mary Kuipers en Elsa van der Hoek.

Het weer was de afgelopen weken wat wisselend, maar de inzet van GrienLinks gelukkig niet! Dat is altijd met de insteek: sociaal en groen. Graag geven we jullie met deze nieuwsbrief een kijkje in onze bezigheden voor de laatste Provinciale Statenvergadering voor het zomerreces.

Jochem had een interpellatiedebat aangevraagd over het landelijke inrichting van Fryslân (het FPLG). Het college wilde dat on hold zetten, maar een deel van de oppositiepartijen was het daar niet mee eens. Helaas liep het anders, lees er hieronder meer over. Daarna pleitte Charda voor meer aandacht voor vrijwillige inzet, koppelkansen en aandacht voor de omgeving in het economisch beleid. En tot slot sloot Elsa het politieke debat positief af met een verbindend amendement waarin zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen zich uitspraken over het belang van sociale veiligheid, brede inclusie en diversiteit in sport.

Maar niet alleen tijdens de statenvergadering gebeurde van alles, ook in de ondersteuning. We zijn heel blij met onze nieuwe medewerker Sophie! Zij start 1 september en stelt zich hieronder kort voor. Van harte welkom en heel veel plezier en succes gewenst!

Tegelijk nemen we na zeven jaar helaas afscheid van onze fractiemedewerker Arjette, omdat zij binnenkort aan een mooie nieuwe uitdaging begint. We zullen haar missen, maar bedanken haar graag voor al haar inzet en wensen haar veel succes!

Tot slot heeft de fractie diverse vragen gesteld aan het college.

We wensen jullie een fijne zomer toe! Graag tot in het nieuwe politieke jaar!

Doe mee! Zoals je kunt lezen, kunnen we je steun goed gebruiken… Je vindt meer informatie over ons en onze activiteiten op de website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Verder lezen

Veilig en toegankelijk sporten en bewegen voor iedereen

“We zien inclusie en diversiteit wel terugkomen in het nieuwe sportbeleid, maar wat GrienLinks betreft verdient dit een duidelijker plek in het beleid. Als we als provincie zeggen dit belangrijk te vinden, dan mogen we dit ook uitdragen. De titel van het beleid is: Fryslân in beweging, iedereen doet mee! Dus spreek het uit!” riep Elsa van der Hoek de Staten op tijdens het debat over sportbeleid 2025-2028 op 17 juli 2024. Samen met D66, CDA, PvdA, BBB, SP, ChristenUnie, VVD en FNP diende ze hier een amendement voor in. Dit werd breed aangenomen. Een motie (mee ingediend door D66 en Steatelid Van Dijk) om scholen via een wedstrijd te stimuleren om kinderen meer te laten bewegen tijdens de les werd helaas niet aangenomen.Verder lezen

Vragen over de mogelijke mestvergister in Wijnjewoude

De coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal heeft een aanvraag gedaan bij de provincie Fryslân voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een collectieve monovergistingsinstallatie aan de Tolleane in Wijnjewoude. In de bijdrage in de plaatselijke krant ‘De Bân’ (juli 2024), geeft de coöperatie aan dat de financiering en het management voorlopig in handen is van WEN en dat de bedrijfsvorm voorlopig nog onduidelijk is. Verder blijkt dat in de mestvergister organische stof als restproduct vrijkomt die Renure wordt genoemd. Momenteel ontbreekt nog de definitieve toestemming voor het toepassen van Renure en is het toepassen ervan volgens verschillende landbouwdeskundigen niet onomstreden.

Daarom hebben D66 en GrienLinks hierover vragen gesteld op 17 juli 2024. Deze vragen kun je hier lezen.

Vragen over het on hold zetten van het Frysk Programma Landelijk Gebied

foto Idzegea gebiedsproces

Onlangs hebben de nieuwe landelijke coalitiepartijen een streep gehaald door de plannen voor een transitiefonds van ruim 24 miljard voor stikstofmaatregelen. Daardoor is het onduidelijk in hoeverre de provincie de plannen uit het Frysk Programma Landelijk Gebied kan uitvoeren. Gedeputeerde Wiersma zette het daarom onlangs namens het college voorlopig on hold, en wilde het stuk alleen ter kennisgeving aan de Staten voorleggen, in plaats van ter vaststelling. Verschillende oppositiepartijen, waaronder GrienLinks, PvdA, PvdD, D66 en Steatelid Jonker dienden daarom een interpellatieverzoek in. Hun doel was om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het FPLG. Helaas kregen ze geen gelegenheid het interpellatiedebat te voeren. Ook kregen ze geen ruimte om hierover nog moties vreemd in te dienen. Daarom stellen de fracties nu schriftelijke vragen. Verder lezen

Aandacht voor brede welvaart en omgeving in startnotitie economie

“Het is heel mooi dat brede welvaart en de blue delta samenwerkingsagenda zo nadrukkelijk terugkomen in de startnotitie”, gaf fractievoorzitter Charda Kuipers aan in het debat op 17 juli 2024 over de startnotitie economie. Wel vroeg ze aandacht voor vrijwillige inzet, verenigingen en activiteiten die bijdragen aan brede welvaart en koppelkansen. Ook vroeg ze om bij het verlagen van regeldruk wel rekening te houden met bescherming van inwoners en de omgeving. Moties die ze mee indiende voor brede arbeidsparticipatie en toerisme voor mensen met een smalle beurs, en tégen ondermijning, haalden het.Verder lezen

Vragen over verhoogde kans op gezondheidsschade door industrie

Uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat mensen die in de buurt van dertien gebieden met zware industrie wonen gemiddeld 145 euro per jaar meer kwijt zijn aan de dokter, het ziekenhuis en medicijnen. De relatie tussen de uitstoot van schadelijke stoffen door onder meer industrie is zeer actueel en baart bewoners in de omgeving veel zorgen. In navolging van onder meer de Groningse fracties van SP, GroenLinks, PvdA, PvdD en Partij voor het Noorden zijn de fracties van GrienLinks, SP, PvdA, PvdD en D66 erg benieuwd in hoeverre dit ook in Fryslân speelt. Daarom hebben ze op 9 juli 2024 schriftelijke vragen gesteld.Verder lezen