Spoeddebat gevraagd over verkoop NUON

nuon.jpg De statenfracties van GrienLinks, FNP en SP van de Friese Staten hebben vandaag een verzoekschrift voor het houden van een spoeddebat bij de voorzitter van de Staten ingediend. Onderwerp is de verkoop van de aandelen die de provincie Fryslân heeft in NUON. Tekst van het verzoek
laatste-nieuws.pngSpoedvergadering Prov.Staten:
Woensdag 4 Februari om 10.00 uur.
Provinciehuis

‘Spoeddebat’ gevraagd van Provinciale Staten
GrienLinks, FNP, en SP: “Verkoop NUON niet!”

Leeuwarden, 30 januari, 2009 – De statenfracties van GrienLinks, FNP en SP willen een spoeddebat over de mogelijke verkoop van de NUON-aandelen van de provincie Fryslân. De fracties vinden dat de provincie zich tegen de verkoop moet uitspreken in het overleg tussen de aandeelhouders. Ook moeten de gedeputeerden tegen de verkoop stemmen, zodra de NUON-aandeelhouders er een besluit over nemen, zeggen de drie fracties.

Sinds het principebesluit tot verkoop van de NUON-aandelen – in december 2000 – zijn de externe omstandigheden erg veranderd. Deze veranderingen zijn zodanig dat een nieuw debat in Provinciale Staten over de uitgangspunten en voorwaarden noodzakelijk is, volgens de aanvragers van het spoeddebat.

Fractievoorzitter Irona Groeneveld van GrienLinks: “De maatschappelijke discussie over de energiemarkt is in volle gang. Het college moet met een heldere en actuele opdracht van Provinciale Staten aan het werk kunnen. Daarom willen we dat het besluit van december 2000 opnieuw bekeken wordt. “
Een ‘spoeddebat’ kan aangevraagd worden door minimaal een vijfde van de 43 statenleden, dus door minimaal negen statenleden.

‘Spoeddebat’ frege fan Provinsjale Steaten GrienLinks, FNP en SP: “NUON net ferkeapje!”

Ljouwert, 30 jannewaris – De steatefraksjes fan GrienLinks, FNP en SP wolle in ‘spoeddebat’ oer de mooglike ferkeap fan NUON-oandielen fan de provinsje Fryslân. Dizze fraksjes fine dat de provinsje har tsjin de ferkeap útsprekke moat yn it oerlis tusken de oandielhâlders oer de ferkeap. Ek moatte de deputearren tsjin de ferkeap stimme, sadree’t de NUON-oandielhâlders dêr in beslút oer nimme, sizze de trije fraksjes.

Sûnt it prinsipebeslút ta ferkeap fan de Nuon-oandielen – yn desimber 2000 – binne de eksterne omstannichheden bot feroare. Dizze feroaringen binne sadanich dat in nij debat yn PS oer de útgongspunten en betingsten needsaaklik is, neffens de oanfregers.

Fraksjefoarsitter Irona Groeneveld fan GrienLinks: “De maatskiplike diskusje oer de enerzjymerk is yn folle gong. It kolleezje moat mei in heldere en aktuele opdracht fan Provinsjale Steaten oan it wurk kinne. Dêrom wolle we dat it beslút fan desimber 2000 op’e nij hifke wurdt.”

In ‘spoeddebat’ kin oanfrege wurde troch minimaal ienfiifde fan de 43 steateleden, dus troch minimaal njoggen steateleden.