Nieuwsbrief Nummer 50 statenfractie GrienLinks Fryslân April 2009

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

In de aprilvergadering van de Staten werd de duurzaamheidsnota besproken. Fryslân heeft de ambitie de duurzaamste provincie van het land te worden. Dat vinden wij een goed idee.

Maar dan moet er wél echt naar gehandeld worden, want om dat te bereiken moet er nog wel iets gebeuren. Lees hieronder meer…

Verder is de ‘kadernota’ gepresenteerd. Deze wordt in juni door de Staten vastgesteld. Daarin wordt het beleid voor 2010 voorgesteld. In november wordt dat dan definitief in de begroting (verdeling van het geld) vastgesteld. Wie wil meedenken over hoe wij als GrienLinksers de beslissingen van de provincie zo groen en links mogelijk kunnen krijgen, bel of mail vooral naar ons!

Vriendelijke groet,
Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Groeneveld put hoop uit milieudiscussie in de Staten

GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld zag het scherp en putte er hoop uit: in Provinciale Staten van 22 april 2009 stonden VVD en CDA geïsoleerd ten opzichte van de rest van de Staten, in het urenlange debat over de nota ‘Fryslân duurzaam’ (en een staartje over de kaders voor het nieuwe milieubeleid). De kersverse gedeputeerde Hans Konst (PvdA) werd overstelpt met moties en amendementen, zowel van PvdA als van andere partijen. Bij de meeste was sprake van gezamenlijk indienen door allerlei combinaties van fracties. Alleen het CDA had zich de moeite van coalitievorming met andere fracties bespaard. Met als resultaat: een volledig isolement aan de “rechter zijde” (zowel politiek als letterlijk, ten opzichte van de statenvoorzitter).

De Staten debatteerden over 3 ambitieniveaus ten aanzien van het milieubeleid: 1. alleen op de winkel passen, 2. milieuverbetering vooral te zoeken in technologie en innovatie of 3. naast 1 en 2 ook te streven naar gedrags- en mentaliteitsverandering ten gunste van het milieu en het klimaat. De VVD stemde voor scenario 1, het CDA voor scenario 2 en alle andere fracties, inclusief GrienLinks, stemden voor scenario 3.

Belangrijk aandachtspunt voor GrienLinks zal de komende tijd zijn om te ijveren voor minder afval, dus in de eerste plaats “preventie” (hoe voorkom je dat er afval ontstaat?); in de tweede plaats met nadruk op hergebruik van afval (bijvoorbeeld via kringloopwinkels en door ‘oud’ plastic te gebruiken voor het produceren van ‘nieuw’ plastic) en pas in de laatste plaats door afval te verbranden. Op dit beleidsonderdeel heeft GrienLinks onder andere de PvdA en de SP en haar zijde. De Provincie is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving van afvalbedrijven. De afdeling Milieu kan daarbij zowel beleidsmatige als juridische adviezen geven voor afvalpreventie, inzameling, hergebruik en nuttige toepassing, verbranden, storten en ook voor de nazorgactiviteiten voor gesloten stortplaatsen.

GrienLinks biedt college proefrit in hybride auto aan

Woensdag 22 april is in de Staten de duurzaamheidsnota behandeld. Irona Groeneveld citeerde tijdens de vergadering uit een interview in het Friesch Dagblad met Piet Adema uit 2007 (Piet Adema schudt op zijn boot alles van zich af) dat, ‘als hij gedeputeerde zou worden, hij als eerste een hybride (elektrisch/benzine) auto met een pompeblêd achterop zou aanschaffen’. Piet Adema is al twee jaar gedeputeerde en die hybride auto (of zelfs een op aardgas) moet nu nog steeds komen….

In de duurzaamheidsnota staat dat het college ‘indien mogelijk’ aardgasauto’s zal aanschaffen.
De GrienLinks statenleden vonden dit absoluut onvoldoende. Ze dienden samen met de VVD (!) een motie in om dat ‘indien mogelijk’ om te zetten in ‘zeker’. En om het college te motiveren NU een beslissing te nemen over milieuvriendelijke auto’s, bood Irona Groeneveld het college (plus chauffeurs, inkopers, statenleden, ambtenaren) de mogelijkheid een proefrit te maken in een hybride auto. Op 13 mei (de volgende statenvergadering) staat er de hele dag een hybride auto voor de deur van het provinciehuis. Komt dat zien! Kijk voor de foto en de volledige inbreng van Irona tijdens het debat: ‘Een auto voor de gedeputeerde.’

Fair Trade belangrijk punt, maar…..

