Nieuwsbrief Nummer 52 statenfractie GrienLinks Fryslân September 2009

Inhoud:

Berichten van het bestuur

Beste nieuwsbrieflezer,

En het was een hete zomer. Voor ons gevoel dan. Want normaal is het erg rustig in het reces in de politiek, dit jaar ging het in juli gewoon door. Zie vooral het stukje over de REC….

Maar in augustus werden we ook verrast door de berichtgeving over ‘New York’. Tot onze grote verbazing sprong de landelijke pers (van ANP tot de Telegraaf) op het bericht in de Leeuwarder Courant dat GrienLinks niet meewilde naar de viering New York 400 jaar. De naweeën zijn nog steeds voelbaar. Meer hierover verderop in de nieuwsbrief.

En in deze nieuwsbrief meer over de eerste statenvergadering in september.

Als u ook iets vindt: we zijn erg benieuwd, laat het ons vooral horen. Tenslotte zitten we voor u in de Staten. Zie ook onze website: www.grienlinks.nl.

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (Statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

GroenLinksers bij de manifestatie tegen de REC 5 september 2009 in Harlingen.

V.l.n.r. Bas Gerdingh (raadslid Bolsward) Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden), Oene Hofman (bestuur GL Harlingen)

Meerderheid staten kritisch over Adema, maar moties van wantrouwen en afkeuring halen het niet

In de staten van woensdag 16 september werd op het eind van de vergadering de interpellatie van SP, GL en FNP behandeld over de ‘informatievoorziening REC’. Als in politiek land partijen de informatievoorziening door een bestuurder ter discussie stellen, gaan alle alarmbellen rinkelen. Volksvertegenwoordigers niet op tijd, niet volledig of niet juist van informatie voorzien is een doodzonde. Maar gedeputeerde Adema kwam ermee weg. Hij zei sorry. Meer hierover: Rec-Omring interpellatie.

Burgerinitiatief REC ingediend

Op woensdag 16 september bood de Stichting afvaloven nee ruim 13.000 (!) handtekeningen aan de voorzitter van de Staten, de CdK Jorritsma, aan. De handtekeningen ondersteunen het burgerinitiatief van de stichting. Zij vragen om een nut en noodzaak discussie in de Staten over de afvaloven in Harlingen. De volgende Statenvergadering wordt er besproken of en wanneer het verzoek van de stichting op de agenda van de Staten wordt gezet.

Irona Groeneveld: “Doordat de REC een bedrijf is van 30 gemeenten in Fryslân heb je een probleem, blijkt nu. De vermenging van een bedrijf bezitten (de B&W’s zijn aandeelhouder) en het volk vertegenwoordigen (de raad) als gemeente heeft gemaakt dat veel gemeenten in een spagaat terecht zijn gekomen.” Meer hierover: ‘Burgerinitiatief REC-Omrin ingediend’

GrienLinks niet naar New York 400 jaar

Tot onze grote verbazing sprong de hele landelijke pers (van het ANP tot de Telegraaf) in augustus op het bericht in de LC dat Irona niet meeging naar de viering van New York 400 jaar. Lees hier bijvoorbeeld het bericht in de telegraaf (met meer dan 300 reacties!) ‘New York-trip Friese statenleden onzinnig’. Dat bericht klopte in zoverre dat we inderdaad vonden dat de fractievoorzitters van de Staten daar niks te zoeken hadden, die zijn ergens anders voor gekozen. Dat de gedeputeerde wel ging als vertegenwoordiger van Fryslân vonden we echter prima. Ook kostte het tripje geen honderdduizenden euro’s…. Maar het geld dat hieraan besteed werd, daar wisten we in april ook al een andere – betere – bestemming voor.

Lees ook Irona’s weblog: ‘Niet naar New York – blijkbaar erg bijzonder’.

‘‘Tracé Haak bij Leeuwarden heroverwegen’’

De ‘Haak van Leeuwarden’ heeft een ontwerptracé dat dwars door zeldzaam goed weidevogelland loopt. Provinciale Staten hebben er woensdag 16 september 2009 niettemin opnieuw mee ingestemd. Dit ondanks verzet van de statenfractie van GrienLinks. Irona Groeneveld had zich daarbij laten inspireren door maar liefst drie nieuwe feiten:

  1. Een uitspraak van de Raad van State van 17 juni 2009, dat voor de uitbreiding van Goutum concrete compensatie nodig is voor het teloorgaan van weidevogelland aldaar; dit speelt dus ook bij het tracé voor ‘De Haak’.
  2. De naar beneden bijgestelde prognoses aangaande de bevolkingsgroei en daarmee ook van de groei van het autoverkeer.
  3. Het weer ter discussie stellen van het ontwerptracé door de ontwerper zelf, Rijkswaterstaat: de wijze waarop de Overijsselsestraatweg (A32) en de Wâldwei (N31) in het ontwerp op elkaar aansluiten, is wellicht niet veilig genoeg. Hiernaar wordt momenteel (september/oktober 2009) onderzoek gedaan.

