Prov.Staten begroting 2010: GL stemt niet.

begroting
GrienLinks heeft zich in de statenvergadering van 4 november onthouden van stemming over de begroting 2010. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Maar we hebben daar een aantal redenen voor.

* Er is blijvend geloof in grote, infrastructurele projecten, die vormen de kern van de begroting
* De gedeputeerde heeft ons met zijn beantwoording van diverse vragen niet het vertrouwen gegeven dat dat Provinciale Staten de baas blijft bij die grote projecten (bij het RSP mocht Provinciale Staten ook alleen maar ja zeggen, omdat anders de deal met het rijk niet door zou gaan)
* De grote discussies, die invloed hebben op het meerjarenperspectief, moeten nog komen: de takendiscussie, de discussie over de opcenten, en de RSP-discussie. Er is nu geen deugdelijk meerjarenperspectief
Dat alles maakt de begroting te onzeker en daar kunnen wij geen politieke steun aan verlenen. Misschien komt dat nog, wanneer uit de grote discussies blijkt dat er een goed meerjarenperspectief ontstaat. Dus dan is het logisch je van stemming te onthouden.

Sjoerd Galema zei na afloop dat als alle fracties zich van stemming zouden onthouden, er met ingang van 1 januari ook geen geld voor PS was geweest. Maar dat is natuurlijk onzin: als die situatie dreigt, heeft Sjoerd een probleem en wordt er net zolang overlegd tot er wel gestemd kan worden. Want op 15 november moet er een begroting bij Binnenlandse Zaken liggen.

Inbreng GrienLinks in het debat-eerste termijn.
Input begroting 2010 PS 4 november 2009

Voorzitter,

Ik wil beginnen met twee dingen die me zijn opgevallen in de bijdragen van de diverse partijen. Allereerst valt het me op dat de moties en amendementen het College wel heel erg sturen. En ik vraag me af welke conclusie je daaraan kunt verbinden…..
Ten tweede valt het me op dat een flink aantal partijen aangeeft dat het College aangenomen moties niet of niet snel genoeg, uitvoert. Nou voorzitter, ik heb er ook één. Ten aanzien van Sportstad Heerenveen hebben de staten in een motie aangegeven kaders te willen stellen voordat het College gesprekken gaat voeren over nieuwe projecten. Maar, wat zien we straks bij Fryslân Opkreazje? Concrete projecten en concrete bedragen. Wij hebben er al schriftelijke vragen over gesteld. Maar ook deze motie wordt niet uitgevoerd. Een slechte zaak.

Voorzitter,
Bij de behandeling van de kaderbrief in juni dit jaar waren we al niet blij. We gaven toen aan dat belangrijke ontwikkelingen als de takendiscussie en het RSP vooruit geschoven werden en dat dit geen stabiele begroting oplevert.
We hebben toen aangegeven hoe het anders kan, hoe duurzame keuzes kunnen worden gemaakt. WE hebben aangegeven het PMjP volledig uit te willen voeren, en fietsbeleid, een duurzaamheidsimpuls, dat soort dingen. Maar daar was geen draagvlak voor.
In de begroting zijn de hoofdlijnen van juni uitgewerkt. Wij zijn nog steeds niet blij.

We hebben eerst twee praktische zaken:
We sluiten aan bij de partijen die vragen om een evaluatie van Boppeslach. We vragen u in die evaluatie ook de uitvoering van de motie van GrienLinks mee te nemen, waarin gevraagd is om samen met gemeenten en scholen te kijken naar de voortzetting van Boppeslach. Hoe is het met dat overleg?
Daarnaast hebben wij zorgen over Jeugdzorg. Er is op landelijk niveau een evaluatie gepresenteerd waarin harde noten worden gekraakt. En de oppositie van de Tweede Kamer vraagt om een parlementair onderzoek naar jeugdzorg. De Gedeputeerde heeft de inspectie ingeschakeld op een kwestie. Wij zouden graag op korte termijn met de Gedeputeerde om de tafel om te praten over de doelstelling en de organisatie van de jeugdzorg in Fryslân.

