NIEUWSBRIEF NR. 35 GRIENLINKS statenfractie Januari 2007

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Beste nieuwsbrieflezer,

Het nieuwe jaar is begonnen en de campagne voor de provinciale verkiezingen ook! Meer informatie over de campagne is te vinden op onze speciale verkiezingssite: www.stemgrienlinks.nl Op de ledenvergadering op 9 december 2006 is een gewijzigd verkiezingsprogramma vastgesteld na meer dan 100 (!) amendementen. Het definitieve programma is (in vier talen) te downloaden via de verkiezingssite. De gedrukte uitvoering (tweetalig) is te krijgen via de fractiekamer: 058 2925805.

Verder een terugblik op de eerste Statenvergadering van 2007, die van 24 januari. De volgende Statenvergadering is op 21 februari.

Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom op de publieke tribune in het nieuwe – tijdelijke – provinciehuis aan de Snekertrekweg 1 in Leeuwarden. Informatie: 058 2925805.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

Campagnenieuws: speciale verkiezingssite: www.stemgrienlinks.nl

De campagne voor de provinciale verkiezingen is begonnen. Op 17 januari is het mooi gedrukte verkiezingsprogramma gepresenteerd. Irona Groeneveld, onze lijsttrekker, heeft het programma op die dag aan de directeuren van Connexion en Arriva, een woordvoerder van Rocov én een “gewone” reiziger aangeboden om te pleiten voor beter, schoner, en liefst gratis openbaar vervoer. Zoals al gemeld, is het verkiezingsprogramma te downloaden van de verkiezingssite.

Verder op de verkiezingssite: informatie over de campagne, foto’s en persberichten.
En wie een onbedwingbare drang voelt tot het ophangen van posters of verspreiden van folders, kan altijd naar de fractiekamer bellen (058 2925805) dan krijgt u de verlangde materialen thuisgestuurd.

Film Al Gore door GrienLinks vertoond in de campagne

KOMT DAT ZIEN! Op donderdagavond 15 februari vertoont GrienLinks in het Filmhuis in Leeuwarden de film: “An inconvenient truth” van Al Gore. Toegang is gratis.

GrienLinks vindt dat het de hoogste tijd is voor een groene en linkse ommezwaai. Klimaatverandering is een onontkoombaar feit geworden. Nu moeten we er echt wat aan doen. Kom met ons mee kijken naar de film!
De film wordt ook nog door GrienLinks vertoond in de week van 19 – 23 februari in Drachten, Sneek en Heerenveen.
Meer informatie: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805 of op www.stemgrienlinks.nl.

Een voorspelbare statenvergadering met een opmerkelijk slot

De Provinciale Statenvergadering van 24 januari stond vooral in het teken van water(beheer), het Sociaal Investeringsfonds (SIF), armoede(bestrijding) én, vrij onverwacht, een vurig meningsverschil tussen gedeputeerde Bertus Mulder (PvdA, o.a. onderwijs) en Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. De laatste zou de eerste te veel voor de voeten lopen, was althans de mening van Mulder. Voor de toeschouwer werd het een opmerkelijk slot van een verder tamelijk voorspelbare statenvergadering. (Aan het eind van deze nieuwsbrief iets meer daarover).

Sociaal Investerings Fonds (SIF) wordt aangepast, maar hoe?

Bij het SIF kunnen maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen voor producten. De organisaties moeten 50 % cofinanciering ergens anders vandaan halen. Ook worden de producten maar voor één jaar gesubsidieerd. En ze moeten “nieuw” zijn. Op juist deze punten van de verordening was commentaar door de Staten. Door GS is de werking van het SIF geëvalueerd. Er wordt geconstateerd dat het SIF een succes is, gezien de overvraging van het fonds. De Staten hebben aangedrongen op aanpassing op de genoemde punten. Ook werd de motie uit 2005 genoemd die het mogelijk maakt boven het budget uit te gaan van het SIF, om te voorkomen dat er organisaties buiten de boot vallen. De verordening wordt nog aangepast voorgelegd aan de Staten in de volgende periode. Irona Groeneveld vond er dit van: “We zijn zeer benieuwd of alle opmerkingen van de Staten door GS ter harte worden genomen om een goed werkende verordening te maken die – in samenhang met de subsidiesystematiek – de maatschappelijke organisaties, en daarmee de Friese samenleving, laat bruisen van leven!”

Bedrijventerrein Quatrebras: méér aantasting van uniek landschap

De GrienLinks-fractie heeft zich opnieuw fel gekant tegen de Centrale As (de grotendeels nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega) en met name één ruimtelijke consequentie: het inplannen van een bedrijventerrein bij Quatrebras ter grootte van (maximaal) circa dertig hectare. Dit gaat nog eens extra ten koste van het in Europa unieke coulissenlandschap, vindt GrienLinks. Even een korte uitleg. De gemeente Tytsjerksteradiel eiste bij de provincie Fryslân compensatie voor het feit, dat de bedrijventerreinen van Burgum en Sumar aan de westkant op slot komen te zitten, mede door het plan voor de Centrale As.

