NIEUWSBRIEF NR. 34 GRIENLINKS statenfractie December 2006

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief een terugblik op de ledenvergadering van 9 december 2006 en de Statenvergaderingen van 6 december én 13 december 2006. We zijn nog steeds blij met commentaar, opmerkingen, vragen en reacties op alles wat we doen. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl

VERHUIZING: Na 1 januari zitten we in een nieuw tijdelijk pand in verband met de voorgenomen nieuwbouw van het Provinciehuis. Post-, e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd. Bezoekadres wordt: fractie GrienLinks, kamer 117 Spoarsicht, Snekertrekweg 1, Leeuwarden. (in het oude postbankdistributiegebouw dat langs het spoor ligt, vanaf het station in westelijke richting, zie ook bijlage).

Inhoud:

 • Irona Groeneveld met applaus begroet als lijsttrekker
 • Gratis openbaar vervoer inzet van de verkiezingen
 • GrienLinks stemt in met (licht aangepast) streekplan
 • “Sintrale As is juridysk ûnhelber”
 • GrienLinks voor Campus Wyldemerk in Fryslân
 • De definitieve kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007

Ledenvergadering GrienLinks unaniem achter verkiezingsprogramma
Irona Groeneveld met applaus begroet als lijsttrekker

De algemene ledenvergadering van GrienLinks heeft zaterdag 9 december een geanimeerde discussie gevoerd over het verkiezingsprogramma en ingediende amendementen. Daar waren veel creatieve ideeën bij. De meeste amendementen zijn overgenomen. Tevens is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, met extra aandacht voor stedelijke problemen.(zie voor de vastgestelde tekst van het definitieve verkiezingsprogramma de website van GrienLinks: www.grienlinks.nl)

De nummers 1 en 2 van de kandidatenlijst zijn unaniem en onder applaus gekozen. Lijsttrekker is Irona Groeneveld uit Burgum en nummer 2 is Theo van de Bles uit Noordwolde-Zuid. Zij zitten nu ook in de GrienLinks-statenfractie. Groeneveld had de afgelopen vier jaar in de fractie onder andere de onderwerpen financiën en sociaal beleid in haar pakket. Ze wil nu de uitdaging van het lijsttrekkerschap aangaan.

In haar korte slottoespraak zei ze: “Ik wil in de komende periode een linkse coalitie. In de afgelopen vier jaar heeft GrienLinks laten zien hoe het socialer, toleranter en vooral groener kan. Soms is er een Amerikaanse ex-president voor nodig om klimaat-verandering opnieuw breed op de agenda te krijgen. We beschouwen dat als steun voor de vasthoudendheid van Grienlinks.”

Over de kandidaten op de nummers 3 tot en met 8 ontstond enige discussie. Oud-raadslid Retze van der Honing uit Heerenveen was en blijft kandidaat nummer drie. Roel Haverkort uit Drachten was alleen beschikbaar voor plaats drie en heeft zich daarom teruggetrokken. Er waren ook nog nieuwe aanmeldingen voor de kandidaatstelling. De kandidatenlijst bestaat nu uit 26 personen. Bij de eerste tien hebben drie jonge vrouwen hoog gescoord (zie de kandidatenlijst onderaan de nieuwsbrief).

Gratis openbaar vervoer inzet van de verkiezingen

Het college van Gedeputeerde Staten in Fryslân lijkt last te hebben van een landelijk blijkbaar besmettelijk VVD-virus: het niet uitvoeren van een aangenomen motie.

In maart 2006 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen van GrienLinks, PvdA en SP over het bekijken van de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer in Fryslân. GrienLinks-statenlid Oene Hofman vroeg in de statenvergadering van woensdag 13 december, hoe het er mee staat.

Gedeputeerde Baas antwoordde: “Het College zag geen aanleiding tot actie op dit punt.”

“Dat begryp ik net,” reageerde Hofman verbijsterd. “Dy moasje is oannaam en dan fiere jo him dochs út? Jo hawwe ek noait oanjûn dat jo him net útfiere koene.”

