Nieuwsbrief nr. 43 GRIENLINKS statenfractie Maart 2008

Inhoud deze nieuwsbrief:

Beste nieuwsbrieflezer,

Heel even leek het erop dat GrienLinks een prijs had kunnen winnen! Het spotje dat Femke Halsema vorig jaar insprak voor de campagne van de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân was genomineerd voor de Fryske (radio) reklamepriis fan de Rie foar de Fryske beweging. Ze zei: “Frysk prate is net sa dreech. Ik kin it ommers ek. It is skitterend!”. Je kunt het opnemen van het spotje horen op Omrop Fryslân > Nijs > Kategory Frysk / Kultuer > 6 nominaasjes reklamepriis

Helaas won de Dokkumer Vlaggen Centrale de prijs, maar het was wél leuk. We hebben een eervolle vermelding gekregen.

Verder is de statenfractie in de politiek op volle stoom. U kunt hieronder lezen waar we mee bezig zijn. O.a. de berichten uit de statenvergadering van 19 maart 2008.

Zie ook de weblogs van Irona Groeneveld (fractievoorzitter) en Johanna Welfing (commissielid Lân, Loft en Wetter)

Vooraankondiging: ledenvergadering GrienLinks 19 mei 2008

Op maandag 19 mei is de ledenvergadering van provinciaal GroenLinks in Harlingen. Het thema is landbouw. Wie mee wil helpen met organiseren van deze avond of ideeën heeft, kan bellen met Kiki Schrier: 0519 339333.

De NUON-gelden blijven voor discussie zorgen

In november 2005 hebben de Staten besloten -met o.a. GL tegen – dat de aandelen van de NUON ondergebracht mogen worden in een holding: de ‘Falcon’ constructie. Die holding gaat de aandelen belenen, waardoor de provincie ze te gelde kan maken. Wanneer de NUON-aandelen echt verkocht mogen worden, gaat het geld dat de holding al heeft uitgekeerd aan de provincie, af van de opbrengst.

Op de foto is te zien dat tijdens de statenvergadering van 19 maart 2008 een zware schorsing nodig was om het eens te kunnen worden over de voorwaarden waaronder de provincie dit geld, dat uit ‘Falcon’ komt, kan besteden. Dat geld komt uiteindelijk van de burgers vandaan, door het betalen van de energierekening.
In november 2005 heeft de PvdA ingestemd met het besluit voor de constructie ‘Falcon’. Tijdens de vergadering op 19 maart 2008 meldde van Maurik van de PvdA – nu eindelijk openlijk – dat dit was gebeurd wegens coalitiebelangen; de PvdA was nooit gelukkig geweest met de Falconconstructie. Van Maurik diende een amendement in om het Falcongeld in een fonds te stoppen, zodat het weer zichtbaar is in de begroting en het onder de zeggenschap valt van de Staten. Irona Groeneveld: “Het is fijn dat de PvdA nu duidelijk is over het inslikken van hun tegenstand tegen een punt wegens coalitiebelangen. Verder ben ik blij met het amendement, maar over de criteria maak ik me zorgen. Het lijkt erop dat GS het Falcongeld wil inzetten bij de compensatie van de Zuiderzeelijn, dús wil inzetten voor (deels) het aanleggen van wegen, waaronder de Centrale As. Als dan in de criteria staat dat het geld ingezet moet worden voor ‘duurzame projecten’, verstaan wij daar iets anders onder. Laten we het NUON-geld inzetten voor een écht groen Fryslân!”

GrienLinks vraagt aandeelhouders van Omrin de bouw van de REC te heroverwegen

GrienLinks heeft deze week een brief gestuurd naar alle aandeelhouders (dat zijn de 31 gemeenten in Fryslân) van Omrin met de oproep om de discussie rond locatie en inrichting van een ‘reststoffenenergiecentrale’ (REC) in Harlingen opnieuw te starten. De brief is in afschrift ook aan de gemeenteraden gestuurd met het verzoek de discussie over de REC in de raad aan de orde te stellen.