Lees verder: ‘Tracé Haak bij Leeuwarden heroverwegen’

Retze van der Honing: “Slûs fan Starum net te djoer meitsje!”

Yn de drokste seizoentiid – de trije wiken fan de noardlike boufakfakânsje – wachtsje boatsjefarders dy’t troch de slûs fan Starum wolle, soms mear as fjouwer oeren, ear’t se fan de Iselmar ôf Fryslân yn farre kinne, of oarsom, de Iselmar op kinne. Dat der dêrom sawol foar de skutkapasiteit as foar de feiligens útwreiding fan de slûs nedich is, dat ûnderskriuwt GrienLinks-steatelid Retze van der Honing, sei er 16 septimber yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten. Mar meitsje de oplossing net te djoer, wie koart sein syn pleit. Hy brocht dêrom in moasje yn, dat der in “taakstellend” budzjet fan heechút 20 miljoen euro komme moast en in tariedingskredyt fan sân ton. In stik leger as yn it foarstel fan it kolleezje fan Deputearre Steaten, mei 29,4 miljoen euro (ynklusyf bourinte) foar it útwreidzjen en 750.000 euro foar de tarieding. Lees meer: ‘Retze van der Honing: “Slûs fan Starum net te djoer meitsje!”’.

Windenergie: economische activiteit?

Wie zegt dat Friezen nuchtere mensen zijn, moet in deze provincie voor de aardigheid eens een debat bijwonen tussen voor- en tegenstanders van windenergie. Alle retorische debatteertrucs worden uit de kast gehaald om de politiek te overtuigen. Dat geldt in onze oren vooral voor de tegenstanders van windenergie, maar die zullen wellicht van voorstanders hetzelfde zeggen.

Toch ziet de GrienLinks-statenfractie het niet zitten om de hele provincie maar vol te zetten met grote windturbines. Toenmalig statenlid Theo van de Bles pleitte al voor ‘clustering’ op en bij bedrijventerreinen en langs spoor- en snelwegen en het opruimen van solitaire (alleenstaande) turbines. Irona Groeneveld heeft dit standpunt in de commissie Lân, Loft en Wetter herhaald, met de toevoeging: “Misschien moeten we windturbines als economische activiteit aanduiden?” Ze pleitte voor een onderzoek hiernaar. Lees verder hierover: ‘Windenergie: economische activiteit?’.

EN WAT VINDT U? Bel 058 2925805 of mail naar grienlinks@sis.fryslan.nl

GroenLinks in Noord-Nederland verdiept zich in duurzame energie

Gert-Jan Swaving is programmamanager (duurzame) energie bij de provincie Groningen. Hij vertelde vrijdagmiddag 11 september een groepje GroenLinksers uit Noord-Nederland over zijn werk, in het kantoor van GroenLinks in Groningen-stad aan de Coehoornsingel. Dat werk is vooral een kwestie van veel lobbyen voor duurzame(re) energie, zo bleek uit zijn gloedvolle betoog. Dat gaat niet altijd even makkelijk, erkende Swaving. Een paar keer deed hij zelfs de uitspraak: “Als je zulke vrienden hebt, dan heb je geen vijanden nodig!” Zonder namen te noemen. Meer: ‘Grienlinks in Noord-Nederland verdiept zich in duurzame energie’.

Geef je hier op voor de actielijst!

We zijn blij met onze ondersteuning, een flink aantal mensen leest met ons mee op hun favoriete onderwerpen. Ook schrijven we meer persberichten en artikelen, die ook steeds vaker geplaatst worden. Ideeën daarvoor kun je gewoon naar ons mailen.

Maar we willen NOG zichtbaarder worden! En hiervoor hebben we gewoon een paar enthousiaste mensen nodig die ergens bordjes vast willen houden met een tekst of een spandoek met GROENLINKS erop. Het blijkt elke keer erg moeilijk om mensen te vinden die ergens willen gaan staan. Dat is jammer, want het is een leuke en gezonde bezigheid!

Lijkt het je leuk om zo nu en dan gebeld te worden met de vraag of je meegaat, geef je dan op voor de actielijst: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

17 oktober: dag voor Friese afdelingen voorbereiding verkiezingen

Op zaterdag 17 oktober organiseert het provinciaal bestuur een dag voor alle Friese afdelingen over de gemeenteraadsverkiezingen.

Er komen mensen van het landelijk bureau met informatie en een van de landelijke webmasters komt mee om alle vragen van de lokale/regionale webmasters te beantwoorden.

Daarnaast willen we met de lokale webmasters de aanvraag voor ons provinciale webplan afmaken.

Er komt nog meer informatie, maar rooster jezelf vast vrij om inspiratie op te komen doen en jullie goede plannen te delen met de rest van GrienLinks.

Partijraad op 27 september 2009 in Utrecht

Belangrijkste agendapunt:
– Hoe verder met de Partijraad van GroenLinks ?

Zie hier voor de partijraadsleden: Vertegenwoordigers in de partijraad.

En meer over de partijraad: De partijraad.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.