Oproep van GrienLinks: “Provincie Fryslân, maak u zelf voor 2012 CO2-neutraal”

blanken-lagendijk.jpg

De organisatie van het provinciaal bestuur van Fryslân moet het goede voorbeeld geven op het gebied van energiebesparing en toepassing van schone energie. “De organisatie dient nog vóór 2012 ‘CO2-neutraal’ te worden”. Die oproep deed een dertigtal aanwezigen donderdagavond 11 oktober aan het eind van een debat van GrienLinks Fryslân in Leeuwarden over kolencentrales versus andere vormen van energieproductie.

Lees de oproep »

In de oproep wordt er op gewezen, dat de provincie Fryslân meer kan doen dan beleidsmatig inmiddels is vastgelegd in het 8 oktober gesloten Energieakkoord. Dat is een aantal beleidsafspraken met de provincies Noord-Holland, Groningen en Drenthe en de rijksoverheid. De Friese provinciale organisatie kan meer doen, vinden de ondertekenaars van de oproep.

“Daarbij moet de nadruk liggen op voorkómen van CO2-uitstoot, dus op energiebesparing, maar ook worden gewerkt aan duurzame vormen van energiegebruik, zonder dat dit leidt tot grove aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân (dus geen enorme windturbineparken op het vasteland en geen monocultuur van ‘biogewassen’ in de Friese landbouw)”, aldus de GrienLinksers.

Dit moet niet alleen slaan op de in het Energieakkoord genoemde terreinen ‘gebouwde omgeving, glastuinbouw en energie’, maar óók op de eigen vervoermiddelen van de provincie Fryslân én op het gebied van ‘duurzame inkoop’ van goederen en diensten van derden.

‘Lobbywerk kan nog effect hebben’

Joris den Blanken, Karin Lagendijk, Jelte Wiersma

In het debat over kolencentrales dan wel andere vormen van energieproductie, bevond Karen Lagendijk namens NUON zich als het ware in het hol van de leeuw. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen voelde weinig tot niets voor meer kolen(vergassings)centrales. Lagendijk stelde dat deze techniek, in combinatie met afvangen en opslaan van CO2, op termijn schoner is dan de huidige gasgestookte centrales.

Campagnemedewerker van Greenpeace Joris den Blanken bestreed dit. “De techniek van grootschalig afvangen en opslaan van CO2 moet zich nog bewijzen. Bovendien moet je die CO2 voor eeuwig opslaan, anders heeft het nog geen gunstig effect voor het klimaat!” Den Blanken bepleitte grootschalige investeringen in écht schone energieproductie, plus forse intensivering van energiebesparing. “Netbeheerder Tennet heeft berekend, dat er dan helemaal geen kolen(vergassings)centrales bij hoeven te komen”, aldus Den Blanken.

deel publiek

Onlangs zijn vijf plannen voor nieuwe kolenvergassingscentrales bekend gemaakt, maar NUON heeft deze investering inmiddels twee jaar uitgesteld. Lagendijk: “Ik verwacht niet, dat ze álle vijf door zullen gaan. Dat zal de overheid wellicht niet toestaan.”

Vanuit de zaal in het Eden Oranjehotel in Leeuwarden werd een aantal malen opgeroepen, meer mogelijkheden te scheppen voor ‘decentrale’ energieproductie. “Een goed milieu begint bij jezelf!” Maar zonder (rijks)subsidie is benodigde investering voor veel mensen te hoog, werd ook gesteld. “Ik zou heel graag een zonnepaneeltje op het dak willen, maar zonder subsidie kan ik de investering niet opbrengen.”

Lagendijk deelde mee, dat de regering werkt aan een nieuwe ‘stimuleringsregeling schone energie’. “Het betekent dat er per productievorm een bepaald budget wordt vastgesteld. Lobbywerk kan wat dat betreft wellicht nog effect hebben op de uiteindelijke regeling. Ik verwacht dat die in de eerste helft van volgend jaar van kracht wordt.”

Lees de oproep van GrienLinks aan GS en PS van Fryslân
(onderschrijven stellen we op prijs, via grienlinks@sis.fryslan.nl; becommentariëren mag uiteraard ook)

GRIENLINKS
Leeuwarden, 11 oktober 2007,

Ondergetekenden, aanwezig bij een debat op 11 oktober 2007 in Leeuwarden, georganiseerd door GrienLinks in Fryslân, dringen bij Gedeputeerde en Provinciale Staten van Fryslân aan op het volgende:

  • in aansluiting op het Energieakkoord, dat de provincie Fryslân maandag 8 oktober jl. heeft getekend samen met de provincies Noord-Holland, Groningen en Drenthe en de ministeries van Economische Zaken en VROM,
  • dringen we aan op een concrete inzet van energiebesparing en CO2-reductie door de Friese, provinciale overheidsorganisatie zélf, om als het ware op dit gebied het goede voorbeeld te geven aan de rest van Fryslân, Noord-Nederland en Nederland, zodanig dat de Friese, provinciale overheidsorganisatie vóór 2012 ‘CO2-neutraal’ wordt;
  • daarbij moet de nadruk liggen op voorkómen van CO2-uitstoot, dus op energiebesparing, maar ook worden gewerkt aan duurzame vormen van energiegebruik, zonder dat dit leidt tot grove aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân (dus geen enorme windturbineparken op het vasteland en geen monocultuur van ‘biogewassen’ in de Friese landbouw);
  • dit heeft niet alleen betrekking op de in het Energieakkoord genoemde terreinen ‘gebouwde omgeving, glastuinbouw en energie’, maar óók op vervoersgebied – dus wat betreft de eigen vervoermiddelen van de provincie Fryslân – én op het gebied van ‘duurzame inkoop’ van goederen en diensten van derden.