Nieuwsbrief nr. 45 GRIENLINKS statenfractie Juni 2008

Inhoud deze nieuwsbrief:

Beste nieuwsbrieflezer,

In deze nieuwsbrief berichten van de fractie over de statenvergaderingen van 18 en 25 juni 2008 en berichten van het bestuur. We wensen iedereen een goede zomer, met veel mooie zonsondergangen en voor de grond: wat regen. Tot in september!

Vriendelijke groet,
Irona Groeneveld, Theo van de Bles, Johanna Welfing, Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (de statenfractie) Ineke Verdoner, Kiki Schrier, Romboud Meines (bestuur)


Theo van de Bles en Irona Groeneveld (de statenleden)

GrienLinks tegen investeringspakket dat ZZL vervangt

GrienLinks heeft in de Friese statenvergadering van 18 juni 2008 tegen het ‘Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn’ gestemd. Dit pakket werd desondanks wel aangenomen. Er waren twee hoofdredenen voor de fractie om er tegen te zijn. In de eerste plaats de weigering van gedeputeerde Piet Adema (CU) om een integrale, noordelijke visie op het verkeer en vervoer van dit deel van Nederland te ontwikkelen. En in de tweede plaats het ontbreken van een financiële risicoparagraaf. Want het gaat om investeringen van honderden miljoenen euro’s.

Lees verder: GL Tegen investeringspakket dat Zuiderzeelijn vervangt.

Friese gemeenten als kinderen van de provincie

“Doe uw kinderen een plezier en stel uw grenzen!” Dat was één van de opvallendste uitspraken tijdens een debat in Provinciale Staten op 25 juni 2008 over de toepassing van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO). Die treedt in werking vanaf 1 juli 2008. Want met die “kinderen” werden de Friese gemeenten bedoeld.

De eer voor die mooie uitspraak viel toe aan VVD-statenlid Avine Fokkens. Zij had zich met haar fractie gevoegd bij een gelegenheidscoalitie van verder nog PvdA, SP, GrienLinks en CU. Die stonden in dit debat tegenover CDA en FNP. Onderwerp van discussie was: moet er wel of geen provinciale verordening komen, waarin de grenzen van het Friese Streekplan ‘Om de kwaliteit fan de romte’ juridisch bepaald zijn. Theo van de Bles (GL) wees op enkele voorbeelden, waarbij volgens hem een verordening zeer welkom is: “Bedrijventerreinen, woningbouw, megastallen en glastuinbouw.”

Lees verder: Friese gemeenten als kinderen van de provincie.

Meer glastuinbouw bij Sexbierum

GrienLinks-statenlid Theo van de Bles kan net als PvdA-gedeputeerde Andriesen “neuzen tellen”. Daarom voerde hij bij het onderwerp over meer glastuinbouw bij Sexbierum in PS van 25 juni niet meer het woord. In de statencommissie Lân, Loft en Wetter had hij al een forse aanvaring gehad met Andriesen over de (kwaliteit en kwantiteit van) de werkgelegenheid in de glastuinbouw en vooral de aantasting van het landschap.

De coalitiefracties CDA, PvdA en CU hadden mét de VVD al aangegeven, voor de uitbreiding van de glastuinbouw te zijn. Bleef over een detaildiscussie over het tegengaan van lichthinder en de verkeersveiligheid op en rond de weg De Slachte en het niet aantasten van diezelfde Slachte. Wordt vervolgd, maar dan op gemeentelijk niveau via de wijziging van het bestemmingsplan.

GrienLinks tegen een groot theater in Sneek en vóór het Centrum van de Kunsten en de zomerprogrammering

In de statenvergadering van 25 juni meldde Irona Groeneveld dat GrienLinks tégen 2 miljoen subsidie voor het theater in Sneek was (onderdeel van het Cultureel Kwartier). Ze vond andere onderdelen van het Cultureel Kwartier wel aantrekkelijk. “Het Centrum voor de Kunsten, prima, en ook de zomerprogrammering lijkt ons een hele goede zaak voor zowel het culturele als het toeristische aanbod. Maar deze 2 miljoen is alleen voor het theater, en een zó groot theater, nee, daar stemmen we niet voor.”

Lees verder: www.grienlinks.nl groot theater

11,5 miljoen euro foar better ûnderwiis?

