Reaktie GrienLinks op het koersdocument van CDA en PvdA

Reaktie GrienLinks op het Koersdocument van CDA en PvdA

gl-goed.jpg
Onderwerpen die GrienLinks aanspreken:
1. de openheid naar de wereld toe; bewustzijn dat Fryslân ook iets te brengen heeft op andere plekken; wereldburgerschap, aandacht voor noodopvang en integratie statushouders.
2. Pilot gratis Openbaar Vervoer voor doelgroepen
3. stopzetten zoutwinning onder land
4. Friese architectuur / streekgebonden architectuur in het bouwen
5. de wijze waarop de provincie tussen de burgers wil staan en informatie verzameld wordt en beleid gemaakt (de ABC opzet) en de samenwerking met het ambtelijk apparaat

Onderwerpen die GrienLinks niet aanspreken:
1. onduidelijkheid over wat nu leidend is in Fryslân: natuurbehoud, economische ontwikkeling, ruimte voor water, behoud van de huidige boerenstand
2. uitgaan van de huidige systematiek bij het OV – geen plus, geen extra inzet
3. onderzoeken alternatief boren naar zout onder het Wad
4. wel erg kort stukje over sociale duurzaamheid; dit moet beter uitgewerkt worden
5. water: dit moet in het koersdocument de functie volgen; de tekst is hier erg vaag en wellicht voor meerdere uitleg vatbaar. GL vindt dat uitgegaan moet worden van het water en vervolgens gekeken moet worden wat de voorkeur heeft in een bepaald gebied.
Irona’s weblog hierover

Hoe kunnen wij het koersdocument versterken:
Wij onderschrijven het hoofdstuk Minsken en willen dat mee uitbouwen (zie onder). Ook de hoofdstukken Wurk en de Wize wêrop spreken ons erg aan. Natuurlijk zijn er bij alle drie de hoofdstukken een aantal zaken die wij aangezet willen zien of anders zouden formuleren. Zie ook onder.
De meeste emotie zit voor ons bij het hoofdstuk Omjouwing. Het valt ons op dat dit stuk een andere sfeer ademt dan het coalitieakkoord van vier jaar geleden en daar zijn we blij mee.
Tegelijk begrijpen wij niet alle teksten (bijv. de zin “we willen de externe werking van natuur richting landbouw en recreatie verminderen”) en signaleren in dit hoofdstuk dat
A) er verschillen zijn tussen CDA en PvdA op dit terrein en
B) er verschillen zitten tussen de tekst van het koersdocument en de opvattingen van GrienLinks. Wat ons betreft is dit het hoofdstuk waar het indringendst over gesproken moet worden.
Hieronder een aantal inhoudelijk zaken waarvan wij menen dat die het koersdocument sterker zouden maken:
1. Een aanvulling van het koersdocument met het onderwerp Klimaatverandering en terugdringen CO2 uitstoot; een projectgedeputeerde voor dit dossier die het integraal oppakt
2. Visie op waar we heen willen met biologisch boeren (landbouw en veeteelt) en regiogebonden economie;
3. uitbouwen van de ecologische duurzaamheid door bijv. duurzaam ondernemen stimuleren en voorrang verlenen, [inter] nationale en regionale projecten op duurzaamheidsaspecten toetsen en faciliteren,
4. jeugd: een gedeputeerde voor jeugd met in zijn portefeuille als kern onderwijs, jeugdzorg, sociaal beleid en met lijnen naar de gedeputeerde werk, wonen, platteland
5. jeugdzorg: eigen geld beschikbaar stellen voor een experiment met betaalde pleegzorg (om pleegouders te behouden)
6. noodhulp en integratie statushouders: de provincie stelt in overleg met VFG, GGD, GGZ en vluchtelingenwerk/monitorcentrum vast wat Fryslân nodig heeft om de zgn. “pardonners” een eigen plek te geven in Fryslân. Ook worden kosten hiervan op een rij gezet en bekeken welke partij wat kan bijdragen. Vervolgens worden deze uitkomsten doorgesproken met de minister voor Vreemdelingenzaken.
7. Friese taal: dit onderschrijven wij helemaal en zouden we uit willen breiden met een bewustwordingsproces onder de Friese bevolking: wat heeft een ieder nodig om het Fries te gebruiken, wat kost dat en hoe gaan we dat doen?

Willen wij op basis van dit koersdocument deelnemen aan de coalitie
In principe wel. Wij willen een aantal punten aan het koersdocument toevoegen en aanpassen en een goed gesprek voeren over o.a.:
· hoe is de samenwerking tussen CDA en PvdA op dit moment; wat zijn de ervaringen van de afgelopen twee weken
· hoe willen CDA en PvdA het collegiaal besturen met een derde partij in de praktijk vorm gaan geven in GS
· hoe kijken CDA en PvdA aan tegen het concretiseren van de punten in het koersdocument in een coalitieakkoord en
· de opmerkingen in de financiële paragraaf over NUON/Falcon, het provinciehuis en de koerstakendiscussie

namens GrienLinks,
Irona Groeneveld en Theo van de Bles