GrienLinks: ‘Provincie moet sturing geven aan proces gemeentelijke herindeling’

PERSBERICHT

gemeente.pngKiezen of Knoeien?

Leeuwarden – De Statenfractie van GrienLinks vindt dat de provincie een actieve rol moet spelen in het gemeentelijke herindelingsproces in Fryslan. De fractie komt tot die conclusie mede naar aanleiding van het fusieonderzoek tussen de gemeenten Heerenveen en Smallingerland. In de media werd gesproken over een ‘bestuurlijke meesterzet’. GrienLinks deelt die kwalificatie niet.
Volgens GrienLinks is eerder sprake van een wanhoopsoffensief, behalve als het de bedoeling van de gemeenten is geweest om de herindelingsdiscussie op de agenda te krijgen. ‘Dan kunnen we ze feliciteren: Dat is ze meesterlijk goed gelukt’. GrienLinks lanceerde eerder dit jaar het concept ‘Grenzeloos herindelen’. Deze aanpak voorziet erin dat op basis van de inhoud nieuwe gemeenten worden gevormd, zonder acht te slaan op de huidige gemeentegrenzen.

De herindeling beperkt zich tot nu toe veel te veel tot het louter samenvoegen van bestaande gemeenten. Dat kan volgens GrienLinks leiden tot defensieve en ondemocratische keuzes, die niets van doen hebben met het creëren van duurzame en toekomstgerichte gemeentes. Het herindelingsproces moet volgens de fractie gevoerd
worden vanuit de noodzaak om o.a. de verrommeling van het landschap tegen te gaan, het in stand houden en efficiënt spreiden van voorzieningen, het creëren van duurzame economische kansen en bovenal het versterken van natuur en milieu. Vanuit dat vertrekpunt is het volgens de fractie ook mogelijk de burgers intensief bij de
afwegingen te betrekken en de discussie van onderop te voeren. Dat betekent dus niet dat de provincie zich afzijdig moet houden. Integendeel: de provincie moet actief sturing geven aan dit proces. Alleen dan kan de democratische legitimatie en de optimale betrokkenheid van de burgers gewaarborgd worden, zegt GrienLinks. De fractie heeft via schriftelijke vragen het college opgeroepen nu het voortouw te nemen.

GrienLinks is bang dat de gemeentelijke herindeling als gevolg van bestuurlijke machteloosheid nog verder in het moeras zakt en ontaardt in een spelletje bestuurlijke schaak. Daarom wil de fractie snel orde op zaken te stellen. GrienLinks wil een helder en inzichtelijk proces, waarbinnen de inbreng en de betrokkenheid van de bevolking een prominente plaats krijgen. Het adagium ‘van onderop’ is door de provincie uitgelegd als ‘niet mee bemoeien’. Door deze houding ontbreken nu de voorwaarden die nodig zijn voor een democratische aanpak van de herindeling. Actief sturing geven betekent volgens GrienLinks niet dat de inhoud wordt gedicteerd, maar wel dat de provincie als procesregisseur optreedt en niet langer als toeschouwer.
Dit schept voorwaarden die nodig zijn voor democratische en inhoudelijk gedragen keuzes, vindt de fractie.

Schriftelijke vragen hierover: