NIEUWSBRIEF NR. 33 GRIENLINKS statenfractie November 2006

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief een terugblik op de Statenvergadering van 8 november 2006. We zijn nog steeds blij met commentaar, opmerkingen, vragen en reacties op alles wat we doen. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl

Inhoud:

 • GrienLinks is tegen geld voor Fries Museum op het Zaailand
 • Begroting 2007: “Een te hoge hypotheek op een te groot huis”
 • GrienLinks: meer doen aan energiebesparing van bestaande woningen
 • “Een groot deel van het Wad is van Friesland”
 • Ledenvergadering GrienLinks Fryslân zaterdag 9 december: Let op de “Griene Linkse”
 • Vooruitblik vergaderingen

GrienLinks is tegen geld voor Fries Museum op het Zaailand

Op 8 november is in een heftige en erge lange Statenzitting ongeveer 7 uren lang gediscussieerd over de 5,5 miljoen euro die de provincie nog aan het bouwen van een nieuw Fries Museum zou moeten bijdragen. GrienLinks is vanaf het begin zeer kritisch geweest over dit plan. Theo van de Bles: “Er ontbreekt een integrale visie op de positie van het Fries Museum in een provincie met 160 andere musea, waaronder al een museum voor moderne kunst: Belvédère. Verder is er een fors exploitatietekort voorspeld door bureau Berenschot. De visie van het Fries Museum gaat uit van een behoorlijke groei van het aantal bezoekers op het Zaailand, maar dit wordt naar ons idee niet goed onderbouwd. Er zijn onzekerheden over de verkoop van de oude panden van het Museum, die genoeg geld (rond 5,5 miljoen euro) op zouden moeten brengen voor het bouwen van een nieuw depot. De provincie heeft, bij monde van een amendement van het CDA en de VVD aangegeven geen cent meer voor bouw of exploitatie uit te willen trekken. De financiële positie van het museum is zwak en er is nog steeds geen duidelijkheid over de wijze waarop de Kanselarij en het Genootschap zich gaan commiteren aan het nieuwe Fries Museum. Het bestuur van het Fries Museum geeft dan ook aan dat zij in overmachts-situaties geen financiële verantwoordelijkheid kunnen dragen. En wat gebeurt er dan?”

Ook de CDA-fractie stemde tegen het voorstel van GS vanwege de financiële onzekerheden. De PvdA-fractie was voor. Vijf leden van de VVD-fractie veranderden van mening en stemden (na indiening van een amendement waarin het Fries Museum gevraagd wordt om voor 1 januari 2007 de gehele verantwoordelijkheid te nemen voor alle risico’s) voor. Monique Boskma van de VVD stemde tegen. De stem van de D66’er gaf de doorslag, hij stemde – na lang twijfelen – voor. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen met 28 stemmen voor en 26 tegen.

Begroting 2007: “Een te hoge hypotheek op een te groot huis.”

Na de behandeling van het punt over het Museum, begonnen de Statenleden aan de behandeling van de begroting. Het was inmiddels half tien ’s avonds. Met een verbazingwekkende inzet gingen de statenleden met elkaar de discussie aan over de verdeling van het geld. Vooral de 10 miljoen bezuiniging op het ambtenarenapparaat (vorig jaar per amendement opgedragen aan het College) werd bediscussieerd. De gedeputeerde heeft al 6,5 miljoen in de begroting ingeboekt als bezuiniging. Hij had aangegeven in de commissievergadering door een ‘lean en mean’-structuur nog een miljoen in te kunnen boeken volgend jaar. Alle partijen (behalve GrienLinks) vonden echter dat toch de totale 10 miljoen opgenomen moest worden in de begroting.

Irona Groeneveld:” Er ontbreekt evenwicht in de wensen van de Staten. Enerzijds zo veel ambities, anderzijds roepen dat je bedrijfsvoering wel met een kwart minder kan. Ik geloof er niets van dat je én je ambities kunt uitvoeren, én je ambtenarenapparaat kunt afslanken én de kosten voor externe deskundigen kunt inkrimpen. Dat gaat fout lopen. En ik denk dat we dan met name het op de externe deskundigen weer terug krijgen. En daarbij weet je niet wat uit een ‘lean en mean’-proces komt. Je kunt het niet op voorhand gebruiken voor een keiharde bezuiniging van 3,5 miljoen euro.”

Over de begroting in zijn geheel zei Irona Groeneveld:”In het kort, gedeputeerde, een te hoge hypotheek voor een te groot huis. Het is tijd voor de bewoners.”

Verder diende ze namens de fractie een motie in voor subsidie voor 2007 voor “Taolkundig underzuuk Stellingwarfs”. Deze motie werd breed gesteund en aangenomen.

Een motie voor het aanpassen van de opcentenheffing om het mogelijk te maken om schonere auto’s minder te belasten werd aangehouden tot een volgende vergadering.