Voorzitter, en dan nu twee hoofdlijnen die voor ons belangrijk zijn:

1.Duurzaam denken is vooral doen
In de begroting komt ongeveer om de zin het woord duurzaam voor. Het lijkt er op dat het een branding is in onze marketingstrategie. Net zoals diverse telefonie-aanbieders nog steeds zeggen klantvriendelijk te zijn.
Maar, voorzitter: duurzaamheid is vooral doen. En wij zien op diverse beleidsterreinen vooral de planet-kant het onderspit delven, wanneer er minder geld te besteden is.
Dat zien we bij het Waterhuishoudingsplan, waar in de milieubeoordelingen staat dat er niet genoeg aan natuurmaatregelen wordt voorgesteld om de significante negatieve effecten op de friese bodem te keren.
Dat zien we bij het al minimaal drie keer (vanaf 2007 door Anita Andriesen) beloofde duurzame bedrijfsvoeringplan, want dat is er nog steeds niet. Ja, er komt een notitie duurzame inkoop, maar, voorzitter, het mag toch duidelijk zijn dat duurzame bedrijfsvoeren veel meer omvat dan alleen duurzame inkoop.
We zien het bij het oude Provinciaal MilieuPlan, want dat is maar ‘minimaal’ uitgevoerd, en bij het nieuwe PMP, want daar is geen geld voor opgenomen in de begroting. De startnotitie landbouw gaf ook geen blijk van besef dat het roer drastisch ommoet als we duurzaam met onze provincie om willen gaan. Landbouw is een kernpunt in bijna alle discussies, en het willen behouden van de landbouw zoals die nu gangbaar is, is een van de grootste obstakels om een echt duurzaam Fryslan voor elkaar te krijgen.
College, wij trekken de conclusie dat duurzaam denken en doen nog niet gemeengoed is in de organisatie. In feite is dat in de notitie Fryslan duurzaam ook al aangegeven. Wij vragen het college bij Trendbrekke nog voor het implementeren van Fryslan Marketing het duurzaam denken en handelen tussen de oren te planten. Hoe kun je anders Fryslân profileren als duurzame provincie? Krijgen wij daar een toezegging op?
2.groen herprioriteren
de ambities van de provincie zijn zo groot dat er een dekkingsprobleem ontstaat. Het college gaat krampachtig zoeken naar hoe met name de wegen toch kunnen worden aangelegd. Dat leidt tot een discussie over opcenten en een herprioriteering van programma 2. College, als je toch gaat herprioriteren, doe het dan meteen goed. We hebben een aantal kansen: we gaan herprioriteren in programma 2, er komt een takendiscussie.
Wij willen graag weten of het College van plan is in voorbereiding op de herprioriteringsdiscussie van programma 2 ook mee te nemen wat het oplevert wanneer we een aantal wegen niet aanleggen. Wij willen graag keuzes kunnen maken, dus College; gaat u die keuzemogelijkheden ook opnemen? Wij willen alternatieven.
Voorzitter,
Dan twee punten bij de Bestuursrapportage.
Voorzitter, het wil er bij ons niet in dat er eerst een onderschrijding is op een tender van het SIF (Sociaal Investerings Fonds) terwijl er tegelijk gemeld wordt dat er meer aanvragen zijn dan er gehonoreerd worden. En dan wordt die onderschrijding ook nog eens besteed aan Tryater. Hoe is dat mogelijk?
Dan het vermogensbeheer van de NUON; het is onbegrijpelijk dat dit 7 miljoen moet kosten. Het antwoord van het College dat er “abusievelijk geen rekening is gehouden met de kosten van het vermogensbeheer” is volstrekt ontoereikend. Graag een nadere uitleg.

Voorzitter, tot zover onze bijdrage voor de eerste termijn.