Theo van de Bles: “We waren al tegen deze plek – direct aan de rand van de Waddenzee – voor de afvalverbrander. Ook is het ver van de plek waar het afval gescheiden wordt (Oudehaske), dus wordt er veel heen en weer gesleept met het afval. Daarbij vonden we de koppeling met de zoutfabriek Frisia voor de restwarmte ronduit ongelukkig. Wij willen dat de zoutfabriek nu onmiddellijk stopt met zoutwinnen vanwege de bodemdaling! De zoutfabriek is so wie so een eindig verhaal. Hij werkt maar tot 2013 (of 2016) en dan is er geen alternatieve afnemer voor de restwarmte.

En nu blijkt uit de MER ook nog dat de toegezegde ‘schoonste afvalverbrander van Nederland’ helemaal niet de schoonste wordt. Uit de tweede aanvulling op de MER (gevraagd door de adviescommissie MER) blijkt dat de keus ligt tussen (grofweg) zware metalen in de lucht of in het afvalwater.”

De aanvulling op de MER ligt drie weken vanaf 17 maart 2008 ter inzage op de gemeentehuizen en het provinciehuis. Ook te downloaden: dossier, id=191

De brief die GrienLinks heeft verstuurd is te lezen op www.grienlinks.nl: Aan de aandeelhouders van Omrin c.q. de Colleges van B&W in Fryslân.

GrienLinks: Hoe meet het college het draagvlak voor de REC (gezien de 900 bezwaarschriften?)

Theo van de Bles vroeg gedeputeerde Adema of hij wilde uitleggen hoe het kon dat de 900 bezwaarschriften bij de REC als ‘geen objectieve indicatie’ werden aangeduid, terwijl bij de N381 90 bezwaarschriften tot een nader onderzoek hebben geleid. Piet Adema antwoordde dat van de 90 bezwaarschriften het merendeel positief was over het door GS gekozen voorkeurstracé ‘West 1’. Toch wordt, op grond van de inhoud van de kritiek, gekeken of er betere alternatieven zijn.

Over de bezwaren in Noordwest-Friesland tegen de REC kwam hij met de wel érg voorspelbare opmerking, dat “alle oare ynwenners yn Harns en omkriten blykber gjin beswieren hawwe tsjin de REC.”

Wel beloofde hij dat alle ‘zienswijzen’ serieus worden genomen.

Herindeling gemeenten: wat wil GrienLinks?

Op verzoek van het GL-raadslid in Bolsward, Bas Gerdingh, hebben de raadsleden van GroenLinks in de ZW-hoek van Fryslân met de statenfractie overleg gehad op 15 februari over de herindelingsplannen van de gemeenten in de ZW-hoek. Naar aanleiding van dit overleg is een artikel geschreven met een oproep aan de gemeenten om ‘grenze(n)loos’ te herindelen. “De schaal van de gemeente doet er dan toe, het aantal dorpen en steden en de oppervlakte. Een gemeente met 40.000 inwoners lijkt de nieuwe ondergrens te worden. Wij pleiten voor zo klein mogelijke gemeenten, afgemeten aan de verhouding tussen groot/klein, wegen/groen, stad/platteland. In de praktijk zal dat leiden tot gemeenten met verschillende inwoneraantallen. (…) Ga grenze(n)loos herindelen! Doe nog geen uitspraken over met wie er gefuseerd zou moeten gaan worden. Stel eerst vast wat een logisch, organisch verband is in uw regio zonder naar de vaststaande gemeentegrenzen te kijken. Stel ook mét uw inwoners vast wat voor soort gemeente u wilt worden” Lees het hele artikel: Grenzeloos herindelen.

En wat vindt u?

Verder zijn we heel benieuwd wat onze leden van de discussie rond herindeling vinden. U zou ons een heel groot plezier doen als u ons dat laat weten! Bel: 058-2925805 of mail: grienlinks@sis.fryslan.nl

4 april 19.30 in It Holt in Deinum: film over genetische manipulatie in Nederlandse landbouw

A seed Europe’ en Milieudefensie organiseren een filmtour door Nederland met de film: “Gen zoekt boer” over genetische manipulatie in de landbouw in Nederland.

