Nieuwsbrief nr. 40 GRIENLINKS statenfractie November 2007

Beste nieuwsbrieflezer,

De fractie heeft een solide start gemaakt bij de begrotingsbehandeling op 7 november 2007. Daarnaast proberen we ons werk beter onder de aandacht te brengen, zodat meer kiezers zien wat GrienLinksers doen in de politiek. Dit lukt vooralsnog iets minder goed. Als je het leuk lijkt om te helpen bij acties of bijeenkomsten organiseren, krantenartikelen schrijven of andere dingen die GrienLinks meer “in the spotlights” kunnen zetten: JE BENT VAN HARTE WELKOM!

Ook reacties op de nieuwsbrieven vinden we erg leuk. We hopen dat je – als je aanleiding ziet – de moeite wilt nemen ons een bericht te sturen. Alvast bedankt!

Aankondiging: LEDENVERGADERING 10 december 2007, 19.30 uur, Oranjehotel Leeuwarden, thema: Openbaar Vervoer!

Vriendelijke groeten,

Irona Groeneveld, fractievoorzitter ironagroeneveld.web-log.nl
Theo van de Bles, statenlid
Johanna Welfing, commissielid welfi78.hyves.nl/blog

Gerrit van der Meer, fractiemedewerker
Sanne van Wees, fractiemedewerker

INHOUD deze nieuwsbrief:

Ludieke actie tijdens aandeelhoudersvergaderingen Nuon 22 november 2007

Op donderdag 22 november (Amsterdam 15:00 uur) is de aandeelhoudersvergadering van Nuon. GroenLinks landelijk gaat op de stoep actievoeren met Wijnand Duyvendak (Tweede Kamerlid) en GroenLinkswethouders en raads- en statenleden. We hopen dat hier veel actievoerders bij aanwezig zijn! Stuur een e-mail naar actie@groenlinks.nl om je aan te melden als je mee wilt doen met één van deze acties. Je ontvangt dan meer informatie. Deze acties vallen binnen het kader van de grote najaarscampagne van GroenLinks tegen de plannen voor de bouw van vijf nieuwe kolencentrales in Nederland. Meer weten over deze campagne? Kijk dan op www.kappenmetkolen.nl en op glweb.groenlinks.nl/kappenmetkolen

GrienLinks: “Frysktalige nije Kommissaris!”

Fryslân moat grutsk wêze op syn meartaligens”. Dat sei GrienLinks-fraksjefoarsitter Irona Groeneveld 31 oktober yn Provinsjale Steaten by de behanneling fan de nije taalnota 2008-2010 ‘Fan rjocht nei praktyk: Frysk yn Fryslân, taal tusken minsken’. Provinsjale Steaten jouwe sels it goeie foarbyld, neffens Groeneveld: “Der wurdt in fraach steld yn it Nederlânsk, deputearre Andriesen antwurdet yn it Biltsk, myn kollega Van de Bles ynterrumpearret yn it Stellingwarfs: it kin en bart allegearre, ik fyn dat moai! Ik wol minsken graach bewust meitsje fan de rykdom fan de meartaligens.”

Mar oan de amtner fan de provinsje, ynklusyf de Kommissaris fan de Keninginne (is no noch Nijpels), mei neffens Groeneveld frege wurde, it Frysk faker aktyf te brûken (dus te sprekken). Nijpels beheint him yn haadsaak ta it Nederlânsk. Groeneveld wie it iennichste steatelid dat dit punt nei foaren brocht. Opfallend wie ek, dat nimmen hjir op réagearre: deputearre Jannewietske de Vries (PvdA, kultuer en ûnderwiis) net, mar oare steateleden likemin.

De Vries joech wol ta, dat in yn de foarige perioade yntsjinne en oannommen moasje fan GrienLinks oer meartaligens yn it Provinsjehûs noch net konsekwint útfierd wurdt. “By Frysktalige stikken moat in Hollânsktalige gearfetting komme, by Hollânsktalige stikken in Frysktalige gearfetting.”

In troch ferskate minsken en organisaasjes yntsjinne “Oanfalsplan Frysk” hat ta doel, it Frysk folle mear ferplichte te meitsjen. Dat noasket Groeneveld net. “Ik wurd leaver ferlieden as twongen”, sei hja. Dochs liket it har goed ta, dat dit “Oanfalsplan” net yn de buroladen ferdwynt, sûnder dat it goed besprutsen is. “It is ferstannich om der mei de yntsjinners en ek ûnderling oer te diskusjearjen, sadat we ek twongen wurde om nei te tinken oer it lange termyn-belied oangeande it Frysk”, neffens Groeneveld.

Aanbesteding nieuw provinciehuis mislukt

Irona Groeneveld: “Het zou mooi zijn wanneer de Friese bouwers weer mee kunnen doen. Dat is goed voor de werkgelegenheid”. Bouwurk moet volgens GrienLinks nu wel als concreet risico worden opgenomen in de begroting. Er moet nu nogmaals Europees aanbesteed worden. Dat levert vertraging op en overschrijdingen. Achmea (verhuurder tijdelijk Provinciehuis) wrijft zich nu al in de handen, want op tijd naar de nieuwe locatie, dat gaat nooit lukken. We zitten in de klem en dat maakt onze onderhandelingspositie erg slecht.

