NIEUWSBRIEF NR. 38 GRIENLINKS statenfractie Juni 2007

nieuwsbrief

grienlinks@sis.fryslan.nl
058 2925805
www.grienlinks.nl

Het nieuwe college is inmiddels geinstalleerd en heeft op 27 juni haar eerste Statenvergadering meegemaakt. Het formeren van dit College had nogal wat voeten in de aarde. Over de benodigde chemie en gekwetste ego’s als gevolg daarvan heeft iedereen vast van alles in de media meegekregen. Hieronder geven we kort onze reactie op de inhoud en de vorming van het nieuwe College. Tegelijkertijd speelde het debat over Bouwurk. Lees en trek uw conclusies.

Verder is er een oproep van Frank Petersen, lid van het landelijk panel “Strategie” en bestuurslid van GrienLinks Fryslân, aan alle leden om mee te denken over de toekomst van GroenLinks. Grijp je kans! Op 15 en 16 september is er een landelijk debatweekend over dit onderwerp. Zie ook de landelijke website van Groenlinks: Toekomst GroenLinks.

En dan is het nu bijna echt zomer én vakantie. We wensen iedereen een goede zomer. De fractie zit niet helemaal stil, we blijven bereikbaar, maar doen wel langzaam aan tot 29 augustus.

Inhoud deze nieuwsbrief:

GrienLinks te groen voor het college

In de eindrapportage van de formateur [DOC] kun je lezen wat de formateurs van de andere partijen vonden. Eensgezind vonden de CDA én de PvdA dat GrienLinks te veel wilde op het gebied van natuur en milieu. Te groen dus. Interessant, omdat juist de PvdA en het CDA in de campagne de mond vol hadden over een groen en duurzaam Fryslân. Ook zijn de afgelopen periode de PvdA en GL vaak samen opgetrokken op natuur- en milieudossiers (wadden, gas, zout, water, biologische landbouw), dus is het best raar, om dan te groen bevonden te worden door diezelfde partij. We zullen ze scherp houden!

Vorming van een college: het kan ook anders

GrienLinks heeft alle partijen uitgenodigd om op een open manier een College te vormen. Per brief stelde Irona Groeneveld voor om in de Staten eerst een debat te voeren over de inhoud. Iedereen kan dan belangrijke zaken inbrengen voor een Statenakkoord. Daarna pas, als er duidelijkheid is over de inhoud, kun je gaan kijken wie die inhoud het beste vorm kan geven. Door een openbaar debat voorkom je dat partijen en mensen beschadigd worden zoals nu gebeurd is. Tegelijkertijd gaat dan de inhoud vóór de machtsstrijd. En – eigenlijk het belangrijkste – de kiezers kunnen op deze manier volgen wat hun partij wel en niet inlevert in het proces op het pluche te komen.

Voor de andere partijen was deze openheid een stap te ver. Maar de reacties op het rapport van de informateur en op het uiteindelijke akkoord doen ons denken: hadden we het maar anders gedaan……

Bouwurkdebat, een terugblik

Op 29 mei, een dag voor het nieuwe college geïnstalleerd zou worden, werd het Bouwurkdebat gevoerd. Er werd een accountantsrapport (zie het persbericht) gepresenteerd, waarin heldere en harde conclusies over het proces voor de tijdelijke huisvesting van de ambtenaren getrokken werden. Drie van de vijf gedeputeerden stapten op, nadat duidelijk werd dat een motie van treurnis (van het CDA en de PvdA) breed steun zou krjigen.

De conclusie van Irona Groeneveld tijdens het debat: “Het besluit dat nu voorligt, namelijk deze rapportage voor kennisgeving aannemen en de verbeterpunten bevestigen, is compleet onder de maat voor een College dat respect van de Staten én de samenleving wil. Een welgemeend excuus was op zijn plek geweest, erkenning voor de voorbeeldfunctie die je als overheid hebt. En je niet verschuilen achter tijdsdruk en je budget. Dat doet het College wel en dat vindt GrienLinks onbegrijpelijk. Daarom heeft onze fractie de motie van afkeuring mede ondertekend, die door de FNP is ingediend.” (zie voor de hele inbreng: Input GrienLinks debat Bouwurk [DOC]).

