Nieuwsbrief nummer 58 statenfractie Grienlinks Fryslân Mei 2010

Inhoud:

Beste nieuwsbrieflezer,

ALV GrienLinks 1 juni
Even ter herinnering: de algemene ledenvergadering van GrienLinks, vooral in het teken van de verkiezingen van Provinciale Staten van 2011, is dinsdag 1 juni in de Schakel, Havingastate 7, Camminghaburen, Leeuwarden, tel. 058 – 2650729. De Schakel is onder andere te bereiken met stadsbus 2, halte Frittemastate, en met de Arriva-trein Leeuwarden – Groningen, halte Camminghaburen, + circa 7 minuten lopen. De zaal is open om half acht, de vergadering begint acht uur.

Meer informatie over de fractie, het bestuur, de verkiezingen en de agenda van de ledenvergadering zijn te vinden in de Griene Linkse (het groene ledenblaadje dat afgelopen weekend in jullie bus viel).

Hieronder informatie over een betrekkelijk rustige statenvergadering op 26 mei. Dit is de stilte voor de storm, want de ‘kaderbrief’ is uitgekomen. Hierin wordt door het college een voorzet gedaan voor de bezuinigingen in de begroting. Wie geinteresseerd is in deze kaderbrief: zie www.fryslan.nl of bel/mail naar onze fractiekamer: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

Ook aanmeldingen voor bijvoorbeeld het schrijven van het nieuwe provinciale verkiezingsprogramma, of wie wil meedoen met het voeren van campagne, zijn op elk moment van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Skea troch pealrot: gjin fergoeding fan de Provinsje Fryslân

Al in jier as fjouwer prate Provinsjale Steaten oer pealrot en it wol of net beteljen fan skeafergoeding. Woansdei 26 maaie 2010 kaam yn de Steaten ditoangeande in inisjatyf-foarstel op tafel, dat de GrienLinks-fraksje fan herte stipe. Doel wie om in kwart fan de kosten fan reparaasje, mei in maksimum fan 25.000 euro de wente, te fergoedzjen. Mar in mearderheid fan CDA, PvdA en VVD kearde it op, ta grutte spyt fan de yntsjinners en ek fan GrienLinks-fraksjefoarsitter Irona Groeneveld: “De PvdA-fraksje komt no mei in foarstel, mar dat wurdt wierskynlik gjin echte skeafergoeding, mar, sa’t se sels sizze, in fûns ‘om de dupearren te helpen harsels te helpen’, wat dat ek betsjutte mei.”

Unferwachts wie de frij wiidweidige krityk fan de kant fan Deputearre Steaten op it inisjatyf. Want it foarstel fan FNP, SP en ChristenUnie wie hast folslein basearre op in tekst dy’t troch deputearre Tineke Schokker sels brûkt is by besprekkingen mei de oanbelangjende feriening fan dupearre wentebesitters, de Belangen Vereniging Funderingsproblematiek Friesland (BVFPF). Sy sei dat dy tekst noch mar in konsept wie en dat dy noch net troch juristen fan de provinsje besjoen wie. Sadwaande hie sy foaral nochal wat juridyske krityk op it foarstel, dy’t foar in wichtich part ek wer ûntkrêfte waard troch de yntsjinners (Douwe Bijlsma fan de FNP en Jacob van der Hoek fan de SP foaral). Van der Hoek moast noch al in rekkenflater rjocht sette, sadat de jierlikse kosten net twa miljoen, mar minder as de helte, acht ton wurde soene.

Hoe’t de kosten útpakke sille yn it PvdA-foarstel, is noch efkes ôfwachtsjen. Dúdlik is wol, dat de PvdA it meast sjen wol nei dupearren mei de lytste ynkommens. “Dus u wilt inkomenspolitiek bedrijven middels een subisidieregeling!?” wie dêrom in retoaryske fraach fan steatelid Albert Oostland (CU).

De pealrot is in gefolch fan it ferleegjen fan wetterpeilen. Dy pealrot feroarsaket it skean sakjen fan wenten. De kosten fan it better fundearjen en letterlik en figuerlik rjochtsetten kin fiks yn de papieren rinne. GrienLinks bliuwt der by, dat de politike ferantwurdlikens fan de provinsje foar de grutte lijnen fan it wetterpeilbehear – “morele ferantwurdlikens” sizze Provinsjale Steaten ienriedich – ek in feitlike ferantwurdlikens meidraacht. Dus op syn minst liede moat ta it fergoedzjen fan in part fan de kosten fan dupearren, los fan it ynkommen fan dizze minsken. Wurdt ferfolge, wylst de fundearringspeallen fierder rotsje en/of fersakje.