Volgens gedeputeerde Ton Baas is er half april 2006 een brief naar de statenleden gestuurd over moties aangaande het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, waarin staat dat het college geen nadere studie naar gratis openbaar vervoer nodig acht.

Omdat het weinig zin heeft het college van GS zo kort voor de statenverkiezingen (7 maart 2007) naar huis te sturen, neemt GrienLinks de handschoen op, het gratis openbaar vervoer voor kwetsbare groepen inzet te maken van de statenverkiezingen.

GrienLinks stemt in met (licht aangepast) streekplan

De statenfractie van GrienLinks heeft, net als alle andere statenfracties, woensdag 13 december 2006 ingestemd met het nieuwe (door de Staten iets gewijzigde) Streekplan. Gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA) kreeg applaus van Provinciale Staten, toen bleek dat het wellicht belangrijkste plan van de provincie Fryslân voor de komende tijd, unaniem werd aanvaard. Het Streekplan is in beginsel tien jaar geldig, maar in 2010 wordt de werking ervan al tussentijds geëvalueerd. Dit om te kunnen beoordelen of er later een (meer) geïntegreerd provinciaal omgevingsplan moet komen.

De unanieme ondersteuning van de Staten was verrassend, want een week eerder, op 6 december, werd maar liefst een vijftigtal veranderingsvoorstellen (amendementen en moties) ingediend door Provinciale Staten. Mede dankzij de week bedenk- en overlegtijd konden fracties – vooral in overleg met elkaar – werken aan compromissen. Dat leidde tot aanpassingen van diverse amendementen en moties en ook tot nieuwe veranderingsvoorstellen (het totale aantal wijzigingsvoorstellen was meer dan zestig!).

GrienLinks poogde het Streekplan wat “groener” en “duurzamer” te krijgen, met meer nadruk op het belang van natuur(behoud), beperking van de uitbreiding van de glastuinbouw en bescherming van de Waddenzee (geen buitendijkse uitbreiding van de zeehaven van Harlingen). Die GrienLinks-amendementen werden helaas door de meerderheid verworpen. Maar dat gold gelukkig ook voor de meeste voorstellen van CDA en VVD: die fracties wilden o.a. de natuurontwikkeling meer aan banden leggen.

Wel komt in het nieuwe Streekplan meer aandacht voor beperking van de lichthinder door de glastuinbouw, maar (helaas) blijft uitbreiding van de glastuinbouw met maar liefst 450 ha. nog steeds mogelijk in het noordwesten van Fryslân.

Op het gebied van recreatie en toerisme had GrienLinks-woordvoerder Oene Hofman een voorstel bedacht om het fietsen op de IJsselmeerdijk en langs de buitenkant van de Waddenzeedijk te bevorderen. Ook wilde hij meer wandelmogelijkheden langs (brede) waters in de provincie. Gedeputeerde Anita Andriesen nam het eerste voorstel over, het tweede verwierp ze met het argument: “Te detaillistisch”. GrienLinks handhaafde dat amendement niettemin, maar bij het stemmen werd het verworpen, met alleen de fracties van FNP, SP en GrienLinks zelf voor.

Aan de totstandkoming van het Streekplan ging ongeveer vier jaar voorbereiding vooraf, met soms heftige politieke discussies in de statencommissie Lân, Loft en Wetter en in Provinciale Staten. Vooral bij het vaststellen van het kader voor het Streekplan – twee jaar geleden – door Provinciale Staten, was er een stevige botsing tussen ‘links’ en ‘rechts’. Hoofdpunt was de vraag, of er een tamelijk stevige ruimtelijke regie door de provincie moest komen, of een veel lossere aanpak. De FNP – qua omvang de derde partij in Provinciale Staten – koos voor het laatste, samen met CDA en VVD. Dit dwong Gedeputeerde Staten de lossere aanpak in het Streekplan vast te leggen.