Er zijn twee plannen om van Fryslân een Fair Trade provincie te maken. Er is een meerderheid in de Staten om van Fryslân een Fair Trade provincie te maken, en tóch ligt het ingewikkelder. Provinciale Staten hebben de Gedeputeerde wel opdracht gegeven (via een motie van GrienLinks) om te onderzoeken hoe de provincie een Fair Trade organisatie kan worden. Maar de Staten willen op dit moment (nog) geen geld uittrekken voor het project om alle gemeenten van Fryslân Fair Trade-gemeenten te laten worden. Het idee is dat Fryslân dan écht de eerste echte Fair Trade provincie is van Nederland. Lees meer: ‘Fair Trade provincie Fryslân.’

Lokale duurzaamheidsmeter nu ook voor de provincie

Grote Babylonische spraakverwarring ontstaat er elke keer in de Staten als er over duurzaamheidsmeters wordt gesproken. Maar liefst drie verschillende monitoren werden genoemd op woensdag 22 april, tijdens de behandeling van de duurzaamheidsnota. In het stuk zelf wordt een CO2-monitor genoemd, die straks in alle gemeenten wordt toegepast. Goed idee, vond Irona Groeneveld: “Maar dat is niet genoeg, alleen de CO2 meten. Wij zien daarnaast ook graag de deelname van de provincie aan de ‘Lokale duurzaamheidsmeter’, die meet op alle van toepassing zijnde beleidsterreinen, van sociaal via ecologisch naar economisch. Die duurzaamheidsmeter wordt op dit moment ontwikkeld voor de provincies en is al tien jaar zeer succesvol in gebruik voor gemeenten. Op een website worden alle resultaten naast elkaar gezet en daardoor kan iedereen zien wie wat doet. En kun je elkaar opzoeken om van elkaar te leren. Dubbel resultaat!”

Albert Oostland (ChristenUnie) vond dat het IPO een benchmark voor duurzaamheid moest ontwikkelen.

Tenslotte is de motie van GrienLinks aangenomen om als provincie mee te doen met de ‘Lokale duurzaamheidsmeter voor provincies’. Zie voor meer informatie over de lokale duurzaamheidsmeter voor gemeenten: www.duurzaamheidsmeter.nl

Ook leuk om in je eigen gemeente aan de orde te stellen. Want iedere burger kan de gemeente vragen de vragenlijsten in te vullen en mee te gaan doen! Je kunt op de website zien welke gemeenten er al meedoen.

Kijk voor de aangenomen motie: ‘Lokale duurzaamheidsmeter nu ook voor de provincie.’

GrienLinks stemt tegen project in New York

Op de agenda van de statenvergadering op 22 april stond een voorstel voor een Friese bijdrage aan een festival in New York vanwege het 400 jarig bestaan van New York. Doel is om de banden aan te halen en netwerken uit te breiden. GrienLinks heeft tegen dit voorstel gestemd. Irona Groeneveld:”Wij worden hier als fractie een beetje iebel van. We gaan niet zomaar 337.000 euro voor een soort van handelsdelegatie uitgeven. We hebben hier in Fryslân zelf (op sociaal en duurzaam gebied) genoeg te doen.” Lees meer: ‘Grienlinks stemt tegen project in New York.’

Werkbezoek GrienLinks aan LTO-Fryslân

Op uitnodiging van LTO-Fryslân was een deel van de GrienLinks-fractie (door ziekte en werk was ruim de helft verhinderd) op vrijdag 27 maart op de namiddag op bezoek bij het Friese afdelingsbestuur van LTO-Noord, de organisatie van agrariërs in Nederland. Bijna het voltallige Friese LTO-bestuur was aanwezig op de boerderij van één van die bestuurders, Anne Schelhaas uit Blesdijke, in de Lindevallei (“achter” Wolvega). Behalve door de beide fractiemedewerkers was GrienLinks ook vertegenwoordigd door raadslid Gertrud van Leeuwen van Weststellingwerf. Lees meer: ‘Werkbezoek Grienlinks aan LTO-Fryslân.’

Steun gevraagd bij landbouwnotitie

De ‘startnotitie landbouw’ hebben we deze week vers van de pers binnen gekregen. Zie voor een link naar de notitie: ‘Fractie vraagt hulp bij landbouwnotitie.’ Deze notitie wordt op 10 juni in de commissie LLW besproken en op 24 juni in PS vastgesteld.

We vragen jullie om steun bij de bespreking van deze notitie. Het blijkt steeds weer dat boeren op het snijvlak zitten (vaak een knellend snijvlak) van maatschappelijke problemen. Denk maar aan de dalende bodem, het stijgende water, de vogelstand, de grondwatervervuiling, de melkprijs, gentechnologie, megastallen, het landschapsbeheer… Boeren en GrienLinksers lijken vaak op tegengestelde standpunten te staan, maar als er doorgedacht wordt, hebben we natuurlijk een groot gemeenschappelijk belang. Namelijk een gezonde landbouw, een mooi Fryslân en het voortbestaan van het boerenbedrijf. Dus daar willen we wel heel graag jullie mening over weten. Wij zijn bereikbaar op: grienlinks@sis.fryslan.nl en 058 2925805. Laat gewoon iets van je horen, misschien kunnen we een afspraak maken?

