N381 toch door mooi landschap

381.png
De meerderheid van Provinciale Staten (25 voor, 16 tegen) heeft woensdagavond 24 juni ingestemd met het West 1-tracé voor het middendeel van de N381, Donkerbroek – Oosterwolde. Dat tracé gaat dwars door het mooie coulisselandschap ten westen van Donkerbroek en zal een deel van het beekdal ten noorden van de Tjonger ingrijpend aantasten.
GrienLinks heeft daarom samen met FNP, SP, drie PvdA-statenleden, één statenlid van de ChristenUnie en één CDA-statenlid tegen het West 1-tracé gestemd. GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld, FNP’er Marten van der Veen en SP’er Richard Klerks probeerden nog wel om overige fracties en het college van GS te overtuigen, dat West 1 de verkeerde keuze is, maar het mocht niet meer baten.

De zogenaamde toekomstbestendigheid gaf de doorslag. De collegefracties CDA en PvdA (althans in grote meerderheid) en de VVD vinden dat er een kans bestaat dat de N381 tussen Drachten en Drentse grens ooit een keer verdubbeld wordt tot een autoweg (2×2). In dat geval biedt het tracé door het buitengebied de meeste mogelijkheden, want overige tracés gaan zo dicht langs de Compagnonsvaart, dat die bij verdubbeling van de weg verlegd moet worden, dan wel dat er een aquaduct onder die vaart verdubbeld zou moeten worden (in het tracé OostAqua). Tegen beide aspecten heeft de PvdA-fractie bezwaren, zei statenlid Henni van Asten.
De VVD probeerde besluitvorming uitgesteld te krijgen, omdat b. en w. van Ooststellingwerf en het college van Gedeputeerde Staten (gedeputeerde Piet Adema in het bijzonder) een fors meningsverschil hebben gekregen over het voorkeurstracé als zodanig en over de onderlinge communicatie. VVD’er Otto van der Galiën vond dat beide colleges daar eigenlijk eerst uit moeten komen, voor Provinciale Staten een besluit nemen. Maar gedeputeerde Adema stelde dat wethouder Van Weperen van Ooststellingwerf niet meer voor de zomervakantie hierover wilde overleggen. En Adema vond dat het besluit niet langer uitgesteld mocht worden.
Over het veiliger maken van de N381 wordt al tien jaar gepraat, nadat Provinciale Staten in 1999 het toenmalige verkeers- en vervoerplan van Fryslân hadden vastgesteld. Daarmee werd besloten dat de N381 een ‘stroomweg’ moet worden met een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. GrienLinks heeft zich steeds tegen dit plan verzet, met de leus: “80 is prachtig op de N381. Honderd? Ben je bedonderd!”
Het is nu eventueel aan de betrokkenen om tegen het tracébesluit te procederen. De verwachting is dat het ‘Realisatiebesluit’ in het najaar van 2009 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Daarin zitten de al eerder vastgestelde tracé’s voor het noordelijk en het zuidelijk deel van de N381 (Drachten-Drentse grens bij Appelscha) al vervat. Dan moet ook het krediet beschikbaar komen. De totale kosten werden in 2008 nog geraamd op 114 miljoen euro, maar de kans lijkt groot dat het totale tracé duurder uitpakt, omdat er hier en daar nog aanpassingen in het ontwerp verwacht worden.