Mede dankzij de inbreng van GrienLinks is er in december 2006 toch nog het één en ander in het nieuwe streekplan terecht gekomen, waarmee de open, groene ruimte in de provincie zoveel mogelijk wordt gespaard. Maar niet in die mate als woordvoerder Oene Hofman graag had gewild. Voor hem was het het laatste grote onderwerp in Provinciale Staten, na drie periodes van vier jaar.

Het streekplan is een belangrijk instrument voor de inrichting van de ruimte op provinciaal niveau. Het vormt de schakel tussen het nogal abstracte rijksbeleid en het concrete karakter van gemeentelijk beleid. In het streekplan wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangegeven. Daarmee geeft het ruimtelijke sturing aan de uitvoering van provinciaal en regionaal beleid, bijvoorbeeld bij subsidieverlening. Daarnaast is het streekplan toetsingskader voor gemeentelijk ruimtelijk beleid, zoals bij de provinciale beoordeling van bestemmingsplannen. Het streekplan is dus zowel sturend en ontwikkelingsgericht, als toetsend. (Samenvatting van de provincie Fryslân, zie ook www.fryslan.nl).

“Sintrale As is juridysk ûnhelber”

Koart foar syn ôfskied as steatelid hat GrienLinks-fraksjelid Oene Hofman mei grimmitigens konstatearje moatten, dat de grutte mearderheid fan Provinsjale Steaten ynstimt mei it ‘realisatiebesluit Centrale As’. Dat komt del op in fjouwerstrookswei dwars troch it – om syn lytsskaligens – yn Europa unike lânskip fan de Noardlike Fryske Wâlden (NFW): in yn de eagen fan GrienLinks ûnakseptabele oantasting fan dit lânskip.

Dit nije weitrasee is lykwols ek ûnderdiel fan it ‘Nationaal Landschap’ mei deselde namme (NFW). Op grûn fan de ‘Nota Ruimte’ konstatearret Hofman, dat in nije, ynfrastrukturele yngreep yn dit lânskip allinne mooglik is, as der sprake is fan “grut nasjonaal belang”. “En gjin minske hat my noch útlizze kinnen, wat it ‘grut nasjonaal belang’ fan dizze nije wei is”, seit Hofman.

Hij hat syn bijdrage hjiroer yn Provinsjale Steaten fan 13 desimber dan ek ôfsletten mei: “Ik winskje de minsken dy’t de Sintrale As juridysk oanfjochtsje in soad sterkte ta.”

Yn it debat yn de Steaten rôp it plan foar in nij bedriuweterrein fan rûchwei 2,5 ha. bij Quatrebras (tusken Hurdegaryp en Noardburgum) noch in soad fragen op. Deputearre Ton Baas (VVD) sei dêrom ta yn jannewaris mei in bettere ûnderbouwing te kommen foar de kar fan dizze lokaasje. “Die keus komt niet van de gemeente Tytsjerksteradiel, maar van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Zoals alle belangrijke zaken in deze provincie van GS komen”, sei Baas heechhertich (mar ek bij wize fan grapke).

GrienLinks voor Campus Wyldemerk in Fryslân

Campus Wyldemerk is een plek waar jongeren “die uit de boot zijn gevallen” kunnen gaan wonen en werken om zo hun leven weer op de rails te krijgen. De campus komt op het oude terrein van de grasdrogerij tussen Rijs en Balk. Er was veel kritiek van omwonenden, vooral op het niet-communiceren van de initiatiefnemers en de gemeente met de omwonenden, maar ook op de overlast die de omwonenden verwachten van deze jongeren op deze plek.

