Ammoniak en boeren versus natuur

cows.jpgDe Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) is een wangedrocht, zei CDA-statenlid Geart Benedictus op 17 september in Provinciale Staten van Fryslân.
In die zin zijn CDA en GrienLinks het in Provinciale Staten met elkaar eens. Want de wet biedt geen oplossing voor het schoner maken en houden van de veehouderij en van de (kwetsbare en zeer kwetsbare) natuurgebieden.
Bovendien is de wet door de Raad van State als beschermingsmaatregel voor de natuurgebieden met het stempel Natura 2000 in maart 2008 naar het oud papier verwezen.

Maar voor het overige hebben CDA en GrienLinks in de provincie Fryslân zowel als in de Tweede Kamer heel verschillende visies:de provinciale CDA-fractie (met steun van VVD en FNP) vindt dat boeren zo weinig mogelijk de dupe moeten worden van milieubeleid. GrienLinks zegt omgekeerd, dat de natuur zo weinig mogelijk moet lijden onder de (intensieve) veehouderij.

In Provinciale Staten ging de discussie op 17 september overigens vooral
over het “flankerend beleid”, waarmee enkele tientallen boeren in Friesland
tegemoet gekomen zouden moeten worden, zodat ze geen schade lijden van de
WAV, althans volgens Gedeputeerde Staten. Die kregen de meeste
statenfracties achter zich, die overigens erkenden dat de WAV geen oplossing
biedt voor het schoon krijgen van de (kwetsbare en zeer kwetsbare)
natuurgebieden.

In een inspectierapport van het ministerie van VROM over het ruimtelijk en
milieubeleid van Fryslân wordt gesteld dat Fryslân meer aandacht moet
krijgen voor de “diffuse bronnen” die het milieu vervuilen. Dat is op zich
terecht. Maar tegelijkertijd heeft de landelijke politiek het eigen
milieubeleid dusdanig uitgekleed ten gunste van de (intensieve) veehouderij,
dat de natuur in Nederland er niet of nauwelijks beter van wordt. Vandaar
dat een werkgroep van het ministerie van LNV, de provincies (gebundeld in
het IPO) en de gemeenten (VNG) werkt aan een handreiking, waar de provincies
(als uitvoerders van de natuurwetgeving) hun voordeel mee kunnen doen.

Intussen beraadt het kabinet zich op een advies van de commissie Trojan, die
naar aanleiding van de hele gang van zaken heeft geadviseerd, de toegang tot
de rechter in dit soort gevallen te beperken tot ‘echte’ belanghebbenden.
Dit slaat dan op stichtingen in Amsterdam en Nijmegen, maar niet op
provinciale milieufederaties.