‘Expertmeeting’ met de Commissie Lân, Loft en Wetter

GrienLinks-acties over de REC

grlilogoo.jpg
Op initiatief van GrienLinks komt er dinsdagavond 17 juni in het Provinsjehûs een ‘expertmeeting’ over de Reststoffen-Energie-Centrale (REC) bij Harlingen. Omdat GrienLinks zich zorgen maakt over de milieu-effecten van deze centrale pal aan de Waddenzee, is deze ‘expert-meeting’ aangevraagd.
Deze afvalverbrandingsoven is een initiatief van ‘Omrin’, oftewel Afvalsturing Friesland. Dit bedrijf is eigendom van de 31 Friese gemeenten. De landelijke MER-commissie geeft dan een korte toelichting op de drie (!) adviezen die zijn uitgebracht aan Gedeputeerde Staten over de milieu-effectrapportage die door Omrin is opgesteld.
Bovendien komen vertegenwoordigers van Omrin aan het woord, maar ook milieukundige en juridische adviseurs die het natuur- en milieubelang van de omgeving verdedigen.
De ‘expertmeeting’ is bedoeld voor degenen die zitting hebben in de statencommissie Lân, Loft en Wetter. Het is een “passief openbare” bijeenkomst, dus niet besloten.
De griffie van Provinciale Staten nodigt de deskundigen uit.
Wat er met de eventuele uitkomsten gebeurt van zo’n ‘meeting’, is in eerste instantie aan de statenfracties – die kunnen bijvoorbeeld nogmaals vragen stellen aan Gedeputeerde Staten (GS) over het wel of niet verlenen van een milieuvergunning aan Omrin voor de REC.

Uiteindelijk is het aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) om al dan niet een (ontwerp-)vergunning te verlenen, maar Provinciale Staten vinden de kwestie zó belangrijk, dat ze over de gang van zaken willen meedenken. En in elk geval goed op de hoogte willen zijn, om GS goed te kunnen controleren.