Nieuwsbrief nr. 41 GRIENLINKS statenfractie December 2007

Beste nieuwsbrieflezer,

Ten eerste:

Goede Kerstdagen en Oud&Nieuw gewenst!

De Staten hebben al een ‘knallende’ eindsprint gemaakt met maar liefst twee zware Statenvergaderingen in december. In deze nieuwsbrief daar verslag van. Plus een kort bericht over de gehouden ledenvergadering van GrienLinks op 10 december. Tot volgend jaar!

Inhoud deze nieuwsbrief:

GroenLinks Tweede Kamer stelt vragen over Centrale As in nationaal landschap

Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak heeft o.a. minister Jacqueline Cramer (VROM) vragen gesteld over de mogelijke aantasting van het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden. Hij duidt op de plannen voor de aanleg van de Centrale As, een bijna geheel nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega (Wâldwei), plus de aanleg van een 30 ha. groot bedrijventerrein bij het gehucht Quatrebras, op één of meer kilometer afstand van de bebouwde kommen van de omliggende dorpen.
Duyvendak wil weten wat de minister hier van vindt, met het oog op de Nota Ruimte, waarin het begrip ‘Nationaal Landschap’ wordt beschreven. De bedoeling hiervan is, dat deze voor Nederland (en veelal ook voor Europa) unieke landschappen tegen forse aantasting worden beschermd. Die aantasting kan bijvoorbeeld bestaan uit grootschalige woningbouw of grootschalige uitbreiding van bedrijventerreinen. Vooral dat laatste dreigt nu te gebeuren, vreest Duyvendak. ZIe voor de vragen: www.grienlinks.nl.

Nieuw bestuur én actiepunten Openbaar Vervoer op ledenvergadering 10 december 2007

bestuur-grienlinks2.jpg

V.l.n.r. Kiki Schrier, secretaris, Romboud Meines, penningmeester, Ineke Verdoner, voorzitter

Het met applaus gekozen nieuwe bestuur leidt de ledenvergadering voor de eerste keer. Aanvulling van het bestuur is nog steeds welkom. Wie meer wil weten over het bestuur of over het bestuur versterken, kan contact opnemen met voorzitter Ineke Verdoner: i.m.verdoner@planet.nl

Het thema van de ledenvergadering was openbaar vervoer. Johanna Welfing (statencommissielid van GrienLinks) hield een inleiding over de problemen in het openbaar vervoer. Mevrouw Alie Lammerts van het ROCOV Fryslân (Regionaal Overleg Consumentenplatform Openbaar Vervoer) was aanwezig en vulde haar aan met uitleg over wat het ROCOV doet. Er waren flink wat vragen uit de zaal, waardoor er een levendig debat ontstond. Geconstateerd werd dat er een behoorlijk aantal punten is waarop het beter geregeld kan worden in het Openbaar Vervoer. Zoals: aandacht voor toegankelijkheid (voor gehandicapten) en goede verlichting van bushaltes én busstations bij het aanbesteden van openbaar vervoer; een betere positie van ROCOV (adviezen worden nog te vaak opzij gelegd of zelfs niet beantwoord!), een doorzichtige en goed georganiseerde klachtenregistratie en -afhandeling; makkelijk kunnen overstappen van de ene in de andere bus, zonder meteen te hoeven bijbetalen; één, gelijkluidend systeem van daluren (vanaf negen uur ’s ochtends), in plaats van verschil tussen – zoals nu – Arriva en Connexxion. En ook: één daluren-tarief (twee euro per kaartje maximaal).

johannaw.jpg

Johanna Welfing: “En daarnaast zijn we als statenfractie ook bezig met het controleren van de uitvoering van de aanbestedingen. Interessant is dat Leeuwarden bijvoorbeeld wél een zg. ‘bonus-malusregeling’ in de aanbestedingsregels heeft opgenomen. Dit houdt in dat als de uitvoerder zich niet houdt aan zijn eigen beloftes, Leeuwarden na twee keer waarschuwen, de aanbesteding opnieuw kan aanbesteden. GrienLinks wil dat dit ook opgenomen wordt in de aanbesteding van het busvervoer in Zuid-Oost Fryslân”

Foto: li>re: Alie Lammerts (Rocov), Joh. Welfing, Gerrit, Hr.Postma

GrienLinks wil hogere milieueisen voor de afvalverbrander in Harlingen

De GrienLinks statenfractie heeft een aantal weken geleden vragen gesteld over de milieueisen die door de provincie aan de afvalverbrander gesteld zullen gaan worden. Zie voor de antwoorden: www.grienlinks.nl. Nu hebben ook de coalitiepartijen (CDA, PvdA, ChristenUnie) vragen gesteld over de milieueisen aan het college. Het lijkt er op dat de belofte van Omrin, dat er van de schoonst mogelijke technieken gebruik zou worden gemaakt, niet nagekomen wordt. In de aanvraag voor de vergunning wordt namelijk níet de schoonst mogelijke techniek genoemd als basis voor de aanvraag! GrienLinks vindt so wie so dat de plek waar de afvalverbrander gepland staat ongelukkig gekozen is: decentraal (want in het geheel níet in de buurt van de afvalscheidingsinstallatie in Oudehaske) én pal aan de rand van de Waddenzee.

