Nieuwsbrief nr. 47 GRIENLINKS statenfractie November 2008

Inhoud:

Nieuws van de fractie

Vragen en persberichten:

Vooruitblik:

Nieuws van het bestuur:

Nieuws van de afdelingen:

Beste nieuwsbrieflezer,

V.l.n.r. Irona Groeneveld, Gerrit van der Meer, Retze van der Honing, Sanne van Wees

Zoals je kunt zien zijn we weer op sterkte: Retze van der Honing is tijdelijk geïnstalleerd als Statenlid (zie verderop in de nieuwsbrief). En op 5 en 12 november maakte hij zijn eerste Statenvergaderingen mee. De 12e hebben we de begroting behandeld en dat was een hele interessante vergadering…..

Verder is er op 9 december een ALV in Drachten, uitnodiging volgt. Het thema is: voorbereiden op de verkiezingen, hoe is de stand van zaken bij de afdelingen?

Veel afdelingsbesturen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, vond het landelijk bureau. Zij hebben het mogelijk gemaakt om op provinciaal niveau iemand aan te stellen (4 uur per week) om de GroenLinks besturen bij te staan met raad en daad. Zie verderop in de nieuwsbrief voor meer informatie.

Hartelijke Griene en Linkse groeten,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)
Ineke Verdoner, Kiki Schrier (bestuur)

Retze van der Honing geïnstalleerd als tijdelijk Statenlid GL

Retze van der Honing is op 5 november geïnstalleerd als tijdelijk Statenlid. Op de foto feliciteert gedeputeerde Schokker hem met zijn installatie. Retze vervangt Theo van de Bles voor een paar maanden. Retze is nummer 3 op de kieslijst van GrienLinks. Hij is raadslid geweest in de gemeenteraad van Heerenveen en wil met veel plezier de fractie van GrienLinks in de Staten versterken. Hij gaat in de Staten het woord voeren op onderwerpen uit de commissie Boarger en Mienskip, zoals de cultuurnota en het beleidskader jeugdzorg. Irona Groeneveld (fractievoorzitter) switcht naar de onderwerpen uit de commissie Lân, Loft en Wetter.

Je kunt Retze bereiken via: retzevanderhoning@gmail.com.

Een sprookjesboek gaat de inspraak in: Ontwerp 3e Waterhuishoudingsplan Fryslân

Het ontwerp 3e Waterhuishoudingsplan Fryslân kan de inspraak in. Dat hebben Provinciale Staten (PS) op 5 november unaniem besloten. Het eerste half jaar van 2009 mag de Friese bevolking zich er over buigen. Dan wordt een reactienota geschreven, waarna eind 2009 Provinciale Staten het definitieve plan vaststellen. Dat laatste was de reden voor de statenfractie van GrienLinks, met het ontwerpplan in te stemmen. Ook al deugt het eigenlijk niet: inhoudelijk leunt het op twee tegenstrijdige basisbeginselen én er ontbreekt nog heel veel aan, vindt GrienLinks.

Lees verder: Een sprookjesboek gaat de inspraak in.

De miljoenen fleane oer tafel …. nei Iislân!

De kredytkrisis giet ek oan Fryslân net foarby. It kin Fryslân sa’n trije miljoen euro kostje! Mar it hie mâler kinnen. Dat sit sa: it provinsjaal bestjoer wurket mei Grinslân en Drinte gear yn it SNN, Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Dy klub is net yn’t minst in subsydzjeferdieler fan ryks- en Europeeske subsydzje. Dat jild giet nei allerhanne projekten yn de trije noardlike provinsjes. Dêr giet dus hiel wat jild yn om. Mar net alles kin fuortdaliks útjûn wurde. Dat sadwaande hat it SNN 28 miljoen euro eigen fermogen. Mar mooglik minus ûngefear 9 miljoen, want dat wie deponearre by de Iislânske bank Icesave en is miskien ferdwûn. En omdat elke noardlike provinsje like folle yn dat fermogen stutsen hat, kin Fryslân dus ientredde fan dy 9 miljoen, 3 miljoen euro, miskien nea werom krije. Lees verder: De miljoenen fleane oer tafel …. nei Iislân!.

De begrotingsbehandeling: wat er vooraf ging

Woensdag 12 november stond in de Provinciale Staten de begroting op de agenda. Normaal is het voor de fracties in de Staten al veel werk, maar dit keer was de informatie die we nodig hadden om tot een goed oordeel te komen ook nog incompleet. En hoe! In april werden ons zo’n 13 nieuwe notities beloofd voor oktober. We wachten nog steeds op een aantal. En de belangrijkste daarvan is wel de ‘duurzaamheidsvisie’. Maar ook de ‘Agenda Economie’ en de nota ‘Internationale contacten’ zijn nog steeds niet beschikbaar. En juist op deze onderwerpen willen wij het college beoordelen. Op ‘groen’, op ‘sociaal’ en op ‘wereldburgerschap’. Want dit is precies wat de collegepartijen de Friezen hebben beloofd, een groen, sociaal Fryslân met wereldburgers. Dus we waren wat in verwarring: hoe kunnen we – zonder die informatie – de begroting beoordelen?

En de verwarring sloeg om in verbijstering toen op de avond voor de behandeling van de begroting het college nog met een brief kwam waarin medegedeeld werd dat de Falcongelden (het geld dat het college via een soort hypotheekconstructie bij de Fortisbank beleend op de NUON aandelen) niet meer als dekkingsmiddel gebruikt werden. En dat betekende dat er 9,9 miljoen euro minder te besteden was. Interessant is, dat de PvdA vanaf het begin de Falconconstructie eigenlijk niet heeft gewild, maar door de coalitiepolitiek er toentertijd tóch voor gekozen heeft. Dat het college nu op het allerlaatste moment toch kiest voor het niet gebruiken van het Falcongeld geeft te denken. En toen moest de Statenvergadering dus nog beginnen……..

