GrienLinks: “Wy wurde der ynrommele mei in nij iisstadion Thialf yn Sportstad Heerenveen!”

hveen “We wurde der ynrommele!” Dat is de eerste reactie van de beide GrienLinks-statenleden Retze van der Honing en Irona Groeneveld op de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) over de plannen voor een nieuw Thialf-ijsstadion in Heerenveen.

GrienLinks had hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarin herinnerden de statenleden het college aan een GrienLinks-motie van 13 mei 2009, waarin gevraagd werd om een “integrale notitie” over de sport- en andere nieuwbouwplannen in en bij Heerenveen. Die motie werd breed gesteund, met alleen de CDA-fractie tegen.
Maar het college gaat, deel uitmakend van de bestuurlijke ‘Regiegroep Heerenveen Stad van Sport’, intussen verder met de voorbereidingen voor de plannen. GS voelen zich hiertoe gemachtigd dankzij het ‘Convenant A7 2007-2013’. Daarin wordt over een nieuw ijsstadion echter niet gerept. “As it kolleezje hjirmei trochgiet, wurdt it foar Provinsjale Steaten aanst “slikke of stikke” en dat is yn striid mei ús moasje”, betoogt Van der Honing.
GrienLinks heeft ook inhoudelijk een groot voorbehoud ten aanzien van mogelijke nieuwbouwplannen van het ijsstadion. “Duorsumens is in wichtige doelstelling fan de provinsje en ek yn it A7-konvenant. In nij Thialf soe lykwols oan de autowei komme, sadat it net mear mei de trein te berikken is”, verwacht Van der Honing.
Maar het belangrijkste is, dat GrienLinks Thialf vooral beschouwt als zeer geschikt voor de ‘actieve breedtesport’, terwijl het nieuwe Thialf, zoals het er nu naar uitziet, vooral nodig is om wereldrecords mogelijk te maken. Van der Honing: “Dat is op himsels in prachtige doelstelling. It is lykwols de fraach oft de provinsje, dy’t folgjend jier mooglik foarse besunigings foar de kiezzen kriget, hjirfoar fiks ta de ponge moat. Ik hâld leaver genôch jild oer foar foarsjennings op it plattelân.”