Grootschalige landbouw in Fryslân

sfv_logo Opmerkingen Irona Groeneveld bij de nota Standpuntbepaling Grootschalige landbouw in Fryslân, tbv cie LLW 27/01/2010
De nota schaalvergroting gaat uit van het gegeven dat boeren een schaalsprong maken en bekijkt vervolgens hoe dat ingepast kan worden. De rest van de nota is een technische uitwerking van dat gegeven. Het is verleidelijk om op ieder aspect van deze nota in te gaan, daar krijgen we wel een avond mee vol.

Maar, voorzitter: dat leidt “mooi” af van de kernvraag waar het over moet gaan:

Wij vinden dat hier aan vooraf nog een andere afweging moet gaan: wat vindt de provincie van grootschalige/intensieve veehouderij?

weide-met-koeien


Wij vinden dat hier aan vooraf nog een andere afweging moet gaan: wat vindt de provincie van grootschalige/intensieve veehouderij? GS stelt: voor een vitale en duurzame landbouwfunctie in Fryslân moet de landbouw zich kunnen blijven ontwikkelen.
Daar zijn wij het mee eens. Maar het is niet gezegd dat die ontwikkeling automatisch een schaalsprong inhoudt.

Want er zijn namelijk ook een aantal andere ontwikkelingen gaande:
• Intensieve veehouderij is achterhaald. Vlees- en zuivelconsumptie staan ter discussie. De bijdrage ervan aan de klimaatverandering lijkt groter dan altijd aangenomen (50% ip 18%).
• Al in 2007 heeft CLM onderzoek een quick-review uitgebracht aan de hand van 9 rapporten en notities over megastallen. Daarin wordt geconcludeerd dat voor duurzaam boeren de megastal niet de aangewezen manier is.
• En daarvoor heeft in 2001 een denktank olv Wijffels een plan bedacht waarin het in 2010 uit zou zijn met de fabrieksmatige mens- en dieronwaardige vleesproductie. Toenmalig landbouwminister Brinkhorst was het met Wijffels eens.
• Een steeds groter deel van de Tweede Kamer vindt dat er een fundamentele herbezinning moet komen van de intensieve veehouderij.

Voorzitter, Fryslân wil de meest duurzame provincie van Nederland zijn. Een duurzame economie. Dat betekent ook een duurzame landbouw/veeteelt. Een veeteelt die scoort op de aspecten dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en landschap.

Wij willen dan ook een motie indienen die uitspreekt dat wij de ontwikkeling van intensieve veehouderij niet willen en dit ook opnemen in het Streekplan/structuurvisie.
Geen nieuwvestiging van intensieve veehouderij, herontwikkeling van een bestaand agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderijbedrijf uitsluiten en doorontwikkeling van een bestaande intensieve veehouderij op zijn huidige locatie aan voorwaarden verbinden.

In Noord-Holland hebben provinciale staten laten onderzoeken of dit kan in het kader van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Het blijkt te kunnen. Wij hebben het rapport van onderzoeksbureau BRO hier bij ons en willen het graag aan iedereen aanbieden.
Artikel LC over dit onderwerp

Scharrelaars rentmeesters-