Nieuwsbrief nr. 48 GRIENLINKS statenfractie December 2008

Inhoud:

Nieuws van de fractie

Beste nieuwsbrieflezer,

Prettige Kerst en een fijn Nieuw Jaar!

Het jaar 2008 hebben we afgesloten met een statenvergadering met een zeer enerverend slot. Het resultaat wat betreft o.a. armoedebeleid en noodopvang kun je hieronder lezen. Wij zijn blij ons in te kunnen zetten voor het groene en linkse in Fryslân. Hoewel niet altijd zichtbaar in de media, zijn we in de Statenpolitiek zeker wel altijd aanwezig én zitten we er boven op. U bent van harte welkom uw mening te geven of een keer aanwezig te zijn in het nieuwe jaar.

Vriendelijke groet,
Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Irona Groeneveld: voor onderzoek alternatieven nieuwe provinciehuis

In 2002 is de meerderheid van de Staten (zonder GrienLinks) akkoord gegaan met de (ver)nieuwbouw van het provinciehuis. Weliswaar vonden de GrienLinks statenleden dat de historische Statenzaal in het centrum van Leeuwarden behouden moest blijven, maar het nog maar 20 jaar oude nieuwe gedeelte van het provinciehuis hoefde van de GrienLinksers niet gesloopt te worden. Ook de verdeling van de ambtenaren over drie verschillende panden vond de GrienLinks-fractie geen punt. De meerderheid van de Staten wilde echter alle ambtenaren in één pand.

In 2005 zette dezelfde meerderheid flink het mes in het begrote bedrag voor de vernieuwbouw. Het CDA diende een amendement in (gesteund door PvdA en VVD) en beperkte daarmee het bedrag tot 61,4 miljoen (‘en geen cent meer’, aldus fractievoorzitter Ad van der Ham).

Het veeleisende ontwerp van het nieuwe provinciehuis (want oud met nieuw in de binnenstad) gecombineerd met het begrote bedrag maakte dat het moeilijk werd om aannemers te vinden om het project uit te voeren. Bij een tweede aanbesteding in begin 2008 werd uiteindelijk maar door één aannemerscombinatie ingeschreven. In november 2008 werd duidelijk dat (aldus GS) door kostenstijgingen en inflatie de aanneemsom met 18,4 miljoen moest worden verhoogd naar 79,8 miljoen.

Irona Groeneveld: “Wij vonden in 2002 al dat er overhaast werd gekozen. Dat vinden we nu ook. Er zijn nu wéér geen doorgerekende alternatieven en dus kunnen wij als Staten geen goede afweging maken wat de beste keus zou zijn. Wij dringen daarom aan op een half jaar uitstel, waarin onderzocht kan worden wat de alternatieven zijn. Want tenslotte hadden we die 18 miljoen, die we nu extra uit gaan geven, ook aan andere zaken kunnen uitgeven. PS nemen geen tijd om zich te bezinnen, wat wel zou moeten gezien de omvang van het bedrag en het feit dat het publiek geld is. GS dwingt PS een bepaalde kant op door de manier waarop ze het presenteren. Deze overschrijding komt door niet reëel begroten: het is een te groot project voor een te klein bedrag.”

Overigens verraste Van der Ham van het CDA de Staten met zijn uitleg over zijn opmerking ‘en geen cent meer’ in 2005. Volgens van der Ham had hij in eerste instantie inderdaad gezegd ‘“49,7 miljoen als taakstellend bedrag, en geen cent meer”, maar in tweede instantie ook: ‘en mocht het u onverhoopt niet lukken, kom dan gewoon terug. Dan kunnen we debatteren over de wijze waarop het kennelijk niet gelukt is. …En dat betekent niet een debat met vooringenomen stellingen, want dan hoef je dit soort dingen helemaal niet uit te spreken”.
De GrienLinks fractie stemde tegen het voorstel voor verhoging van de bouwsom voor het nieuwe provinciehuis.

Definitieve milieuvergunning voor de REC in Harlingen

Irona Groeneveld aan het actievoeren tegen de REC

Op 12 december hield Omrin een aandeelhoudersvergadering. GrienLinks fractievoorzitter Irona Groeneveld ging actievoeren bij de poort om de aandeelhouders te vragen het besluit over de afvalverbrander in Harlingen te heroverwegen. Het mocht niet baten. Op 16 december 2008 hebben GS de definitieve milieuvergunning voor de REC afgegeven.

Deze wordt vanaf 19 december 2008 6 weken ter inzage gelegd. Mensen die bij de ontwerpmilieuvergunning zienswijzen hebben ingediend kunnen nu bezwaar maken tegen de vergunning bij GS. Uiteindelijk kunnen deze bezwaarmakers beroep aantekenen bij de Raad van State. Ook kan er – zodra de milieuvergunning echt definitief is vastgesteld – bezwaar worden gemaakt tegen de bouwvergunning. Die wordt door de gemeente verstrekt.