Yn de foarige steateperioade pleitte GrienLinks foar mear jild fan de provinsje foar better ûnderwiis yn Fryslân, foaral foar it bestriden fan ûnderwiisachterstannen. Mar de mearderheid stie dêr net achter. Nei de simmerfakânsje fan 2008 is der in nije kâns om dit dochs foar elkoar te krijen. It kolleezje fan Deputearre Steaten hat nammentlik op 24 juny in foarstel fêststeld om 11,5 miljoen euro ekstra út te lûken foar ferbettering fan it ûnderwiis yn Fryslân, ynklusyf mear mooglikheden foar it Frysk yn dit ûnderwiis, oant en mei 2012.

Oanlieding foar it kolleezje om mear jild beskikber te stellen is it grutte tal oanfragen yn it ramt fan bestriding fan ûnderwiisachterstannen, formulearre yn de nota ‘Boppeslach’. Mar leafst 317 basisskoallen yn Fryslân meldden harren hjir foar oan. Dêrfan koene mar 88 honorearre wurde. Foar in grut part fan de rest, 143 skoallen, wie it budzjet te beheind. Fan 86 oanmeldings wiene de oanfragen fan te min kwaliteit. Dan bliuwe noch 190 skoallen oer, dy’t harren net oanmeldden hiene.

Mei de yntensivearring wol it kolleezje der foar soargje dat de 143 skoallen dy’t no op de reservelist steane, dochs oan de slach kinne mei harren ferbetterprojekten. Ek wol it kolleezje “swakke” en “tige swakke” skoallen better yn byld krije, om dy ek meidwaan te litten oan ‘Boppeslach’.

Alle steatefraksjes moatte de byhearrende notysje (45 siden) noch bestudearje en besprekke, dat jildt fansels ek foar GrienLinks. De fraksje seit dus net op foarhân “ja” tsjin dy 11,5 miljoen euro. Dêr kinne we de hiele fakânsje noch oer neitinke. En wa’t meitinke en –prate wol – de nota is op www.fryslan.nl te finen, is fansels tige wolkom by GrienLinks.

N381 Drachten-Drentse grens toch weer in drieën gehakt

GrienLinks heeft 18 juni 2008 in Provinciale Staten van Fryslân ingestemd met het tracé voor het zuidelijke deel van de N381, tussen Oosterwolde en de Drentse grens bij Appelscha. Dit tracé komt namelijk overeen met het huidige, in combinatie met ongelijkvloerse kruisingen. Over details, zoals wel of geen tunnel voor landbouwverkeer bij Oude Willem, kunnen Provinciale Staten later nog een uitspraak doen.

Het nieuwe noordelijke tracé kreeg bij monde van Theo van de Bles van GrienLinks geen goedkeuring. Dit betreft namelijk deels een nieuw tracé dwars door open (coulissen-)landschap, tussen Drachten en Donkerbroek.

Het middentracé, tussen Donkerbroek en Oosterwolde, stond formeel niet op de agenda. Daarvoor is een (nieuwe) MER-tracéstudie in de maak, “mei wol tsien farianten!” zei gedeputeerde Piet Adema (CU).

Toch diende de VVD-fractie, gesteund door GrienLinks, een motie in over dit middendeel. Het ging de beide oppositiefracties er om een bepaald alternatief tracé voor het middendeel, pal ten westen van Ontwijk en dicht langs het bos bij Ontwijk in oostzuidoostelijke richting naar de huidige weg, mee te nemen in de MER-tracéstudie. Adema zei dat hier al in voorzien is. “Dizze fariant is ynbrocht by de ynspraak en wurdt meinommen yn de MER-traseestúdzje”, beloofde hij.

ALV 19 mei 2008 in Harlingen, onderwerp: landbouw

Twee maal voorbesprekingen voor de ALV in Harlingen. Op de foto links twee Ooststellingwervers op het strand van Harlingen, op de foto rechts v.l.n.r. sprekers Harm Janssens en Gerrit Schot, verder: Gerard Floor, Ineke Verdoner en Els Cornelis.

Lees het verslag van de ALV: Lees het verslag van de ALV hier.