Ze duidt op de boete (1 miljoen euro) en de extra huur (3.000 euro per maand) die de provincie wellicht aan Achmea moet betalen, als het niet lukt om voor 2011 te verhuizen naar het ‘oude’ (dan deels gesloopte en nieuw gebouwde) Provinsjehûs. Zie ook: Aanbesteding bouw provinciehuis mislukt.

Het Wad ‘Werelderfgoed’, dat is goed, maar…

In de Statenvergadering van 7 november 2007 is besloten dat het Wad inderdaad wordt aangemeld als kandidaat voor de status “Werelderfgoed”. Theo van de Bles noemde bij de bespreking in de commissie Lan, Loft en Wetter als enige de ecologische bedreigingen die er spelen voor het Wad. Alle andere sprekers spraken over ‘economische kansen’ bij aanmelding of waren bang dat er niet genoeg draagvlak was onder de burgers. Men is bang dat de status “Werelderfgoed” economische ontwikkeling op slot kan zetten. Dit, zo sprak de gedeputeerde, is in geen geval waar. En Theo van de Bles sprak in de Staten het volgende gedicht uit:

‘Tankers op zee – olie op de golven
kapers op de kust – vol gas vooruit!
doekjes voor het bloeden – zout in de wonden?
hand aan de kraan en vinger aan de pols
Wad Werelderfgoed? Goed,
Maar Nederland – let op uw zaak!’

Prettige begrotingsdiscussie voor GrienLinks: groene en sociale argumenten tellen mee

foto: overleg

De behandeling van de begroting in Provinciale Staten (PS) is elk jaar weer een verrassing voor de betrokkenen: wie heeft de beste, leukste, opvallendste voorstellen? En wie haalt er het meest binnen bij het college van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) en/of bij Provinciale Staten (alle statenfracties bij elkaar)? De les van de zitting van PS van 7 november is voor GrienLinks, dat groene (en sociale) argumenten mee tellen in het debat. En dan vooral in het debat tussen GrienLinks en het college van GS. De overige fracties hielden zich tamelijk afzijdig van de discussie over groene voorstellen.

De GrienLinks-moties hadden vaak een ‘groene’ of een ‘sociale’ insteek. Ze gingen over het oplossen van knelpunten in het openbaar vervoer en het meer geld vrij maken hiervoor, over een kritische benadering van ‘biobrandstoffen’ in relatie tot het voedselvraagstuk, het aanscherpen van het klimaatbeleid van de provincie, het beter in kaart brengen en tegengaan van de vervuiling van water en bodem (vooral door kunstmest en bestrijdingsmiddelen) en over duurzaam inkopen door de provincie zelf, over het beïnvloeden van het energiebeleid van NUON (Fryslân bezit ruim één-achtste van de aandelen). Andere moties van GrienLinks gingen over de asielzoekers met een generaal pardon en over het Friese Merenproject (minder ambitieus begroten, want de ervaring leert dat er elk jaar veel minder wordt uitgegeven dan gepland).

In totaal zijn er 36 moties en wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend. GrienLinks was (met maar twee van de 43 statenleden) goed voor ruim een kwart van die voorstellen! Daarvan is een deel, al dan niet met enige aanpassing, door het college van GS overgenomen. Zo komt er meer informatie en nadere discussie over biobrandstoffen en het klimaatbeleid, zal het college bij NUON aandringen op een duurzaam energiebeleid en komt er een bijeenkomst met deskundigen over de positie van asielzoekers met een generaal pardon.

De GrienLinks-moties die het college níet overnam, kregen over het algemeen helaas weinig steun van overige fracties. Een overzicht van alle knelpunten in het openbaar vervoer? Alleen SP en FNP stemden met GrienLinks mee. Meer inzicht in vervuiling van water en bodem? Alleen de SP steunde ons. Een aparte notitie over het inkoopbeleid van de provincie? SP en ChristenUnie gaven steun. Zuiniger begroten van het Friese Merenproject? Alleen de SP stemde met ons mee.

Maar gelet op de getalsverhoudingen in Provinciale Staten, heeft GrienLinks relatief veel ‘binnen gehaald’.

Maar…. als een college een voorstel (motie) van een fractie overneemt, dan moet je nog wel afwachten (of beter: in de gaten houden) dat zo’n voorstel ook werkelijk wordt uitgevoerd. Het overnemen van een voorstel is in elk geval een goed begin. Dan blijkt ook, dat je niet altijd de volle steun van de meerderheid van Provinciale Staten nodig hebt, mits het college van GS maar volop achter je voorstel(len) staat. Dat lukte 7 november aardig goed. Dat was ook een gevolg van goede voorbereiding en een ijverige opstelling in het debat door de GrienLinks-statenleden Irona Groeneveld (fractievoorzitter en financieel woordvoerder) en Theo van de Bles (oude rot in het politieke vak).