Interpellatie ammoniak – Natura 2000

Een kleine maand later kwam min of meer toevallig het Natura 2000-beleid in Provinciale Staten ter sprake, als gevolg van een “interpellatie” door de CDA-fractie. Op 22 april vroeg deze fractie om ondersteuning van PS en GS, om samen bij de minister van Landbouw – CDA’er Gerda Verburg – te pleiten voor desnoods een noodwet, om de gevolgen van Natura 2000 voor agrarische en recreatieve bedrijven zodanig te verzachten, dat deze bedrijven kunnen blijven uitbreiden. GrienLinks was de enige fractie die de motie van de CDA-fractie níet steunde, omdat we als GrienLinks de indruk hebben, dat met “maatwerk” de pijnpunten uit dit “dossier” op te lossen zijn. Het gaat, voor zover bekend, in Fryslân om 28 agrarische bedrijven die misschien de dupe worden van Natura 2000-gebieden, vooral in het zuidoosten van Fryslân. Maar ja, je afval dumpen op het erf van je buren, dat doe je niet. Zo horen veehouderijbedrijven hun ammoniak niet uit te stoten “op het erf” van nabij liggende natuurterreinen. Gedeputeerde Staten proberen onder andere met terugdringing van de ammoniakuitstoot per bedrijf dit probleem aan te pakken. Voor 1 september moet er voor de twintig Natura 2000-gebieden in Fryslân een beheersplan liggen, in overleg met de omwonenden (inclusief boeren). “We dogge ús bêst dy datum te heljen, mar oft it slagget, wit ik net”, erkende gedeputeerde Hans Konst (PvdA).

Vragen GrienLinks over LED-lampen officieel nog onbeantwoord!

Op 30 maart heeft GrienLinks-statenlid Retze van der Honing tien schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de vermeende slechte kwaliteit van de LED-lampen, die met subsidie van de provincie via de Poiesz-winkels in Fryslân worden verkocht voor € 9,99 per stuk. (De ‘Ik stap oer’-actie). Aanleiding voor de vragen was een artikel in de LC van 28 maart. GS hebben officieel nog steeds (23 april 2009) niet geantwoord, maar op 2 april, dus enkele dagen na de publicatie en de vragen, kwamen GS al met een persbericht, dat er niks mis is met de LED-lampen. Daarom is het vreemd dat de vragen van GrienLinks nog steeds onbeantwoord zijn. Het persbericht van Gedeputeerde Staten vind je in de volgende link:

‘Friese LED-lampen toch energiezuinig.’ – De vragen van Retze van der Honing kun je vinden via: ‘“Ik stap oer” is een stroomverspiller.’

Earth day – dei fan de ierde – op 22 april appelactie PAL/GroenLinks

Met het uitdelen van biologische appels startte vandaag – op ‘Earthday’ – de GroenLinks-campagne voor de Europese verkiezingen. In de ochtendspits verzamelden zich om 7.15 uur voor het NS-station een kleine enthousiaste groep PAL GroenLinksers (met ondersteuning van Gerrit van der Meer van de GrienLinks statenfractie) met 5 kratten appelen die om 8.00 uur allemaal uitgedeeld waren. Kijk voor foto’s en het verslag: ‘Pak aan: een biologische appel.’

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering op dinsdag 26 mei 2009

Op 26 mei 2009 staat ’s avonds de ALV van provinciaal GrienLinks gepland. Nu met als thema: de gemeentelijke raadsverkiezingen. U bent van harte uitgenodigd. We zeggen het maar een keertje deftig: de wortels van de democratie liggen in dit soort bijeenkomsten! Laten we er een sprankelend geheel van maken, van dit democratische gebeuren.

Uitnodiging met plaats, tijd en informatie volgt in de Griene Linkse die in de tweede week van mei per post wordt toegezonden.

Geef je hier op voor de actielijst!

Onze ondersteuning groeit, een flink aantal mensen leest met ons mee op hun favoriete onderwerpen. Ook schrijven we meer persberichten en artikelen, die ook steeds vaker geplaatst worden. Ideeën daarvoor kun je gewoon naar ons mailen.

Maar we willen NOG zichtbaarder worden! En hiervoor hebben we gewoon een paar enthousiaste mensen nodig die ergens bordjes vast willen houden met een tekst of een spandoek met GROENLINKS erop. Het blijkt elke keer erg moeilijk om mensen te vinden die ergens willen gaan staan. Dat is jammer, want het is een leuke en gezonde bezigheid!

Lijkt het je leuk om zo nu en dan gebeld te worden met de vraag of je meegaat, geef je dan op voor de actielijst: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.