Conclusie GrienLinks na expertmeeting REC: “GS moeten nu politieke lef tonen”

Dinsdagavond 17 juni werd in het provinciehuis een expertmeeting gehouden over de REC in Harlingen. Directeur T. Doppenberg van Omrin, Ingenieur J. Vollenbroek van bureau MOB, Hoogleraar milieurecht N. Koeman, de heer van A. van der Velden, vicevoorzitter van de werkgroep REC van de commissie MER, mevrouw G. Kamsma, milieujuriste, waren uitgenodigd als experts. Besproken werden twee hoofdvragen van de Provinciale Staten over het advies van de commissie MER over de REC. Deze twee hoofdvragen zijn: wordt de afvalverbrander inderdaad de schoonste van het land? En: wat voor juridische mogelijkheden zijn er voor de provincie om dat voor elkaar te krijgen. Lees verder: GS moet nu politieke lef tonen

Interpellatie over brief van Stichting Afvaloven nee

Stichting Afvaloven nee stuurde maandagochtend 23 juni een brief over het feit dat het leek of de gedeputeerde al afspraken met Omrin had gemaakt over een milieuvergunning voor de REC in Harlingen. Naar aanleiding daarvan hield GrienLinks een interpellatie in de statenvergadering van 25 juni. De gedeputeerde meldde dat er geen toezeggingen voor een milieuvergunning zijn. Wél dat er soms dagelijks overleg is met Omrin. Gedeputeerde Adema: ”We zitten tenslotte in een buitengewoon proces.” Adema meldde verder dat hij na de expertmeeting tegen Omrin heeft gezegd, dat ze moeten rekenen op strengere eisen in de milieuvergunning. Ook meldde Adema besloten te hebben na de expertmeeting dat hij de samenvatting (waar de uiteindelijke waarden in komen te staan) ter beoordeling aan de commissie MER gaat voorleggen. Dat er een kwartje is gevallen tijdens de expertmeeting bij de gedeputeerde is duidelijk. Maar hoever het College (“ja, nog steeds op één lijn”) durft te gaan, is nog niet duidelijk. Gedeputeerde Andriesen meldde wel dat – als er een vergunning komt – dat een andere wordt dan vorig jaar is aangevraagd.

Over de verstoorde relatie met de Stichting Afvaloven nee (ook onderwerp van de brief) zei Adema dat hij die niet begreep. Dat hij gedreigd had negatieve berichten in de pers te zetten over hen, als ze wéér lekten naar de pers over de gesprekken met hem, ontkende hij. “Ik soe net witte wat ik foar negatyfs oer de stichting sizze moatte soe”, zo meldde Adema. Pikant was dat vanaf de publieke tribune een paar maal tijdens het betoog werd geroepen van Adema: “Dat is niet waar!”.

Fries Jeugd- en Alcoholbeleid

Een paar maanden geleden dienden twee moeders het burgerinitiatief in: “Vroeg op stap”. Zij vroegen om actie van de provincie om de horecasluitingstijden te vervroegen. Naar aanleiding van dit burgerinitiatief vroegen de Staten aan GS om een notitie over de inzet van de provincie op jeugd- en alcoholbeleid. Op 18 juni werd de notitie “Projectplan Fries jeugd- en alcoholbeleid” en “Provinciale inzet Fries jeugd- en alcoholbeleid” behandeld. Irona Groeneveld: “Het burgerinitiatief is niet meer terug te vinden in de voorstellen die nu door GS worden gedaan. Ook gaan deze voorstellen ver buiten de taken van de provincie. Praktische projecten doen met jongeren kun je beter overlaten aan de gemeenten en de organisaties die daarvoor toegerust zijn. De provincie kan wel het overleg tussen iedereen die met jeugd- en alcoholbeleid bezig is stimuleren. Daar willen wij ook best geld voor uittrekken. Want het alcoholprobleem heeft zeker aandacht nodig. En dan doet iedereen waar ze goed in is.“ Zij diende een amendement in om de taken van de provincie te beperken tot het regisseren. Maar dit amendement haalde het niet. De coalitiepartijen stemden voor het hele voorstel. Dat betekent dat er 760.000 euro per jaar naar het jeugd- en alcoholbeleid gaat.

Tegenstem tegen geld voor Koninginnedag en bezuinigingen op milieu

Bij de behandeling van de “Berap” (= Bestuursrapportage, een stand van zaken over de financiën) op de Statenvergadering van 25 juni werd tegelijk ook de 4e begrotingswijziging aangeboden. Hierin verstopt zaten enkele voorstellen die nog niet besproken waren in de commissie. Bijvoorbeeld 300.000 euro als bijdrage aan Makkum en Franeker voor Koninginnedag. “Tegen”, meldde Irona Groeneveld. Ook de ‘ombuigingen’ (=bezuinigingen) op o.a. het provinciale milieuplan en de uitvoering van de natuurbeschermingswet, kregen een tegenstem van GrienLinks.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de statenfractie van GrienLinks en geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees.