Wandelen en fietsen langs tracé van de Haak

Op 20 juni wil de Stichting Behoud Open Middelzeegebied, waar Kees Iepema (oud raadslid Menaldumadeel GrienLinks) voorzitter van is, politici en andere burgers, langs het tracé laten fietsen en of wandelen. Om nog eens met eigen ogen te kunnen zien wat de desastreuze gevolgen van de aanleg van de Haak voor het landschap zullen zijn.
Tussen 13.00 en 17.00 uur zullen er bij Jonker Sikke in Jellum en bij Ny Bosmazathe bij Boksum fiets- en wandelroutes te krijgen zijn. Waar het voorgenomen tracé gekruist wordt, wordt uitleg gegeven.

Zijn er GrienLinksers die mee willen helpen? Graag, want er zijn nog mensen nodig!
Reacties graag naar mail: K.R.Iepema

BEZWAAR MAKEN

Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen dit tracé van de Haak tot 24 juni 2009. Meer informatie:

Argumenten om bezwaar te maken tegen dit tracé van de Haak:

Dit tracé is volgens de laatste verkeer en bevolkinggegevens overbodig. Een tracé meer langs bestaande infrastructuur volstaat.
Dit tracé stimuleert automobiliteit, iets wat provincie en gemeentes uit oogpunt van duurzaamheid niet zouden moeten willen.
De aantasting van het open Middelzeegebied ten zuiden van Leeuwarden is dramatisch. Men wil nota bene een hoge brug over de Zwette. Hierdoor is het open karakter van dit gebied definitief verpest. Op kilometers afstand zal de stilte in het gebied voorgoed verdwenen zijn. Met alle vorige inspraakreacties van burgers en instanties over het verloren gaan van natuur, rust en ruimte is niets gedaan. De overheid volstaat in de reactienota met: “Voor kennisgeving aangenomen.”
Met dit tracé gaat 140 hectare landbouwgrond verloren.
Met dit tracé wordt 310 hectare weidevogelgebied verstoord. De compensatie is nog niet geregeld. Tijdens en na de uitvoering zal met de provincie bekeken worden hierin invulling kan worden gegeven.
Een vierbaans autoweg zal veel geluidoverlast geven in de omgeving.
De lichtvervuiling neemt toe. Alleen op “ecologisch gevoelige plekken” zal niet worden verlicht.