NIEUWSBRIEF NR. 32 GRIENLINKS statenfractie Oktober 2006

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het laatste politieke halfjaar in deze periode van de Staten. Want in maart 2007 zijn de Statenverkiezingen! Daar wordt op dit moment ook al hard aan gewerkt. Ben je geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met het bestuur van GrienLinks in Fryslân: i.m.verdoner@planet.nl.

In deze nieuwsbrief als vanouds een terugblik op de Statenvergadering. Deze keer die van 4 oktober 2006. Verder een vooruitblik op de onderwerpen die de komende tijd aan de orde zullen komen in de Staten. We zijn nog steeds blij met commentaar, opmerkingen, vragen en reacties op alles wat we doen. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl.

Inhoud

 • Femke Halsema op 4 november in Friesland
 • Uitslag fotowedstrijd
 • Demonstratie Generaal Pardon 4 november Den Haag 14.00-16.00
 • Strijd om de hoogte van het grondwater
 • GrienLinks vraagt opheldering over bouw nieuwe provinciehuis
 • Ledenvergadering GrienLinks op 9 december 2006
 • Uitnodiging voor film over genetisch gemanipuleerde teelt op 3 november: “The future of food”
 • Collegevoorstel Fries Museum: ongeloof bij GrienLinks
 • Vooruitblik

Femke Halsema op 4 november in Friesland

Op zaterdag 4 november komt Femke Halsema met haar bustoer op campagne in Friesland. Het is nog niet bekend wat er allemaal gaat gebeuren. Wie mee wil denken kan contact opnemen met het campagneteam: groeneveld@sis.fryslan.nl En voor wie gewoon op 4 november wil komen kijken, let op aankondigingen op websites van GroenLinks, zoals www.grienlinks.nl !!

Uitslag fotowedstrijd

We hebben niet veel reacties gekregen op onze oproep voor foto’s van Friesland om campagne mee te mogen voeren, maar wél een paar mooie foto’s. De ingezonden foto’s laten vooral zien dat de inzenders in Friesland “het groene” koesteren. De foto’s staan op de website: www.grienlinks.nl

De prijzen gaan naar:

 1. Hannah van Wijngaarden: Friese boerin en haar familie met scharrelvarken
 2. Arnoud de Vries: Afbeelding Centrale As protestbord
 3. Sara Hofman: polsstokspringend meisje

Demonstratie Generaal Pardon 4 november Den Haag 14.00-16.00

Zaterdag 4 november 14.00-16.00 manifestatie op Het Plein in Den Haag voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon. Zie: www.generaalpardonnu.nl.

Ook GroenLinksers kunnen zich daar laten horen! Wil je samen reizen met andere GroenLinksers, neem dan contact op met Geertje Laadstra: 0515 576280, jhj.laadstra@home.nl.

Strijd om de hoogte van het grondwater in Fryslân

Op de Statenvergadering van 4 oktober stond het grondwaterpeil in de Veenweidegebieden op de agenda. Dit klinkt als iets dat geen verhitte discussies oproept, maar integendeel: het grondwaterpeil is al sinds jaar en dag een “hot item”. Om de discussie goed te begrijpen is het van belang om te weten dat het veen al honderden jaren inklinkt. Maar sinds de industrialisatie (die zwaardere landbouwmachines tot gevolg had) hebben boeren gevraagd om grondwaterpeilverlaging aan het Waterschap. Anders kunnen de boeren in het voorjaar het (natte) land niet op met hun zware machines. Door deze grondwaterpeilverlaging klinkt het veen nog sneller in door verdroging en moet weer opnieuw het peil verlaagd worden.

Gevolgen van verlaging van het grondwaterpeil zijn: de bovenlaag van het veen verdroogt waardoor deze verstoft en verwaaid, huizen verzakken door het verrotten van de funderingspalen (door de lage grondwaterstand komt er zuurstof bij de houten palen) en een verdroging van de natuur (weidevogels, zoals de grutto en de kemphaan, kunnen geen voedsel meer vinden in het verdroogde veen).

Het waterschap en de provincie hebben de afgelopen jaren onderzoeken gedaan naar de effecten op al deze zaken bij een hoger grondwaterpeil. Uit deze onderzoeken bleek dat met een iets hoger peil de schade aan de huizen en de natuur beperkt blijft en de boeren toch nog kunnen boeren. Dit hogere peil leidt echter tot financiële schade bij de boeren. En dan blijkt dat in de Staten de boerenlobby duidelijk invloed heeft bij het CDA en de VVD. GS is gedwongen tot het doen van meer wetenschappelijk onderzoek én tot de belofte het grondwaterpeil niet te verhogen in de komende jaren.

Oene Hofman, statenlid GrienLinks, sloot zich in de Statenvergadering van harte aan bij de woorden van Albert Oostland (ChristenUnie): “Vroeger was het: peil volgt functie, maar het zou nu moeten zijn: functie volgt peil”.

