Nieuwsbrief nummer 55 statenfractie Grienlinks Fryslân Januari 2010

Inhoud:

Berichten van het bestuur

Beste nieuwsbrieflezer,

De statenvergadering op 10 februari 2010 was er weer zo een. Zo een waar we met onze twee zeteltjes (van de 43) weer met beide benen op de grond werden gezet. Een vergadering die als vanouds werd bepaald door de drie partijen die in de coalitie zitten (CDA, PvdA en ChristenUnie). Drie maal maar liefst werden we verrast door een vooraf afgetikt amendement van deze partijen. En u mag éénmaal raden over welke onderwerpen die gingen…. Juist, de aanleg van wegen: de N381, de NW Tangent en de heroverwegingen op programma 2 Verkeer en Vervoer.

Wij hebben voor een principiële insteek gekozen, dat is so wie so een prettig uitgangspunt in de politiek, maar in dit geval ook de enige mogelijkheid. Iets ‘binnenhalen’ of een weg tegenhouden was niet aan de orde. Al proberen we het wel……..

Op dinsdagmorgen 9 februari 2010 voerden Johan Harms (raadslid Menameradiel ) en Irona Groeneveld samen actie tegen het besluit over de NWTangent. Hier meer over deze actie: Bliksemactie Noord-West Tangent moai net.

Opmerkingen van harte welkom naar grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

“Sinterklaas deelt 45 miljoen euro uit”

Dankzij vooral de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie wil de provincie Fryslân de komende jaren nóg meer asfalt aanleggen, dan zich de afgelopen jaren liet aanzien. Want met een boekhoudkundig trucje is ineens 45 miljoen euro extra beschikbaar gemaakt voor ‘verkeer en vervoer’. Daarvan 15 miljoen benut voor een vierstrooks N381 tussen Drachten en Donkerbroek, in plaats van een tweestrooks-weg. Wel geldt als voorwaarde, dat de betrokken gemeenten – vooral Opsterland en Ooststellingwerf – meebetalen aan de verdubbeling. Die was nu juist geschrapt, omdat de gemeenten niet (voldoende) wílden meebetalen. Maar dat kan misschien na de raadsverkiezingen van 3 maart weer veranderen.

Ook wordt een aquaduct in de Sylroede bij Lemmer (deels) betaald met 15 miljoen euro extra. Maar ook daar geldt, dat de gemeente (Lemsterland) moet meebetalen. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd, maar Lemsterland lijkt hiertoe wél bereid.

Tot slot steekt de provincie Fryslân 15 miljoen euro extra uit voor openbaar vervoer, maar nog zonder dat daar een concreet plan voor beschikbaar is. Conclusie van GrienLinks-statenlid Irona Groeneveld, in haar weblog: “Sinterklaas bezocht Provinciale Staten. Nee, we hebben de goedheiligman zelf niet gezien. Wel waarde zijn geest door de coalitie: die deelde 45 miljoen euro uit.” Lees verder: Sinterklaas in Provinciale Staten: 45 miljoen kado [weblog Irona Groeneveld].

N381

GrienLinks heeft zich de afgelopen jaren consequent verzet tegen een nieuw tracé voor de N381 tussen Drachten en Appelscha en uiteraard dus ook tegen een vierstrooks weg. Ook de Noordwesttangent is volgens GrienLinks een verkeerde keuze, want tast het open landschap van de vroegere Middelzee te veel aan. Voormalig GL-statenlid Oene Hofman pleitte steeds voor een tracé ten zuiden van de vliegbasis Leeuwarden en noordelijk van de Leeuwarder wijk Westeinde. De huidige GrienLinks-statenleden Irona Groeneveld en Retze van der Honing staan daar nog steeds pal achter. Zie ook: Opsterlanders over de N381:”Hoog op de lijst van nutteloze projecten”

Verkeersprognoses “Gelegenheidsargument” ?

Het pleidooi van Irona Groeneveld om de huidige plannen voor nieuwe wegen – N381, Centrale As, Haak om Leeuwarden en Noordwest-tangent – even stop te zetten en de nieuwe verkeersmodelberekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat af te wachten, deed gedeputeerde Piet Adema af als “gelegenheidsargumint”.