Het is duidelijk, we zijn intussen op een juridisch niveau beland, waar wij als politieke partij niets meer in te brengen hebben. Maar we vinden het nog steeds geen goed plan, een afvalverbrander aan de rand van de Waddenzee.

Retze van der Honing: aandacht voor armoedebestrijding in de jeugdzorg

Op de statenvergadering van 17 december stond ook het beleidskader jeugdzorg voor de komende vier jaar op de agenda. Retze van der Honing wil dat er in het beleidskader aandacht komt voor de armoedebestrijding. Retze van der Honing: “Armoede heeft invloed op de persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk participatie door kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat armoedesituaties in de jeugdzorg worden onderkend en dat hulp wordt geboden bij het vinden van (gemeentelijke) ondersteunende voorzieningen of andere beschikbare oplossingen.” De andere partijen snapten niet een-twee-drie waar het om ging. Na een aantal keren uitleg te hebben gegeven over de invloed van armoede op de levensomstandigheden van kinderen zei Retze van der Honing op een interruptie van het CDA: “Dus is het hartstikke belangrijk dat dat op tijd onderkend wordt en er iets aan gebeurd. Ik ga ervan uit dat het CDA dit ook wel wil….”. De PvdA en CDA wilden de motie aanvankelijk niet ondertekenen zoals hij voorlag, de SP wel. Na nog een keer uitleg van Retze en een paar kleine aanpassingen nam gedeputeerde Schokker (van het CDA) de motie over. Ook het CDA wilde de motie nu steunen. Hierdoor werd de motie alsnog aangenomen. Opvallend was dat het CDA en gedeputeerde Schokker bereid waren om een scherpere tekst te aanvaarden dan de PvdA. In de motie werd uiteindelijk vastgelegd dat de provincie in het kader van de jeugdzorg op een actieve wijze de armoede wil bestrijden. Dat ging de PvdA te ver.

Zout onder de Waddenzee winnen?

De drie collegepartijen in Provinciale Staten – CDA, PvdA en ChristenUnie – zijn bij het tot stand komen van het college van GS overeen gekomen, dat de mogelijkheid van zoutwinning onder de Waddenzee onderzocht moest worden. Dit ter vervanging van zoutwinning onder het vaste land, omdat die te veel schade aan landbouw, wegen en waterwerken met zich meebrengt. Op 18 december 2008 heeft het college het gevraagde advies van onderzoekbureau TNO verspreid. TNO concludeert – op basis van literatuuronderzoek – dat rendabele zoutwinning onder de Waddenzee niet goed mogelijk is, als geen schade aan het Wad mag worden aangebracht. Toch biedt TNO nog een kleine opening voor Frisia Zout BV: dit bedrijf kan nog proberen zelf aan te tonen, dat rendabele technieken en locaties onder het Wad mogelijk zijn voor zoutwinning. Gedeputeerde Staten van Fryslân gaan daar in mee: “Vanuit dat perspectief gaan wij dan ook door op de ingeslagen weg en zullen wij met Frisia Zout in gesprek gaan over de conclusies van TNO en de mogelijkheden die er zijn om zoutwinning onder de Waddenzee toch te realiseren.”

Het toeval wil, dat de onafhankelijke bodemdalingsdeskundige ir. Adriaan Houtenbos (vroeger werkzaam voor de NAM) op dezelfde dag een rapport van 30 pagina’s – met grondige berekeningen – verspreidde, waarin hij concludeert dat de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) de afgelopen jaren de bodemdalingsverwachtingen in noordwestelijk Fryslân te veel baseerde op theoretische aannames. Er is volgens hem onvoldoende rekening gehouden met feitelijke bodemdaling, meetbaar door middel van peilmerken. Hij adviseert bovendien om bodemdalingsmetingen niet meer te baseren op (vrijwel uitsluitend) informatie van het betreffende (delfstofwinnende) bedrijf, maar daar een geheel onafhankelijk instituut voor op te richten, dan wel dit ‘monitoren’ onder te brengen bij een bestaande, onafhankelijke organisatie.

GrienLinks heeft al eerder het standpunt ingenomen, dat vanwege de grotere schade dan verwacht de zoutwinning in Noordwest-Fryslân zo snel mogelijk moet worden stopgezet en dat daar géén zoutwinning onder de Waddenzee voor in de plaats moet komen. De beide rapporten bevestigen GrienLinks alleen maar in deze mening.