Welzijnsorganisaties de dupe van erbarmelijke opvatting van democratie van coalitiepartijen

Tijdens de Statenvergadering op 12 december 2007 ontstond grote opschudding toen bleek dat de coalitiepartijen samen een geheel nieuw besluit – in de vorm van een amendement – over de subsidies voor de welzijnorganisaties aan de Staten voorlegden. In dit nieuwe besluit over de (gedifferentieerde) bezuinigingen op de welzijnsorganisaties stond daarnaast namelijk ook nog een nieuw element: zeven van de organisaties zouden éen organisatie moeten worden. En het amendement had al een meerderheid (het CDA, de PvdA en de ChristenUnie hebben samen 25 van de 42 zetels), waardoor het zeker zou worden aangenomen. Tijdens de tumulteuze vergadering is het amendement nog enigszins aangepast. Het woord ‘eventueel’ is toegevoegd, waardoor er nu ‘een onderzoek naar het vormen van een organisatie’ gaat plaatsvinden.

De zeven organisaties die samen als één organisatie zouden moeten gaan functioneren, zijn: Zorgbelang (voorheen Patiënten en Consumenten Platform Friesland), het COC (de homobelangenorganisatie), de FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden), FCDS (Fries Centrum Doven en Slechthorenden), FSO (Friese Stichting Ouderenbonden), LFB Onderling Sterk en VG Belangenplatform Friesland (opvolger Provinciale Federatie van ouderverenigingen gehandicapten).

De oppositie én de betrokken organisaties waren pas op het allerlaatste moment op de hoogte van het voorstel van de coalitie. Irona Groeneveld: “Dat betrokkenen hun mening kunnen geven over de voorstellen van de politiek vóórdat er een besluit genomen wordt, is een zeer elementair element van de democratie. En helemaal als dan blijkt dat het voorstel op verkeerd begrepen informatie is gebaseerd!”. Tijdens het debat kreeg de gedeputeerde van de FNP, de VVD, de SP en GL te horen dat zij als gedeputeerde niet veel voorstelde. Groeneveld: “Op deze manier verliezen burgers en organisaties hun vertrouwen in de politiek. Terwijl in het coalitieakkoord én in de begroting én in de sociale agenda staat dat wij als provincie de vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving willen ondersteunen. Dat zij ‘het cement van de samenleving’ zijn. Wat er nu gebeurt is het tegenovergestelde: het college én de coalitiepartijen ondermijnen de inzet van de vrijwilligers! Hoeveel is het woord van de gedeputeerde en de coalitie waard? Wie heeft hier nou baat bij?”.

N381: inspraak krijgt onder druk van Staten uitstel

De inspraak over de MER/Startnota N381 (de provinciale weg met name tussen Donkerbroek en Oosterwolde) wordt met twee weken verlengd. Dat gebeurt onder druk van Provinciale Staten. Theo van de Bles pleitte namens GrienLinks in de statenvergadering van 19 december 2007 voor verlenging van de inspraak over de MER/Startnotitie met vier weken. Maar omdat de collegefracties CDA, PvdA en CU genoegen namen met twee weken verlenging (en die fracties hebben de meerderheid in Provinciale Staten), zat een langere verlenging er niet in. De inspraak eindigt nu eind januari.

GrienLinks vindt dat een nieuw tracé niet dwars door de weilanden moet lopen, ver ten westen van de huidige weg, zoals GS nu voorstellen. Sterker nog, volgens de fractie kan het tracé grotendeels de huidige weg volgen. Desnoods moet de Opsterlandse Compagnonsvaart over een beperkte afstand van enkele honderden meters engiszins worden ‘verlegd’, ter hoogte van Ontwijk vlakbij Donkerbroek. Wel moet de weg veiliger worden, door (fiets-)tunnels aan te leggen, zo veel als nodig en mogelijk is. Dan wordt de doorstroming al zoveel beter, dat de maximum snelheid 80 km/uur kan blijven. “80 is prachtig, 100? Ben je bedonderd! Want de weg is wel belangrijk, maar niet zó belangrijk dat het een nationale stroomweg (A) moet worden”, zei Theo van de Bles namens GrienLinks.

Kaderrichtlijn Water: natuur moet niet de dupe worden

Op uiterlijk 22 december 2009 moeten Provinciale Staten een nieuw, derde, provinciaal waterhuishoudingsplan vaststellen. Die datum is afgesproken in verband met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). GrienLinks maakt zich wat dit betreft zorgen over de risico’s van verdroging (met soms lang hete, droge zomers), voortdurende peilverlaging en de toenemende verzilting in het noorden van de provincie. Tegelijk dwingt het warmer wordende klimaat (met meer zware hoosbuien) tot meer capaciteit voor de opslag van zoet water: niet alleen in de natuurgebieden, want hevige hoosbuien vallen ook op andere plekken in de provincie. Daardoor ontstaat weer overlast, als er niet voldoende aan ‘waterberging’ wordt gedaan, zei Theo van de Bles in Provinciale Staten van 19 december 2007.