Lees verder over de ingediende moties, de coalitie versus de oppositie en waarom GrienLinks tegen de begroting heeft gestemd: De begrotingsbehandeling: wat er vooraf ging.

Vragen en persberichten:

Een persbericht over de houding van het CDA tov het Waddenfonds: CDA laat groene masker vallen.

En een aantal vragen over de proefvelden bij Marrum en Dokkum met genetisch gemodificeerde aardappelen: Fryslân moat gentechfrij bliuwe.

Vooruitblik:

Noodopvang: In de statenvergadering van september heeft GrienLinks een initiatiefvoorstel ingediend voor een gift voor de noodopvang van asielzoekers. De PvdA wilde liever een antwoord van GS afwachten op de subsidie voor het monitorcentrum van vluchtelingenwerk. Dat antwoord was positief. Dus wilden we het op de agenda van de Statenvergadering in december laten behandelen. Helaas blijkt dat in het presidium (eigenlijk een agendacommissie) bezwaar is gemaakt tegen het op de agenda zetten van dit initiatiefvoorstel. Irona moet nu met de woordvoerders om de tafel voor een oplossing. Wij houden gewoon vol, hoor, maar simpel is anders.

Bouwurk (het nieuwe oude provinciehuis): aanstaande woensdag 19 november staat de (ver)nieuwbouw van het provinciehuis op de agenda. Tijdens een informatieronde afgelopen woensdag bleek dat het provinciehuis 18,4 miljoen duurder gaat worden. (oorspronkelijke budget in 2001: 61,4 miljoen, ‘en geen cent meer’ (CDA-fractievoorzitter))

Irona Groeneveld: “Zijn er ook alternatieven doorgerekend?” “Nee”, was het antwoord. GrienLinks is vanaf het begin tegen de (ver)nieuwbouw geweest. Het had ook simpeler, beter en goedkoper gekund. Wie aanwezig wil zijn: publiek is welkom. De vergadering begint om 18.00 uur.

Cultuurnota: Op 26 november komt de cultuurnota aan de orde in de commissie. De inspraak is op woensdag 19 november van 16.30-17.30 uur. Wie wil lezen en/of inspreken: 19 novimber 2008 Harksit Kultuerfisy Finsters Iepen! Ook wij zijn geïnteresseerd in je mening! Bel 058 2925805 of mail: grienlinks@sis.fryslan.nl.

Nieuws van het bestuur:

Ondersteuning besturen

Veel afdelingsbesturen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, vond het landelijk bureau. Zij hebben het mogelijk gemaakt om op provinciaal niveau iemand aan te stellen (voor 4 uur per week) om de GroenLinks besturen bij te staan met raad en daad.

In Fryslân heeft Kiki Schrier aangegeven dit graag te willen doen. Zij is al secretaris van het bestuur, dus zij is jullie wel bekend en goed op de hoogte van ons netwerk. Maar er zijn misschien ook andere GrienLinksers met deze mogelijkheden. We gaan op de ALV uitgebreid in op dit thema, maar denk er alvast over na.

Algemene ledenvergadering 9 december in Drachten

Op 9 december staat de ledenvergadering van provinciaal GrienLinks gepland. Dit keer in de Brede school in de Drait in Drachten. Het onderwerp is: toekomstgerichte afdelingen en ondersteuning voor de besturen. Met andere woorden: hoe gaat het met het voorbereiden op de verkiezingen, hoe is de stand van zaken bij de afdelingen? Uitnodiging via Griene Linkse met het volledige adres en agenda volgt.

Stem natuur in het waterschapsbestuur!

Van 13 tot en met 25 november 2008 zijn er verkiezingen voor de waterschappen. Vanaf deze verkiezingen doen ook politieke partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. GroenLinks heeft besloten niet zelf mee te doen, maar de krachten te bundelen met andere organisaties die de natuur een goed hart toedragen en steunt daarom de organisatie Water Natuurlijk.

GroenLinks roept u op, op een kandidaat van Water Natuurlijk te stemmen.

De kandidaten van Water Natuurlijk zijn te vinden via deze link: Water Natuurlijk Fryslân .

Nieuws van de afdelingen:

GroenLinks Heerenveen organiseerde bijeenkomst over ‘Water natuurlijk’

Donderdagavond 6 november organiseerde GroenLinks Heerenveen een bijeenkomst over de waterschapsverkiezingen met Roel de Jong, lijsttrekker van “Water Natuurlijk Fryslȃn”, uit Oranjewoud. Je kunt het verslag hier lezen: Waterschapsverkiezingen: natuurlijker waterbeheer.

GroenLinksers in de Zuidwesthoek druk bezig met de herindeling

In de Zuidwesthoek heeft GroenLinks vier afdelingen met een raadslid. Drie ‘echte’ (Nijefurd, Bolsward en Sneek) en een samen met D66 en SP (Wûnseradiel). De raadsleden hebben een paar maal overleg gehad over een standpunt over de herindeling, samen met de provinciale fractie. Op 16 december wordt door de raden een beslissing genomen over het herindelingsontwerp. In het voortraject én daarna vinden de GroenLinksers het volgende belangrijk:

“Drie dingen:

  • de bevolking moet een wezenlijke inbreng hebben bij de besluitvorming
  • herindeling betekent ook herinrichting (bijvoorbeeld: we willen de sociale dienst terug)
  • behoud identiteit en kleinschaligheid (zeggenschap van dorpen over eigen omgeving)

Linksom of rechtsom, het gaat om het creëren van een overzichtelijk leefgebied voor de mensen in de gemeente.”

Meer te vinden op onze website: Herindeling Friesland.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.