Verder heeft GrienLinks een motie van de SP, die aandringt op een verder onderzoek naar de gang van zaken rond het project Tijdelijke Huisvesting, samen met die fractie ingediend. Het is erg belangrijk dat alle informatie boven water komt en dat we daar als provinciale organisatie lering uit trekken. Deze motie is aangenomen. De motie van afkeuring is door FNP, CU en SP ingetrokken toen de gedeputeerden waren opgestapt. Irona Groeneveld: “Van mij had de motie niet ingetrokken hoeven worden, omdat het met name het proces betreft en het nieuwe college daar mee door kan. Maar goed, we hebben vervolgens de motie van treurnis van PvdA en CDA gesteund.”

Een motie die het College in overweging geeft tegen de algemeen directeur “adequate disciplinaire maatregelen te treffen” heeft de GrienLinks-fractie niet gesteund. Irona Groeneveld: “Het is niet aan de Staten om zich te bemoeien met het personeelsbeleid. De functie van algemeen directeur is echter een cruciale in de provinciale organisatie. Je moet goed nadenken over de eisen die je aan een algemeen directeur stelt.Van iemand op een dergelijke positie mag verwacht worden dat hij een antenne heeft voor zaken die gevoelig liggen, al of niet politiek. Dat juist hij goed oplet of integriteitscodes en interne gedragsregels wel nageleefd worden. En dat hij zijn mensen daarop aanspreekt en het College inlicht. Dat willen we het College nog even meegeven.”

Aan alle leden: oproep voor discussie over de toekomst van GroenLinks

Dag allen!

Dit bericht gaat over de toekomst van GroenLinks en wil jou oproepen om die toekomst mede mogelijk te maken. Binnen GroenLinks wordt op allerlei manieren nagedacht over de meest succesvolle, betekenisvolle en slagkrachtige toekomst voor de partij. “Het toekomstproject” wordt dit genoemd.

Als raadslid, slapend lid, statenlid, gewoon lid, bestuurder of twijfelend lid van GroenLinks gaat dit in alle opzichten zeker ook over jouw toekomst. De manier waarop jij denkt dat je eigen politieke partij het best in kan springen op de maatschappelijke ontwikkelingen die jij verwacht, vermoed of op je klompen aanvoelt.

Om goed voorbereid te zijn op de maatschappij van de toekomst en de eerstvolgende verkiezingen (2010) zijn op dit moment een aantal projecten van start gegaan:

  • De afgelopen verkiezingscampagne(s) worden geëvolueerd door Bram van Ojik
  • Er zijn regionale bijeenkomsten geweest als onderdeel van, en inbreng voor, deze evaluatie (onder meer in Leeuwarden)
  • Er is op voordracht door het bestuur een drietal panels opgezet Deze panels proberen om voor de onderdelen beginselen, strategie en organisatie de meest dringende en/of schrijnende onderwerpen te selecteren die zeker niet vergeten moeten worden als het gaat om de toekomst van GroenLinks
  • Voor een “on line” dicsussie over die drie thema’s kan iedereen terecht op de website www.groenlinks.nl/toekomst
  • Last but not least wordt op 15 en 16 september een debatweekend georganiseerd jij voor uitgenodigd bent. Dit debatweekend markeert het echte begin van de discussies die gevoerd moeten worden om GroenLinks klaar te maken voor de toekomst.

Voor dit project mag ik deelnemen aan het zogenaamde panel “strategie”. Daarnaast ben ik nieuw bestuurslid voor GroenLinks in Friesland. Hoe druk ook, het lijkt me erg goed als je de tijd wilt nemen om deel te nemen aan het debatweekend. Zeker omdat ik denk dat de politieke realiteit van een GroenLinkser in Friesland anders kan/zal zijn dan die van een GroenLinkser in Zeeland, Papendracht of stadsdeel De Baarsjes. Kortom, GroenLinksers uit Friesland zijn nodig! Het zou erg fijn zijn als je zin hebt om je met alle andere leden van de panels te verdiepen in de toekomst van de partij. Bijvoorbeeld door naar het debatweekend te komen in september. Laat in ieder geval van je horen!

