Nieuwsbrief Nummer 49 statenfractie GrienLinks Fryslân Maart 2009

Inhoud:

Nieuws van de fractie

Beste nieuwsbrieflezer,

We genieten van de lente, wij hopen jullie ook!

Er zijn inmiddels twee statenvergaderingen geweest in het nieuwe jaar: plus een spoeddebat over de NUON aandelen (door ons aangevraagd). En daarnaast waren er ontelbare andere bijeenkomsten en acties. We zullen over een paar opvallende zaken hieronder berichten.

We zijn ook nog steeds blij met de groeiende praktische ondersteuning die we ontvangen van mensen. Het sprankelt daardoor binnen GrienLinks. Aarzel niet, laat ook je mening horen! Ondersteuning is op alle manieren mogelijk. Zie hieronder voor bijvoorbeeld de ACTIELIJST.

Vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)

Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Centrale As: forse financiële staart van 50 miljoen euro

Met het aanleggen en voltooien van de Centrale As – een grotendeels nieuwe, vierbaansweg tussen Dokkum en de Wâldwei bij Nijega – is dat project nog niet af. Daar komt het ombouwen van bestaande wegen door de bebouwde kommen van Burgum, Garyp, Feanwâlden, Damwâld, Hurdegaryp en de Trynwâlden nog bij. Volgens ambtenaren van het Projectbureau Centrale As is daar ongeveer vijftig miljoen euro extra mee gemoeid – als dat ombouwen geschiedt zoals deze ambtenaren in gedachten hebben.

Dit kreeg GrienLinks te horen tijdens een werkbezoek op 30 januari aan het Projectbureau Centrale As, voorafgegaan door een fietstochtje van Burgum naar Feanwâldsterwâl en terug, het centrale gebied waar het tracé doorheen getekend is.

Die 50 miljoen is nog niet gedekt. Dan moeten de drie eventuele ‘financiers’ – Provinciale Staten van Fryslân en de gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel – het eerst eens worden over de aanpassingen als zodanig én over wie wat betaalt. Dat kan dus nog jaaaaren duren!

Intussen is de inspraaktermijn over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Centrale As afgelopen. Die leverde 115 reacties op. Enkele van die reacties werden door de “insprekers” bewust naar buiten gebracht. Zoals van Dorpsbelang Sumar, dat zich zorgen maakt over de toekomst van de (bereikbaarheid van) de sportvelden ten zuiden van Sumar. En Dorpsbelang Garyp, dat een commissie verlangt met een onafhankelijke voorzitter die kijkt naar, inderdaad, de inrichting van de huidige ‘rondweg’ van Garyp. Dorpsbelang De Tike vraagt om een tunnel onder de Centrale As door naar buurdorp Nijega, ten behoeve van verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de inwoners van beide dorpen.

Medio dit jaar moeten de inspraakreacties hebben geleid tot een al dan niet aangepast ontwerp-inpassingsplan, waarna weer zes weken inspraaktermijn volgen. Eind dit jaar willen Gedeputeerde Staten het inpassingsplan door Provinciale Staten laten vaststellen. In 2011 zou de eerste schop de grond in moeten gaan.

Lees meer over de bespreking in de Tweede Kamer van de Centrale As waar een motie van GroenLinks over het ‘groene alternatief’ het niet heeft gehaald: Bedrijventerrein Quatrebas nog onzeker.

Verkoop aandelen NUON – spoeddebat PS 4 februari

GrienLinks beraamt zich op een list om verkoop van NUON aan het Zweedse Vattenfall te kunnen keren. Maar gelet op het spoeddebat van 4 februari lijkt het er op, dat de meeste statenleden nog steeds eurotekens in hun ogen hebben. In een tijd van “economische crisis” lastig om tegen op te boksen. Ook in een tijd van economische voorspoed trouwens, want “it mear is noait fol”, zegt een Fries gezegde. Dus wie nog slimme (geweldloze!) ideetjes heeft om te zorgen dat de verkoop niet doorgaat, is van harte welkom.

Intussen heeft GrienLinks wel een ‘plan B’ bedacht, voor als de verkoop van NUON toch doorgaat: met de opbrengst beginnen we een nieuw provinciaal energiebedrijf, dat zich volledig stort in puur duurzame energie. Kijk verder: Uitkomst spoeddebat Nuon aandelen.

Actie GrienLinks tegen JSF

Irona Groeneveld heeft samen met Johan Harms (raadslid Menaldumadeel) en Gerben Hoogterp (raadslid PALGroenLinks) een artikel geschreven over het aanschaffen van de JSF. Ook voerden verschillende GL’ ers samen actie op maandag 9 februari 2009 bij het bezoek van de vaste Kamercommissie aan Marssum. Lees hier het artikel: Grienlinks: JSF slechte keus.

