NIEUWSBRIEF NR. 37 GRIENLINKS statenfractie Mei 2007

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Abonneren of afzeggen van de nieuwsbrief per e-mail: grienlinks@sis.fryslan.nl, met als onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” of “afmelden nieuwsbrief”

Herinnering: ledenvergadering donderdag 10 mei 20.00 Sneek, voor adres zie hieronder. Van harte welkom!

Beste nieuwsbrieflezer,

Bij de start van deze nieuwe periode komt de politiek maar moeizaam op gang. Want het duurt oneindig lang tot we een college hebben. Jammer genoeg hebben we daar als GrienLinks niet veel invloed op. Het is vooral een kwestie van de PvdA en de CDA. Hieronder kun je het laatste nieuws lezen. Zie voor het allerlaatste nieuws op onze website of kom donderdag naar de ledenvergadering, dan hoor je het live! We nodigen je uit om vooral je tips over zaken die in jouw buurt spelen (en met provinciale politiek te maken hebben) aan ons door te geven. Help mee om GrienLinks zichtbaarder te maken!

Inhoud deze nieuwsbrief:

Laatste nieuws coalitievorming

Zoals jullie vast wel uit de media hebben meegekregen zijn we hier in Fryslân nog steeds bezig met coalitievorming. De onderhandelaars (en fracties) van CDA en de PvdA hebben samen een koersdocument geschreven. Het koersdocument is een opzetje voor het uiteindelijke coalitieakkoord. Een derde partij moet nog worden gezocht. Op woensdagmiddag 9 mei gaat de informateur (Hylkema) bekend maken welke partij hij geschikt vindt om aan te schuiven.

Het CDA heeft 12 zetels, de PvdA ook. Samen goed voor 24 van de 43 zetels. In principe al een meerderheid. De PvdA wil graag een derde partij erbij, het CDA liever niet. De SP is afgehaakt, omdat zij in het koersdocument geen ruimte zien om beslissingen over het Fries Museum, het provinciehuis en de Centrale As terug te draaien. Ze melden dat ze zich ‘geblokkeerd’ voelen door het CDA en de PvdA. In de meivakantie zijn gesprekken gevoerd met de FNP en de ChristenUnie. GrienLinks en de VVD zijn daarmee in de wachtkamer gezet.

Wat je ook van het proces vindt, GrienLinks stond voor de keus om wel of niet in de race te blijven. We hebben ervoor gekozen om niet vooraf nee te zeggen tegen een nieuw gesprek. Het eerste gesprek was open, constructief en pittig. We wilden graag van PvdA en CDA weten of ze bereid zijn het koersdocument groener en duurzamer te maken. Zie voor onze bijdrage: http://ironagroeneveld.web-log.nl/ We zijn benieuwd naar de opstelling van de andere partijen. GrienLinks kiest in ieder geval, net als altijd, voor een stevige inhoudelijke inbreng voor een groenere en eerlijkere samenleving. We houden jullie op de hoogte!

De gevolgen van de verkiezingen voor de werkwijze van de fractie

Irona Groeneveld en Theo van de Bles
Irona Groeneveld en Theo van de Bles

We hebben nog twee zetels (van de drie) over na de verkiezingen. Theo en Irona zoeken mensen die in deze nieuwe periode GrienLinks willen ondersteunen op onderwerp.

Wie lijkt het leuk om zich te verdiepen in een onderwerp als: jeugdzorg, welke welzijnsorganisaties krijgen geld van de provincie, de discussie tussen boeren en natuur, wel of niet een weg aanleggen, hoe doen we het met het teveel aan water in de toekomst?

Je kunt bellen met een van de statenleden of fractiemedewerkers om hier meer over te weten.

Leuk bestuur zoekt…..

Leuk bestuur zoekt nog versterking van leuk bestuurslid voor geldzaken, meedenken en veel doen in weinig tijd. Geboden: enthousiaste mensen met slimme plannen, invloed en dankbaarheid. Roel Haverkort (penningmeester) en Ivo Poelsma (secretaris) stappen uit het bestuur. Ineke Verdoner is voorzitter en heeft gezegd nog in het bestuur te willen blijven. Elma van Lier stelt zich kandidaat als bestuurslid en Frank Petersen (de campagneleider) heeft gemeld als bestuurslid zich in te willen zetten voor de permanente campagne. Wie lijkt het leuk om hieraan mee te doen? Je kunt bellen naar Ineke: 058 2133536 of (als ze niet bereikbaar is) naar de fractiekamer: 058 2925805.

Actie!

Het terugkijken naar de verkiezingen en de campagne laat veel mensen verzuchten: GroenLinks moet vééél zichtbaarder zijn!
Dus is een actielijst opgezet. Mensen met een idee voor een actie of behoefte aan een actie kunnen nu met elkaar mailen. Wil je er ook op? Meld je aan via de fractiekamer: 058 2925805 of grienlinks@sis.fryslan.nl

Ledenvergadering op 10 mei 2007 in Sneek 20.00 uur

Op donderdagavond 10 mei is er een ledenvergadering van GrienLinks Fryslân in Sneek. De uitnodiging hebben jullie vorige week gekregen in de Griene Linkse. Adres: Sport-restaurant de Stolp, Smidsstraat 6, 8601 WB Sneek. De vergadering begint om 20.00 uur. Koffie vanaf 19.30! Het thema is: permanente campagne. Jaap de Bruijn van het landelijk bureau komt vertellen wat het landelijk bureau onder permanente campagne verstaat; hij komt ook luisteren hoe we er in Fryslân over denken.

Kom vooral en je kunt natuurlijk iemand meenemen. Ook mensen die geen lid zijn van GroenLinks, maar wel geïnteresseerd zijn.

Provinciale Staten 25 april 2007

De statenvergadering op 25 april was erg kort. Het enige onderwerp waar wat discussie over kwam, was de werkwijze in de Staten. Belangrijk punt voor GrienLinks is de openbaarheid van de vergaderingen en de mate van inspraak van burgers. En niet onverwacht, maar wel tot onze verbazing, wil het CDA graag een deel van het presidium standaard besloten houden. Dit komt terug bij de volgende statenvergadering, als het reglement van orde definitief wordt vastgesteld.

Schriftelijke vragen en persberichten

Afkeuring nieuwe bus ‘De Frysker’ van Connexxion: Irona Groeneveld heeft vragen gesteld aan GS na het bekendmaken van het niet kunnen inzetten van De Frysker (kleine busjes van Connexxion) per 15 april omdat ze afgekeurd waren. Hier is ook een persbericht over verstuurd.
Overleg met organisaties en burgers over MER glastuinbouw NW Fryslân: Theo van de Bles heeft vragen gesteld over het standpunt van GS over het niet overleggen over de MER glastuinbouw met organisaties en burgers. GrienLinks vindt dat dat wél zou moeten. Zie ook: www.grienlinks.nl
Het rapport van dhr. Huitenbos over de bodemdaling door de gaswinning in de Waddenzee. In dit persbericht spreekt GrienLinkser Theo van de Bles van “zand in de ogen van de politici in Den Haag en Fryslân”. Zie ook www.grienlinks.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.

Disclaimer

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde.
Provinsje Fryslân