Takendiscussie: inclusief sociaal domein en met duurzaamheid leidend

wapen Gisteren hebben Provinciale Staten gesproken over de takendiscussie. Daarbij heeft GrienLinks zich vooral uitgesproken voor uitwerking van het principe “lokaal tenzij” – taken zijn gemeentelijk tenzij het niet kan. Mijn bijdrage kan je onderaan downloaden en je kunt het debat ook bekijken op internet.

Drie opvallende dingen:

1.-We vonden het nodig om expliciet te maken dat we niet bij voorbaat het sociale domein weggooien, zoals Lodders het in haar rapport wel doet (zij adviseert je als provincie alleen nog te richten op ruimte, verkeer en vervoer en platteland en op de houden met sociaal beleid). Daarom hebben we een amendement ingediend op het besluit, dat regelt dat bij de uitwerking van het scenario “lokaal tenzij” ook het sociaal domein betrokken wordt. GS heeft het amendement overgenomen.

2.-Bij het scenario “lokaal tenzij” is er sprake van een flexibele beleidsagenda van de provincie, met tijdelijke thema’s. Duurzaamheid was één van die thema’s. Dat kan natuurlijk niet. Duurzaamheid is geen tijdelijk thema, maar een leidend principe bij alle opgaven van de provincie en de daaruit voortvloeiende aktiviteiten. Een dergelijke motie hebben wij ingediend en die is overgenomen door GS.

3.-Er is statenbreed – met de FNP als trekker – een motie ingediend en aangenomen, die stelt dat Fryslân zelfstandig moet blijven, dat we een eigen belastingdomein willen hebben en dat we de bevoegdheid en bijbehorende middelen mbt de Friese taal willen overnemen.
De uitwerking komt dus nog en de discussie is nog niet rond. Wel ligt er een uitspraak waar we naartoe willen, in overleg met de gemeenten.

En in juni komt nog de kadernota, waarin fikse bezuinigingen voor 2011 vervat zullen zitten. En die kunnen nu niet alleen maar in het sociale domein zitten, maar zullen goed beargumenteerd uit alle beleidshoofdstukken moeten komen.

Bijdrage Irona