Nieuwsbrief nr. 46 GRIENLINKS statenfractie September 2008

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

Het nieuwe politieke jaar is begonnen. De begroting is bekendgemaakt, zowel landelijk als provinciaal. Voor discussie over de landelijke begroting, zie: Balkenende & Bos breken beloftes aan milieu en minstbedeelden en Betere Alternatieven Liggen Klaar.

En ook in de Staten kan de discussie over de verdeling van het geld beginnen! Nú worden de keuzes gemaakt door de partijen. U kunt met ons meedenken! Mail: grienlinks@sis.fryslan.nl of bel: 058 2925805 als u wilt weten hoe.

In deze nieuwsbrief verder berichten van het bestuur, van de afdelingen en over de statenvergadering van 17 september 2008.

We wensen jullie een goede herfst en hopen van jullie te horen,

Irona Groeneveld, fractievoorzitter

Theo van de Bles neemt time-out

Theo van de Bles ziet zich gedwongen in het politieke werk een poos rustig aan te doen. Gelukkig kan hij zich volgens de kieswet tijdelijk laten vervangen. Daar wordt nu aan gewerkt.

De fractie kan dus – zeker op dit moment – ondersteuning op onderwerpen heel erg goed gebruiken! Ondersteuning kan bestaan uit het lezen van een notitie en daar commentaar op leveren, maar ook uit ervaringen uit de praktijk verzamelen en voor de fractie bundelen. Ben je deskundig op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, landbouw of ruimtelijke ordening: we horen graag van je….

GrienLinks stelt vragen over te hoge energietarieven NUON

Op 4 september heeft Irona Groeneveld vragen gesteld aan gedeputeerde Galema over de te hoge energietarieven. Zij wilde weten of dit bij NUON (waar de provincie dividend van ontvangt) ook het geval is. Irona stelt dat het geld dan terug moet worden betaald aan de burgers. Zie voor de vragen onze website:

Schriftelijke vragen GrienLinks aan gedeputeerde Galema over NUON tarieven [MS-Word DOC]

Vrijwilligers ondersteunen!

Het College wil drie jaar lang € 200.000 per jaar uittrekken om een impuls te geven aan vrijwilligerswerk. Irona Groeneveld vindt het voorstel daarvoor, dat 17 september in Provinciale Staten behandeld werd, maar niks. “Gedeputeerde Staten geven tegengestelde signalen af” zegt ze. “eerst op maatschappelijke organisaties bezuinigen, die vrijwel geheel met vrijwilligers werken, en vervolgens op andere terreinen een impuls geven. Omdat je vrijwilligers zo belangrijk vindt? Dat is niet geloofwaardig.” Lees verder: Vrijwilligers ondersteunen.

Openbaar vervooer voor mbo-scholieren

Als gevolg van de invoering van de ov-chipkaart dreigde in Nederland een verhoging van de tarieven in het openbaar vervoer. Onder andere de 16- en 17-jarige scholieren die lange afstanden afleggen van huis naar middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan wel hun ouders, dreigden daardoor extra uitgaven opgezadeld te krijgen. Vandaar dat ten provinciehuize in Fryslân een kortingsregeling voor hen was bedacht. Maar de invoering van de ov-chipkaart is – voor de zoveelste keer – vertraagd. Toch bespraken Provinciale Staten van Fryslân op 17 september 2008 een kortingsregeling voor 16- en 17-jarigen die naar het mbo gaan. Om de schoolkeuze gunstig te beïnvloeden, volgens het college van Gedeputeerde Staten. Die regeling zou nog dit schooljaar van kracht moeten worden. Maar de schoolkeuze is uiteraard al gemaakt!

Vandaar dat GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld ervoor pleitte, de regeling volgend schooljaar in te laten gaan. Lees verder: Openbaar vervoer voor mbo-scholieren.

Ineke van Gent in Heerenveen over dierenwelzijn

GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent zal op 25 september een discussie over dierenwelzijn inleiden. Zie voor meer informatie: Uitnodiging thema-avond dierenwelzijn.

Begroting 2009 van de provincie Fryslân op komst

Hét moment om ons politieke geluid te laten horen is bij de begroting. Dan komt aan de orde welke onderwerpen hoog op de prioriteitenlijst van de provincie komen te staan en welke niet. Vind je dat er een onderwerp (te) weinig aandacht krijgt in de Staten, laat dan vooral van je horen. Je kunt ons bereiken op grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

De begrotingsbehandeling is op 5 november 2008. De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang. Op 8 oktober is er een commissievergadering waar de begroting besproken wordt. Inspreken is dan mogelijk. Als je de grote lijn wilt weten van de begroting (of de hele begroting) van de provincie klik dan op deze link:

Provincie Fryslan – Begroting 2009: provincie werkt hard aan projecten.

Wil je meer weten over onze voorbereidingen of reageren, kijk dan op onze site www.grienlinks.nl onder het kopje rechts op de pagina: BEGROTING 2009.

Ammoniak en boeren versus natuur

De Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) is een wangedrocht, zei CDA-statenlid Geart Benedictus op 17 september in Provinciale Staten van Fryslân. In die zin zijn CDA en GrienLinks het in Provinciale Staten met elkaar eens. Want de wet biedt geen oplossing voor het schoner maken en houden van de veehouderij en van de (kwetsbare en zeer kwetsbare) natuurgebieden. Bovendien is de wet door de Raad van State als beschermingsmaatregel voor de natuurgebieden met het stempel Natura 2000 in maart 2008 naar het oud papier verwezen.

Maar voor het overige hebben CDA en GrienLinks in de provincie Fryslân zowel als in de Tweede Kamer heel verschillende visies:de provinciale CDA-fractie (met steun van VVD en FNP) vindt dat boeren zo weinig mogelijk de dupe moeten worden van milieubeleid. GrienLinks zegt omgekeerd, dat de natuur zo weinig mogelijk moet lijden onder de (intensieve) veehouderij.

Lees verder: Ammoniak en boeren versus natuur.

Steatekommisje Frysk op 1 oktober nei De Haach

As gefolch fan globalisearring en it stadichwei wichtiger wurden fan de Europeeske Uny, is der yn de lanlike polityk yn Nederlân in hieltyd lûder pleit te hearren foar it fêstlizzen fan de posysje fan it Nederlânsk yn de Nederlânske Grûnwet. As réaksje dêrop pleitsje de Provinsjale Steaten fan Fryslân foar itselde oangeande it Frysk. Want dat hat ommers de lanlike erkenning fan twadde rykstaal.

Om it belang hjirfan te ûnderstreekjen, set in delegaasje fan Fryske steateleden op woansdei 1 oktober ôf nei perssintrum Nieuwspoort yn De Haach. Middeis wurdt dêr in gearkomste hâlden, dêr’t sa folle mooglik leden fan Twadde en Earste Keamer foar útnoege wurde, dy’t harren dwaande hâlde mei de wiziging fan de Grûnwet en eventueel belangstelling hawwe foar de posysje fan it Frysk.

Deselde jûns sil der nei alle gedachten yn in Twadde Keamerkommisje al oer de wiziging fan de Grûnwet praat wurde. Dat is folle flugger as wêr’t it earst op like, fandêr dat de steatekommisje Frysk fanôf 17 septimber ynienen hastich oan it wurk gien is om de gearkomste yn Nieuwspoort ta te rieden. GrienLinks-steateleden sille der nèt by wêze. Want op 1 oktober riedt ús fraksje him ta op de begrutting 2009 fan de provinsje Fryslân.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.