De provincie erkende dit probleem en ging op zoek naar een geschikte, andere locatie voor meer bedrijventerrein(en). Het resultaat werd Quatrebras (nu een gehucht plus discotheek bij de kruising van de Groningerstraatweg en de N356, tussen Veenwouden, Noardburgum, Burgum en Hurdegaryp.

Eén van de argumenten die de statencommissie Lân, Loft en Wetter te horen kreeg over deze locatie was, dat het landschap met de Centrale As toch al wordt aangetast, zodat er ook nog wel een bedrijventerrein bij kan!

Onze tijdelijke GrienLinks-campagneleider merkte tijdens de statenvergadering op: “Zo van: u bent al een been kwijt, u kunt ook nog wel een arm missen!”

Het was de PvdA-fractie, die om nadere uitleg had gevraagd over de locatie van het bedrijventerrein. Fractievoorzitter Bert Versteeg zei in de statenvergadering, dat zijn fractie er mee instemde, na de uitleg aan de statencommissie.

GrienLinks-statenlid én lijsttrekker Irona Groeneveld toonde zich “ten zeerste verbaasd”, dat de PvdA “zich hierdoor heeft laten overtuigen”. Ze noemde het “een gemiste kans”.

De kwestie komt nog terug in de gemeenteraadsvergadering van Tytsjerksteradiel, 22 februari a.s.

Wetter moast mealle?

“Vasthouden, bergen en afvoeren”, benammen neffens dat begjinsel, dus yn dy folchoarder, hawwe Provinsjale Steaten yn 2003 opdracht jûn oan Wetterskip Fryslân, it takomstich wetterbehear foar Fryslân fierder út te wurkjen. Dêr hat it Wetterskip tige syn bêst op dien, mei byïnoar ferskate sentimeters tsjokke rapporten. Want as gefolch fan it waarmer wurden fan it klimaat sil der mear reinwetter falle, sil de seespegel stiigje én yntusken sil de boaiem fan Nederlân noch fierder sakje. Dat liedt dus ta mear (gefaar fan) wetter fan trije kanten: út “e loft, út de grutte rivieren én út see.

In leek – en dat binne de measte politisi – soe sizze: sa gau mooglik dat oerstallige wetter wer fuortmealle! Mar op advys fan de saakkundigen fan provinsje, Ryk en wetterskippen is it begjinsel “vasthouden, bergen en afvoeren” troch Provinsjale Steaten yn 2003 dochs omearme. Om de ienfâldige reden, dat it net mooglik is, alle rein- en rivierwetter (dat lêste komt ek yn Fryslân, fia de Iselmar) like fluch kwyt te wurden, as dat de provinsje yn komt.

Dochs hat de mearderheid fan Provinsjale Steaten der op 24 jannewaris 2007 by it kolleezje fan Deputearre Steaten op oantrune, dat der gau mear, c.q. gruttere gemalen yn Fryslân komme moatte. Ek al stelt Wetterskip Fryslân, dat de need pas heger wurdt nei 2030 en dat mei de folchoarder fan “vasthouden, bergen en afvoeren” neat mis is.

GrienLinks-steatelid Oene Hofman lei lykwols de klam op in probleem dat al hiel wat jierren spilet en nóch altyd net oplost is: it te smoarge oerflaktewetter yn Fryslân, dêr’t te folle stoffen yn sitte dy’t der foaral fia de lânbou yn bedarre binne: nitraat, fosfaat, bestridingsmiddels, swiere metalen.

Deputearre Piet Bijman (CDA) hie lykwols it meast te stellen mei de ferhalen fan de mearderheid, dat der mear gemaalkapasiteit komme moat. It kolleezje moat no foar 1 jannewaris 2008 de konsekwinsjes en mooglikheden fan dizze kar útwurkje. Piet Bijman kin der net mear écht mei sitte: hy hâldt aanst op as deputearre. As de nije deputearre foar wetter(behear) der mar net fan begjint te meallen!

Armoedefonds komt er

De CDA-fractie was vorig jaar nét even eerder met het aankondigen van een voorstel voor een Armoedefonds dan wij. In Noord-Brabant hebben de Staten op initiatief van GroenLinksers, samen met de CDA-fractie daar, twee jaar geleden zo’n Armoedefonds in het leven geroepen en het is een groot succes. De CDA’ers wilden het initiatief in Fryslân alleen houden, ondanks het aanbod van diverse partijen om mee te denken over het voorstel. Daarom lag er bij de uiteindelijke behandeling in de Staten op 24 januari een amendement van de rest van de Staten die het voorstel nog aanvulde met een “taskforce” die de armoedebestrijding moet gaan “aanjagen”, partijen bij elkaar brengen.

Zo heeft Fryslân dan uiteindelijk toch een Armoedefonds. Dit fonds is bedoeld om betere leefvoorwaarden te scheppen voor mensen die arm zijn. Directe inkomensondersteuning kan niet uit dit fonds. Irona Groeneveld: “Het is belangrijk dat er concrete dingen gaan gebeuren met dit geld, dat het aanhaakt bij bestaande initiatieven en dat er iemand is die partijen bij elkaar brengt. De oorzaken van armoede kunnen we als provincie echter niet wegnemen, wij zijn gedwongen pleisters te plakken. Een deel van de oorzaken ligt bij het Rijk, laat onze stem daar óók horen! “.