GrienLinks: meer doen aan energiebesparing van bestaande woningen

In de statenvergadering van 8 november heeft Oene Hofman namens GrienLinks voorgesteld, het budget voor energiebesparing in bestaande woningen fors te verhogen. Er was hiervoor weliswaar geld beschikbaar gesteld middels de nota ‘Sinnich en sunich’ van 2005, maar dan alleen in 2006. Hofman greep het agendapunt ‘herstructurering en herontwikkeling woningvoorraad 2007-2009’ aan, om in de provincie meer te kunnen doen aan energiebesparing in de bestaande woningen.

In het bestaande budget van 1 miljoen euro voor herstructerering van de woningvoorraad is volgens gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) echter al voldoende geld opgenomen voor energiebesparing, als onderdeel van diezelfde herstructurerng. Zij raadde de motie daarom af. Omdat Oene Hofman sterk de indruk kreeg, dat de motie geen meerderheid zou geen meerderheid zou halen, heeft hij het voorstel weer ingetrokken. Misschien komt er nog een kans, vóór de statenverkiezingen van maart. Zo niet, dan wordt het wellicht een aandachtspunt voor GrienLinks in de statenverkiezingen.

“Een groot deel van het Wad is van Friesland”

In de statenvergadering van 8 november 2006 leken de 15e/16e-eeuwse tegenstellingen tussen Holland en Friesland even te zijn teruggekeerd. Het ging over de vraag, wie baas is over de Waddenzee en vooral over het ‘Waddenfonds’ van circa 600 miljoen euro. Die baas wordt het ‘Regionaal Coördinatiepunt Waddengebed’ (RCW), waarin de ‘rijksheren en -dames’ namens diverse ministeries de meerderheid krijgen en de gedeputeerden van Noord-Holland, Groningen en Friesland in de minderheid zijn.

Dat zat sommige statenleden dwars. “Een groot deel van het Wad is van Friesland”, werd er gezegd. Gedeputeerde Piet Bijman (eventjes getooid met de bijnaam “Grutte Piet”, analoog aan de 16e-eeuwse “Grutte Pier”) stelde echter alleen “dat een groot deel van het Wad binnen Friesland valt”, maar voegde daar aan toe dat de rijksoverheid het meeste te zeggen heeft over de miljoenen voor verbetering van de natuur en economie van het Wad. Hij merkte ook op, dat de statenleden eens na moesten denken over hoeveel de provincie Friesland de afgelopen jaren in het Waddengebied (als natuurgebied) heeft geïnvesteerd (erg weinig, bedoelde hij).

Uiteindelijk legde een groot deel van Provinciale Staten zich neer bij de komst van het nieuwe type van het RCW, eenvoudig omdat het de Staten aan machtsmiddelen ontbreekt om het anders te regelen. Alleen FNP, GBF en SP stemden tegen. Het leek een béétje op 1498, toen veel Friezen zich neerlegden bij de overheersing door de Saksen, omdat ze het onderling niet eens werden (burgeroorlog tussen Schieringers en Vetkopers). Ook toen delfde “Grutte Pier” in feite het onderspit, net als nu “Grutte Piet”.

Ledenvergadering GrienLinks Fryslân zaterdag 9 december: Let op de Griene Linkse

De verkiezingen van 22 november worden steeds spannender. Maar tegelijkertijd is ook de aanloop naar de provinciale verkiezingen begonnen. Om de lijst en het programma voor deze verkiezingen vast te stellen, is er een ledenvergadering gepland op zaterdag 9 december van 13.30 tot 17.00 uur in het Oranje Eden Hotel in Leeuwarden. De uitnodiging voor deze vergadering met de kandidatenlijst en informatie over het programma komt van de week in de bus in de Griene Linkse (het – letterlijk – groene blaadje van GrienLinks). En natuurlijk is er op de ledenvergadering gelegenheid om met elkaar de landelijke verkiezingen na te bespreken!

Vooruitblik openbare vergaderingen

 • 23 november 17.00 uur Provinciehuis: commissie Lân, Loft en Wetter: Investeringsbudget Landelijk Gebied, Rapport “Vasthouden, Bergen en Afvoeren” (van water)
 • 29 november 18.00 uur Provinciehuis: commissie Boarger en Mienskip: agenda nog onbekend
 • 6 december 10.00 uur Provinciehuis: Provinciale Statenvergadering (extra): vaststellen Streekplan, interpellatie GrienLinks over duurzame kofffie
 • 6 december 16.00 uur Provinciehuis: Commissie Boarger en Mienskip: Jeugdzorg, SIF
 • 13 december 10.00 uur Provinciehuis: Provinciale Statenvergadering: o.a. Subsidiebeleid welzijnsorganisaties

Zie voor volledige agenda’s: http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=15202

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de statenfractie GrienLinks in Fryslân en is geschreven door de fractiemedewerkers: Gerrit van der Meer en Sanne van Wees. Reacties zijn welkom: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805