Wat GrienLinks ook zorgen baart is de kwaliteit van het water. “Wij hebben aangedrongen op een inventarisatie van het uitspoelen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater (het liefst per gebied), maar daar zullen we nog wel even op moeten wachten. En sinds enige tijd is er ook het gevaar van restanten van medicijnen, die in het water worden aangetroffen.” GrienLinks vindt dat er in het provinciaal en landelijk beleid nog te veel sprake is van een ‘end of pipe’-benadering. Dat betekent dat er met bijvoorbeeld aanplant van rietoevers wordt gepoogd, het oppervlaktewater meer en beter te zuiveren. “Er is meer preventie en aanpak aan de bron nodig”, zegt Van de Bles, “bijvoorbeeld gelet op toename van recreatie- en beroepsvaart en het warmer worden van het klimaat”. Dit laatste bevordert algengroei, waarmee het water minder zelfzuiverend vermogen krijgt. Over het beginsel ‘peil volgt functie’ zei Van de Bles dat voor het behoud van natuur en landbouw op lange termijn, omkering van dit beginsel nodig is: functie volgt peil. Van de Bles bepleitte “een adekwaat ‘wateraanvalsplan’”. Gedeputeerde Staten lijken de plannen echter nu al te willen uitsmeren tot de maximum termijn (het jaar 2027!). “Het IJsselmeerwater is op dit moment schoner dan ons ‘Friese’ water – dus mag er wel een extra schepje bovenop!” Het definitieve beleid staat nog niet vast, er wordt eerst nog verder aan gesleuteld, in samenwerking met andere overheden (gemeenten, provincies, rijk).

Noodopvang asielzoekers geen geld meer

Sinds 2003 geeft de provincie geld aan Stichting Respons. Respons is een stichting van vrijwilligers die noodhulp verstrekt aan asielzoekers die op straat komen te staan en niet terug hoeven of kunnen naar hun land. Sinds het generaal pardon is ingevoerd zit er eindelijk beweging in deze groep mensen. Velen hebben al een verblijfsvergunning gekregen, maar het is een omvangrijke operatie, dus nog niet alle mensen in de noodopvang hebben onderdak gekregen. Ook de minister ziet dat in en heeft de gemeenten de mogelijkheid gegeven tot eind 2008 hun noodopvang open te houden. De provinciale fracties van het CDA en de PvdA echter vinden dat de noodhulp per 1 januari 2008 geen geld meer kan krijgen. Ook de ondersteuning van de asielzoekers (en de gemeenten en noodhulpgroepen) bij het verkrijgen van een generaal pardon, het Monitorcentrum (samenwerkingsproject van Vluchtelingenwerk en Respons), krijgt geen geld meer. Zelfs de opvang in Witmarsum, waar nog 19 mensen geen nieuw onderdak hebben gevonden, kan niet rekenen op inzet van de provincie door toedoen van deze twee partijen. Irona Groeneveld: “Maar zelfs de minister zegt dat het nog niet mogelijk is om alles al klaar te hebben! Dit is onbegrijpelijk….”.

Een nieuw provinciehuis en de organisatie daarvan: hoe doen we dat?

Het project Bouwurk (zoals de bouw van het nieuwe provinciehuis heet) loopt steeds meer vertraging op. Goedkeuring van de gemeenteraad voor een hoge toren op het dak liet vorig jaar op zich wachten, bij het realiseren van de tijdelijke huisvesting werden diverse interne en Europese regels geschonden en leek het erop dat vriendjespolitiek werd bedreven bij de gunning van projecten, traden er drie gedeputeerden af én werd een ambtenaar ontslagen wegens lekken, de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe provinciehuis moet, nu het oude provinciehuis al een jaar leeg staat(!), opnieuw worden gedaan omdat de drie bouwers niet meer meedoen. Zo.
Een motie, ingediend in mei 2007 door de SP en GrienLinks, om onderzoek te doen naar de gang van zaken in de organisatie omtrent dit project (en dan vooral naar de blunders bij de tijdelijke huisvesting) was eerst breed ondersteund, maar na een heen en weer schrijven tussen de Rekenkamer en een commissie van het presidium, waren de coalitiepartijen (en de VVD) overtuigd: er was niets meer aan de hand, er hoefde niets meer onderzocht te worden. Het college (gedeputeerde Jannewietske de Vries) liet weten dat er al veel maatregelen getroffen waren (zie LINK).
Irona Groeneveld: “Wij willen graag van het college weten wat zij doen om de – ook door de Rekenkamer geconstateerde – “ontbrekende kritische massa rond de top” te organiseren?”. Maar daar kwam geen antwoord op: er was genoeg kritische massa en aan de cultuur in de organisatie werd elke dag gewerkt. Een motie van de FNP (ondersteund door SP, GL) om onderzoek te doen naar de cultuur van de organisatie werd afgestemd. We zullen maar zeggen, wordt vervolgd.