Vorig jaar heeft de statenfractie van GrienLinks de film: “The future of food” vertoond, over de genetische manipulatie in de landbouw van de USA. Die gaf een schokkend beeld van de situatie in Amerika. We zijn erg benieuwd naar de situatie in Nederland!

De film wordt gratis vertoond. Dus u bent van harte welkom. Meer informatie over de film “Gen zoekt boer”: A Seed Europe – Gen zoekt boer of www.genzoektboer.nl.

Waterschapsverkiezingen in november 2008: geef je op als kandidaat vóór 16 mei!

Waterschapsverkiezingen in november 2008: geef je op als kandidaat vóór 16 mei!

GrienLinks Fryslân heeft net als de meeste GroenLinks-afdelingen in Nederland besloten geen volledig zelfstandige campagne te voeren voor de Waterschapsverkiezingen van half november dit jaar. GrienLinks sluit zich aan bij de organisatie ‘Water Natuurlijk’ (zie ook: www.waternatuurlijk.nl).

Inwoners van Fryslân kunnen zich kandidaat stellen voor de lijst van ‘Water Natuurlijk’. Ook GrienLinksers!

Contactpersoon in Fryslân van ‘Water natuurlijk’ is beleidsmedewerker Paul van der Vegt van de Friese Milieufederatie. Hij vertelde dat de kandidatuur 16 mei sluit. Je kunt je bij hem opgeven als kandidaat, via de Friese Milieufederatie: 058 – 289 0303. In week 13 verschijnt een oproep in het blad van de Friese Milieufederatie om zich kandidaat te stellen. Die oproep kun je vervolgens ook vinden op de website www.friesemilieufederatie.nl. GrienLinks stelt het erg op prijs, dat als partijleden zich kandidaat stellen, zij dit ook melden bij GrienLinks. Contactpersoon binnen het Friese GrienLinks-bestuur is Kiki Schrier kaschrier@simpc.nl, tel. 0519-339333 of grienlinks@sis.fryslan.nl tel. 058-2925805.

Nog voor de zomervakantie stelt een kandidatencommissie een ontwerpkandidatenlijst op. Die wordt rondgestuurd naar alle kandidaten van ‘Water Natuurlijk’ in Fryslân. Zij kunnen – maar wel snel – weer op die lijst reageren; na het vaststellen van de lijst ‘definitieve’ lijst is er nog bezwaar mogelijk, aldus Paul van der Vegt. Zie voor meer informatie ook www.wetterskipfryslan.nl.

Fryslân stuurt brief naar Sichuan (China) over mensenrechten op initiatief van GrienLinks

De provincie Fryslân heeft een vriendschapsband met de provincie Sichuan in China. Sichuan grenst aan Tibet. In 2003 hebben de staten (op initiatief van GL) ook een brief aan de gouverneur van Sichuan gestuurd met de vraag de mensenrechten te respecteren. Directe aanleiding was toen het zonder openbaar proces terechtstellen van twee Tibetaanse monniken. Amnesty International geeft al lang aan dat de mensenrechtensituatie in China slecht is. Op dit moment staat China extra in de belangstelling door de Olympische Spelen en Tibetaanse monniken grijpen die publiciteit aan om ook aandacht voor de al 49 jaar durende overheersing door de Chinezen te vragen. De Chinese autoriteiten reageren hier met geweld op.

Met een interpellatie in de statenvergadering vroeg Irona Groeneveld woensdag 19 maart aan gedeputeerde Sjoerd Galema of hij bereid was een brief te sturen aan de gouverneur van Sichuan. “In een brief kunnen we bij de gouverneur aandringen op het waken over de persvrijheid en het respecteren van de mensenrechten. Ook moet er gezocht worden naar een vreedzame oplossing voor de situatie in Tibet, die recht doet aan de positie van Tibet en de Tibetanen.” In eerste instantie wilde de gedeputeerde dit bericht mondeling overbrengen bij een handelscontact. Maar zes van de zeven statenfracties gaven in een motie Fryslân en Tibet [www.grienlinks.nl] aan dat er een brief gestuurd moest worden. Daarop zegde de gedeputeerde dit toe. De VVD stemde tegen omdat ze een brief symboolpolitiek vond.