Ze vroeg ook aan het CDA of de suggesties uit de inspraakreactie van het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) over armoede aan de taskforce meegegeven konden worden: “Want dat zijn concrete, handige, uitvoerbare suggesties, daar moeten we wat mee doen!”

‘‘Primêre wetterkearingen’’ primêr foar it Ryk

Njoggen hantekeningen út namme fan njoggen steatefraksjes stiene der 24 jannewaris ûnder in ynterpellaasjefersyk fan de fraksje fan de FNP, ûnder oare de hantekening fan Oene Hofman. Oanlieding: it advys fan de “Commissie Vellinga” oer de seediken en de dunen oan de kust fan Nederlân, ek wol “primêre wetterkearingen” neamd.

It advys fan dy lanlike kommisje ûnder lieding fan de Fries om utens prof. dr. Pier Vellinga (Vrije Universiteit) komt, gearfetten yn ien sin, hjir op del: “Financiering van de primaire waterkeringen door de waterschappen biedt meer zekerheid dan financiering door de Rijksoverheid.”

In oar punt út dit advys is, dat de Rânestêd – fanwege it tal ynwenners en it ekonomysk belang foar hiel Nederlân – yn ferhâlding mear omtinken krije moat. It advys is troch prof. Vellinga oerlange oan steatssiktaris Melanie Schultz van Haegen fan it ministearje fan Ferkear en Wettersteat en foarsitter dr. Wybe Schaap (ék in Fries om utens) fan de Unie van Waterschappen.

It boadskip fan Vellinga is yn dizze tiid fan formaasjebesprekkings op koarte termyn foaral in polityk ferhaal yn it belang fan it behâld fan de wetterskippen. Vellinga is fan boppedat betinken, dat der gâns mear jild beskikber komme moat foar hegere en foaral mear seewetter kearjende diken.

Mar Provinsjale Steaten sizze mei klam, dat bygelyks Fryslân like folle rjocht hat op beskerming tsjin de see as de Rânestêd. En dat it net sa wêze moat, dat de wetterskipslêsten foar de ynwenners fan Fryslân gâns omheech geane, omdat hjir folle minder minsken wenje as yn de Rânestêd. It “profijtbegjinsel” mei net liede ta in regionale splitsing fan de finânsiering fan de ferheging / ferbettering fan de seediken en -dunen, is it boadskip fan Provinsjale Steaten. Dêr kin GrienLinks it mei iens wêze. Dit boadskip sil oerbrocht wurde oan de (yn)formateur fan in nij kabinet, de Earste en Twadde Keamer en de leden fan it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân.

We reitsje efterop

Mar in oar boadskip fan Vellinga kaam yn de Steaten nèt oan’e oarder: dat sprake is fan efterstallich ûnderhâld. ‘Een tussensprint is dus noodzakelijk om aan de huidige veiligheidsnormen te voldoen en de veiligheid ook voor de toekomst zo veel mogelijk te waarborgen. De kosten tot 2015 zouden 923 miljoen per jaar bedragen. Dat is een gat van 300 miljoen op de huidige begroting’, seit Vellinga. It hjoeddeistige, demissionêre kabinet hat oant 2011 420 miljoen euro útlutsen, mar de werklike kosten binne begrutte op 1,2 miljard euro. (Sjoch ek: www.waterforum.net).

Water en vuur geeft… stoom (uit de oren)!

Het slot van de statenvergadering stond in het teken van een fors meningsverschil tussen gedeputeerde Bertus Mulder en Commissaris van de Koningin (CdK) Ed Nijpels. Ze leken wel water en vuur! Het komt er op neer, dat volgens Mulder CdK Nijpels zich te veel én verkeerd met het onderwijs bemoeit. (zie Leeuwarder Courant van 19 januari: “Mulder: Nijpels zit fout en is oncollegiaal”, op voorpagina en “Onderwijsgedeputeerde is solo commissaris Nijpels zat”, op pagina 17).

De CdK droeg tijdens dit interpellatiedebat – op verzoek van ChristenUnie/SGP-er Otto van der Galiën – de voorzittershamer maar even over aan de vice-voorzitter van Provinciale Staten en verdedigde zich tegen de aantijgingen van gedeputeerde Mulder. Hij bleek niet bereid zijn ongelijk te erkennen en ook gedeputeerde Mulder trok geen woord in van zijn kritiek op Nijpels in.

Lichaamstaal was in dit geval wellicht nóg duidelijker: Mulder bleef stijf op zijn stoel zitten, ook tijdens een schorsing en Nijpels keerde, tijdens diezelfde schorsing, Mulder de rug toe. “By Mulder kaam de stoom him út ‘e earen fan lulkens”, verklaarde Van der Galiën na afloop voor de microfoon van Omrop Fryslân. Mulder heeft, net als zijn CDA-collega Piet Bijman, in dit geval één ding mee: “Nei de ferkiezings kom ik net werom.”

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.