“Anticiperend grondbeleid” van Fryslân

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân – het dagelijks bestuur van de provincie – mag grond aankopen, mits gebaseerd op door Provinciale Staten vastgesteld beleid. Maar GS kopen ook wel eens grond, omdat ze dat toevallig goed uitkomt. “Anticiperend grondbeleid”, noemen ze dat. De vraag in hoeverre zo’n aankoop binnen of buiten het bestaande beleid valt, doemt dan op. Zo ook op 26 mei 2010. GS hebben namelijk 69 hectare grond gekocht bij Oudega (Smallingerland), zonder dat daar een duidelijk beleid aan ten grondslag ligt. In het Waterhuishoudingsplan 2010-2015 staat weliswaar het belang onderstreept van meer opvanggebieden voor regenwater, maar zonder dat hiervoor bepaalde plekken of gebieden met name worden genoemd.

Het was de gemeente Smallingerland die voor Oudega een jaar of tien geleden het plan bedacht voor een nieuw meer. Maar uiteindelijk deinsde die gemeente terug voor de uitvoering. De provinciebestuurders hadden er echter wel oren naar, dit project over te nemen. Omdat het vrijkomende zand dan meteen kan worden gebruikt voor de aanleg van De Centrale As, de nieuwe vierbaansweg tussen Nijega (Wâldwei) en Dokkum. Voor zo’n grootschalig project (een nieuw meer graven) is een milieu-effect-rapport (mer) vereist. Een maand geleden wilden Provinciale Staten dat de kosten voor deze mer (een paar ton) niet alleen door de provincie, maar ook door de gemeente Smallingerland zouden worden gedragen. Dus ging ‘de bal’ terug naar Smallingerland, dachten althans Provinciale staten.

Maar intussen hadden GS al 38 hectare grond verworven bij Oudega, zonder dat PS hiervan op de hoogte waren. Geen wonder dat ze in Smallingerland kalm bleven over de kwestie van het meebetalen van de mer! Gedeputeerde Hans Konst kreeg het verwijt, dat hij – gelet op de informatieplicht van GS – het feit van de aankoop van de grond eerder bekend had moeten maken. Ook beloofde hij een nieuwe notitie over het grondbeleid van de provincie, mede naar aanleiding van kritiek van een externe accountant, dat hiermee nogal rommelig wordt omgesprongen.

SNN moet kritischer worden bekeken

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, SNN, is een uitvoeringsorganisatie van de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Het is vooral een ‘doorsluis-orgaan’ van vele miljoenen subsidiegelden voor versterking van de economie van Noord-Nederland. Tientallen jaren hadden die drie provincies te kampen met sociaal-economische achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wellicht mede door die subsidies – zowel uit ‘Den Haag’ als uit ‘Brussel’ – is die achterstand langzamerhand nagenoeg ingelopen. Wel is de economische structuur van het Noorden nog steeds relatief ‘dun’ in vergelijking met het landelijk gemiddelde, maar daar staat bijvoorbeeld meer frisse lucht tegenover.

Nu het Rijk fors dreigt te bezuinigen, vrezen de noordelijke provincies dat het SNN straks amper nog subsidies ontvangt, laat staan kan gaan uitdelen. Dat roept vraagtekens op bij het bestaansrecht van het SNN. Verrast waren de Friese Provinciale Staten op 26 mei dan ook over een reservering van 17,2 miljoen euro voor het opvangen van mogelijke tekorten van het SNN. Provinciale Staten van Fryslân vinden dat dit niet zomaar kan. Het doen en laten van het SNN aan moet eerst aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. En dan vooral de effecten van dat doen en laten. GrienLinks steunde de kritische benadering van Provinciale Staten, die unaniem waren met hun kritische benadering.

Gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA, financiën) waarschuwde echter, dat het SNN nog zeker tot 2017 blijft bestaan om diverse subsidieregelingen te kunnen blijven uitvoeren. “En as it jild net fan it SNN komt, dan sille de provinsjes sels ta de bûse moatte”, merkte hij op.

Geef je nu op als ondersteuner of actievoerder

Lijkt het je leuk om ons op een onderwerp (dat jou na aan het hart ligt) van informatie te voorzien, geef je dan op als ondersteuner. Ook is het mogelijk om ideeën voor acties te mailen of je op te geven voor de actielijst. Dan word je opgebeld als we ergens met een spandoek gaan staan. Dus grijp je kans en bel of mail: grienlinks@sis.fryslan.nl of 058 2925805.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.