Na het stellen van een aantal voorwaarden heeft de meerderheid van de Staten ingestemd met het voorstel om als provincie ruim 4 miljoen subsidie te geven aan het project. De voorwaarden: het moet blijven gaan om “gemotiveerde drop-outs”, er moet een permanente overleggroep worden opgericht waarin gemeente, bewoners en andere betrokkenen zijn vertegenwoordigd, er wordt eerst gestart met maar 36 leerlingen (net zoveel als er begeleiders zijn) en er zal ook overleg plaatsvinden met de natuurorganisaties (het gebied grenst aan de Ecologische Hoofd Structuur). Irona Groeneveld: “Ik vind het concept van de Campus goed en positief, we willen graag zo’n voorziening in Fryslân en het is belangrijk dat jongeren een kans krijgen om een normaal leven op te bouwen. Nu deze voorwaarden door de Staten aan het project zijn gesteld, kan ik instemmen met de subsidie”.

De kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007

 1. Irona Groeneveld
  Burgum
  statenlid sinds 2003; voormalig beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging Pleeggezinnen
 2. Theo van de Bles
  Noordwolde-Z
  voormalig raadslid en wethouder Weststellingwerf; statenlid sinds 2003; intern begeleider VMBO
 3. Retze van der Honing
  Heerenveen
  personeelsfunctionaris Zorggroep Plantein; 8 jaar raadslid Heerenveen;
 4. Sjoerd Keulen
  Leeuwarden
  lid landelijke partijraad GroenLinks; leerling- en stagebegeleider middelbaar onderwijs
 5. Erika Schaafsma
  Bolsward
  lid steunfractie gemeenteraad Bolsward; lid landelijke partijraad; student NHL
 6. Joop Hakze
  Drachten
  Algemeen directeur OBS in Tynaarlo; raadslid Smallingerland sinds 2002;
 7. Marcia Dijkstra
  Leeuwarden
  actief lid ‘Dwars Fryslân’, de jongerenorganisatie van GrienLinks
 8. Elma Wiersma
  Eastermar
  voorzitter afdeling Tytsjerksteradiel; trainer/coach effectief communiceren
 9. Johanna Welfing
  Leeuwarden
  bestuurslid afdeling Leeuwarden; medewerker hypotheken
 10. Auke Wouda
  Sneek
  voormalig raadslid en wethouder te Sneek; vrijwillig medewerker Waddenvereniging
 11. Frank Petersen
  Midlum
  voormalig campagnemedewerker Greenpeace; tot voor kort werkzaam bij Waddenvereniging
 12. Fatima Taihan
  Leeuwarden
  raadslid Leeuwarden, docent MBO
 13. Ate de Jong
  Dronrijp
  medewerker Tûmba Leeuwarden
 14. Albertina Soepboer
  Harlingen
  schrijfster; voormalig lid Commissie Letteren van de Raad voor Cultuur
 15. Auke Sikma
  Rinsumageest
  ambulant begeleider REC Fryslân
 16. Marjon Said-Brinkman
  Drachten
  commissielid gemeente Smallingerland
 17. Frank van den Haak
  Beetsterzwaag
  bestuurslid afdeling Opsterland; beleidsambtenaar Duurzaamheid
 18. Koos de Vetten
  Leeuwarden
  manager COA Friesland
 19. Marleen Zorgdrager-Swart
  Terschelling
  lid op Terschelling; zelfstandig ondernemer
 20. Ivo Poelsma
  Beetgum
  secretaris Provinciaal Bestuur GrienLinks, werkt bij Omrop Fryslân
 21. Louis Bakker
  Ryptsjerk
  raadslid Tytsjerksteradiel; consulent Protestants Dienstencentrum Fryslân
 22. Hetty Hafkamp
  Leeuwarden
  voormalig wethouder Leeuwarden; voorzitter Friese Milieu Federatie
 23. Gerben Hoogterp
  Leeuwarden
  raadslid Leeuwarden; ziekenhuispastor
 24. Elmar Otter
  Leeuwarden
  actief lid van Dwars (jongerenorganisatie van GroenLinks); voormalig medewerker PAL/GroenLinks
 25. Sara Hofman
  Holwert
  actief in NO-Fryslân voor GrienLinks, voormalig lid Provinciale Staten
 26. Ineke Verdoner
  Leeuwarden
  voorzitter Provinciaal Bestuur GrienLinks; wethouder Menaldumadeel

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.