Om de kwaliteit fan de romte

De titel fan it streekplan is: “Om de kwaliteit fan de romte”. Dit is it ‘Leitmotiv’ fan dit streekplan. By elk haadstik soe dit ‘Leitmotiv’ werom komme moatte as drager fan it belied.

No sjogge we dat bygelyks by it haadstik oer wenjen, wurkjen en ‘netwerken’ earst de ambysjes delsetten wurde, yn de foarm fan oantallen hektares en kilometers asfalt. De romtlike ynpassing en de romtlike kwaliteit hearre neffens GrienLinks foarop te stean. Fanút dat ‘Leitmotiv’ moat wurke wurde.

Streekplan (pdf)