Cultuurbeleid: brûsplakken, culturele hoofdstad en regiokernen

Bij het woord ‘cultuur’ hebben mensen verschillende associaties. De een denkt aan klompen, de ander aan couscous. Weer een ander herinnert zich onmiddellijk het prachtige museum waar hij pas is geweest. Of een theatervoorstelling. Maar weinig mensen denken aan de bibliotheek, de drumband of de schildercursus waar zij naar toe gaan. Maar ook dat, misschien wel juist dat, is cultuur. De gemeente is verantwoordelijk voor alle cultuur ‘dicht bij huis’, de basisvoorzieningen, zoals bibliotheek etc. De provincie wil nu gaan investeren in het overstijgende aanbod, met als bedoeling dat er meer mensen cultuur kunnen beleven en doen op een redelijke afstand van hun huis (20-30 km). In de notitie: “Finsters iepen!” staan de ideeën daarvoor. (zie punt 11B LINK)

Retze van der Honing tijdens de statenvergadering op 17 december over deze notitie: “Goede nota. Vooral het idee van de brûsplakken spreekt ons erg aan. Er worden ideeën verzameld, energie gebundeld, prachtig. De bezuiniging van 500.000 euro voor volgend jaar zien we nog niet onderbouwd. Waar komt dat geld dan vandaan? Het idee van Fryslân als culturele hoofdstad van Europa in 2018 vinden we boeiend. Maar: als we dit écht willen, gaat dat veel geld en energie kosten. En daar wordt niks over gezegd. Want als we dat er niet voor over hebben, kunnen we beter meteen nee zeggen tegen dit idee.”

Ook stemde hij voor een FNP-motie om de vier regiokernen (Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden) uit te breiden met Franeker en Dokkum.

En zo ging de discussie over cultuur eigenlijk helemaal niet over cultuur, maar over hoeveel geld we over hebben voor cultuur. Maar het uiteindelijke resultaat – is de bedoeling – is dat er meer theatervoorstellingen zijn, meer mensen naar festivals gaan, meer kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur en het voor meer mensen mogelijk wordt om hun creativiteit te ontwikkelen.

PvdA stemt tegen voorstel GrienLinks voor geld voor noodopvang

In september diende de GrienLinks statenfractie een voorstel in voor het jaar 2008 40.000 euro over te maken naar de stichting Respons voor noodhulp. Dit geld is bedoeld voor bed, bad en brood voor mensen die legaal in Nederland zijn, maar geen recht hebben op voorzieningen (en ook niet mogen werken). Deze mensen hebben geen onderdak omdat het Rijk nog steeds niet (ondanks beloften voor een sluitende aanpak) opvang regelt voor deze groep. De PvdA wilde ‘nog niet’ voor het voorstel stemmen, dus hebben we het voorstel aangehouden. In december hebben we het opnieuw ingediend.

Tot onze grote verbazing kwam de PvdA met een compleet nieuw voorstel in de vorm van een amendement. Zij willen dat Leeuwarden in 2009 eerst met de andere gemeenten een fonds oprichten. En als dat gelukt is, zou de provincie 40.000 euro aan Leeuwarden betalen voor het fonds. Op zich niet erg, als het een voorstel was geweest aanvullend op ons voorstel. Zelfs prima. Maar dat was niet zo. Met het amendement vervingen ze ons voorstel. En daarmee was geld voor 2008 van de baan én in 2009 afhankelijk gemaakt van overleg tussen de gemeenten. Dus wél erg.

Na eerst diep ademgehaald te hebben, hebben we besloten dat het ons om het geld ging voor de asielzoekers. En een compromisvoorstel gedaan aan de PvdA. Met hun 12 zetels in de Staten zouden zij de doorslag geven op dit punt, want het CDA en de VVD hadden al aangegeven tégen ons voorstel te zijn.

Normaal gesproken, als een partij een voorstel indient, wordt er overlegd over de tekst, gewijzigd, compromissen gesloten, aangevuld en vervolgens samen ingediend. Hier heeft de PvdA niet voor gekozen, ondanks herhaalde aanboden van onze kant. Zij kwamen gewoon met een ander voorstel en waren niet bereid om erover te praten. De andere partijen in de Staten waren hier zó boos over, dat ze het amendement als ‘ontoelaatbaar’ verklaarden. In het reglement van orde staat dat een amendement niet het oorspronkelijke voorstel mag tegenspreken.

De PvdA stemde vervolgens ‘met bloedend hart’ tegen het oorspronkelijke voorstel van GrienLinks. Want ze hadden het goed voor met de ex-asielzoekers. Eigenlijk begrijpen we nu nóg niet waarom ze dan tegen ons voorstel stemden. Want de woordvoerder van de PvdA, Pieter Jonker, heeft niet gezegd wat er tegen het voorstel van GrienLinks is.

Resultaat van het hele verhaal is wel dat er nu géén geld is voor de noodhulp van Respons. Onze inzet én ons aanbod aan de PvdA om hen tegemoet te komen (ondanks hun wijze van handelen) heeft niet mogen baten.
De PvdA-fractievoorzitter meldde er ‘in de kerstvakantie’ over na te gaan denken.
Ook wij gaan in de kerstvakantie nadenken, want dit gaat wél te ver. Democratie is geen spelletje. En het mag zeker niet over de ruggen van mensen gaan die al in een schrijnende situatie zitten.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.