Friese gemeenten als kinderen van de provincie

avi.png
“Doe uw kinderen een plezier en stel uw grenzen!” Dat was één van de opvallendste uitspraken tijdens een debat in Provinciale Staten op 25 juni 2008 over de toepassing van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO). Die treedt in werking vanaf 1 juli 2008. Want met die “kinderen” werden de Friese gemeenten bedoeld.
De eer voor die mooie uitspraak viel toe aan VVD-statenlid Avine Fokkens. Zij had zich met haar fractie gevoegd bij een gelegenheidscoalitie van verder nog PvdA, SP, GrienLinks en CU. Die stonden in dit debat tegenover CDA en FNP. Onderwerp van discussie was: moet er wel of geen provinciale verordening komen, waarin de grenzen van het Friese Streekplan ‘Om de kwaliteit fan de romte’ juridisch bepaald zijn.

Theo van de Bles (GL) wees op enkele voorbeelden, waarbij volgens hem een verordening zeer welkom is: “Bedrijventerreinen, woningbouw, megastallen en glastuinbouw.”
Het ministerie van VROM heeft in het voorjaar van 2008 beklemtoond, dat zo’n provinciale verordening van belang is om het ruimtelijk beleid van de provincie(s) juridisch te verankeren. “En by dat ministearje komt de wet wei!” merkte SP-statenlid Jacob van der Hoek op.

Opvallend was ook, dat de felste verdediging van het níet invoeren van een verordening kwam van de statenleden Sietske Poepjes (CDA) en Douwe Bijlsma (FNP). Poepjes zei zelfs, over het voorstel van genoemde gelegenheidscoalitie: “Dit is in moasje fan wantrouwen!” over het tot nu toe gevoerde beleid van het college.

Maar PvdA-gedeputeerde Anita Andriesen legde zich al min of meer neer bij de visie van de meerderheid van Provinciale Staten. “Ik kan ook neuzen tellen”, zei ze. Wel merkte ze op, dat het nog een hele klus wordt, om zo’n verordening tot stand te brengen. “Maar als PS er om vragen, dan zullen we er werk van maken”, aldus de gedeputeerde. Wordt vervolgd, want over de inhoud van genoemde verordening is nog geen woord gezegd. Maar wanneer?

Eén antwoord op “Friese gemeenten als kinderen van de provincie”

Reacties zijn gesloten.