GL stemt in met besluit over herindelingscriteria, maar…

gemeente.png…neemt afstand van notitie”Taakbewust toekomstbestendig”, die gaat over bestuurskracht bij gemeenten en herindeling in Fryslân.

Woensdag 13 mei 2009 hebben Provinciale Staten gesproken over de notitie “Taakbewust toekomstbestendig”, die gaat over bestuurskracht bij gemeenten en herindeling in Fryslân.

Het rare is echter, dat de notitie niet door de Staten vastgesteld kon worden. Er werd in het besluit dat bij het Statenstuk zat, namelijk niets over de notitie gezegd. Alsof hij niet bestaat. En dat, terwijl Gedeputeerde Galema de notitie wel als uitgangspunt neemt voor de gesprekken die hij gaat voeren met gemeenten.

In maart hebben diverse fracties, waaronder GrienLinks, al flinke kritiek geuit op de notitie. Er staan tegenstrijdigheden in over van onder op herindelen en ingrijpen door de provincie. Bovendien staat er volgens ons een beschrijving van waar het heen moet met Fryslân, waar we het niet mee eens zijn. Het College heeft daarop nog een aanvullende notitie geschreven, een begeleidende brief en een leeswijzer. Al met al zitten we met 4 documenten, wat de boel er niet helderder op maakt.

In de Statenvergadering van 13 mei heeft GrienLinks dan ook geprobeerd om hoofdstuk 8 en 10 van de notitie – waar de knelpunten zitten – uit de notitie te krijgen. Jammer genoeg was daar geen draagvlak voor. Vervolgens hebben we de FNP gesteund, die de notitie in wilde trekken. Ook daar was geen draagvlak voor. Daarom heeft GrienLinks met kracht afstand genomen van de notitie van GS.

En verder hebben we ingestemd met de volgende punten die in het besluit werden
genoemd:

* Het college overlegt nader met gemeenten over bestuurskracht en hoe Fryslân er uit
kan komen te zien.
* het nieuwe BZK toetsingskader dat op 3 april 2009 in de Tweede Kamer is
vastgesteld, wordt leidend
* GS komen na de zomer met een nieuw stuk – ter vervanging van “Taakbewust
toekomstbestendig” – waarover PS discussieert
* samenwerking en herindeling zijn beide een middel om bestuurskracht te versterken
* het faciliterende budget, dat PS ter beschikking stelt ter ondersteuning van
gemeenten, staat ook open voor samenwerkingsplannen

Over de herindeling in de Zuidwesthoek heeft GrienLinks nog geen uitspraken gedaan.
Dat komt in juni aan de orde.

Het ging in deze vergadering over de criteria voor herindeling. Wel heeft GrienLinks benadrukt dat lokaal draagvlak en regionale inpassing belangrijk zijn. Daarom heeft GrienLinks een amendement gesteund van de FNP, die het criterium draagvlak zwaarder wil laten wegen dan andere criteria. Dat amendement heeft het niet gehaald.