Maar Groeneveld kaatste die bal handig terug: “Alle wegenplannen zijn gebaseerd op prognoses over bevolkingsomvang en verkeersintensiteit. Als die prognoses wijzigen, lijkt het me logisch de plannen daar aan aan te passen!”

De gedeputeerde kon daar inhoudelijk weinig tegenin brengen, behalve dat ook verkeersveiligheid en leefbaarheid in dorpen van belang zijn. Dit laatste is natuurlijk door GrienLinks ook nooit ontkend.

Wat het vervolg betreft: de N381 wordt net als de Centrale As onderdeel van een Provinciaal Inpassings Plan (PIP), een soort provinciaal bestemmingsplan. De Noordwesttangent schijnt – ondanks de versoberingen aan het tracé – te passen in de bestemmingsplannen van de gemeenten Leeuwarderadeel en Menameradiel. En wat die 15 miljoen euro extra voor het openbaar vervoer betreft: die is in beginsel bestemd voor meer duurzaamheid in het Friese o.v. GrienLinks is benieuwd of dat ook écht gebeurt.

Noordwesttangent bijna 2x zo duur

Bij het maken van het plan voor de Noordwesttangent heeft de provincie Fryslân de ene blunder op de andere gestapeld. Zodoende bleek de weg geen 22, maar 40 miljoen euro te moeten kosten. Onder andere doordat de grond (voormalige Middelzee) een dusdanig hoog zoutgehalte heeft, dat deze na het weggraven als “vervuild” moet worden afgevoerd. Alsof voortijdig en ‘grondig’ bodemonderzoek dat niet had kunnen uitwijzen.

Ook bleken de technische ingrepen (de ‘kunstwerken’ zoals viaducten en rotondes) veel duurder dan aanvankelijk berekend. De derde grote blunder: er was vergeten om de prijsindexering (de geldontwaarding) mee te tellen.

En nu er voor een versoberd tracé wordt gekozen – bijvoorbeeld nergens meer ‘verdiept’, maar gelijk aan of zelfs iets boven het maaiveld, maar dankzij de 15 miljoen euro extra wel met een tunnel ter hoogte van de Langestraat – moet er natuurlijk ook een nieuw milieu-effectrapport worden gemaakt.

Of de weg dan nog aangelegd kan en mag worden? Dat zal de toekomst uitwijzen. Want de tegenstanders van de weg zullen ongetwijfeld uitkomen bij de Raad van State. En die heeft de provincie de laatste jaren al meermalen in het ongelijk gesteld als het gaat om natuurbelangen.

Motie aangenomen van GrienLinks over mobiliteitsbeleid

Een binnenstad, een nieuw provinciehuis, zo’n 700 ambtenaren, wat politici en een duurzaamheidsbeleid, maakt……. natuurlijk éérst een nieuw mobiliteitsbeleid en dan pas een parkeergarage. Want hoe minder ambtenaren er met de auto naar het werk komen, des te beter voor het milieu en de binnenstad. Toch? Gedeputeerde Schokker echter weigerde in de Statenvergadering van 10 februari 2010 haar eerder gedane toezegging, om eerst een mobiliteitsbeleid te maken en aan de hand daarvan het aantal benodigde parkeerplekken te bepalen, na te komen. Nu er alleen een voorstel was voor een parkeergarage en géén mobiliteitsbeleid, leek het gevecht in de Staten alleen nog te gaan over wie er op welke parkeerplek mag staan. Dat ging GL statenlid Retze van der Honing te ver en hij diende een motie in om de gedeputeerde aan haar woord te houden. Want GrienLinks vindt het nog steeds wél belangrijk dat de provincie haar ambtenaren aanspoort om ‘duurzaam’ naar het werk te komen. De motie werd ondersteund door de SP, ChristenUnie, PvdA en de FNP en daarmee aangenomen.