Waddenglas: GrienLinks tegen uitbreiding glastuinbouw Sexbierum

GrienLinks-statenlid Theo van de Bles kreeg 19 maart in Provinciale Staten een ‘aanvaring’ met gedeputeerde Anita Andriesen over de uitbreiding van de glastuinbouw bij Sexbierum. Van de Bles zette grote vraagtekens bij extra werkgelegenheid als gevolg van meer glastuinbouw. Ook waarschuwde hij voor extra milieuvervuiling als gevolg van gebruik van bestrijdingsmiddelen en voor veel verkeersoverlast, omdat alle (vracht-)verkeer naar de nieuwe kassen over een smal stukje Slachtedyk moet rijden.

Andriesen verweet hem “in elitêre hâlding”, vanwege het aspect werkgelegenheid. Volgens haar heeft Noordwest-Friesland wel degelijk baat bij uitbreiding van de glastuinbouw. Maar op de aspecten van de milieuvervuiling en de verkeersafwikkeling ging ze niet of amper in. “Der leit by Seisbierrum in frijlizzend fytspaad neist de Slachtedyk. Wy ferwachtsje dat mei in lichte ferbreding de wei feilich bliuwt”, aldus Andriesen.

Theo van de Bles schampert: “Als dit doorgaat, komt er een verticale glaswand van tien meter hoog en twee kilometer lang, dus 20.000 vierkante meter glas. Om het uitzicht hierop vanaf de snelweg een beetje weg te nemen, wordt al gesproken over ‘vitragebegroeiing’.”

Aanleiding tot de discussie was een (ontwerp-)contract tussen de provincie (GS), de gemeente Franekeradeel (B & W) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) over het bevorderen van glastuinbouw bij Sexbierum. Het sluiten van het betreffende contract is een bevoegdheid van GS. Provinciale Staten konden alleen “bedenkingen” te berde brengen en de overeenkomst voor kennisgeving aannemen. Toch is het laatste woord over deze kwestie nog niet gesproken, want Provinciale Staten moeten de betreffende aanpassing van het Streekplan nog beoordelen. Wellicht nog voor de zomervakantie.

2,83 miljard euro voor Noord-Nederland, in plaats van de Zuiderzeelijn

Er ligt een Noordelijk ontwerpakkoord met minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) over financiële steun voor Noord-Nederland, in de plaats van de Zuiderzeelijn. Eén van de onderdelen is de aanleg van een spoorlijn van Heerenveen via Drachten naar Groningen. In combinatie met ideeën van Arriva voor het in ere herstellen van oude tramlijnen, komt het GrienLinks-idee van een “Lightrail-rondje Fryslân” wellicht weer in beeld. Maar Gedeputeerde Staten van Fryslân waarschuwden 19 maart, op dit punt geen overspannen verwachtingen te willen wekken.

Een voor GrienLinks zeer omstreden onderdeel is: 40 miljoen euro voor de ‘Centrale As’ tussen Dokkum en Nijega (Wâldwei).

De totale rijksbijdrage is € 2,16 miljard, de bijdrage uit de regio zelf is € 0,67 miljard. Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe moeten overigens nog hun oordeel vellen over het ontwerpakkoord. Wanneer dit pakket in Provinciale Staten van Fryslân aan de orde komt, is nog onzeker.

Even uitgaand van het huidige akkoord: het geld is vooral bestemd voor nieuwe wegen en spoorlijnen, nieuwe of betere NS-stations en het oplossen van knelpunten in de wegenstructuur, zoals het ‘Knooppunt Joure’ en de rondweg van de stad Groningen.

Maar er is ook € 600 miljoen bestemd voor bepaalde sectoren: energie, watertechnologie, sensortechnologie, lifesciences, land- en tuinbouw, chemie, toerisme, metaal en scheepsbouw, plus algemeen MKB-beleid, arbeidspotentieel, bepaalde vestigingslocaties en verbetering van woon- en leefklimaat. Dit wordt het Regionaal Economisch Pakket (REP) genoemd. GrienLinks moet zich nog buigen over één en ander, net als alle andere statenfracties trouwens.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.