GrienLinks bezorgd over Omrin-centrale

LEEUWARDEN – De GrienLinks-statenfractie in Fryslân is bezorgd over het plan voor een afvalcentrale van Omrin bij Harlingen. Want blijkens de bijbehorende Milieu-Effect-Rapportage (MER) is er geen sprake van het toepassen van de beste, beschikbare milieutechniek. GrienLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) hierover vandaag schriftelijke vragen gesteld.

De Waddenvereniging en de stichting ‘Afvaloven Nee’ hebben het milieu-onderzoeks-bureau van drs. ing. Johan G. Vollenbroek de MER laten beoordelen. Vollenbroek concludeert, dat het plan voor de nieuwe centrale op meerdere onderdelen in negatieve zin fors afwijkt van de gemiddelde milieukwaliteit van de huidige afvalovens in Nederland. Dat betreft de uitstoot van stof (factor drie van het gemiddelde), zwaveloxiden (zes maal het gemiddelde), fluoriden (acht maal het gemiddelde) en metalen (drie maal het gemiddelde).

GrienLinks vraagt het college van GS dit mee te nemen bij het beoordelen van de MER. Ook vraagt GrienLinks de mogelijkheid te bekijken, het afvalbeleid in noordelijk verband op elkaar af te stemmen, om er voor te zorgen dat er geen overcapaciteit ontstaat van energiecentrales die op afval draaien.

» Vragen over de Omrin centrale (DOC)