Irona had overigens niet alleen een goed doortimmerd verhaal én een tiental moties, maar óók nog vier ‘groene en eerlijke’ chocoladeletters voor het college van GS. Tweemaal de -D- en -O- van Duurzame Organisatie. Commissaris van de Koningin Ed Nijpels, voorzitter van Provinciale Staten, nam die vier letters in ontvangst. Hij zag een probleem: “Maar we zijn met z’n zessen! Het zijn er twee te weinig!”. Irona: “Tja, duurzaam betekent ook: eerlijk delen!”. Daar was onze voorzitter even stil van.

Zie ook de website: Begroting Provinciale Staten Fryslân 2008: Energie en duurzaamheid

De kwestie van de opcenten

Debatten over de begroting gaan altijd én over de inhoud van het beleid, én over het geld dat je daarvoor nodig hebt. Zoals gemeenten een ‘eigen’ financiële bron hebben (de ‘onroerend zaakbelasting’, ozb), zo hebben provincies die ook: de pot van de ‘opcenten’. (Een deel van de wegenbelasting op de auto’s die in de provincie ‘gevestigd’ zijn). Afgelopen voorjaar was al afgesproken, dat grote wegenprojecten (zoals de Centrale As in Noordoost-Fryslân en het veiliger maken van de N381 in Zuidoost-Fryslân) geheel bekostigd moesten worden uit die ‘opcenten’. Die moeten om die reden fors worden verhoogd, vindt het college van GS.

GrienLinks is tégen de Centrale As (een vierbaansweg dwars door het Nationaal Landschap van de Noordelijke Friese Wouden, hoe bedenkt je het?!) en staat heel kritisch tegenover de plannen voor de N381. Toch heeft de fractie ingestemd met de verhoging van de opcenten met 19,5 cent (gemiddeld 27 euro per ‘Friese’ auto), omdat die plannen al door de goedkeuring hebben van de meerderheid van Provinciale Staten. GL-fractievoorzitter Irona Groeneveld legt uit: “Als die opcenten níet worden verhoogd, dan is daarmee het beleid nog niet gewijzigd. Dan gaan die wegenplannen ten koste van andere zaken, die we belangrijker vinden. Dus nu betalen de automobilisten de wegenplannen en dat zijn ook de mensen die deze wegen (als ze er komen) zullen gebruiken. Dus: de gebruiker betaalt. Dat vinden we beter dan dat er bijvoorbeeld wordt bezuinigd op sociaal beleid.”

Discussie met NUON en Greenpeace over kolencentrales en duurzame energie

De organisatie van het provinciaal bestuur van Fryslân moet het goede voorbeeld geven op het gebied van energiebesparing en toepassing van schone energie. “De organisatie dient nog vóór 2012 ‘CO2-neutraal’ te worden”. Die oproep deed een dertigtal aanwezigen donderdagavond 11 oktober aan het eind van een debat van GrienLinks Fryslân in Leeuwarden over kolencentrales versus andere vormen van energieproductie met NUON en Greenpeace. Zie voor meer informatie: Oproep van GrienLinks: “Provincie Fryslân, maak u zelf voor 2012 CO2-neutraal”

Statenvragen en persberichten

  • Vragen: GrienLinks maakt zich zorgen over de plannen voor de bouw van een nieuwe electricitetscentrale in Drachten. Daarbij wil de exploitant de vrijkomende CO2opslaan in oude gasvelden in Midden-Fryslân. GrienLinks juicht het streven naar minder uitstoot van CO2 op zich van harte toe, maar ziet dat liever in de vorm van het voorkómen van die uitstoot, dan in de vorm van opslag van kooldioxide in de bodem. Informatie en vragen aan GS over de CO2 opslag.
  • Vragen: GrienLinks heeft ook vragen gesteld over de milieu-eisen die aan de Omrincentrale gesteld gaan worden: Persbericht en vragen over de Omrin centrale.

De Staten- en commissievergaderingen in de toekomst:

  • waarschijnlijk commissie Lan, Loft en Wetter 6 december 2007: Provincie moet megastallen stoppen: , zie Provincie moet megastallen stoppen.
  • commissie Boarger en Mienskip 14 november 2007: Geen bezuinigingen op de maatschappelijke organisaties: :vanaf 18.00 uur wordt in de commissie de sociale agenda en de bezuinigingen op de maatschappelijke organisaties besproken. (Zie voor agenda en de stukken: Commissie Boarger en Mienskip 14-11-2007.) GrienLinks vindt al jaren dat de vrijwilligers die zich via deze organisaties inzetten voor de maatschappij recht hebben op erkenning en ondersteuning. Dus er moet NIET BEZUINIGD worden op deze organisaties. Zie voor een verklaring van de organisaties: Verklaring Friese Provinciale Maatschappelijke Organisaties
  • commissie Lan, Loft en Wetter, 6 december: Kaderrichtlijn Water en derde Waterhuishoudingsplan: , 18.00 uur, zie www.fryslan.nl
  • Provinciale Staten 19 december (hier worden de definitieve besluiten genomen) zie voor agenda: www.fryslan.nl