Dat is alles voor nu.

Frank Petersen
fpetersen@orange.nl

Prikactie van GroenLinks leden op 25 mei bij Omrin: het begin van de permanente campagne

Prikactie van GroenLinks leden op 25 mei bij Omrin

GroenLinksers demonstreren bij de aandeelhoudersvergadering van Omrin voor vermindering van afval en de afvalverbrander centraal in Fryslân. Zie voor meer: argumenten en beelden.

Je kunt je opgeven voor de actielijst bij: grienlinks@sis.fryslan.nl

Burgerinitiatief: “Vroeg op stap” een groot succes

Twee moeders zijn een actie begonnen om de sluitingstijden van de horeca te vervroegen en het alcoholmisbruik van jongeren terug te dringen. Ze hebben 15.000 handtekeningen opgehaald. Ze hebben (als eerste Friezen!) een burgerinitiatief bij de provincie ingediend voor actie op dit punt. GS hebben van de Staten de opdracht gekregen een plan van aanpak te schrijven over het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. De nieuwe gedeputeerde welzijn – Tineke Schokker – heeft onmiddelijk de beide vrouwen uitgenodigd mee te werken aan het schrijven van dit plan van aanpak. Ook is er een motie aangenomen voor overleg met de Vereniging Friese Gemeenten over andere sluitingstijden in de horeca. De sluitingstijden worden namelijk per gemeente vastgelegd in een verordening. Irona Groeneveld: “Dit is fantastisch: twee ouders die via dit burgerinitiatief melden dat ze als opvoeders tegen de – voor hun niet te veranderen – sluitingstijden aanlopen en nu aan de overheid vragen: help eens een handje”.

Voorstel statendag verschuiven naar donderdag niet aangenomen

De GrienLinks-fractie heeft vorig jaar in de staten voorgesteld om een vaste statendag aan te houden. Tot nu toe is dat de woensdag geweest en het werkt prima. GrienLinks stelde ook voor om deze vaste dag naar de donderdag te verschuiven omdat de woensdagmiddag een moeilijke dag is voor ouders met zorgtaken voor schoolgaande kinderen. Dat laatste punt kwam 27 juni aan de orde. Dat onderdeel van de motie is niet aangenomen. Het CDA, de PvdA en de VVD stemden tegen het verschuiven van de statendag naar de donderdag. Het CDA en de PvdA noemden de discussie landelijk voor het afschaffen van de vrije woensdagmiddag als belangrijkste argument om tegen het voorstel te stemmen. Maar het eigenbelang speelde ook mee: diverse statenleden hadden inmiddels afspraken gemaakt met hun werkgever of opvang geregeld op woensdagmiddag, dus was het praktisch het zo te laten, zei van der Ham.

Zout- en gaswinning en bodemdaling

Tijdens een interpellatie is er op de Statenvergadering aan GS via een motie (van FNP, GrienLinks en SP) gevraagd om onafhankelijk onderzoek naar de cijfers over de bodemdaling. Dit naar aanleiding van de consternatie die ontstaan is over de versnelde bodemdaling in NW Fryslân én de verontrustende rapporten van Houtenbos (voormalig werknemer van de NAM) over de bodemdaling. Theo van de Bles: “In de Tweede Kamer is door o.a. Wijnand Duyvendak van GroenLinks gevraagd om de cijfers versneld boven water te halen. Het moet niet nog acht, negen weken duren. ” De motie werd niet aangenomen. Zie ook onze eerdere reactie op de rapporten van meneer Houtenbos.

Schriftelijke vragen: tweemaal Openbaar Vervoer

In mei hebben we tweemaal schriftelijke vragen gesteld: eenmaal over de aanbestedingen in het Openbaar Vervoer naar aanleiding van de aanbesteding in Leeuwarden. En eenmaal met de suggestie om Leeuwarden ook aan te melden als pilot voor gratis Openbaar Vervoer bij Tineke Huizinga. Zie voor meer informatie én onze ideeën over het stimuleren van openbaar vervoer: GrienLinks over het OV.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks Fryslân en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.