GrienLinks vraagt opheldering over bouw nieuw provinciehuis

In schriftelijke vragen (zie www.grienlinks.nl ) heeft de fractie van GrienLinks op 1 oktober aan GS opheldering gevraagd over de situatie rond de bouw van het nieuwe provinciehuis. Even ter herinnering: GrienLinks heeft tégen de bouw van een geheel nieuw provinciehuis gestemd. Om te voldoen aan de ARBO-eisen (een van de belangrijkste redenen voor een nieuw provinciehuis) was verbouw van het bestaande provinciehuis voldoende, vond de fractie. Helaas heeft de meerderheid in de Staten toendertijd voor nieuwbouw gestemd. Wél met de uitspraak dat er een vaststaand budget voor was (61,4 miljoen) “en geen cent meer”‘. Gedeputeerde Baas meldde toen al dat GS de handschoen op gingen pakken om het voor dát budget te gaan doen.

Nu echter blijkt dat er al op voorhand vertragende factoren spelen: de gemeente Leeuwarden heeft het bouwplan nog niet goedgekeurd en de hoogte van het bouwplan past niet in het bestaande bestemmingsplan. GrienLinks wil van GS weten hoe zij hier tegenaan kijken én of dit invloed heeft op het budget dat GS van PS heeft meegekregen. Ook het CDA was nieuwsgierig en vroeg ditzelfde in het vragenuurtje op de Statenvergadering van 4 oktober. De gedeputeerde:” We hebben in de tijdsplanning rekening gehouden met hobbels. Over het budget kan ik zeggen dat we denken de risico’s op een aanvaardbare manier te kunnen managen. We hebben echter geen invloed op zaken als het stijgen van de bouwprijs.” Op 11 oktober krijgen de Statenleden nadere uitleg over de ontstane situatie.

Ledenvergadering GrienLinks op 9 december 2006

Op 7 maart 2007 worden de nieuwe Staten gekozen. De kandidatenlijst voor deze verkiezingen wordt, samen met het het programma, vastgesteld op de ledenvergadering op zaterdag 9 december. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze dag. In november krijgen alle leden de officiële uitnodiging mét conceptverkiezingsprogramma en -lijst. Ook wordt de campagne voor de provinciale verkiezingen besproken. Op dit moment is het campagneteam al volop bezig met de Tweede Kamerverkiezingen en daarna gaan ze door voor de provinciale verkiezingen. Wie mee wil doen aan deze inspirerende activiteiten is van harte welkom. Je kunt contact opnemen met het bestuur: Ineke Verdoner: i.m.verdoner@planet.nl of het campagneteam: Irona Groeneveld: groeneveld@sis.fryslan.nl.

Uit het campagneplan van landelijk GroenLinks

Uitnodiging voor film over genetisch gemanipuleerde teelt op 3 november: “The future of food”

Speciaal voor GroenLinks leden en andere “groene” mensen in Friesland: een vertoning op 3 november van de film “The future of food”. We willen met deze film aandacht vragen voor een volstrekt onderbelicht thema: het genetisch manipuleren van gewassen en de gevolgen daarvan voor ons voedsel. In Nederland vinden op dit moment op 6 verschillende plaatsen proeven plaats met genetisch gemanipuleerde (GG) mais. Ook is er een verordening gemaakt die GG-teelt in Nederland mogelijk gaat maken. Wat de gevolgen zijn van het toelaten van deze gg-teelt zijn nog niet duidelijk. Zie ook de website: www.grienlinks.nl voor meer informatie of bel: 058 2925805. Definitieve uitnodiging volgt.

Collegevoorstel Fries Museum: ongeloof bij GrienLinks

Het voornemen van het college van GS om groen licht te geven voor de bouw van een nieuw Fries Museum is de Statenfractie van GrienLinks in het verkeerde keelgat geschoten.

“Er wordt ons zand in de ogen gestrooid” is de reactie van fractievoorzitter Theo van de Bles. Hij doelt daarmee op de slechte onderbouwing door het College om de 5,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Op 15 maart 2006 hebben CDA en VVD in een amendement een lange lijst van voorwaarden gesteld. Het College is van mening dat het Fries Museum aan al die voorwaarden tegemoet komt.

“Wij vinden van niet”, zegt Van de Bles. “Het Fries Museum accepteert niet volledig het risico voor de bouw op het Zaailand. Ze willen bij de provincie terug kunnen komen voor meer geld. Dat geldt ook ten aanzien van het depot. Bovendien is er nog geen duidelijkheid over de ingewikkelde leningenstructuur van het Fries Museum. Het klopt allemaal dus niet.”

Op 8 november moeten de Staten een beslissing nemen.

“Ik hoop dat CDA en VVD vasthouden aan de klare taal van 15 maart en nu eindelijk de stekker er uit trekken”, besluit Van de Bles.

Vooruitblik

 • PS 8 november: Begroting, Fries Museum, Onderwijsnota
 • PS 6 december: extra vergadering om het Streekplan vast te stellen
 • PS 13 december: subsidies welzijnsorganisaties
 • Zie voor data commissievergaderingen: www.fryslan.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de statenfractie GrienLinks in Fryslân en is geschreven door de fractiemedewerkers: Gerrit van der Meer en Sanne van Wees. Reacties zijn welkom: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.