Milieuplan provincie moet snel klaar

Wettelijke termijnen leiden er toe, dat de provincie Fryslân eind 2009 een nieuw milieubeleidsplan moet vaststellen. Over de inhoud wordt momenteel met allerlei belangstellenden gepraat. Daartoe zijn al drie ‘startbijeenkomsten’ gehouden, elke keer overdag; de eerste in Oranjewoud, de tweede in Heerenveen. De derde was op 26 maart in de Statenzaal in het Provinsjehûs, met, voor en door enkele tientallen ambtenaren (van de meer dan 800).

Gedeputeerde Staten hebben het goede voor met het milieu en de duurzaamheid, maar de praktijk is toch weerbarstig, gelet op plannen voor bijvoorbeeld de Centrale As dwars door het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden; een volgens GrienLinks onnodig ruime opzet van de Haak om Leeuwarden of een geheel overbodige Noordwesttangent rond de Vliegbasis tussen Stiens en Marssum. Met de aanleg van die laatste weg zit het de tegenstanders overigens een beetje mee: er is een half jaar vertraging als gevolg van hogere kosten dan geraamd én omdat de grond zouter bleek dan was verwacht. Die grond moet nu als “afval” worden verwerkt, zo lijkt het.

Misschien iets voor Frisia Zout? Wordt vervolgd.

Wat vinden jullie van de duurzaamheidsvisie van Fryslân?

Het meest “groene” college van GS van Fryslân ooit, zo ziet het huidige Friese college van GS zichzelf graag. Niettemin heeft het twee jaar gekost om een duurzaamheidsnota te produceren. Op zich een nota met mooie voornemens. Zoals zorgen dat 40.000 voertuigen (min of meer) duurzaam gaan rijden (op aardgas, biogas, stroom), dat 40.000 woningen aanzienlijk minder energie gaan verbruiken, dat er een duurzaamheidscentrum komt op de Afsluitdijk en nog veel meer moois. Grote vraag is wel hoe dit alles tot stand moet komen.

Wie geeft ons inhoudelijk en strategisch goede tips? Wij, de GrienLinks-statenfractie, wil graag van jullie, lezers, weten wat jullie vinden van de duurzaamheidsnota van de provincie Fryslân. Reacties zijn van harte welkom! Hier de nota: Fryslân Duurzaam.

Herindeling besproken in de Staten

Nu de herindeling in de Zuidwesthoek van Fryslân in het vergevorderd stadium is, komt GS met een notitie over herindeling. In die notitie staat welke rol en welke visie de provincie heeft. Irona Groeneveld: “Wij zijn niet blij met de notitie, hij is te vaag. Het college heeft de plicht te controleren of het criterium ‘draagvlak’ goed vormgegeven is. Met andere woorden: zijn overal de burgers er bij betrokken? Het Rijk neemt ‘van onderen op’ zeer serieus. Wij ook. Het college gaat er vanuit dat de herindeling in de Zuidwesthoek de indeling van Fryslân en de grootte van de andere gemeenten zal bepalen. Wij vinden dat “van onderop” ook betekent dat er gelijkheid bestaat tussen de gemeenten. En ten slotte; niet herindeling is het doel, maar bestuurskracht.” Lees hier de notitie en de hele inbreng van GrienLinks tijdens het debat. Notitie GS: Herindeling “Taakbewust toekomstbestendig”.

Onderwijs belangrijk punt voor GrienLinks

Retze van der Honing benadrukte bij de behandeling van het punt “intensivering Boppeslach” (extra geld voor zwakke scholen) in de PS van 18 maart 2009 dat goed onderwijs erg belangrijk is. “ Door goed onderwijs kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige vrije mensen, die uitgedaagd worden op kennis en van dubbeltjes kwartjes willen worden.” Hij kreeg ook een motie aangenomen dat gemeenten eerder geïnformeerd moeten worden bij het project Boppeslach. Nu zijn gemeenten soms niet eens op de hoogte van het feit dat een school geld extra krijgt van de provincie om een verbeterslag te maken. Retze: “Een gemeente doet al het omliggende beleid rond zo’n school: sociaal beleid, jeugdzorg, armoedebeleid, ruimtelijke ordening, leefbaarheid buurten. Ook in de nota zelf staat het: ‘een school kan niet zonder bondgenoten’!” De motie werd overgenomen door GS na instemming van alle partijen. Steun aan zwakke scholen (Boppeslach).

Schriftelijke vragen en persberichten:

Geef je hier op voor de actielijst!

Onze ondersteuning groeit, een flink aantal mensen leest met ons mee op hun favoriete onderwerpen. Ook schrijven we meer persberichten en artikelen, die ook steeds vaker geplaatst worden. Ideeën daarvoor kun je gewoon naar ons mailen.

Maar we willen NOG zichtbaarder worden! En hiervoor hebben we gewoon een paar enthousiaste mensen nodig die ergens bordjes vast willen houden met een tekst of een spandoek met GROENLINKS erop. Het blijkt elke keer erg moeilijk om mensen te vinden die ergens willen gaan staan. Dat is jammer, want het is een leuke en gezonde bezigheid!

Lijkt het je leuk om zo nu en dan gebeld te worden met de vraag of je meegaat, geef je dan op voor de actielijst: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.