Adema schuift evaluatie REC naar verre toekomst

In december 2009 heeft gedeputeerde Piet Adema op een vraag van de PvdA toegezegd om na de uitspraak van de Raad van State over de afvalverbrander het hele vergunningproces voor de REC te evalueren. Met die evaluatie wilden GS ‘leerpunten voor volgende vergunningsprocedures’ neerzetten. Hiermee was toentertijd de kwestie rond de REC in de Staten gesust. Na de volledige vernietiging van de milieuvergunning van de REC door de Raad van State in januari 2010 keken wij als GrienLinks statenfractie verlangend uit naar die evaluatie. Juist omdat Omrin een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning in zal moeten dienen en er een nieuwe vergunningprocedure wordt gestart. Een ideaal moment om te evalueren, dachten we zo. Dus bij de interpellatie over de REC door de FNP, SP en GL aan het eind van de Statenvergadering op 10 februari 2010 vroeg GL statenlid Irona Groeneveld aan de gedeputeerde of we die evaluatie nu versneld tegemoet konden zien. Maar nee. Piet Adema: “Ik heb uitputtend met mijn juristen overlegd en zij vinden het niet verstandig om de evaluatie nu versneld uit te voeren. Het voorstel is om de evaluatie ná een volgende uitspraak van de Raad van State aan u voor te leggen.” Irona Groeneveld meldde zeer verrast te zijn door deze houding van de gedeputeerde en diende een motie in om de evaluatie toch versneld uit te voeren. We hoopten dat de PvdA deze motie ook zou ondersteunen. Ook zij waren namelijk verrast door de opstelling van de gedeputeerde. Maar weer nee, de PvdA-fractie was tevreden met de opmerkingen van Piet Adema over de meer ‘zakelijke’ houding die de provincie nu aan gaat nemen naar Omrin in het vergunningproces. Ze steunden de motie niet en daarmee had de motie geen meerderheid.

GrienLinks motie aangekondigd over het tegenhouden van intensieve veehouderij

Bij de behandeling van een notitie over grootschalige landbouw (c.q. inpassing van megastallen) in de commissievergadering op 27 januari 2010 werd Irona Groeneveld boos: “Intensieve veehouderij is achterhaald, want de vleesconsumptie staat ter discussie en de bijdrage aan de klimaatverandering is groter dan gedacht. Bovendien past de bio-industrie niet bij de duurzame provincie die Friesland wil zijn.” GrienLinks kondigde een motie aan bij de behandeling van de landbouwnotitie van de zomer voor de Staten. In die motie spreken de Staten uit géén intensieve veehouderij in Friesland toe te willen staan.

Lees meer: Grootschalige landbouw in Fryslân.

Geef je hier op als ondersteuner of actievoerder

Lijkt het je leuk om ons op een onderwerp (dat jou na aan het hart ligt) van informatie te voorzien, geef je dan op als ondersteuner. Ook is het mogelijk om ideeën voor acties te mailen of je op te geven voor de actielijst. Dan word je opgebeld als we ergens met een spandoek gaan staan. Dus grijp je kans en bel of mail: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Algemene ledenvergadering: afscheid Ineke Verdoner en aantreden Nico Smits en Aad Stapper

Op de ledenvergadering in Workum op 30 januari 2010 van GrienLinks Fryslan waren er rond de 30 leden aanwezig. Op de ALV in Jopie’s Hûskeamer werd afscheid genomen van de voorzitter Ineke Verdoner. Ze werd in het zonnetje gezet door haar medebestuurslid Kiki Schrier, door fractievoorzitter Irona Groeneveld en door raadslid Hille Faber uit Nijefurd. Hille Faber sprak de hoop uit dat Ineke beschikbaar zal blijven als ‘coach’ voor GroenLinksers in Fryslân. Ineke Verdoner wordt opgevolgd door Nico Smits, GroenLinks lid uit Heerenveen. Ook Aad Stapper ( eveneens lid uit Heerenveen) trad toe tot het bestuur. Hij wil graag de verantwoordelijkheid voor de penningen op zich nemen. Ook hij kreeg een warm applaus.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: Nico Smits, voorzitter, Kiki Schrier, secretaris en Aad Stapper, penningmeester. Lees meer: Algemene Ledenvergadering te Workum.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.